Rok 2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 19.11.2008 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
usługę bankową polegającą na udzieleniu przez Bank kredytu w wysokości 823.750 złotych
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2008 r
Powiat Wolsztyński w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zmianami ), na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 823.750 złotych 
      
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie
                                                                                                                                                                                    

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Z DNIA 07.11.2008 R.

Znak sprawy 3410/7/2008 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
DOTYCZY :” MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W CELU ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI  DLA MIASTA WOLSZTYNA” 
Na podstawie art.93 pkt.1 ust 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2007 r. Nr 1655 oraz z 2008 roku nr 171 poz 1050) Starosta Wolsztyński unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczone na stronach Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz w BZP w dniu 03.11.2008 roku numer 297187

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 03.11.2008 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
Na wykonanie prac, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w celu założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Wolsztyn"
Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zmianami ), na wykonanie robót prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w celu założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Wolsztyn" 
      
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie
 3. MAPA - plik do pobrania  
                                                                                                                                                                                    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 25.08.2008 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Błotnica - Starkowo - granica powiatu leszczyńskiego od km 1+500 do km 3+175 (Etap I - wykonanie kanalizacji deszczowej i podbudowy)"
Powiat Wolsztński w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie
„Budowa chodnika w ciagu dróg powiatowych nr 2728P, 3796P, 3797P
w miejscowości Belęcin -etap I o długości 535,0mb" 
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie
 3. FORMULARZ OFERTY - plik do pobrania  
 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE - plik do pobrania  
 5. KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania
 6. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
                                                                                                                                                                                    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 25.08.2008 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
„Budowa chodnika w ciagu dróg powiatowych nr 2728P, 3796P, 3797P
w miejscowości Belęcin -etap I o długości 535,0mb" 
Powiat Wolsztński w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie
„Budowa chodnika w ciagu dróg powiatowych nr 2728P, 3796P, 3797P
w miejscowości Belęcin -etap I o długości 535,0mb" 
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie
 3. FORMULARZ OFERTY - plik do pobrania  
 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE - plik do pobrania  
 5. KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania
 6. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
                                                                                                                                                                                    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 25.07.2008 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
"Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3813P odcinek Kębłowo – Świętno o długości odcinka ok. 5,7 km oraz znajdującego się w ciągu tej drogi mostu drogowego na Pn. Kanale Obry w miejscowości Kębłowo wraz z pozwoleniem na budowę”
Powiat Wolsztński w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655),

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3813P odcinek Kębłowo – Świętno o długości odcinka ok. 5,7 km oraz znajdującego się w ciągu tej drogi mostu drogowego na Pn. Kanale Obry w miejscowości Kębłowo wraz z pozwoleniem na budowę

ZAŁACZNIKI:

 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie
                                                                                                                                                                                    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 02.07.2008 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
„Przebudowa chodnika na ulicy Niałeckiej w Wolsztynie (strona lewa)” 
Powiat Wolsztński w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie chodnika na ulicy Niałeckiej w Wolsztynie ( strona lewa ) 
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie
 3. FORMULARZ OFERTY - plik do pobrania  
 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE - plik do pobrania  
 5. KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania
 6. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
                                                                                                                                                                                    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Z DNIA 30.06.2008 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3802P Kiełkowo – Obra ul. Kiełkowska w miejscowości Obra od km 0+000 do km 0+420 (etap III)”
Powiat Wolsztński w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), na wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie drogi powiatowej nr 3802P Kiełkowo – Obra ul. Kiełkowska w miejscowości Obra od km 0+000 do km 0+420 (etap III)
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie
 3. FORMULARZ OFERTY - plik do pobrania ogłoszenie
 4. OGÓLNE WARUNKI BUDOWY - plik do pobrania pdf
 5. KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania
 6. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 7. MAPY - plik do pobrania
                                                                                                                                                                                    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 30.06.2008 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
,, Moje Boisko-Orlik 2012”
Powiat Wolsztński w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012”
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie
 3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania pdf    
 4. PRZEDMIAR ROBÓT - plik do pobrania pdf