I kadencja 1990 - 1994

1990

 

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu I kadencji

podjętych w 1990 r.

Nr uchwały

data podjęcia

Uchwała w sprawie Uwagi

 

1/90

07.06.1990

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

2/90

07.06.1990

wyboru delegatów do sejmiku samorządowego

TEKST

3/90

07.06.1990

ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

TEKST

4/90

07.06.1990

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

TEKST

5/90

19.06.1990

powołania komisji inwentaryzacyjnej

TEKST

6/90

21.06.1990

wyboru burmistrza

TEKST

7/90

21.06.1990

ustalenia liczby członków Zarządu

TEKST

8/90

21.06.1990

wyboru członków Zarządu

TEKST

9/90

07.08.1990

ustalenia statutu gminy

TEKST ZAŁ.

10/90

07.08.1990

ustalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Miasta Wągrowca

TEKST ZAŁ.

11/90

07.08.1990

zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

12/90

07.08.1990

powołania Sekretarza Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

TEKST

13/90

07.08.1990

powołania Skarbnika

TEKST

14/90

07.08.1990

powołania Komisji Rewizyjnej

TEKST

15/90

07.08.1990

powołania Zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników i członków Kolegium d/s Wykroczeń

TEKST

16/90

07.08.1990

rozdziału dotacji na czyny społeczne, oraz nagrody za tytuł „Mistrza Gospodarności"

TEKST

17/90

23.08.1990

ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

TEKST

18/90

23.08.1990

zasad określania stawek czynszowych za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne

TEKST

19/90

23.08.1990

Ustalenia wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej

TEKST

20/90

23.08.1990

zasad otrzymywania i wysokości ryczałtu przysługującego radnym za udział w posiedzeniach

TEKST

21/90

23.08.1990

opłaty targowej

TEKST

22/90

26.10.1990

zmieniająca Uchwałę Nr 9/90 dnia 7 sierpnia 1990r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rady Miejskiej w Wągrowcu z

23/90

26.10.1990

zmieniająca Uchwałę Nr 21/90 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 sierpnia 1990r. w sprawie opłaty targowej

TEKST

24/90

26.10.1990

zmieniająca Uchwałę Nr 18/90 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 sierpnia 1990r. w sprawie zasad określania stawek czynszowych za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne

TEKST

25/90

26.10.1990

zmieniająca Uchwałę Nr 11/90 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 7 sierpnia 1990r. w sprawie zasad wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

26/90

26.10.1990

wyboru ławników ludowych i członków Kolegium do spraw Wykroczeń

TEKST

 

 

 

TEKST

27/90

26.10.1990

wniosku o utworzeniu Posterunku Policji Lokalnej w Wągrowcu

TEKST

28/90

26.10.1990

dokonania zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

TEKST

29/90

26.10.1990

powołania Kierownika i Zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wągrowcu

TEKST

30/90

26.10.1990

powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Wągrowca do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

TEKST

31/90

26.10.1990

przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"

TEKST

32/90

29.11.1990

uchwalenia wykazów aktów prawa miejscowego wydanych przez Miejską Radę Narodową w Wągrowcu i Naczelnika Miasta Wągrowca przed dniem 27 maja 1990r. - nadal obowiązujących na terenie miasta Wągrowca

33/90

29.11.1990

przejęcia mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań gminy

TEKST

34/90

29.11.1990

nabycia nieruchomości gruntowych

TEKST

35/90

29.11.1990

ustalenia wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, na których stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie mianowania

TEKST

 

Lista wiadomości