Status prawny

Wykaz umów i porozumień Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie

 

Wykaz umów i porozumień Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie.

stan na dzień 18 sierpnia 2008 roku

 

 

Lp.

Pełna nazwa aktu

Data podpisania

1.       

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o

20.09.2007

2.       

Umowa sprzedaży gazu ziemnego pomiędzy KP PSP w Wolsztnie a PGNiG S.A. Wydział Terenowy w Wolsztynie

14.01.2000

3.       

Umowa o wywóz nieczystości stałych pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp.z o.o w Wolsztynie

02.01.1999

4.       

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zawarta pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o w Wolsztynie

10.02.2005

5.       

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych zawarta pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a Zielonogórskim Zakładem Energetycznym S.A. w Zielonej Górze, Rejon Obrotu Energią

10.04.2002

6.       

Umowa na dostawę oprogramowania użytkowego do wspomagania zarządzania firmą z pakietu PROBIT pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a Zakładem Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT

07.12.2005

7.       

Umowa o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A usługi dostępu do internetu DSL

19.06.2008

8.       

Umowa na obsługę monitoringu pożarowego pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a firmą WATRA w Lesznie

04.04.2002

9.       

Umowa wsparcia technicznego pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a firmą Abakus Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o. w Bielsku-Białej

14.07.2006

10.   

Umowa na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników zawarta pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a Zespołem ZOZ Zarządu Służby Zdrowia MSWiA w Poznaniu

03.02.2000

11.   

Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie a  Zakładem Usług Elektrycznych na dostawę na potrzeby akcji Podnośnika hydraulicznego z koszem 18m  oraz dźwig samochodowy 18 ton z ramieniem 20m

14.05.2004

 

 

 

Wykaz umów i porozumień Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie

 

Wykaz umów i porozumień Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie.

stan na dzień 18 sierpnia 2008 roku

 

 

Lp.

Pełna nazwa aktu

Data podpisania

1.       

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o

20.09.2007

2.       

Umowa sprzedaży gazu ziemnego pomiędzy KP PSP w Wolsztnie a PGNiG S.A. Wydział Terenowy w Wolsztynie

14.01.2000

3.       

Umowa o wywóz nieczystości stałych pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp.z o.o w Wolsztynie

02.01.1999

4.       

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zawarta pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o w Wolsztynie

10.02.2005

5.       

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych zawarta pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a Zielonogórskim Zakładem Energetycznym S.A. w Zielonej Górze, Rejon Obrotu Energią

10.04.2002

6.       

Umowa o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A usługi dostępu do internetu DSL

19.06.2008

7.       

Umowa na obsługę monitoringu pożarowego pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a firmą WATRA w Lesznie

02.04.2012

8.       

Umowa wsparcia technicznego pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a firmą Abakus Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o. w Bielsku-Białej

01.09.2012

 

9.   

Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie a  Zakładem Usług Elektrycznych na dostawę na potrzeby akcji Podnośnika hydraulicznego z koszem 18m  oraz dźwig samochodowy 18 ton z ramieniem 20m

14.05.2004

 10. Umowa z Pocztą Polskaą z dn. 13.01.2006 r. o świadczenie usług pocztowych
 13.01.2006

 

 

 

 

Wykaz aktów prawnych Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie

Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie

stan na dzień 20 października 2008 roku

Lp

Nazwa aktu

Wydział

Data

1 Decyzja nr 48/2008 z dnia 9 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowy rzeczowy wykaz akt dla Komendy Powiatwowej PSP w Wolsztynie

PO

9 październik 2008

2

Decyzja Nr 10/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Służby i Pracy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

PO

28 luty 2008

3

Rozkaz nr 5/2008 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie przydziału sprzętu stanowiącego wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie do stałej obsługi i konserwacji.

 

PTT

17 marca 2008

4

Zarządzenie Nr 2/2008 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie prowadzenia kontroli wewnętrznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

PO

12 luty 2008

5

Zarządzenie nr 9/2007 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie  z dnia  5 grudnia 2007 r w sprawie  instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych .

 

PF

5 grudnia 2007

6

Decyzja Nr 46/2006 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

PO

7 grudnia 2006

7

Zarządzenie nr 8/2006 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie  z dnia 30 października 2006 w sprawie  wprowadzenia zasad rachunkowości.

 

PF

30 października 2006

8

Zarządzenie nr 5/2006  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie  z dnia  18 kwietnia 2006 r w sprawie  regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .

 

PF

18 kwietnia 2006

9

Zarządzenie nr 4/2006 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie  z dnia  18 kwietnia 2006 w sprawie  zakładowego planu kont.

 

PF

18 kwietnia 2006

10

Decyzja Nr 10/2007 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.

 

PO

26 luty 2006

11

Instrukcja  w sprawie obiegu  i kontroli dokumentów  finansowych w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie  z dnia 12 stycznia 2000 r.

 

PF

12 stycznia 2000

 

Stan prawny

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej określa Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Podstawowe zadania Państwowej Straży Pożarnej to :
1)rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
2)organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
3)wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
4)kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
5)nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
6)prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności.
7)współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
8)współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
9)realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są następujące ustawy:

USTAWA
z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej


USTAWA
z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży PożarnejUSTAWA
z dnia 6 maja 2005 r.
o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej