Tryb działania i załatwiania spraw

Tryb działania i załatwiania spraw

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej. W zakresie orzecznictwa administracyjnego działa w trybie ustawy kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Podania przyjmowane są na piśmie, za pośrednictwem poczty, fax., emaila, platformy e-puap lub składane bezpośrednio w sekretariacie PINB w Wolsztynie. Można je także wnieść ustnie do protokołu. W zależności od rodzaju sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie, zaświadczenie) lub odpowiedzi na pismo.