I kadencja 1990 - 1994

1991

 

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu I kadencji

podjętych w 1991 r.

 

Nr uchwały
data podjęcia
w sprawie
Uwagi
1/91
25.01.1991
nadania nazwy ulicy w mieście Wągrowcu
2/91
25.01.1991
zasad oraz trybu nadawania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca"
3/91
25.01.1991
zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu
4/91
25.01.1991
przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
5/91
06.02.1991
podatku od nieruchomości
6/91
06.02.1991
podatku od posiadania psów
7/91
06.02.1991
opłaty targowej
8/91
06.02.1991
opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej
9/91
06.02.1991
przejęcia mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań gminy
10/91
06.02.1991
nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Wągrowcu
11/91
06.02.1991
ustalenia wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej
12/91
06.02.1991
zasad otrzymywania i wysokości ryczałtu przysługującego radnym za udział w posiedzeniach
13/91
27.03.1991
uchwalenia budżetu miasta na 1991 r.
14/91
27.03.1991
ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Miasta w roku budżetowym
15/91
27.03.1991
określenia wysokości sumy, do której Zarząd Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania
16/91
27.03.1991
upoważnienia Zarządu Miasta do dokonywania zmian w budżecie miasta
17/91
27.03.1991
z dnia 23 sierpnia 1990 r w sprawie zasad określenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne
18/91
27.03.1991
przejęcia mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań gminy
19/91
27.03.1991
przejęcia mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań gminy
20/91
27.03.1991
przejęcia mienia wykonywania zadań gminy komunalnego niezbędnego do
21/91
29.04.1991
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu zakładów budżetowych, środków specjalnych, funduszu miejskiego oraz innych funduszy celowych za 1990 r.
22/91
29.04.1991
udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Wągrowca
23/91
29.04.1991
Podziału nadwyżki budżetowej z 1990 r.
24/91
29.04.1991
Utworzenia zakładu budżetowego o nazwie„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu"
25/91
29.04.1991
Zmieniająca uchwałę Nr 7/91 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 06.02.1991 r. W sprawie opłaty targowej
26/91
25.06.1991
Nadania statutu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu
27/91
25.06.1991
Utworzenia zakładu budżetowego o nazwie „Zakład Energetyki Cieplnej w Wągrowcu"
28/91
25.06.1991
Nadania statutu Zakładowi Energetyki Cieplnej w Wągrowcu
29/91
25.06.1991
Zmian w budżecie roku 1991
30/91
25.06.1991
Zasad określania stawek czynszowych za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne
31/91
25.06.1991
Zmieniająca uchwałę Nr 3/91 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25.01.1991 w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu
32/91
25.06.1991
Likwidacji Przedszkola Nr 8 w Wągrowcu
33/91
25.06.1991
Zatwierdzenia zarządzenia porządkowego
34/91
03.09.1991
Przejęcia mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań gminy
35/91
03.09.1991
Upoważnienia kierownika MOPS w Wągrowcu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej
36/91
03.09.1991
Wyborów uzupełniających członków kolegium do spraw wykroczeń
37/91
12.09.1991
Utworzenia obwodów głosowania w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia wyborów do sejmu i Senatu RP
38/91
12.09.1991
Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP
Załączni k
39/91
12.09.1991
Powołania stałych komisji Rady Miejskiej
40/91
12.09.1991
Przystąpienia do Spółki „Telekom-Piła" oraz wniesienia udziałów
41/91
12.09.1991
Powołania Zespołu ds przekształcenia PGKiM w Wągrowcu
42/91
12.09.1991
Odwołania członków Zarządu
43/91
26.09.1991
Wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta
44/91
26.09.1991
wyborów uzupełniajacych składu osobowego ZARZĄDU miasta Wągrowca
45/91
28.11.1991
Sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej
46/91
28.11.1991
Oddania osobom fizycznym użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność gminy miejskiej w Wągrowcu
47/91
28.11.1991
Utworzenia Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego
48/91
28.11.1991
Przyjęcia Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego
49/91
28.11.1991
Przejęcia nieruchomości PFZ na mienie komunalne
50/91
28.11.1991
Przejęcie mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań gminy
51/91
28.11.1991
Przejęcie mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań gminy
52/91
28.11.1991
Przejęcie mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań gminy
53/91
28.11.1991
Przejęcia gruntów do komunalizacji niezbędnych do wykonywania zadań gminy
54/91
12.12.1991
Zmian w budżecie miasta na 1991 rok
55/91
12.12.1991
Przekształcenia Zakładu Energetyki Cieplnej w Wągrowcu w jednoosobową spółkę gminy miasta Wągrowiec
56/91
30.12.1991
Podatku od nieruchomości na 1992 rok
57/91
30.12.1991
Podatku od posiadania psów
58/91
30.12.1991
Wyboru organizacyjno-prawnej formy działalności gosp. PGKiM w Wągrowcu

 

 

Lista wiadomości