Stan prawny

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej określa Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Podstawowe zadania Państwowej Straży Pożarnej to :
1)rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
2)organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
3)wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
4)kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
5)nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
6)prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności.
7)współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
8)współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
9)realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są następujące ustawy:

USTAWA
z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej


USTAWA
z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży PożarnejUSTAWA
z dnia 6 maja 2005 r.
o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej