Rok 2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                     Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego 

OGŁASZA I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM

POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU „WILLA” NALEŻĄCEGO DO STAROSTWA

  

Lokal składa się z kilku pomieszczeń:

Pomieszczenie biurowe I                            12,50m2

Pomieszczenie biurowe II                           20,70m2

Pomieszczenie magazynowe                      10,50m2

Korytarz I i II                                              13,75m2

Razem                                                          57,45m2

  

Lokal znajduje się na ul. 5 Stycznia 5a  wejście do niego znajduje się z lewej strony wejścia głównego  do budynku „WILLA”. Nr Księgi Wieczystej 26412 

Lokal posiada samodzielne wejście, posiada sprawną instalację elektryczną, grzewczą z centralnej kotłowni, posiada wew. toaletę.

Lokal oddamy w najem tylko w całości z przeznaczeniem na działalność biurową.

Licytacji podlega cena za pomieszczenia biurowe.

Cena wywoławcza za 1 m2  wynajmowanego lokalu za pomieszczenia biurowe wynosi; 19,94 netto za 1m2 

Natomiast cena za 1m2 wynajmowanego lokalu za korytarze, pomieszczenie magazynowe wynosi  4,46 netto za 1m2

Do czynszu dochodzą jeszcze opłaty eksploatacyjne, tj.

 -centralne ogrzewanie                      5,30/2,85 netto sezon/poza sezonem za m2

-woda i kanalizacja                            6,77 netto za 1m3/1,5m3 na osobę

-wywóz nieczystości stałych             5,52 netto od osoby

Okres najmu – nie dłużej jak 25 lat szczegóły w projekcie umowy.

Modernizację lokalu najemca wykonuje na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1 000,00 zł, które należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w  Wolsztynie w Banku PKO O/Wolsztyn Nr 88 1020 4144 0000 6302 0007 2124 nie później niż  do dnia  29 listopada 2010  roku. 

Uwaga: Wadium wpłacone na konto, musi wpłynąć na nie w podanym  wyżej terminie.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu,       a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, nie później  niż po upływie  trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy  dzierżawy, wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni się  niebyłym.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami .

Zmiany stawek oraz inne warunki zawarte w projekcie umowy najmu – załącznik

Ogłoszenie o przetargu i załącznik dostępne na stronie internetowej pod adresem www.powiatwolsztyn.pl  

Przetarg odbędzie się dnia 03 grudnia 2010 roku o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w pok. nr 34 (sekretariat)

Ogłaszający przetarg ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu, w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Wszelkie informacje związane z przetargiem, można uzyskać pod numerem  605 200 531                              
Projekt umowy -

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 03.11.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

    
"Przebudowa dróg powiatowych ul. Gajewskich, Wschowska, Drzymały w Wolsztynie oraz ul. Poznańska w Karpicku" 
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 310919-2010 dnia 3 listopada 2010 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie
 3. PRZEDMIARY ROBÓT - plik do pobrania
 4. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 5. FORMULARZ OFERTY - plik do pobrania
 6. KOSZTORYSY OFERTOWE -plik do pobrania
 7. PROJEKT BUDOWLANY - plik do pobrania  cz. 1  , cz. 2  

Uwaga w dniu 09.11.2010 umieszczamy odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu.

         Wyjaśnienia -            
         Wyjaśnienia umieszczone dnia 10.11.2010  -         
         Wyjaśnienia umieszczone dnia 15.11.2010 -  
         Wyjaśnienia umieszczone dnia 16.11.2010 -                                                                                                                         

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 13.10.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

    
"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 4 666 844,00 PLN"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskie
pod numerem 303922-2010-PL dnia 13 pażdziernika 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 24.09.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

    
Dostawę wraz z montażem dźwigu szpitalnego do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Przychodni Lekarza Rodzinnego
 przy SPZOZ w Wolsztynie
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 304886-2010 dnia 24 września 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY z załącznikami - plik do pobrania

 Uwaga

Informacja z dnia 30.09.2010

Do ceny ofertowej należy doliczyć konserwację urządzenia w okresie gwarancji.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA21.09.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

    
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3804P w miejscowości Chorzemin
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 300472-2010 dnia 21 września 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY z załącznikami - plik do pobrania
 5. KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania    
 6. PROJEKT BUDOWLANY- pliki do pobrania  cz.1

 

Mając na uwadze pytania zadane w postępowaniu Zarząd Powiatu informuje, że po dokonanej analizie przedmiaru i kosztorysu ofertowego udostępniamy  w dniu 22.09.2010 r.nowe wersje przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego

 1. OBOWIĄZUJACY KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania 
 2. PRZEDMIAR ROBÓT - plik do pobrania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 16.09.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

    
Budowę Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Wolsztynie
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 294232-2010 dnia 16 września 2010 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY - plik do pobrania
 5. KOSZTORYSY OFERTOWE -plik do pobrania  
 6. PROJEKT BUDOWLANY- pliki do pobrania  
 7. PROJEKT SANITARNY- pliki do pobrania  
 8. PROJEKT ELEKTRYCZNY - pliki do pobrania   

Uwaga zmiana ogłoszenia 10.09.2010

Uwaga zostały wprowadzone zmiany  dotyczący przetargu nieograniczonego na
„udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 4 000 000,00 złotych     
 W załączeniu: 
1.      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia –  
2.      Zmiany w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA oraz w  załącznikach -
3.      Aktualne załączniki  -  
  W związku z wprowadzeniem zmian termin składania ofert został przesunięt na 20 września 2010 roku. 
W dniu 15 września 2010 roku w odpowiedzi na zadane pytania podajemy następujące informacje dotyczącą przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego.  
Do wyliczenia oferty należy przyjąć: 
1)      116 rat x 25.640 a pierwsza rata będzie ratą uzupełniającą
2)      Kalendarz rzeczywisty.  

OGŁOSZENIE Z DNIA 06.09.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

     udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 4 000 000,00 złotych
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 278874-2010 dnia 6 września 2010 r.
      ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz załącznikami - plik do pobrania ogłoszenie

OGŁOSZENIE Z DNIA 03.09.2010 R.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 277376-2010 dnia 3 września 2010 r.

   Na podstawie art. 93 pkt.1 ust  7  Pzp unieważniam postępowanie dot. przetargu nieograniczonego pn. „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego  w kwocie 7 666 844,00 złotych” Postępowanie obarczone jest niemożliwą  do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego .

UWAGA

IF.3410/12/2010

UWAGA  
dotyczy przetargu nieograniczonego na  
Budowę Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Wolsztynie
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 242920-2010 dnia 9 sierpnia 2010 r.
     

      UWAGA 18 sierpnia 2010 r. wprowadzono zmiany do kosztorysu ofertowego branża elektryczna obowiązujący kosztorys - plik do pobrania

        

Dodatkowe pozycje do kosztorysu ofertowego budowlanego :

1)      Drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłowe aluminiowe

      o wymiarach 1.82 x 3.0 m – szt. 3   

      m2   21,84

2)      Drzwi przeciwpożarowe jednoskrzydłowe aluminiowe

      o wymiarach 1,10 x 2,10 m – szt. 3   

       m2 6,93

3)      Klapa dymowa o wymiarach 80 x 100 m   

W odpowiedzi na pytanie w kosztorysie ofertowym na roboty budowlane:

1)      w poz. nr 14

„Opuszczenie studni z kręgów zelbfi 1.6 m w gr.suchych/wilg./Kategoria gruntu I-II, glebokość opuszczona do 5.0 m „   ilość powinna wynosić 60.5 m zamiast podanych 47.5 m

 

2)      w poz. nr 16

„Wypełnienie betonem studni z kręgów zelbetowych Wypełnienie betonem na sucho, studnie o średnicy 1.6 m „  wartość betonu  B-10

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 09.08.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

    
Budowę Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Wolsztynie
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 242920-2010 dnia 9 sierpnia 2010 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY - plik do pobrania
 5. KOSZTORYSY OFERTOWE -plik do pobrania  
 6. PROJEKT BUDOWLANY- pliki do pobrania  
 7. PROJEKT SANITARNY- pliki do pobrania  
 8. PROJEKT ELEKTRYCZNY - pliki do pobrania   
UWAGA 12 sierpnia 2010 r. wprowadzono zmiany do kosztorysu ofertowego branża sanitarna obowiązujący kosztorys - plik do pobrania

UWAGA

IF.3410/11/2010

UWAGA  
dotyczy przetargu nieograniczonego na  
Budowę Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Przychodni Lekarza Rodzinnego przy SPZOZ w Wolsztynie
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 186676-2010 dnia 29 czerwca 2010 r.
     

     

Do oferty  należy dołożyć certyfikat ISO 13485 upoważniający do wykorzystywania  instalacji gazów medycznych w placówkach służby zdrowia i uprawnienia typu „D” i „E” wydane przez Naczelną Organizację Techniczną  (NOT).

W punkcie 48 i 49 kosztorysu instalacji tlenowej dokonując wyceny należy uwzględnić koszty dostawy i montażu.

ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM

IF.3410/11/2010

 ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM
dotyczy przetargu nieograniczonego na  
Budowę Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Przychodni Lekarza Rodzinnego przy SPZOZ w Wolsztynie
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 186676-2010 dnia 29 czerwca 2010 r.
     W załączeniu zmiany do projektu budowlanego:
 • branża budowlana
 • branża elektryczna
 • branża sanitarna
 • projekt wykonawczy instalacji tlenu

     Zaktualizowane kosztorysy ofertowe:

 • branża budowlana 
 • branża elektryczna
 • branża sanitarna
 • kosztorys instalacji tlenowej

    UWAGA

     KONSTRUKCJA DACHU MA POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ RE 15

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 13.07.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

    
„Budowa małej infrastruktury turystycznej i odnowienie śluzy na rzece Dojcy”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 206454-2010 dnia 13 lipca 2010 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie  
 3. KOSZTORYSY OFERTOWE -plik do pobrania  
 4. PRZEDMIAR ROBÓT- pliki do pobrania  

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

IF.3410/11/2010

 ZMIANA TERMINU SŁADANIA OFERT
dotyczy przetargu nieograniczonego na  
Budowę Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Przychodni Lekarza Rodzinnego przy SPZOZ w Wolsztynie
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 186676-2010 dnia 29 czerwca 2010 r.
W związku z koniecznością wprowadzenia istotnych zmian do projektu budowlanego o których zostaną poinformowani Państwo na naszych stronach internetowych w najbliższych dniach termin składania ofert w niniejszym postępowaniu zostaje przesunięty na dzień 30 lipca 2010 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 29.06.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

    
Budowę Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Przychodni Lekarza Rodzinnego przy SPZOZ w Wolsztynie
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 186676-2010 dnia 29 czerwca 2010 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY - plik do pobrania
 5. KOSZTORYSY OFERTOWE -plik do pobrania  
 6. PROJEKT BUDOWLANY- pliki do pobrania  
 7. PROJEKT SANITARNY- pliki do pobrania  
 8. PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU - pliki do pobrania  
 9. PROJEKT ELEKTRYCZNY - pliki do pobrania   

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 10.06.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

    
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3801P w miejscowości Jaromierz
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 163254-2010 dnia 10 czerwca 2010 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. PRZEDMIAR ROBÓT - plik do pobrania
 4. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 5. FORMULARZ OFERTY - plik do pobrania
 6. KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania     
 7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE - plik do pobrania  
 8. PROJEKT BUDOWLANY- pliki do pobrania  cz.1 PW -    cz.2 PW - 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 7.06.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

    
„Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3811P w miejscowości Adamowo”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 157860-2010 dnia 07 czerwca 2010 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie
 3. PRZEDMIAR ROBÓT - plik do pobrania
 4. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 5. FORMULARZ OFERTY - plik do pobrania
 6. KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania     
 7. PROJEKT WYKONAWCZY- pliki do pobrania  cz.1 PW -    cz.2 PW - 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 31.05.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ),
na : REMONT 15 – LETNIEGO STADIONU LEKKOATLETYCZNEGOZ BIEŻNIĄ O NAWIERZCHNI TARTANOWEJ
przyZespole Szkół Rolniczych i Technicznychw Powodowie”

      
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 150354 -2010 dnia 31 maja 2010 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. ZAŁACZNIKI- plik do pobrania ogłoszenie        

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 17.05.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3804P odcinek ulicy Bohaterów Bielnika w miejscowości Wolsztyn o długości ok. 0,95 km”

      
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 132622-2010 dnia 17 maja 2010 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie
        

ZMAINA OGŁOSZENIA O PRZETARGU Z DNIA 06.05.2010 R.

         Zmiana ogłoszenia o przetargu 
Przetarg ustny nieograniczony ogłoszony dnia 6 maja 2010 r. dotyczący sprzedaży stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Tuchorza gm. Siedlec 

I.W przetargu wprowadza się zmianę punktu nr 5 dotyczącego wpłaty wadium.

Pierwotny wpis brzmiał:

 „ Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnicy przetargu winni wpłacić najpóźniej do dnia 31 maja 2010 r. na konto PKO O/Wolsztyn  nr 88 1020 4144 0000 6302 0007 2124  ” .

Obecnie punkt 5 otrzymał następujące brzmienie:  

„ Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnicy przetargu winni wpłacić najpóźniej do dnia 27 maja 2010 r. na konto PKO O/Wolsztyn  nr 88 1020 4144 0000 6302 0007 2124 ”.

II. W przetargu dodaje się punktu 12 w brzmieniu:

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 06.05.2010 R.

        

STAROSTA WOLSZTYŃSKI

na podstawie; art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami )Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 3, § 6 i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

ogłasza sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Tuchorza gm.  Siedlec

 

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów

Powierzchnia nieruchomości w ha

Cena wywoławcza w złotych

Wadium w złotych

Cena nieruchomości i termin jej wnoszenia

Minimalna wysokość postępowania w złotych

1

2

3

4

5

6

7

 

KW NR 48840

 

 

 

 

 

 Obręb 0020 - Tuchorza

Działka nr 28

 

 

0.2100 ha

 

6.000,00

 

600,00

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu. Cena ta płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia tej umowy. Datą dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Powiatu wolsztyńskiego

 

60,00

 

KW NR 48839

 

 

Obręb 0020 - Tuchorza

Działka nr 566

 

1.0000 ha

 

35.000,00

 

3.500,00

 

350,00

 

 

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie -  ul. 5 Stycznia 5 64-200 Wolsztyn  pok. 34 (sekretariat), godz.  10:00  dnia 31 maja 2010 r.
 2. Przeznaczenie terenu: zgodnie  z zaświadczeniem sporządzonym przez Urząd Gminy w Siedlcu         dla omawianych nieruchomości nie ma sporządzonego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/227/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002 rok, określa przeznaczenie przedmiotowych nieruchomości jako teren użytków rolnych
 3. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości; potwierdzenie wadium; numer NIP; oryginał i kserokopię ( bądź odpis uwierzytelniony przez notariusza): wyciągu z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru; w przypadku cudzoziemców - osób prawnych  (w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) - odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego;        w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Aktualność wypisu (wyciągu) z rejestru powinna być potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż okres 3 miesięcy poprzedzających datę przetargu. W przypadku osób prawnych - pełnomocnictwo      do udziału w przetargu.
 4. W przypadku małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących        z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku osoby prawnej podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego okazanie przez osobę upoważnienia do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z KRS.  W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu z KRS, przełożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.                                  
 5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnicy przetargu winni wpłacić najpóźniej do dnia 31 maja 2010 r. na konto PKO O/Wolsztyn  nr 88 1020 4144 0000 6302 0007 2124.
 6. Dowodem wniesienia wadium  jest potwierdzenie wpłaty.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 8. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.
 9. Starosta zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Starosta Wolsztyński  może odstąpić         od podpisania umowy,        a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10.  Starosta Wolsztyński ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 11. Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie http://www.powiatwolsztyn.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w: Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, Urzędzie Gminy Wolsztyn, Urzędzie Gminy Siedlec oraz  Urzędzie Gminy Przemęt.

 

Informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem (68) 3845651 w godzinach od 8:00       do 14:00 osoba do kontaktu Pani Beata Pawlaczyk.

 

 

                             

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 04.05.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

    
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3824P Bucz – Boszkowo
od km 0+000 do km 1+265 w miejscowości Bucz(Etap II od km 0+000 do km 0+469 i od km 0+870 do km 1+062)
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 122042-2010 dnia 04 maja 2010 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie
 3. PRZEDMIAR ROBÓT - plik do pobrania
 4. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 5. FORMULARZ OFERTY - plik do pobrania
 6. KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania
 7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE i PROJEKT TECHNICZNY- plik do pobrania 
                                                                                                                                                                                    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 29.03.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

    
"Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3824P
Bucz – Boszkowo
od km 0+000 do km 1+265 w miejscowości Bucz " 
(Etap II od km 0+000 do km 0+469 i od km 0+870 do km 1+265)
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 88920-2010 dnia 29 marca 2010 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie
 3. PRZEDMIAR ROBÓT - plik do pobrania
 4. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 5. FORMULARZ OFERTY - plik do pobrania
 6. KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania
 7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE i PROJEKT TECHNICZNY- plik do pobrania 
                                                                                                                                                                                    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 18.03.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

    
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3799P w miejscowości Stara Tuchorza od km 0+000 do km 1+360
(Etap III od km 0+000 do km 0+750)  
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 76692-2010 dnia 18 marca 2010 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie
 3. PRZEDMIAR ROBÓT - plik do pobrania
 4. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 5. FORMULARZ OFERTY - plik do pobrania
 6. KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania
 7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE - plik do pobrania
 8. PROJEKT TECHNICZNY - plik do pobrania ,
                                                                                                                                                                                    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 18.03.2010 R.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3804P

w miejscowości Chorzemin o długości około 1,0 km"

      
 ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 76418-2010 dnia 18 marca 2010 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie