I kadencja 1990 - 1994

1993

 

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu I kadencji

podjętych w 1993 r.

 

 

Nr uchwały

data podjęcia

w sprawie

Uwagi

1/93

28.01.1993

podatku od nieruchomości na 1993r.

TEKST

2/93

28.01.1993

ulg w podatku od środków transportowych w 1993r.

TEKST

Zał. Nr 1

3/93

28.01.1993

opłaty targowej

TEKST

Zał. Nr 1

4/93

28.01.1993

podatku od posiadania psów

TEKST

5/93

28.01.1993

oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu działki stanowiącej własność gminy miejskiej w Wągrowcu

TEKST

6/93

28.01.1993

oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu gruntu zabudowanego z równoczesną sprzedażą obiektu znajdującego się na tym gruncie stanowiącego własność gminy miejskiej Wągrowiec

TEKST

7/93

28.01.1993

wyłonienia przedstawiciela do rady nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

TEKST

8/93

28.01.1993

przyjęcia rezygnacji Pana Grzegorza Igielskiego z funkcji członka Zarządu Miasta

TEKST

9/93

28.01.1993

powołania członka Zarządu Miasta Wągrowca

TEKST

10/93

28.01.1993

zmieniająca uchwałę Nr 31/92 Rady Miejskiej w Wągrowcu dnia 24 września 1992r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych

TEKST

11/93

26.02.1993

ustalenia Statutu gminy

TEKST

Załącznik

12/93

26.02.1993

ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Miasta

TEKST

Załącznik

13/93

26.02.1993

ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w

TEKST

Załącznik

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

Zał. Nr 6

14/93

26.02.1993

ustalenia Regulaminu Obrady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

Załącznik

15/93

26.02.1993

określenia siedziby powiatu i przynależności gminy miejskiej Wągrowiec do powiatu

TEKST

16/93

04.03.1993

sprzedaży na własność działki będącej w użytkowaniu wieczystym, a stanowiąca własność gminy miejskiej

TEKST

17/93

04.03.1993

sprzedaży na własność w drodze przetargu działki budowlanej stanowiącej własność gminy miejskiej Wągrowiec

TEKST

18/93

04.03.1993

dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży w drodze przetargu obiektu Przedszkola Nr 10 w budowie wraz z gruntem położonym na Placu Zielonym w Wągrowcu będącego własnością gminy miejskiej w Wągrowcu

TEKST

19/93

04.03.1993

zasad określenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne

TEKST

20/93

31.03.1993

uchwalenia budżetu na 1993r.

TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

21/93

29.04.1993

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1992r.

TEKST

Zał. Nr 1

22/93

29.04.1993

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Wągrowca

TEKST

23/93

29.04.1993

likwidacji Żłobka Miejskiego w Wągrowcu

TEKST

 

29.04.1993

likwidacji Przedszkola Nr 4 w Wągrowcu

TEKST

24/93

25/93 29.04.1993

zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

26/93

29.04.1993

powołania komisji doraźnej

TEKST

27/93

06.05.1993

zmian w budżecie na 1993r.

TEKST

28/93

06.05.1993

nabycia nieruchomości gruntowych

TEKST

29/93

06.05.1993

oddania w użytkowanie wieczyste gruntu z równoczesną sprzedażą obiektu znajdującego się na tym gruncie w drodze przetargu, stanowiącego własność gminy miejskiej Wągrowiec

TEKST

30/93

06.05.1993

oddania w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego stanowiącego własność gminy miejskiej Wągrowiec w trybie bezprzetargowym

TEKST

31/93

27.05.1993

nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca (Kuźma)

TEKST

32/93

27.05.1993

nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca (Willa)

TEKST

33/93

24.06.1993

zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w nieruchomościach stanowiących własność gminy miejskiej w Wągrowiec

TEKST

34/93

24.06.1993

obowiązku właścicieli oraz zarządców nieruchomości z terenu miasta Wągrowca dotyczącego usuwania nieczystości

TEKST

35/93

24.06.1993

przeznaczenia terenów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kandydatów do Spółdzielni Mieszkaniowych

TEKST

36/93

24.06.1993

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów oraz zasad usytuowania na terenie miasta Wągrowca miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

TEKST

Zał. Nr 1

37/93

24.06.1993

utworzenia obwodów głosowania w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

TEKST

Zał. Nr 1

38/93

23.09.1993

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

TEKST

39/93

23.09.1993

zasięgnięcia opinii wyborców

TEKST

40/93

23.09.1993

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

41/93

23.09.1993

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1993r.

TEKST

42/93

23.09.1993

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz
zasad usytuowania na terenie miasta Wągrowca miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

TEKST

43/93

23.09.1993

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

TEKST

Zał. Nr 1

44/93

23.09.1993

zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wągrowcu

TEKST

45/93

23.09.1993

upoważnienia Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Koszalinie do zaspokajania swoich wierzytelności z bieżących wpływów do budżetu Gminy Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

46/93

23.09.1993

przejęcia mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań gminy

TEKST

47/93

23.09.1993

nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

48/93

30.09.1993

zmieniająca uchwałę Nr 31/93 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 24 września 1992r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych

TEKST

49/93

30.09.1993

sprzedaży na własność w drodze przetargu działek budowlanych stanowiących własność gminy miejskiej w Wągrowcu

TEKST

50/93

30.09.1993

przejęcia mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań gminy

TEKST

51/93

30.09.1993

zmieniająca uchwałę Nr 34/90 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 listopada 1993r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

TEKST

52/93

30.09.1993

zmieniająca uchwałę Nr 35/93 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 24 czerwca 1993r. w sprawie przeznaczenia terenów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kandydatów do Spółdzielni Mieszkaniowych

TEKST

53/93

12.11.1993

sprzedaży na własność w drodze przetargu działki pod usługi rzemieślnicze stanowiącą własność gminy miejskiej w Wągrowcu

TEKST

54/93

12.11.1993

zmiany gruntu

TEKST

55/93

12.11.1993

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych w tym także zabudowanych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

TEKST

56/93

12.11.1993

zmieniająca uchwałę Nr 31/90 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 października 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"

TEKST

57/93

12.11.1993

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1993r.

TEKST

58/93

29.11.1993

skomunalizowania na rzecz gminy miejskiej w Wągrowcu budynków mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem

TEKST

59/93

22.12.1993

ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w Wągrowcu i za odprowadzenia ścieków do kanalizacji na terenie miasta Wągrowca

TEKST

60/93

22.12.1993

nie przejęcia prowadzenia szkół podstawowych z dniem 1stycznia 1994r.

TEKST

61/93

22.12.1993

miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Letniej w Wągrowcu

TEKST

62/93

22.12.1993

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

TEKST

63/93

22.12.1993

ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

TEKST

Załącznik

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

Zał. Nr 6

64/93

30.12.1993

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca

TEKST

Zał. Nr 1

65/93

30.12.1993

miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jeziornej w Wągrowcu

TEKST

66/93

30.12.1993

wyrażenia zgody na przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych objętych miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca

TEKST

Zał. Nr 1

67/93

30.12.1993

zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wągrowcu"

TEKST

68/93

30.12.1993

upoważnienia Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile do zaspokajania swoich wierzytelności z bieżących wpływów do budżetu gminy miejskiej

w Wągrowcu

TEKST

 

Lista wiadomości