Rok 2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wolsztyn, 18.12.2014r.

STAROSTA WOLSZTYŃSKI

 


WYKAZ

   

Zgodnie z art. 35. ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) Starosta Wolsztyński podaje do publiczne wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej - działki nr 201/4 położonej w obrębie wsi Zakrzewo gmina Siedlec.

 

  • dz. nr 201/4 o pow. 0,0400 ha, obręb. Zakrzewo gmina Siedlec, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. XIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1E/00026125/3,

 

  • nieruchomość niezabudowana - rów,

 

  • dla terenu przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec zatwierdzonego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Siedlec nr XXXIX/227/2002 z dnia 30 sierpnia 2002r. przedmiotowy grunt oznaczony jest jako przestrzeń rolnicza bez prawa zabudowy,

 

  • cena nieruchomości: 964,00 zł.

 

  • zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie jest nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

 

                                                                                              WICESTAROSTA

                                                                                              mgr Ryszard Kurp

Drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza drugie rokowania
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  w Gościeszynie.

Pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania
Mapa sytuacyjna - plik do pobrania

Rokowania na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza rokowania
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  w Gościeszynie.

Pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania
Mapa sytuacyjna - plik do pobrania

III przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłosił III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gościeszynie.

Pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania
Mapa sytuacyjna - plik do pobrania

II przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłosił II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gościeszynie.

Pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania
Mapa sytuacyjna - plik do pobrania