Rok 2011

Ogłoszenie o wynikach postępowania na usługę ubezpieczenia

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz jednostek podległych z dnia 09.12.2011, SIWZ nr 158/09/12/2011/NO/Wolsztyn
 Ogłoszenie -

Konkurs ofert

Konkurs ofert na 2012r.
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.),  ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012.
W załączeniu:

Otwarty konkurs ofert

                                                                                                                                                                                Wolsztyn, dnia 13.12.2011r. 
Zarząd Powiatu w Wolsztynie
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczący
prowadzenia domów pomocy społecznej
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( teks jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) Zarząd Powiatu w Wolsztynie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczący prowadzenia domów pomocy społecznej.
1.    Prowadzenie: - Domu Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle somatycznie chorych na 82 miejsca
- Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na 60 miejsc,
2.    Zgodnie z art. 60 ust. 1 i art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami) pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania ustala Starosta i ogłasza w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Średni koszt utrzymania oznacza kwotę rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjętych w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu. W 2011r. średnioroczny koszt utrzymania wynosi:
- w Domu Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle somatycznie chorych w Wolsztynie – 2.349,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Wielkiej Wsi – 2.370,00 zł.
Na dofinansowanie realizacji zadań przeznacza się dotacje w wysokości uzależnionej od liczby mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r., a także mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem oraz od wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na każdy rok budżetowy.
3. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
      1)    mieszkaniec domu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z zawartą umową,
3) gmina, z której osoba została skierowana, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez osoby o których mowa w pkt 1 i 2.
Opłatę za pobyt mogą wnosić osoby niewymienione powyżej.
4.    Domy Pomocy Społecznej otrzymują dotacje celową z budżetu państwa. Dotacja przyznawana jest na rok kalendarzowy i przekazywana jest w okresach miesięcznych. Wysokość dotacji przekazanej przez Powiat uzależnia się od wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody na dany rok kalendarzowy. Dotacja przysługuje powiatowi, który prowadzi lub zleca prowadzenie domu, w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do domu przed dniem 1 stycznia 2004r., a także który przyjmie do domu osoby ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Kwoty dotacji przekazuje się na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców w domu. Szczegółowy tryb przekazywania dotacji określa art. 87 ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80 poz. 526).
5.    Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej na czas określony - 5 lat od dnia 04.01.2012r. do dnia 31.12.2016r. Jednostka realizująca zadanie powinna dysponować bazą lokalową odpowiednią do realizacji zadania i posiadać zezwolenie wojewody wielkopolskiego na prowadzenie tego typu działalności.
Oferty składać mogą podmioty wymienione w art. 3 ust. 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) prowadzące działalność statutową dotyczącą zapewnienia całodobowej opieki w formie domu pomocy społecznej. Zarząd Powiatu przy rozpatrywaniu ofert stosuje kryteria wymienione w art. 15 ust 1 ww. ustawy
6.    Oferty należy składać w terminie do dnia 2 stycznia 2012r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 5 w godz. od 7.30 do 15.30.
Zarząd Powiatu w Wolsztynie zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową (dotyczy to również ofert przesłanych pocztą). Oferty należy składać w kopercie lub teczce tekturowej, na której należy umieścić nazwę i adres oferenta (lub wyraźną pieczęć firmową) oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Składane dokumenty winny być oznaczone dopiskiem: „Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczący prowadzenia domów pomocy społecznej".
7.    Oferty rozpatrzone zostaną w dniu 3 stycznia 2012 r. Oferta powinna zawierać informacje zawarte w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami), a także zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płatnościach składek.
Oferty należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
Oferty rozpatrywać i opiniować będzie Komisja Konkursowa powołana Zarząd Powiatu w Wolsztynie. Za priorytetowe będą uznawane oferty podmiotów które wcześniej prowadziły domy pomocy społecznej.

Wykaz nieruchomości

  Wolsztyn, dnia 1 grudnia 2011r.
  
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych.
WYKAZ
                                                              
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).  Starosta Wolsztyński podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
- dz. nr 153/5 o pow. 0,0716 ha. obręb wsi Wieleń, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr PO1E/00049157/3.
- nieruchomość niezabudowana.
- przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy grunt oznaczony jest jako tereny usług turystyki i wczasów.
- cena nieruchomości    12.040,00 zł. + 23% VAT tj. 2.769,20 zł. - łącznie 14.809,20 zł.
- zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie jest nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
                                                                                                        
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).  Starosta Wolsztyński podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
- dz. nr 153/3 o pow. 0,2005 ha. obręb wsi Wieleń, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr PO1E/00049181/0.
- nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy i kuchni.
- przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy grunt oznaczony jest jako tereny usług turystyki i wczasów.
- cena nieruchomości    32.000,00 zł. + 23% VAT tj. 7360,00 zł. - łącznie 39.360,00 zł.
- zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie jest nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
                                                                                                                                     Starosta Wolsztyński
                                                                                                                                       mgr Ryszard Kurp

Rozstrzygnięcie kredyt

Wolsztyn, dnia 03.11.2011r.
IF.272.1.21.2011
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na
„Udzielenie kredytu w wysokości 7.820.039,70 złotych na wyprzedzające finansowanie inwestycji powiatowych realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 
W niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę przetargową
1.   Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna
ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław
      Cena oferty: 86 763,88 zł
      Ilość punktów: 100
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:
Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna
ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów
cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wolsztyn, 19.10.2011r.
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr IF.272.1.20.2011 na„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz pozostałychjednostek budżetowych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego” 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr IF.272.1.20.2011 na Zakup energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz pozostałych jednostek budżetowych na tereniePowiatu Wolsztyńskiego”,
jako najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu uznano ofertę:
1) ENERGA -OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk – dla części A;
2) PKP ENERGETYKA SA  z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa – dla części B;
Pełna treść zawiadomienia -

Informacja z otwarcia ofert energia

Wolsztyn 2011-10-07
 
IF.272.1.20.2011
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy przetargu nieograniczonego na
 
 „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz podległych jednostek budżetowych
na terenie Powiatu Wolsztyńskiego”
W niniejszym postępowaniu złożono 4 oferty przetargowe:   
        
1.  TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
     ul. Łagiewnicka 60
     30-417 Kraków
     Cena oferty brutto:
·   część A       342 203,82 zł
·   część B       380 411,09 zł
2.  CENTROZAP Spółka Akcyjna
     ul. Paderewskiego 32c
     40-282 Katowice
     Cena oferty brutto:
·   część A       341 194,10 zł
·   część B       370 977,29 zł
3.  Energa Obrót SA
     ul. Mikołaja Reja 29
     80-870 Gdańsk
     Cena oferty brutto:
·   część A       338 372,67 zł
·   część B       383 817,64 zł
4.  PKP Energetyka S.A.
     ul. Hoża 63/67
     00-681 Warszawa
     Cena oferty brutto:
·   część A       345 359,36 zł
·   część B       368 857,85 zł
 
OBECNIE TRWAJĄ PRACE KOMISJI MAJĄCE NA CELU WYBÓR
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Rozstrzygniecie postępowania przebudowa chodnika w Chobienicach

Wolsztyn, dnia 05.09.2011r.

  

IF.272.1.19.2011

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na

 

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2727P odcinek w miejscowości Chobienice”

 

W niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty przetargowe. 

  

1.  ZAKŁAD BUDOWLANO – DROGOWY „BAR – BET” Andrzej Barski

Chobienice 15

64-214 Chobienice

Cena  oferty brutto: 146 395,30 zł

Ilość punktów: 100

 

2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INSTERTECH Sebastian Struzik

ul. Żeromskiego 13/12

64-200 Wolsztyn

Cena oferty brutto: 167 793,88 zł

Ilość punktów: 87,25

 

3.PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

Cena oferty brutto: 171 679,49 zł

Ilość punktów: 85,27

  

Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:

 

ZAKŁAD BUDOWLANO – DROGOWY „BAR – BET” Andrzej Barski

Chobienice 15

64-214 Chobienice

  

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów

cena oferty 100%

uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

 

Rozstrzygnięcie postępowania ORLIK 2012 w Powodowie

Wolsztyn, dnia 30.08.2011r.
IF.272.2.6.2011
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na
 
„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie”
W niniejszym postępowaniu złożono 10 ofert  przetargowych: 
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INSTERTECH Sebastian Struzik
ul. Żeromskiego 13/12
64 – 200 Wolsztyn
Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp
2. SPORTPROJEKT Sp. z o. o.
ul. Sosnowa 6a
71 – 468 Szczecin
Cena oferty brutto: 1 206 630,00 zł
Ilość punktów: 91,74
3. ZAKŁAD MELIORACYJNO – BUDOWLANY „MEL – BUD”
RYSZARD TARNOWSKI
ul. Wiśniowa 2
66 – 100 Sulechów
Cena oferty brutto: 1 107 000,00 zł
Ilość punktów: 100
4. MORIS – SPORT Sp. z o. o.
ul. Równoległa 1
02 – 235 Warszawa
Cena oferty brutto: 1 254 775,96 zł
Ilość punktów: 88,22
5. POLCOURT SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Gen. Zajączka 11, lok. C7
01 – 510 Warszawa
Cena oferty brutto: 1 293 196,49 zł
Ilość punktów: 85,60
6. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Arkadiusz Kałdoński
ul. Różana 14
64 – 200 Wolsztyn
Cena oferty brutto: 1 180 054,03 zł
Ilość punktów: 93,81
7. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „GRETASPORT” Ilona Stańczyk
ul. Jaworowa 2
41 – 300 Dąbrowa Górnicza
Cena oferty brutto: 1 206 012,54 zł
Ilość punktów: 91,79
8. SODEX Sp. z o. o.
Złotniki, ul. Dworcowa 22
62 – 002 Suchy Las
Cena oferty brutto: 1 226 462,52 zł
Ilość punktów: 90,26
9. MASTERS S. A.
ul. Mickiewicza 21
70 – 383 Szczecin
Cena oferty brutto: 1 219 009,05 zł
Ilość punktów: 90,81
10. FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba
ul. Rzemieślnicza 3
83 – 307 Kiełpino – Leszno
Cena oferty brutto: 1 193 100,00 zł
Ilość punktów: 92,78
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:
ZAKŁAD MELIORACYJNO – BUDOWLANY
„MEL – BUD” RYSZARD TARNOWSKI
ul. Wiśniowa 2
66 – 100 Sulechów
Cena oferty brutto: 1 107 000,00 zł
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów
cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wolsztyn, dnia 24.08.2011 r.
IF.272.1.17.2011
Informacja o unieważnieniu postępowania
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Remont drogi powiatowej nr 3812P Stary Widzim Stara Dąbrowa odcinek w miejscowości Stary Widzim, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający – Powiat Wolsztyński zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
UZASADNIENIE
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło trzech wykonawców:
1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „DROMAR”  Zygmunt Marszałek
Nowa Wieś, ul. Powstańców Wlkp. 43, 64 – 234 Przemęt
Cena oferty brutto: 279 746,00 zł
2.  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INSTERTECH Sebastian Struzik
ul. Żeromskiego 13/12, 64 – 200 Wolsztyn
Cena oferty brutto: 273 197,46 zł
3.  ZAKŁAD BUDOWLANO – DROGOWY„BAR – BET” Andrzej Barski
Chobienice 15, 64 – 214 Chobienice
Cena oferty brutto: 264 846,64 zł
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 200 000,00 zł brutto, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W związku z tym, iż  oferta z najniższą ceną przekracza  kwotę  przeznaczoną no to zadanie oraz nie ma możliwości zwiększenia tych środków, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych.

Rozstrzygnięcie postępowania na Usuwanie pojazdów i parking

Wolsztyn, dnia 22.08.2011r.
 
 
IF.272.1.18.2011
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
 
dotyczy przetargu nieograniczonego na
 
  „Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym” 
 
 
W niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty przetargowe. 
 
1.F. H. U. „A. M. SERVICE” Cybal Paweł
Karpicko, ul. Podgórna 28
64 - 200 Wolsztyn
Cena oferty brutto: 1 175,03 zł
Ilość punktów: 100,00
 
2.HOTEL RESTAURACJA „LEŚNA” B. A. Szczepaniak s. c.
Karpicko, ul. Jeziorna 9
64 - 200 Wolsztyn
Cena oferty brutto: 2 004,90 zł
Ilość punktów: 58,61
 
 
 
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:
           
F. H. U. „A. M. SERVICE” Cybal Paweł
Karpicko, ul. Podgórna 28
64 - 200 Wolsztyn
 
 
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów
cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

 

Informacja z otwarcia ofert na Usuwanie pojazdów i parking

Wolsztyn 2011-08-18
IF.272.1.18.2011
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy przetargu nieograniczonego na
„USUWANIE POJAZDÓW ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH NA PODSTAWIE ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM” 
W niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty  przetargowe:    
        
1. F. H. U. „A. M. SERVICE”
Cybal Paweł
Karpicko, ul. Podgórna 28
64 – 200 Wolsztyn
Cena oferty brutto: 1 175,03 zł
2. HOTEL RESTAURACJA „LEŚNA”
B. A. Szczepaniak s. c.
Karpicko, ul. Jeziorna 9
Cena oferty brutto: 2 004,90 zł
  
OBECNIE TRWAJĄ PRACE KOMISJI MAJĄCE NA CELU WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z otwarcia ofert na remont drogi w Starym Widzimiu

Wolsztyn 2011-08-18
 
IF.272.1.17.2011
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy przetargu nieograniczonego na
 
„REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3812P STARY WIDZIM – STARA DĄBROWA ODCINEK W MIEJSCOWOŚCI STARY WIDZIM” 
 
 
W niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty  przetargowe:    
        
1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„DROMAR”  Zygmunt Marszałek
Nowa Wieś, ul. Powstańców Wlkp. 43
64 – 234 Przemęt
 Cena oferty brutto: 279 746,00 zł
 
2.  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
INSTERTECH Sebastian Struzik
ul. Żeromskiego 13/12
64 – 200 Wolsztyn
Cena oferty brutto: 273 197,46 zł
 
3.  ZAKŁAD BUDOWLANO – DROGOWY
„BAR – BET” Andrzej Barski
Chobienice 15
64 – 214 Chobienice
Cena oferty brutto: 264 846,64 zł
 
 
 
 
Zamawiający na zadanie przeznaczył: 200 000,00 zł
 
  

Informacia z otwarcia ofert na ORLIKA 2012 w Powodowie

Wolsztyn 2011-08-12
 
IF.272.2.6.2011
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy przetargu nieograniczonego na
 
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu
Moje Boisko – Orlik  2012 przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w  Powodowie
 
 
 
W niniejszym postępowaniu złożono 10 ofert przetargowych:    
        
1. MORIS-SPORT Sp. z o.o.
ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa
Cena oferty brutto: 1 254 775,96 zł
2. FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba
ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno
Cena oferty brutto:1 193 100,00 zł
3. POLCOURT SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Gen. Zajączka 11, lok C7, 01-510 Warszawa
Cena oferty brutto: 1 293 196,49 zł
4. MASTERS S.A.
ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin
Cena oferty brutto:1 219 009,05 zł
5. SPORTPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin
Cena oferty brutto: 1 206 630,00 zł
6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INSTERTECH Sebastian Struzik
ul. Żeromskiego 13/12, 64-200 Wolsztyn
Cena oferty brutto: 1 133 503,44 zł
7. SODEX Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las
Cena oferty brutto: 1 226 462,52 zł
8. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Arkadiusz Kałdoński
Ul. Różana 14, 64-200 Wolsztyn
Cena oferty brutto: 1 180 054,03 zł
9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk
ul. Jaworowa 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Cena oferty brutto: 1 206 012,54 zł
10. ZAKŁAD MELIORACYJNO-BUDOWLANY „MEL-BUD” Ryszard Tarnowski
ul. Wiśniowa 2, 66-100 Sulechów
Cena oferty brutto: 1 107 000,00 zł        
 
 
 
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę 999 000,00 zł brutto jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Wykaz nieruchomości

Wolsztyn, dnia 1 sierpnia 2011r.
Działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
WYKAZ
                                                              
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).  Starosta Wolsztyński podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
- dz. nr 362/1 o pow. 0,0087 ha. obręb wsi Jaromierz, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 48132,
- nieruchomość zabudowana stacją transformatorową,
- przeznaczenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec, który stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003r. przedmiotowy grunt oznaczony był jako tereny osadnicze z przewagą zabudowy jednorodzinnej (MN) i tereny osadnicze z przewagą zabudowy zagrodowej, (MR),
- cena nieruchomości    1781 zł. + 23% VAT tj. 409,63 zł. - łącznie 2190,63 zł.
- zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie jest nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
                                                                                                       Starosta Wolsztyński
                                                                                                          mgr Ryszard Kurp

Komunikat

Do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie wpłynęła oferta na zadanie publiczne złożona zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm).
Oferta w załączeniu
Uwagi do oferty można składać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pok. Nr 68 w ciągu 7 dni licząc od daty podania komunikatu do publicznej wiadomości.
 
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego
Oferta do pobrania 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA

Wolsztyn dnia 03.08.2011r. 
INFORMACJA O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKA O NAZWIE „CENNIK PARKINGU”
DO OGŁOSZENIA ZARZĄDU POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO z dnia 25.07.2011r. w „Ogłoszeniu o postępowaniu w trybie negocjacji na dzierżawę terenu niezabudowanego przewidzianego pod parking płatny niedozorowany przy  ul. 5-go Stycznia 5.”
Nowy załącznik do pobrania 

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
o postępowaniu w trybie negocjacji na dzierżawę terenu niezabudowanego przewidzianego pod parking płatny niedozorowany przy  ul. 5-go Stycznia 5.
z dnia 25.07. 2011 r.
I. Organizator postępowania: Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego.
II. Przedmiot postępowania:
1.    Przedmiotem postępowania jest dzierżawa parkingu wraz z dwoma urządzeniami do sprzedaży biletów parkingowych zwanych Parkomatami, na czas określony (do 36 miesięcy).
2.    Oferent musi swoją działalność dostosować do uchwalonego przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego Regulaminu Parkingu Płatnego Niedozorowanego i cennika opłat stanowiący załącznik do ww.regulaminu, oraz projektu umowy dzierżawy.
3.    Obszar dzierżawy obejmuje działki nr 48/4,48/7,48/10,48/11,48/12 z wyłączeniem terenu pod budynkami istniejącymi.
4.    Oferent, który wygra postępowanie i podpisze umowę dzierżawy sporządzoną w oparciu o „Projekt umowy dzierżawy" stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia, zobowiązany będzie do: własnym staraniem i na własny koszt utrzymania dzierżawionego parkingu wraz z przyległymi terenami zielonymi w czystości  i zapewnienia odśnieżania drogi dojazdowej oraz parkingu w okresie zimowym.
5.    W celu dokonania oględzin parkingu prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu z Panem Przybysławem Laskowskim Inspektorem w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, nr tel. (0-68) 3845617 lub kom. 605200531; w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: j.w.
III. Warunki postępowania:
1. Przystępujący do postępowania w trybie negocjacji zobowiązani są do:
1) wpłacenia wadium w wysokości 1000,00 zł
2) złożenia w terminie oferty zawierającej:
a.       nazwę i adres oferenta
b.       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c.       zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert; (dotyczy podmiotów już prowadzących działalność gospodarczą)
d.       zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego firmy (NIP);
e.       zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
f.        oferowany miesięczny czynsz dzierżawy za 1 miesiąc określony procentowo od osiągniętych dochodów w danym miesiącu
g.       dowód wpłaty wadium,
h.       zaakceptowanie umowy dzierżawy,
2.    Wymienione wyżej dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
3. Postępowanie uznaje się za ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta.
IV . Termin i miejsce postępowania:
1.    Oferty należy składać osobiście w terminie do dnia 22.08.2011r. do godziny 9.00 w Sekretariacie Starostwo Powiatowego w Wolsztynie ul.5-go Stycznia 5  pok. 32 ,
2.    Zarząd Powiatu zastrzega przeprowadzenie negocjacji z oferentami, które zostaną przeprowadzone w dniu 22.08.2011 od godz. 9.30 w sali nr 35A.
V.Wadium
1.    Wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc 00/100) należy wpłacić na konto: PKO BANK POLSKI BP  88 1020 4144 0000 6302 0007 2124
2.    W przypadku nie podpisania przez Oferenta, którego oferta została wybrana, umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie- wadium przepada na rzecz Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.
3.    Zwrot wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, nastąpi w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Zwrot wadium Oferentowi, którego oferta została wybrana, nastąpi w terminie 3 dni od   daty zawarcia umowy dzierżawy.
VI. Czynsz
1. Czynsz dzierżawy będzie ustalony na poziomie zadeklarowanym przez oferenta w  wybranej ofercie.
2. Stawka czynszu obejmować będzie koszt utrzymania technicznego nieruchomości, koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych do użytku wspólnego, itp.
3. Szczegóły dotyczące zasad rozliczeń zostaną zapisane w umowie dzierżawy.
4. Oferent ponosi pełne koszty związane z realizacją umowy w szczególności ; koszty zatrudnienia personelu, wszelkie koszty związane z utrzymaniem w czystości parkingu.
VII. Wybór oferty:
1. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów - najkorzystniejszej ceny dzierżawy.
2. Oferent który złoży ofertę z najwyższą stawką w procentach brutto w wyniku przeprowadzonego postępowania wygrywa przetarg.
3. Oferent, który wygra postępowanie jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania do zawarcia umowy na warunkach podanych przed rozpoczęciem postępowania.
4. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
1) oferta nie spełnia wymogów formalnych,
2) nie została złożona w terminie,
3) jest niekompletna,
6. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że postępowanie nie dało rezultatu oraz unieważnienia postępowanie bez podania przyczyny.
Załączniki
Regulamin parkingu -
Projekt umowy -
Cennik parkingu -
Mapa (załącznik do regulaminu) -

Rozstrzygnięcie postępowania na kredyt

Wolsztyn, dnia 21.07.2011r.
 
IF.272.1.14.2011
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
 
dotyczy przetargu nieograniczonego na
 
„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 7 203 174,00 zł”
 
W niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty przetargowe. 
 
1.POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu
Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu
ul. Tysiąclecia 1
64-300 Nowy Tomyśl
Cena oferty: 2 153 739,97 zł
Ilość punktów: 100,00
 
2.BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
Wielkopolskie Centrum Korporacyjne
ul. Roosevelta 18
60-829 Poznań
Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą
 
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:
 
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu
Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu
ul. Tysiąclecia 1
64-300 Nowy Tomyśl
 
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów
cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

Rozstrzygnięcie postepowania nadostawę i montaż dźwigu platformowego do WTZ

Wolsztyn 2011-07-19
IF.272.1.16.2011
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na
„Dostawa wraz z montażem dźwigu platformowego do Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Wolsztynie” 
 W niniejszym postępowaniu złożono 5 ofert przetargowych:    
        
1.WINDPOLDŹWIG Sp. z o. o.
ul. Kręta 5
65 - 770 Zielona Góra
Cena oferty brutto: 83 086,50 zł
Ilość punktów: 69,58
2.VERTICAL Tomasz Pilarski
ul. Południowa 21
62 - 200 Gniezno
Cena oferty brutto: 57 810,00 zł
Ilość punktów: 100,00
3.FIRMA HANDLOWA  ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna
ul. Św. Antoniego  18 lok. 3
97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
Cena oferty brutto: 83 763,00 zł
Ilość punktów: 69,02
4.RS Technika Ireneusz Rafalik
Kalinowo 86
07 - 300 Ostrów Mazowiecka
Cena oferty brutto: 59 778,00 zł
Ilość punktów: 96,71
5.Zakład Metalowo – Elektrotechniczny „BAJPAX”
Nieznanice, ul. Mstowska 3
42 - 270 Kłomnice
Cena oferty brutto: 72 570,00 zł
Ilość punktów: 79,66
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:
VERTICAL Tomasz Pilarski
ul. Południowa 21
62 - 200 Gniezno
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów
cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

Informacja z otwarcia ofert na dźwig platformowy do WTZ

Wolsztyn 2011-07-13
IF.272.1.16.2011
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy przetargu nieograniczonego na
„Dostawa wraz z montażem dźwigu platformowego do Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Wolsztynie” 
W niniejszym postępowaniu złożono 5 ofert przetargowych:    
        
1.  WINDPOLDŹWIG Sp. z o. o.
ul. Kręta 5
65 – 770 Zielona Góra
Cena oferty brutto: 83 086,50 zł
2.  VERTICAL Tomasz Pilarski
ul . Południowa 21
62 – 200 Gniezno
Cena oferty brutto: 57 810,00 zł
3.  FIRMA HANDLOWA ARTMED
J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna
ul. Św. Antoniego  18 lok. 3
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
Cena oferty brutto: 83 763,00 zł
4.  RS Technika
Ireneusz Rafalik
Kalinowo 86
07 – 300 Ostrów Mazowiecka
Cena oferty brutto: 59 778,00 zł
5. Zakład Metalowo – Elektrotechniczny
„BAJPAX”
Nieznanice, ul. Mstowska 3
42 – 270 Kłomnice
Cena oferty brutto: 72 570,00 zł
   
OBECNIE TRWAJĄ PRACE KOMISJI MAJĄCE NA CELU WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Rozstrzygnięcie postępowania Nowy Widzim - Stara Dabrowa

Wolsztyn, dnia 06.07.2011r.
IF.272.1.13.2011
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na
„Przebudowa drogi powiatowej Nowy Widzim – Stara Dąbrowa – naprawa przełomów na drodze powiatowej nr 3812P odcinek Nowy Widzim – Stara Dąbrowa”
W niniejszym postępowaniu złożono 4 oferty przetargowe. 
1.  EUROVIA POLSKA S. A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55 – 040 Kobierzyce
Cena  oferty brutto: 357 114,85 zł
Ilość punktów: 88,63
2. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH Sp. z o. o.
ul. Akacjowa 1
64 – 224 Świętno
Cena oferty brutto: 342 797,77 zł
Ilość punktów: 92,34
3. LESZCZYŃSKIE PRZEDSI ĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWO – MOSTOWYCH Sp. z o. o.
ul. Energetyków 6
64 – 100 Leszno
Cena oferty brutto: 356 170,83 zł
Ilość punktów: 88,87
4. „POL – DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o. o.
Bonikowo, ul. Dworcowa 29
64 – 000 Kościan
Cena oferty brutto: 316 524,33 zł
Ilość punktów: 100,00
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:
„POL – DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o. o.
Bonikowo, ul. Dworcowa 29
64 – 000 Kościan
Cena oferty brutto: 316 524,33 zł
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów
cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

Rozstrzygnięcie postępowania Klimatyzacja

Wolsztyn 2011-06-30
IF.272.1.15.2011
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na
„Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku „B”
Starostwa Powiatowego w Wolsztynie”
W niniejszym postępowaniu złożono 4 oferty przetargowe:    
                                      
1.DORCHŁÓD Chochowski Daniel
56 – 200 Góra
ul. Starogórska 24
Cena  oferty brutto: 29 520,00 zł
Ilość punktów: 100,00
                            
2.INSTAL PLUS Sp. z o. o. Klimatyzacja – Wentylacja – Chłodnictwo
03 – 310 Warszawa
ul. Odrowąża 3A
Cena oferty brutto: 37 368,63 zł
Ilość punktów: 78,99
           
3.KLIMA SYSTEM
62 – 800 Kalisz
ul. Korczak 106
Cena oferty brutto: 36 539,61 zł
Ilość punktów: 80,79
  
4.SYSTEMY CIEPLNE – KLIMATYZACJA Lorenz Jakub
64 – 211 Obra
ul. Powstańców Wlkp. 17
Cena oferty brutto: 32 861,91 zł
Ilość punktów: 89,83
                           
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:
 
DORCHŁÓD Chochowski Daniel
56 – 200 Góra
ul. Starogórska 24 
                                         
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów
cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

Informacja z otwarcia ofert Nowy Widzim - Stara Dąbrowa

Wolsztyn 2011-06-27
IF.272.1.13.2011
INFORMACJA O OTWARCIU OFERT
dotyczy przetargu nieograniczonego na
„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NOWY WIDZIM – STARA DĄBROWA – NAPRAWA PRZEŁOMÓW NA DRODZE POWIATOWEJ NR 3812P ODCINEK NOWY WIDZIM – STARA DĄBROWA”
W niniejszym postępowaniu złożono 4 oferty przetargowe:   
        
1.EUROVIA POLSKA S. A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55 – 040 Kobierzyce
Cena  oferty brutto: 357 114,85 zł
2.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWO – MOSTOWYCH Sp. z o. o.
ul. Akacjowa 1
64 – 224 Świętno
Cena oferty brutto: 342 797,77 zł
3.LESZCZYŃSKIE PRZEDSI ĘBIORSTWO
ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH Sp. z o. o.
ul. Energetyków 6
64 – 100 Leszno
Cena oferty brutto: 356 170,83 zł
4.„POL – DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o. o.
Bonikowo, ul. Dworcowa 29
64 – 000 Kościan
Cena oferty brutto: 316 524,33 zł

Zamawiający na zadanie przeznaczył: 581 000,00 zł

 

OBECNIE TRWAJĄ PRACE KOMISJI MAJĄCE NA CELU WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Informacja o otwarciu ofert klimatyzacja

Wolsztyn 2011-06-22
IF.272.1.15.2011
INFORMACJA O OTWARCIU OFERT
dotyczy przetargu nieograniczonego na
„Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku „B”
Starostwa Powiatowego w Wolsztynie”
W niniejszym postępowaniu złożono 4 oferty przetargowe:   
        
1. DORCHŁÓD Chochowski Daniel
56 – 200 Góra, ul. Starogórska 24
Cena  oferty brutto: 29 520,00 zł
2. INSTAL PLUS Sp. z o. o. Klimatyzacja – Wentylacja – Chłodnictwo
03 – 310 Warszawa, ul. Odrowąża 3A
Cena oferty brutto: 37 368,63 zł
3. KLIMA SYSTEM
62 – 800 Kalisz, ul. Korczak 106
Cena oferty brutto: 36 539,61 zł
4. SYSTEMY CIEPLNE – KLIMATYZACJA Lorenz Jakub
64 – 211 Obra, ul. Powstańców Wlkp. 17
Cena oferty brutto: 32 861,91 zł
OBECNIE TRWAJĄ PRACE KOMISJI MAJĄCE NA CELU WYBÓR
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA ZSS W WOLSZTYNIE

Unieważnienie ogłoszenia o konkursie  
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki  oraz trybu komisji konkursowej unieważnia się ogłoszenie z 13.06.2011r.  o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA ZSS W WOLSZTYNIE

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
 
 
Na podstawie art. 36 a ust. 2, art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  z 2010 r. Nr 60, poz. 373) oraz § 1, § 3, § 5 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436)
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie,
ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn
 
1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego — pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej— przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu — przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego — karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowe publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).
 
 
2. Do konkursu może przystąpić także osoba nie będąca nauczycielem, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
6) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7, 8 i 9.
 
3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
b. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
c. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
d. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
e. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
f. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
g. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy  na stanowisku kierowniczym;
h. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
i. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
j. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
k. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.  z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
l. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
m. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z praw publicznych oraz kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo kandydata – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
n. wyrażoną na piśmie ocenę, o której mowa w ust. 1 pkt 4 ogłoszenia.
4. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii oryginałów winny być one uwierzytelnione notarialnie lub przez pracodawcę zatrudniającego kandydata. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza medycyny pracy.
 
5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie” w terminie do 04.07.2011r. na adres:
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie,
ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn.
 
6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego indywidualnie.

 

Rozstrzygnięcie postępowania chodnik Mochy

Wolsztyn 2011-06-08
 
 
IF.272.1.12.2011
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na
 
„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3819P Mochy – Świętno
odcinek w miejscowości Mochy ul. 3 Maja” 
 
 
W niniejszym postępowaniu złożono 4 oferty przetargowe:    
        
1.  ZPHU „KRUBET”  Jan Kruk
     NOWA WIEŚ, ul. Przemęcka 10
     64 – 234 Przemęt
     Cena oferty brutto: 167 243,34 zł
      Ilość punktów: 100,00
 
2.  Firma Budowlana HERZOG Sławomir Herzog
     SĄTOPY, ul. Polna 7
     64 – 300 Nowy Tomyśl
     Cena oferty brutto: 177 554,37 zł
     Ilość punktów: 94,19
 
3.  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „DROMAR” Zygmunt Marszałek
     Nowa Wieś, ul. Powstańców Wlkp. 43
     64 – 234 Przemęt
     Cena oferty brutto: 215 912,69 zł
     Ilość punktów: 77,46
 
4.  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – BUDOWLANE INFRAKOM Sp. z. o. o.
    ul. Słodowa 1
     64 – 200 Wolsztyn,                      
     Cena oferty brutto: 249 651,98 zł
     Ilość punktów: 66,99
 
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:
 
ZPHU „KRUBET”  Jan Kruk
NOWA WIEŚ, ul. Przemęcka 10
64 – 234 Przemęt
 
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów
cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

 

Rozstrzygnięcie postępowania na dokumentację Mochy-Perkowo-Przemęt

Wolsztyn 2011-05-26
IF.272.1.10.2011
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3820P odcinek Mochy – Perkowo - Przemęt o długości około 11,2 km”
W niniejszym postępowaniu złożono 30 ofert przetargowych. Wykluczono 7 ofert.
1. MM PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak
Kwota brutto: 187 206,00 zł
Ilość punktów: 63,03
2. Biuro Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” Andrzej Szewczyk
ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól
Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4
3. JK Projekt Sp. z o.o.
ul. Jasna Rola 56A, 61-609 Poznań
Kwota brutto: 441 570,00 zł
Ilość punktów: 26,72
4. CTD – Civil Transport Designers Spółka Cywilna
ul. Fanfarowa 7, 02-858 Warszawa
 Kwota  brutto: 518 845,98 zł
Ilość punktów: 22,74
5. Uniplan Sp. z o.o.
ul. Wilczak 13/72, 61-623 Poznań
Kwota brutto: 219 186,00 zł
Ilość punktów: 53,84
6. Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Z. Kokoszka
Zatonie 3E, 66-004 Zatonie
Kwota brutto: 119 556,00 zł
Ilość punktów: 98,70
7. Tion Dominik Kubicki
ul. Lwa 5, 03-668 Warszawa
Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4
8. EURO-ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
ul. Marusarzówny 2 paw. 22, 80-288 Gdańsk
Kwota brutto: 123 000,00 zł
Ilość punktów: 95,94
9. Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o.
ul. Oleśnicka 15B, 50-320 Wrocław
Kwota brutto: 382 234,80 zł
Ilość punktów: 30,87
10. PRODROM S.C. Adam Bukowiecki Katarzyna Bukowiecka
Grzepnica 1p, 72-003 Dobra
Kwota brutto: 158 916,00 zł
Ilość punktów: 74,25
11. PE - POLSKA Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 417 lok. 107 80-309 Gdańsk
Kwota brutto: 118 001,28 zł
Ilość punktów: 100
12. Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
Os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań
Kwota brutto: 179 580,00 zł
Ilość punktów: 65,71
13.ALFA PROJEKT Tomasz Płonka
ul. Strońska 4A/21, 50-540 Wrocław
Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4
14. P.U.P.I. ”PLAN” Sp. z o.o.
ul. Browarna 1, 65-823 Zielona Góra
Kwota brutto: 341 940,00 zł
Ilość punktów: 34,51
15. TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
Ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
Kwota brutto: 178 965,00 zł
Ilość punktów: 65,94
16. Konsorcjum:
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań  
Pracownia Inżynieryjna SZUBERT Łukasz Szuba
ul. Jawornicka 13A/6 60-161 Poznań
Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4
17. Konsorcjum:
EUROPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Klecińska 5, 54-413 Wrocław
SPÓLKA Inżynierska Sp. z o.o. KEMPA
ul. Klecińska 5, 54-413 Wrocław
Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4
18. PRW Przemysław Woźniak
Deskurów 40 07-201 Wyszków
Kwota brutto: 148 830,00 zł
Ilość punktów: 79,29
19. AZ PRO Biuro Usług Projektowych
ul. Spalska 112, 97-200 Tomaszów Maz.
Kwota brutto: 172 200,00 zł
Ilość punktów: 68,53
20. „eMWu KAROLAK”
ul. J. Sobieskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Kwota brutto: 179 088,00 zł
Ilość punktów: 65,89
21. PROFIL BIS Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra
Kwota brutto: 184 500,00 zł
Ilość punktów: 63,96
22. Konsorcjum:
Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. j.
Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o.
ul. Płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
Kwota brutto: 259 530,00 zł
Ilość punktów: 45,47
23. HIGHWAY Piotr Urbański
Ul. Jeleniogórska 18/14 80-180 Gdańsk
Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4
24. Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa „InterPROJEKT” Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 21A, 66-400 Gorzów Wlkp.
Kwota brutto: 147 600,00 zł
Ilość punktów: 79,95
25. Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania
ul. Reymonta 3, 84-217 Kamień
Kwota brutto: 197 808,60 zł
Ilość punktów: 59,65
26. „DROMOST” Sp. z o.o.
ul. Trójpole 3,b, 61-693 Poznań
Kwota brutto: 293 355,00 zł
Ilość punktów: 40,22
27. Zakład Projektowania i Nadzoru Obiektów Inżynierii Lądowej Lech Grabowski
ul. Jedności Narodowej 71/8, 50-262 Wrocław
Kwota brutto: 202 950,00 zł
Ilość punktów: 58,14
28. Pracowania Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk
ul. 1-go Maja 12/20 75-800 Koszalin
Kwota brutto: 168 817,50 zł
Ilość punktów: 69,90
29. REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz
Ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice
Kwota brutto 135 300,00 zł
Ilość punktów: 87,21
30. Uzdaroji Akcie Benderove” Kelprojektas”
ul. I. Kanto 25, LT-44296 Kowno, Republika Litewska
Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:
PE - POLSKA Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 417 lok. 107
80-309 Gdańsk
Kwota brutto: 118 001,28 zł
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów
cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

 

Rozstrzygnięcie postępowania na dokumentację Chobienica-Kopanica

  Wolsztyn 2011-05-26
IF.272.1.9.2011
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3790P Chobienice - Kopanica o długości około 8,2 km”
W niniejszym postępowaniu złożono 31 ofert przetargowych. Wykluczono 6 ofert.
1.MM PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak
Kwota brutto: 121 893,00 zł
Ilość punktów: 59,43
2. Biuro Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” Andrzej Szewczyk
ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól
Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4
3. JK Projekt Sp. z o.o.
ul. Jasna Rola 56A, 61-609 Poznań
Kwota brutto: 227 550,00 zł
Ilość punktów: 31,84
4. CTD – Civil Transport Designers Spółka cywilna
ul. Fanfarowa 7, 02-858 Warszawa
Kwota  brutto: 368 115,63 zł
Ilość punktów: 19,68
5. Uniplan sp. z o.o.
ul. Wilczak 13/72, 61-623 Poznań
Kwota brutto: 199 875,00 zł
Ilość punktów: 36,25
6. Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Z. Kokoszka
Zatonie 3E, 66-004 Zatonie
Kwota brutto: 72 447,00 zł
Ilość punktów: 100
7. Uzdaroji Akcie Benderove” Kelprojektas”
ul. I.Kanto 25, LT-44296 Kowno, Republika Litewska
Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4
8. REM PROJEKT Marcin Łukaszewicz
ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice
Kwota brutto 110 700,00
Ilość punktów: 65,44
9. Pracowania Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk
ul. 1-go Maja 12/20 75-800 Koszalin
Kwota brutto: 146 923,50 zł
Ilość punktów: 49,31
10. Tion Dominik Kubicki
ul. Lwa 5, 03-668 Warszawa
Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4
11. Konsorcjum:
PROMAR Marcin Robakiewicz i PROMIT Robert Mituta
Warzymice 72/10, 72-005 Przecław
Kwota brutto: 143 910,00 zł
Ilość punktów: 50,34
12. EURO-ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
ul. Marusarzówny 2 paw. 22, 80-288 Gdańsk
Kwota brutto: 98 400,00 zł
Ilość punktów: 73,63
13. Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o.
ul. Oleśnicka 15B, 50-320 Wrocław
Kwota brutto: 273 675,00 zł
Ilość punktów: 26,47
14. Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań
Kwota brutto: 127 920,00 zł
Ilość punktów: 56,63
15. PRODROM S.C. Adam Bukowiecki Katarzyna Bukowiecka
Grzepnica 1p, 72-003 Dobra
Kwota brutto: 118 190,70 zł
Ilość punktów: 61,30
16. P.U.P.I. ”PLAN” Sp. z o.o.
ul. Browarna 1, 65-823 Zielona Góra
Kwota brutto: 132 840,00 zł
Ilość punktów: 54,54
17. TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
Kwota brutto: 126 075,00 zł
Ilość punktów: 57,46
18. Konsorcjum:
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań 
Pracownia Inżynieryjna SZUBERT Łukasz Szuba
ul. Jawornicka 13A/6 60-161 Poznań
Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4
19. Konsorcjum:
EUROPROJEKT Sp. z o.o.
 ul. Klecińska 5, 54-413 Wrocław
SPÓLKA Inżynierska Sp. z o.o. KEMPA
ul. Klecińska 5, 54-413 Wrocław
Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4
20. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ESKA-PROJEKT
ul. Katowicka 63a/12, 61-131 Poznań
Kwota brutto: 149 568,00 zł
Ilość punktów: 48,44
21. Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego
„INTERPROJEKT”  Dariusz Rusnak
ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra
Kwota brutto: 146 370,00 zł
Ilość punktów: 49,50
22. PROFIL BIS Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra
Kwota brutto: 135 300,00 zł
Ilość punktów: 53,55
23. AZ PRO Biuro Usług Projektowych
ul. Spalska 112, 97-200 Tomaszów Maz.
Kwota brutto: 147 600,00 zł
Ilość punktów: 49,08
24. „eMWu KAROLAK”
ul. J. Sobieskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Kwota brutto: 131 118,00 zł
Ilość punktów: 55,25
25. ProROAD Krzysztof Prymka
ul. Jeleniogórska 57/3, 80-180 Gdańsk
Kwota brutto: 113 705,30 zł
Ilość punktów: 63,71
26. Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp.
Kwota brutto: 104 550,00 zł
Ilość punktów: 69,29
27. Konsorcjum:
Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. j.
Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o.
ul. Płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
Kwota brutto: 187 944,00 zł
Ilość punktów: 38,55
28. Zakład Projektowania i Nadzoru Obiektów Inżynierii Lądowej Lech Grabowski
ul. Jedności Narodowej 71/8, 50-262 Wrocław
Kwota brutto: 178 350,00 zł
Ilość punktów: 40,62
29. „DROMOST” Sp. z o.o.
ul. Trójpole 3,b, 61-693 Poznań
Kwota brutto: 219 924,00 zł
Ilość punktów: 32,94
30. Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania
ul. Reymonta 3, 84-217 Kamień
Kwota brutto: 142 089,60 zł
Ilość punktów: 50,99
31.ALFA PROJEKT Tomasz Płonka
ul. Strońska 4A/21, 50-540 Wrocław
Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:
Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Z. Kokoszka
Zatonie 3E
66-004 Zatonie
Kwota brutto: 72 447,00 zł
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów
cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

Rozstrzygnięcie postępowania dostawa tablic rejestracyjnych

 
   
Wolsztyn 2011-05-20
 
IF.272.1.8.2011
 
 
  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na
 
 
dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wolsztynie
 
 
           
W niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty przetargowe: 1 oferta została odrzucona.
 
1.      UTAL Sp. z o.o.
Poznań Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9
62-006 Kobylnica
      Cena oferty brutto: 56,78 zł
      Ilość punktów: 100
 
2.      EUROTAB Sp. z o.o.
ul. Mostowa 27
61-854 Poznań
      Cena oferty brutto: 77,40 zł
      Ilość punktów: 73,36
 
3.      „TABLITEK” PRODUKCJA – HANDEL – USŁUGI Maria Pilaczyńska
ul. Lotosowa 31
60-175 Poznań
      Oferta odrzucona
 
 
 
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:
 
UTAL Sp. z o.o.
Poznań Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9
62-006 Kobylnica
 
 
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
 
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów
cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.
 
 

Wykaz nieruchomości

Wolsztyn, dnia 12 maja 2011r. 
    
   
    Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
WYKAZ
                                                              
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).  Starosta Wolsztyński podaje wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej działki numer 203 o pow. 0,1589ha. położonej w obrębie wsi Wilcze gmina Wolsztyn.
- dz. nr 203 o pow. 0,1589 ha. położona w  obrębie wsi Wilcze, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 47572,
- nieruchomość zabudowana,
- przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolsztyn, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z 30 maja 2007r.  teren oznaczony symbolem UG – tereny usług gastronomii,
- cena nieruchomości    19.907 zł. + 23% VAT tj. 4.578,61 zł. - łącznie 24.485,61 zł.
- zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie jest nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
                                                                                                                                                             
                                                                                                                   Starosta Wolsztyński
                                                                                                                     mgr Ryszard Kurp
     
                                                                                                       

Rozstrzygnięcie postępowania chodnik Belęcin Etap III

Wolsztyn, dnia 10.05.2011r.
IF.272.1.11.2011
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na
 
„Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 3792P, 3796P, 3797P i 2728P w miejscowości Belęcin – etap III o długości 138,0 mb przy drodze nr 3792P”
W niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty przetargowe. 
1. Firma Budowlana HERZOG Sławomir Herzog
ul. Polna 7
64-300 Nowy Tomyśl, Sątopy
Cena oferty brutto: 36 068,13 zł
Ilość punktów: 89,46
2. Zakład Budowlano – Drogowy BAR-BET Andrzej Barski
Chobienice 15
64-214 Chobienice
Cena oferty brutto:  35 546,63 zł
Ilość punktów: 90,77
3. Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. Słodowa 1
64-200 Wolsztyn
Cena oferty brutto: 32 265,22 zł
Ilość punktów: 100
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. Słodowa 1
64-200 Wolsztyn
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów
cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

Rozstrzygnięcie postępowania Jaromierz - Jażyniec - Obra

Wolsztyn, dnia 10.05.2011r.

IF.272.2.3.2011

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

dotyczy przetargu nieograniczonego na

 

Przebudowa drogi powiatowej Jaromierz – Jażyniec wraz z remontem

drogi powiatowej Jażyniec - Obra”

 

W związku z wyrokiem KIO, dokonano powtórnej oceny ofert. Ocenie podlegały oferty Wykonawców, którzy przedłużyli termin związania ofertą. Z 9 Wykonawców startujących w przetargu tylko dwóch przedłużyło ważność ofert. 

1. EUROVIA Polska S.A.

ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyce

Cena oferty brutto: 5 972 358,34 zł

Ilość punktów: 92,72

2. Konsorcjum:

POL – DRÓG Kościan Sp. z o.o. - Lider

ul. Dworcowa 29 Bonikowo

64-000 Kościan

POL – DRÓG Piła Sp. z o.o. - Partner

ul. Wawelska 106

 64-920 Piła
 Cena oferty brutto: 5 537 326,48 zł
 Ilość punktów: 100  

Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:

 

Konsorcjum:

POL – DRÓG Kościan Sp. z o.o. - Lider

ul. Dworcowa 29 Bonikowo

64-000 Kościan

POL – DRÓG Piła Sp. z o.o. - Partner

ul. Wawelska 106

64-920 Piła UZASADNIENIE WYBORU OFERTY: 

Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów

cena oferty 100%

uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT


Wolsztyn 2011-05-06
 IF.272.1.11.2011
 
  
INFORMACJA O OTWARCIU OFERT
dotyczy przetargu nieograniczonego na
„Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 3792P, 3796P, 3797P i 2728P w miejscowości Belęcin – etap III o długości 138,0 mb przy drodze nr 3792P”
 
W niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty przetargowe:    
        
   1. Firma Budowlana HERZOG Sławomir Herzog
    ul. Polna 7
    64-300 Nowy Tomyśl, Sątopy
                Cena oferty brutto: 36 068,13 zł
            2. Zakład Budowlano – Drogowy BAR-BET Andrzej Barski
                Chobienice 15
                64-214 Chobienice
                Cena oferty brutto:  35 546,63 zł
            3. Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o.
       ul. Słodowa 1
       64-200 Wolsztyn
       Cena oferty brutto: 32 265,22 zł
  
Zamawiający na zadanie przeznaczył kwotę brutto: 40 000,00 zł
 
OBECNIE TRWAJĄ PRACE KOMISJI MAJĄCE NA CELU WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY


Wolsztyn, dnia 06.05.2011r.
 
 IF.272.2.3.2011
 
 
  
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ ODRZUCENIA OFERTY
dotyczy przetargu nieograniczonego na
 
 
„Przebudowa drogi powiatowej Jaromierz – Jażyniec wraz z remontem
drogi powiatowej Jażyniec - Obra”
 
 
 
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 kwietnia 2011r. (Sygn. akt KIO 711/11) Zamawiający unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 30.03.2011r. oraz unieważnia czynność odrzucenia oferty konsorcjum: POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o., POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o. i dokonuje powtórzenia czynności badania i oceny ofert.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT


  Wolsztyn 2011-05-05 
IF.272.1.10.2011  
INFORMACJA O OTWARCIU OFERT
 dotyczy przetargu nieograniczonego na  

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3820P odcinek Mochy – Perkowo - Przemęt o długości około 11,2 km”

1. MM PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak

Kwota brutto: 187 206,00 zł

2. Biuro Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” Andrzej Szewczyk

ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól

Kwota brutto: 258 300,00 zł

3. JK Projekt Sp. z o.o.

ul. Jasna Rola 56A, 61-609 Poznań

Kwota brutto: 441 570,00 zł

4. CTD – Civil Transport Designers Spółka Cywilna

ul. Fanfarowa 7, 02-858 Warszawa

 Kwota  brutto: 518 845,98 zł

5. Uniplan Sp. z o.o.

ul. Wilczak 13/72, 61-623 Poznań

Kwota brutto: 219 186,00 zł

6. Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Z. Kokoszka

Zatonie 3E, 66-004 Zatonie

Kwota brutto: 119 556,00,00 zł

7. Tion Dominik Kubicki

ul. Lwa 5, 03-668 Warszawa

Kwota brutto: 153 135,00 zł

8. EURO-ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

ul. Marusarzówny 2 paw. 22, 80-288 Gdańsk

Kwota brutto: 123 000,00 zł

9. Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o.

ul. Oleśnicka 15B, 50-320 Wrocław

Kwota brutto: 382 234,80 zł

10. PRODROM S.C. Adam Bukowiecki Katarzyna Bukowiecka

Grzepnica 1p, 72-003 Dobra

Kwota brutto: 158 916,00 zł

11. PE-POLSKA Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 417 lok. 107 80-309 Gdańsk

Kwota brutto: 118 001,28 zł

12. Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM

Os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań

Kwota brutto: 179 580,00 zł

13.ALFA PROJEKT Tomasz Płonka

ul. Strońska 4A/21, 50-540 Wrocław

Kwota brutto: 281 670,00 zł

14. P.U.P.I. ”PLAN” Sp. z o.o.

ul. Browarna 1, 65-823 Zielona Góra

Kwota brutto: 341 940,00 zł

15. TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.

Ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk

Kwota brutto: 178 965,00 zł

16. Konsorcjum:

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.

ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań 

Pracownia Inżynieryjna SZUBERT Łukasz Szuba

ul. Jawornicka 13A/6 60-161 Poznań

Kwota brutto: 173 922,00 zł

17. Konsorcjum:

EUROPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Klecińska 5, 54-413 Wrocław

SPÓLKA Inżynierska Sp. z o.o. KEMPA

ul. Klecińska 5, 54-413 Wrocław

Kwota brutto: 353 871,00 zł

18. PRW Przemysław Woźniak

Deskurów 40 07-201 Wyszków

Kwota brutto: 148 830,00 zł

19. AZ PRO Biuro Usług Projektowych

ul. Spalska 112, 97-200 Tomaszów Maz.

Kwota brutto: 172 200,00 zł

20. „eMWu KAROLAK”

ul. J. Sobieskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Kwota brutto: 179 088,00 zł

21. PROFIL BIS Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra

Kwota brutto: 184 500,00 zł

22. Konsorcjum:

Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. j.

Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o.

ul. Płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków

Kwota brutto: 259 530,00 zł

23. HIGHWAY Piotr Urbański

Ul. Jeleniogórska 18/14 80-180 Gdańsk

Kwota brutto: 128 588,30 zł

24. Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa „InterPROJEKT” Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 21A, 66-400 Gorzów Wlkp.

Kwota brutto: 147 600,00 zł

25. Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania

ul. Reymonta 3, 84-217 Kamień

Kwota brutto: 197 808,60 zł

26. „DROMOST” Sp. z o.o.

ul. Trójpole 3,b, 61-693 Poznań

Kwota brutto: 293 355,00 zł

27. Zakład Projektowania i Nadzoru Obiektów Inżynierii Lądowej Lech Grabowski

ul. Jedności Narodowej 71/8, 50-262 Wrocław

Kwota brutto: 202 950,00 zł

28. Pracowania Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk

ul. 1-go Maja 12/20 75-800 Koszalin

Kwota brutto: 168 817,50 zł

29. REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz

Ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice

Kwota brutto 135 300,00 zł

30. Uzdaroji Akcie Benderove” Kelprojektas”

ul.  I.Kanto 25, LT-44296 Kowno, Republika Litewska

Kwota brutto: 247 113,15 zł

    

Zamawiający na zadanie przeznaczył kwotę brutto: 200 000,00 zł

 OBECNIE TRWAJĄ PRACE KOMISJI MAJĄCE NA CELU WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT


 
Wolsztyn 2011-05-05
IF.272.1.9.2011
 
INFORMACJA O OTWARCIU OFERT
dotyczy przetargu nieograniczonego na
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3790P Chobienice - Kopanica o długości około 8,2 km”
1. MM PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak
Kwota brutto: 121 893,00 zł
2. Biuro Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” Andrzej Szewczyk
ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól
Kwota brutto: 179 580,00 zł
3. JK Projekt Sp. z o.o.
ul. Jasna Rola 56A, 61-609 Poznań
Kwota brutto: 227 550,00 zł
4. CTD – Civil Transport Designers spółka cywilna
ul. Fanfarowa 7, 02-858 Warszawa
 Kwota  brutto: 368 115,63 zł
5. Uniplan sp. z o.o.
ul. Wilczak 13/72, 61-623 Poznań
Kwota brutto: 199 875,00 zł
6. Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Z. Kokoszka
Zatonie 3E, 66-004 Zatonie
Kwota brutto: 72 447,00 zł
7. Uzdaroji Akcie Benderove” Kelprojektas”
ul.  I.Kanto 25, LT-44296 Kowno, Republika Litewska
Kwota brutto: 190 748,40 zł
8. REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz
ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice
Kwota brutto 110 700,00 zł
9. Pracowania Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk
ul. 1-go Maja 12/20 75-800 Koszalin
Kwota brutto: 146 923,50 zł
10. Tion Dominik Kubicki
ul. Lwa 5, 03-668 Warszawa
Kwota brutto: 137 760,00 zł
11. Konsorcjum: PROMAR Marcin Robakiewicz i PROMIT Robert Mituta
Warzymice 72/10, 72-005 Przecław
Kwota brutto: 143 910,00 zł
12. EURO-ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
ul. Marusarzówny 2 paw. 22, 80-288 Gdańsk
Kwota brutto: 98 400,00 zł
13. Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o.
ul. Oleśnicka 15B, 50-320 Wrocław
Kwota brutto: 273 675,00 zł
14. Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
OS. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań
Kwota brutto: 127 920,00 zł
15. PRODROM S.C. Adam Bukowiecki Katarzyna Bukowiecka
Grzepnica 1p, 72-003 Dobra
Kwota brutto: 118 190,70 zł
16. P.U.P.I. ”PLAN” Sp. z o.o.
ul. Browarna 1, 65-823 Zielona Góra
Kwota brutto: 132 840,00 zł
17. TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
Kwota brutto: 126 075,00 zł
18. Konsorcjum: SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań  Pracownia Inżynieryjna SZUBERT Łukasz Szuba ul. Jawornicka 13A/6 60-161 Poznań
Kwota brutto: 135 177,00 zł
19. Konsorcjum: EUROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Klecińska 5, 54-413 Wrocław
SPÓLKA Inżynierska Sp. z o.o. KEMPA, ul. Klecińska 5, 54-413 Wrocław
Kwota brutto: 259 530,00 zł
20. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane
ESKA-PROJEKT
ul. Katowicka 63a/12, 61-131 Poznań
Kwota brutto: 149 568,00 zł
21. Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „INTERPROJEKT”  Dariusz Rusnak ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra
Kwota brutto: 146 370,00 zł
22. PROFIL BIS Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra
Kwota brutto: 135 300,00 zł
23. AZ PRO Biuro Usług Projektowych
ul. Spalska 112, 97-200 Tomaszów Maz.
Kwota brutto: 147 600,00 zł
24. „eMWu KAROLAK”
ul. J. Sobieskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Kwota brutto: 131 118,00 zł
25. ProROAD Krzysztof Prymka
ul. Jeleniogórska 57/3, 80-180 Gdańsk
Kwota brutto: 113 705,30 zł
26. Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp.
Kwota brutto: 104 550,00 zł
27. Konsorcjum: Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. j. Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o.
ul. Płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
Kwota brutto: 187 944,00 zł
28. Zakład Projektowania i Nadzoru Obiektów Inżynieri Lądowej Lech Grabowski
ul. Jedności Narodowej 71/8, 50-262 Wrocław
Kwota brutto: 178 350,00 zł
29. „DROMOST” Sp. z o.o.
ul. Trójpole 3,b, 61-693 Poznań
Kwota brutto: 219 924,00 zł
30. Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania
ul. Reymonta 3, 84-217 Kamień
Kwota brutto: 142 089,60 zł
31.ALFA PROJEKT Tomasz Płonka
ul. Strońska 4A/21, 50-540 Wrocław
Kwota brutto: 177 120,00 zł
Zamawiający na zadanie przeznaczył kwotę brutto: 200 000,00 zł
OBECNIE TRWAJĄ PRACE KOMISJI MAJĄCE NA CELU WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ROZSTRZYGNIĘCIE


  Wolsztyn 2011-04-18  
IF.272.1.6.2011  
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
 dotyczy przetargu nieograniczonego na  
„Dostawa i montaż klimatyzatorów  
W niniejszym postępowaniu złożono 5 ofert przetargowych:       
     
1.   INSTAL PLUS Sp. z o.o. Klimatyzacja – Wentylacja - Chłodnictwo   
ul. Odrowąża 3A           
03-310 Warszawa           
Cena oferty brutto: 57 933,00 zł   
uzyskał 100,00 pkt. w kryterium cena oferty      
      
 2. KLIMA – WENT WAŚCIŃSKI JÓZEF WAŚCIŃSKI  
ul. Topolowa 5 
62-030 Luboń           
Cena oferty brutto: 70 110,00 zł             
uzyskał 82,63 pkt. w kryterium cena oferty    
        
3. KLIMA – POL POZNAŃ Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Boranta 17  
61-608 Poznań  
Cena oferty brutto: 78 228,00 zł                       
uzyskał 74,06 pkt. w kryterium cena oferty         
   
4. Systemy Cieplne – Klimatyzacja Jakub Lorenz           
ul. Powstańców Wlkp. 17           
64-211 Obra
Cena oferty brutto: 84 885,15
uzyskał 68,25 pkt. w kryterium cena oferty     
       
5. ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI CHŁODNICZEJ TERMOSTAR SC           
ul. Okrężna 9           
64-200 Wolsztyn  
Cena oferty brutto: 99 704,51zł                       
uzyskał 58,10 pkt. w kryterium cena oferty                       
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma: 
INSTAL PLUS Sp. z o.o.
Klimatyzacja – Wentylacja - Chłodnictwo
ul. Odrowąża 3A
03-310 Warszawa 
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT


 
Wolsztyn 2011-04-11
 
IF.272.1.6.2011
 
 
INFORMACJA O OTWARCIU OFERT
dotyczy przetargu nieograniczonego na
 
„Dostawa i montaż klimatyzatorów
 
 
 
W niniejszym postępowaniu złożono 5 ofert przetargowych:    
        
 
1.   INSTAL PLUS Sp. z o.o.
Klimatyzacja – Wentylacja - Chłodnictwo
            ul. Odrowąża 3A
            03-310 Warszawa
            Cena oferty brutto: 57 933,00 zł
 
            2. KLIMA – WENT WAŚCIŃSKI JÓZEF WAŚCIŃSKI
            ul. Topolowa 5
            62-030 Luboń
            Cena oferty brutto:  70 110,00 zł
 
            3. KLIMA – POL POZNAŃ Sp. z o.o. Sp. k.
   ul. Boranta 17
   61-608 Poznań
   Cena oferty brutto: 78 228,00 zł
 
            4. Systemy Cieplne – Klimatyzacja Jakub Lorenz
            ul. Powstańców Wlkp. 17
            64-211 Obra
   Cena oferty brutto: 84 885,15
 
            5. ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI CHŁODNICZEJ TERMOSTAR SC
            ul. Okrężna 9
            64-200 Wolsztyn
   Cena oferty brutto: 99 704,51zł
           
             
 
 
 
OBECNIE TRWAJĄ PRACE KOMISJI MAJĄCE NA CELU WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE z dnia 31.03.2011

Otwarty konkurs ofert
Z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
KONKURS OFERT
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. następującego zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:
prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji,
Zwanych dalej „zadaniem”.
O zlecenie realizacji zadania mogą ubiegać się fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. Zm.) oraz organizacje pozarządowe,
o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), prowadzące działalność m. in. w zakresie dotyczącym zadania. W przypadku jednostek organizacyjnych fundacji lub organizacji pozarządowej, nieposiadających osobowości prawnej, oferentem (wnioskodawcą) winien być zarząd główny danego podmiotu.
Podmiot, który uzyska zlecenie realizacji ww. zadania:
1) posiadając, w zależności od rodzaju (specyfiki) zadania, odpowiednie do celu zadania  zasoby m.in. kadrowe, rzeczowe, sprzętowe, techniczne i/lub lokalowe, w okresie od 29 kwietnia do 30 sierpnia 2011 r. będzie realizował / zrealizuje zadanie:
2) otrzyma dotację, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Wolsztyńskiego w 2011 roku, na dofinansowanie bieżących kosztów realizacji zadania, którą wyłącznie i w całości przeznaczony na wykonanie przedmiotu zlecenia
[w 2011 r. zaplanowano przeznaczyć na realizację zadań kwotę w łącznej wysokości 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
Dofinansowanie realizacji zadania nie może być przeznaczone podmiotom, o których mowa powyżej, które:
a) posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
b) posiadają wymagalne zobowiązania wobec zakładu ubezpieczeń społecznych i/ lub urzędu skarbowego.
Warunki przyznania dotacji w przedmiotowym zakresie zostaną szczegółowo określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Wolsztyńskim a podmiotem, który uzyska zlecenie na realizację zadania.  Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207), zwanego dalej „rozporządzeniem”.
Część merytoryczna oferty podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania powinna być sporządzona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Do oferty powinny być dołączone załączniki, o których mowa we wzorze oferty realizacji zadania publicznego oraz dodatkowo zaświadczenia potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek ubezpieczeniowych i podatków, wystawione w terminie do trzech miesięcy przed terminem składania ofert.
Kryteria oceny złożonych ofert:
1) uzasadnienie znaczenia zadania dla stopnia zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb w zakresie
     rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (waga kryterium 0-10 punktów);
2) adekwatny ze względu na cel zadania dobór instrumentów służących realizacji zadania oraz
    wybór rodzaju udzielonego wsparcia, w tym sposób zapewniania udziału beneficjentów  
    ostatecznych w realizacji zadania  (waga kryterium 0-10 punktów);
3) ocena przewidywanych rezultatów zadania, w tym adekwatność zakładanych rezultatów
     zadania  do celu zadania  (waga kryterium 0-10 punktów);
4) możliwość realizacji zadania  przez podmiot, w tym dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia
     podmiotu w realizacji przedmiotu zadania (waga kryterium 0-15 punktów);
5) zasoby kadrowe, rzeczowe, sprzętowe, techniczne i/lub lokalowe podmiotu umożliwiające
     realizację zadania  (waga kryterium 0-10 punktów);
6)  kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym realizacja do zakresu rzeczowego zadania oraz
    wysokości dotacji przeznaczonej na realizację zadania (waga kryterium 0-35 punktów);
7) udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania
   (waga kryterium 0-15 punktów).
Oferty konkursowe należy składać osobiście lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn; ul. 5 Stycznia 5
w terminie do dnia 21 kwietnia 2011 , w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Realizacja zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”, opatrzonych pieczęcią firmową podmiotu.
W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 068 384 56 13 (KIEROWNIK PCPR).
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów
lub informacji pozostaną bez rozpoznania.
Konkurs ofert będzie ważny również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.
Rozpatrzenia zgłoszonych ofert dokona Zarząd Powiatu w Wolsztynie w terminie od dnia  26.04.2011 r. Wyniki konkursu ofert oraz warunki zlecenia zadania zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, w prasie oraz na stronie internetowej
i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wolsztyńskiego.

Rozstrzygnięcie postępowania Jaromierz - Jażyniec - Obra

Wolsztyn, dnia 30.03.2011r.
IF.272.2.3.2011
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na
 
Przebudowa drogi powiatowej Jaromierz – Jażyniec wraz z remontem
drogi powiatowej Jażyniec - Obra”
W niniejszym postępowaniu złożono 9 ofert przetargowych. 
W postępowaniu przetargowym wykluczono 6 Wykonawców.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.      
W postępowaniu przetargowym odrzucono 1 ofertę.
1. EUROVIA Polska S.A.
ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
Cena oferty brutto: 5 972 358,34 zł
Ilość punktów: 100
      
2. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
INŻYNIERYJNO – DROGOWYCH SA
ul. Poznańska 42
64-300 Nowy Tomyśl
Cena oferty brutto: 6 053 318,27 zł
Ilość punktów: 98,66
      
3. POL – DRÓG Kościan Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 29 Bonikowo
64-000 Kościan
Oferta odrzucona
    
4. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – DROGOWE „KAMBUD”
ul. Długa 6
67-100 Nowa Sól
Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą
      
5. LESZCZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWO – MOSTOWYCH Spółka z o.o.
ul. Energetyków 6
64-100 Leszno
Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą
         
6. Skanska S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą
          
7. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna
ul. Krańcowa 7
21-100 Lubartów
Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą
          
8. Berger Bau Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław
Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą
                 
9. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. DROGBUD
ul. Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą
 
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:
EUROVIA Polska S.A.
ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
Cena oferty brutto: 5 972 358,34 zł
   
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów
cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

Rozstrzygnięcie postępowania Zakup mebli i wyposażenia dodatkowego dla ZPO

Wolsztyn 2011-03-28
IF.272.1.3.2011
  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na
„Zakup mebli medycznych i wyposażenia dodatkowego dla Zakładu
Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Wolsztynie"
 
W niniejszym postępowaniu złożono 7 ofert przetargowych: 1 oferta została odrzucona.
        
1. EUROMED      
ul. Dąbrowskiego 351 A
 60-419 Poznań
Cena oferty brutto: 191 324,99 zł
2. FOCUS Halina Kuphal                                                                 
ul. Wróblewskiego 128
94-039 Łódź
Cena oferty brutto: 170 874,36 zł
3. BLIXEN Andrzej Michalak
ul. Murarska 9 m.17
91-465 Łódź
Cena oferty brutto: 177 244,79 zł
4. Biuro Techniczno - Handlowe Rafał Rytwiński
os. Łokietka 11/30
61-616 Poznań
Cena oferty brutto: 243 349,92 zł
5. STOLTER sp. z o.o.
Grubno 63
86-212 Stolno
Cena oferty brutto: 192 261,60 zł
6. MILASYSTEM Mirosław Czech
ul. K. I. Gałczyńskiego 9
45-523 Opole
Cena oferty brutto: 257 320,80 zł
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:
FOCUS Halina Kuphal                                                                 
ul. Wróblewskiego 128
94-039 Łódź
Cena oferty brutto: 170 874,36 zł
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów
cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT


 
Wolsztyn 2011-03-18 
  
IF.272.1.3.2011 
 
  INFORMACJA O OTWARCIU OFERT 
dotyczy przetargu nieograniczonego na 
  
„Zakup mebli medycznych i wyposażenia dodatkowego dla Zakładu 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Wolsztynie”
 
  
W niniejszym postępowaniu złożono 7 ofert przetargowych:    
         
   1. EUROMED       
ul. Dąbrowskiego 351 A
            60-419 Poznań
Cena oferty brutto: 191 324,99 zł 
 
2. FOCUS Halina Kuphal                                                                  
ul. Wróblewskiego 128
94-039 Łódź
Cena oferty brutto: 170 874,36 zł 
                             
3. BLIXEN Andrzej Michalak
ul. Murarska 9 m.17
91-465 Łódź
Cena oferty brutto: 177 244,79 zł 
 
4. Biuro Techniczno – Handlowe Rafał Rytwiński
os. Łokietka 11/30
61-616 Poznań
Cena oferty brutto: 243 349,92 zł 
 
5. STOLTER sp. z o.o.
Grubno 63
86-212 Stolno
Cena oferty brutto: 192 261,60 zł 
 
6. P.W. „NORIM” Miron Krupski
ul. Poznańska 59
87-100 Toruń
Cena oferty brutto: 190 943,28 zł 
  
7. MILASYSTEM Mirosław Czech
ul. K. I. Gałczyńskiego 9
45-523 Opole
Cena oferty brutto: 257 320,80 zł 
 
Zamawiający na zadanie przeznaczył: 220 000,00 zł 
  
OBECNIE TRWAJĄ PRACE KOMISJI MAJĄCE NA CELU WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Rozstrzygnięcie postępowania Błotnica - Starkowo - gr. powiatu leszczyńskiego

Wolsztyn 2011-03-07
IF.272.1.1.2011
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Błotnica - Starkowo - gr. powiatu
leszczyńskiego odcinek od km 3+175 do km 4+000"
  W niniejszym postępowaniu złożono 5 ofert przetargowych:    
        
   1. LESZCZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT                                 
      DROGOWO - MOSTOWYCH Spółka z o.o.
      ul. Energetyków 6, 64-100 Leszno
      Cena oferty brutto: 466 837,77 zł
      uzyskał 81,00 pkt. w kryterium cena oferty
   2. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT                                                                     
      DROGOWO - MOSTOWYCH Sp. z o.o.
      ul. Akacjowa 1, 64-224 Świętno
      Cena oferty brutto: 388 837,24 zł
      uzyskał 97,25 pkt. w kryterium cena oferty
   3. POL - DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o.
      Bonikowo ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan
      Cena oferty brutto: 378 146,03 zł
      uzyskał 100 pkt. w kryterium cena oferty
   4. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT                                            
      INŻYNIERYJNO - DROGOWYCH SA
      ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl
      Cena oferty brutto: 487 606,56 zł
      uzyskał 77,55 pkt. w kryterium cena oferty
   5. PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I ULIC LESZNO
      ul. Bema 33, 64-100 Leszno
      oferta odrzucona
                       
 Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:
POL - DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o.
 Bonikowo ul. Dworcowa 29
 64-000 Kościan
 Cena oferty brutto: 378 146,03 zł
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów
cena oferty 100%
uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Wolsztyn 2011-02-21

IF.2720.1.2011

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

dotyczy przetargu nieograniczonego na

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Błotnica - Starkowo - gr. powiatu  leszczyńskiego odcinek od km 3+175 do km 4+000"

W niniejszym postępowaniu złożono 5 ofert przetargowych:    

1. LESZCZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT  DROGOWO - MOSTOWYCH Spółka z o.o.
ul. Energetyków 6
64-100 Leszno
Cena oferty brutto: 466 837,77 zł   
2. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT                                                           
DROGOWO - MOSTOWYCH Sp. z o.o.
ul. Akacjowa 1
64-224 Świętno
Cena oferty brutto: 388 837,24 zł        
3. POL - DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o.
Bonikowo ul. Dworcowa 29
64-000 Kościan
Cena oferty brutto: 378 146,03 zł
4. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT                                                              
INŻYIERYJNO - DROGOWYCH SA
ul. Poznańska 42
64-300 Nowy Tomyśl
Cena oferty brutto: 487 606,56 zł
5. PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I ULUC LESZNO
ul. Bema 33
64-100 Leszno
Cena oferty brutto: 477 492,77 zł
Zamawiający na zadanie przeznaczył: 634 000,00 zł
OBECNIE TRWAJĄ PRACE KOMISJI MAJĄCE NA CELU WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE z 17.01.2011

 

Wolsztyn 2011-01-17

 

IF.2721/1/2011

(IF.3431/20/2010)

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

dotyczy przetargu nieograniczonego na

Przebudowa dróg powiatowych ul. Gajewskich, Wschowska, Drzymały w Wolsztynie oraz ul. Poznańska w Karpicku"

 

W niniejszym postępowaniu złożono 5 ofert przetargowych:                                       

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych SA

ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl

Cena oferty brutto: 7 217 334,78 zł

Ilość punktów: 80,11

2. Berger Bau Polska Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław

Cena oferty brutto: 8 766 517,52 zł

Ilość punktów: 65,95

3. Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Cena oferty brutto: 5 880 691,61 zł

Ilość punktów: 98,31

4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBINEX

ul. Drzymały 5, 64-200 Wolsztyn

oferta odrzucona

 

5. „POL-DRÓG KOŚCIAN" Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 29, Bonikowo, 64-000 Kościan

Cena oferty brutto: 6 350 637,18 zł

Ilość punktów: 91,04

Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma:

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Cena oferty brutto: 5 880 691,61 zł

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

 

Wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów

cena oferty 100%

uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty.

OGŁOSZENIE z dnia 07.01.2011

 

Załącznik nr 1

do uchwały nr 4/2010

Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego

z dnia 28 grudnia 2010r.

OGŁOSZENIE

            Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011.

I. Rodzaj zadań wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia realizacji zadania w roku 2011. Zrealizowane przez Zarząd Powiatu w roku 2010 zadania publiczne i związane z tym koszty.

 

Numer i nazwa zadania

Planowane wydatki w roku 2011

Przyznane środki w roku 2010

Poniesione wydatki w roku 2009

1.  Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. W tym w szczególności:

20.700

22.000

6.832

 • zadania o charakterze edukacyjnym przeznaczone dla młodzieży, z zakresu edukacji ekologicznej, regionalnej, europejskiej i obywatelskiej

 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizowanie programów edukacji ekologicznych, organizowanie konkursów i imprez o charakterze masowym
 • Wodne lekcje przyrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • organizacja zajęć dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uzdolnionej
 • upowszechnianie wiedzy na temat kompetencji i działalności samorządu terytorialnego,
 • imprezy edukacyjne mające na celu rozwijanie kontaktów i współpracę z krajami z którymi powiat współpracuje,
 • Promocja i organizacja wolontariatu w środowisku lokalnym
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. W tym w szczególności:

4.500

2.000

0

 • imprezy popularyzujące turystykę i krajoznawstwo wśród młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. W tym w szczególności:

9.000

12.000

11.500

 • imprezy przeznaczone dla dzieci i młodzieży nawiązujące do bogatej tradycji Polski i naszego powiatu

 • imprezy osadzone w tradycji ludowej i regionalne, mające charakter folklorystyczny i edukacyjny
 • konkursy artystyczne dla dzieci i młodzieży, konkursy wiedzy
 • zadania o charakterze edukacyjnym i artystycznym, warsztaty plastyczne i muzyczne dla dzieci i młodzieży, konkursy poetyckie, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży
 • imprezy artystyczne i festiwale o zasięgu co najmniej powiatowym
 • Powiatowy Koncert Kolęd
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. W tym w szczególności:

180.000

195.000

175.000

 • działania sportowe w zasięgu ponadgimnazjalnym i powiatowym, promujące kulturę fizyczną wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek międzyszkolnych, mistrzostw powiatu, stanowiących eliminacje mistrzostw wyższego szczebla wynikających z kalendarza imprez

 • szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w stowarzyszeniach kultury fizycznej, uczniowskich klubach sportowych, ludowych zespołach sportowych
 • zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży uprawiającej sporty wodne i uczestniczącej w zajęciach sportowych i rekreacyjnych
 • imprezy sportowe oraz wypoczynek dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

RAZEM

214.200

231.000

193.332

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm),

- uchwała nr 4/2010 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego  z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie konkursu ofert na realizację roku zadań publicznych w 2011.

2. Rozpatrywane są wyłącznie oferty czytelne, kompletne, prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu.

3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia Aneksu do oferty z korektą kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

4. Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

5. W przypadku przyznania dotacji danej organizacji zostanie ona przyznana tylko organizacjom, które przedłożyły rozliczenie z dotacji udzielonej w 2010r.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadań.

KONKURS OBEJMUJE ZADANIA, KTÓRYCH REALIZACJA ROZPOCZYNA SIĘ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 24 STYCZNIA 2011R.                        A KOŃCZY NIE PÓŹNIEJ NIŻ 31 GRUDNIA 2011R.

IV. Termin składania ofert.

1. Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać, w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 5, w Biurze Obsługi Petenta, pok. nr 7, w terminie do 21 stycznia 2010 roku do godz. 15.30. w zamkniętych kopertach z zaznaczonym na nich numerem i nazwą zadania.

2. Szczegółowych informacji udziela Inspektor Joanna Milanowska Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, Budynek B, pokój nr 68, II piętro; tel. (068) 384 56 28.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Podmioty uprawnione do składania ofert.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie dające gwarancję pomyślanej organizacji zadania.

2. Wymagane dokumenty.

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty zgodnej z załącznikiem nr 2 do uchwały nr 4/2010 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28 grudnia 2010r.  w Biurze Obsługi Petenta w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn.

Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie: http://www.powiatwolsztyn.pl/ w dziale „Organizacje pozarządowe; Niezbędne dokumenty konkursowe" lub http://www.bip.powiatwolsztyn.pl/  w dziale „Starostwo Powiatowe; Wydziały; Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki; Druki do pobrania" oraz w Biurze Obsługi Petenta Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

2) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu (w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną); za wyjątkiem stowarzyszeń rejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie.

3) Statut organizacji.

4) Sprawozdanie finansowe za 2009 rok (np. bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa); w przypadku krótszej działalności za kres tej działalności oraz sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok.

5) Oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.

6) Oświadczenie o stosowaniu, przy wydatkowaniu przyznanych środków ustawy prawo zamówień publicznych.

7) Oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

8) W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników (aktualny odpis, statut, sprawozdanie finansowe i merytoryczne). Należy wskazać wówczas, do jakiego projektu załączniki zostały załączone.

W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez oferenta. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1) poprawność formalną wniosku,

2) poprawność konstrukcji budżetu projektu,

3) zasięg zadania (co najmniej powiatowy),

4) dotychczasowe doświadczenia we współpracy przy realizacji zadań w obszarze pożytku publicznego,

5) posiadane zasoby kadrowe i organizacyjne. 

4. Termin i tryb wyboru oferty.

1) Wybór ofert nastąpi w terminie do 18 lutego 2011r.

2) Oferty wraz z załącznikami złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, złożone po terminie, nie podpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione, nie opieczętowane zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3) Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały  Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego.

4)Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatu Wolsztyńskiego: http://www.powiatwolsztyn.pl/, w dziale „Organizacje pozarządowe; Przyznane dotacje". O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są również pisemnie, listem poleconym.

5) Warunkiem otrzymania dotacji jest, co najmniej 10% wkład własny.

5. Warunki realizacji zadania publicznego.

1. Realizacja zleconego organizacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu umowy.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały nr 4/2010 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28 grudnia 2010r.

3. Wyłonione podmioty będą zobowiązane, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Powiat Wolsztyński.