Rok 2012

Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń biurowych

Wolsztyn,29.10.2012r. 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM
POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU „WILLA”    
NALEŻĄCEGO DO STAROSTWA

Treść ogłoszenia -   
Rozmieszczenie pomieszczeń -
Projekt umowy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wolsztyn, 07.05.2012r.
WYKAZ
                                                              
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Wolsztyński podaje wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
- dz. nr 153/1 o pow. 0,0324 ha. obręb Wieleń, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 42047,
- nieruchomość stanowi drogę dojazdową do nieruchomości sąsiednich,
- przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym do końca 2003r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt przedmiotowa działka znajdowała się na terenach rekreacyjnych i turystycznych – symbol WI 9 UT.
- cena nieruchomości    4 950,00 zł. + 23% VAT tj. 1 138,50 zł. - łącznie 6 088,50 zł.
- zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie jest nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
                                                                                                   
                                                                                                Starosta Wolsztyński
                                                                                                   mgr Ryszard Kurp

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wolsztyn, 25.04.2012r.
WYKAZ
                                                              
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Wolsztyński podaje wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
- dz. nr 363/1 o pow. 0,0033 ha. obręb 1 miasta Wolsztyna, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr PO1E/00051157/0
- nieruchomość  częściowo zabudowana budynkiem garażowym.
- przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolsztyn, nieruchomość położona na terenach przeznaczonych pod usługi.
- cena nieruchomości    3 395,00 zł. + 23% VAT tj. 780,85 zł. - łącznie 4 175,85 zł.
- zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie jest nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
                                                                                                 Starosta Wolsztyński
                                                                                                    mgr Ryszard Kurp

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Karpicku

Wolsztyn,27.02.2012r.
STAROSTA WOLSZTYŃSKI
na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651, ze zm.), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 207, poz. 2108)
ogłasza sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Karpicko
(gmina Wolsztyn)
 Nieruchomość z oznaczeniem KW
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów 
Powierzchnia nieruchomości w ha 
 
Cena wywoławcza w złotych
(netto)
  Wadium w złotych(netto)
Cena nieruchomości i termin jej wnoszenia 
Minimalna wysokość postępowania w złotych(netto) 
 KW PO1E/00047964/9
  KarpickoGmina Wolsztyn0005 KarpickoDziałka nr 346/8
 0,0850
 59 364,00
 6 000,00
 Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu. Cena ta płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia tej umowy. Datą dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Wolsztynie
 600,00
1.Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt nieregularny przypominający trapez. Działka położona jest w sąsiedztwie drogi krajowej nr 32 Zielona Góra - Poznań, a dojazd do niej jest możliwy drogą o nawierzchni gruntowej. W zasięgu działki znajdują się: instalacja elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna.
2.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
3.Przeznaczenie terenu: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXX/243/2001 z dnia 29 marca 2001r., przedmiotowa działka jest oznaczona symbolem M2/M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami. 
4.Przetarg odbędzie się dnia 30 marca 2012r. godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, pok. nr 34 (sekretariat).
5.Warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wpłacenie wadium do dnia 27 marca 2012r. na konto Starostwa Powiatowego w Wolsztynie:
PKO O/Wolsztyn nr 88 1020 4144 0000 6302 0007 2124
z dopiskiem: Wadium, działka Karpicko
Dowód wpłaty wadium, należy okazać Komisji Przetargowej.
UWAGA: Wadium wpłacone na konto musi na nie wpłynąć w podanym wyżej terminie.
6.Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
a)     Osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
b)     Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej - dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c)     Pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo, oraz:
-         w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania danej osoby prawnej,
-         w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
d)     Reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.
e)     W przypadku małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
7.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 207, poz. 2108).
1.      Przetarg wygrywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
2.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po potwierdzeniu wpłaty wadium na konto.
3.      Starosta zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Starosta Wolsztyński  może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
4.      Koszty aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi Kupujący.
5.      Ogłaszający przetarg ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu, w formie właściwej do jego ogłoszenia.
6.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7.      Wskazanie granic nieruchomości na gruncie, może nastąpić wyłącznie na życzenie i koszt Kupującego.
Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w zakładce Przetargi, oferty, ogłoszenia  oferty, ogłoszenia (http://bip.wokiss.pl/wolsztynp/)
Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem (68) 384 56 51 w godzinach od 8:00 do 14:00, osoba do kontaktu Pani Beata Pawlaczyk.
Starosta Wolsztyński
/-/ Ryszard Kurp

Wykaz nieruchomości

Wolsztyn, dnia 3 stycznia 2012r.
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej współużytkowników wieczystych.
WYKAZ
Zgodnie z art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).  Starosta Wolsztyński podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
- dz. nr 153/4 o pow. 0,0397 ha. obręb wsi Wieleń, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr PO1E/00049156/6.
- nieruchomość zabudowana budynkiem letniskowym.
- przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym do końca 2003r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt przedmiotowa działka znajdowała się na terenach rekreacyjnych i turystycznych.
- cena nieruchomości    7024,00 zł. + 23% VAT tj. 1615,52 zł. - łącznie 8.639,52 zł.
- zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie jest nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Starosta Wolsztyński
mgr Ryszard Kurp