I kadencja 1990 - 1994

1992

 

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu I kadencji

podjętych w 1992 r.

Nr uchwały

data podjęcia

w sprawie

Uwagi

1/92

30.03.1992

zmieniająca uchwałę Nr 3/91 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 25.01.91 w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

2/92

30.03.1992

uchwalenia budżetu miasta na 1992 rok

TEKST

Załącznik

3/92

30.03.1992

zmieniająca uchwałę Nr 51/91 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 28.11.91 w sprawie przejęcia mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań gminy

TEKST

4/92

15.04.1992

ustalenia regulaminów władz MPEC Spółki z o.o. w Wągrowcu

TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

5/92

15.04.1992

ustalenia aktu założycielskiego i regulaminów władz MPGKiM Spółki z o.o. w Wągrowcu

TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4

6/92

15.04.1992

przekształcenia PWiK w jednoosobową Spółkę gminy miasta Wągrowca

TEKST

7/92

15.04.1992

oddania osobom fizycznym w użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność gminy miejskiej Wągrowiec

TEKST

8/92

15.04.1992

nadania statutu MDK w Wągrowcu

TEKST

Załącznik

9/92

15.04.1992

nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Wągrowcu

TEKST

Załącznik

10/92

15.04.1992

nadania statutu MBP w Wągrowcu

TEKST

Załącznik

11/92

15.04.1992

utworzenia Pałuckiej Fundacji Cysterskiej

TEKST

12/92

30.04.1992

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu na 1991 rok

TEKST

13/92

30.04.1992

przejęcia rozbudowy oczyszczalni ścieków i zaciągnięcia na ten cel długoterminowej pożyczki

TEKST

14/92

30.04.1992

ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie miasta Wągrowca

TEKST

15/92

30.04.1992

zmiany gruntów

TEKST

16/92

30.04.1992

zbycia majątku będącego własnością gminy miasta

TEKST

17/92

26.05.1992

podziału nadwyżki budżetowej z 1991 r.

TEKST

18/92

26.05.1992

opłaty targowej

TEKST

19/92

26.05.1992

zmieniająca uchwałę Nr 3/91 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 25.01.91 w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

20/92

26.05.1992

zbycia działek budowlanych i rzemieślniczych w Wągrowcu

TEKST

21/92

25.05.1992

zmieniająca uchwałę Nr 55/91 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 12.12.91 w sprawie przekształcenia ZEC w Wągrowcu w jednoosobową spółkę gminy miasta Wągrowca

TEKST

22/92

25.05.1992

zmieniająca uchwałę Nr 4/92 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 25.04.92 w sprawie ustalenia regulaminów władz MPEC spółki z o.o. w Wągrowcu

TEKST

23/92

25.05.1992

zbycia obiektu biblioteki miejskiej w budowie przy ul. Kcyńskiej w Wągrowcu

TEKST

24/92

25.05.1992

oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością gminy miejskiej w Wągrowcu

TEKST

25/92

25.05.1992

nabycia na własność garaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntów pod tymi garażami przez osoby fizyczne

TEKST

26/92

25.05.1992

oddania osobom fizycznym w użytkowanie wieczyste działek rzemieślniczych stanowiących własność gminy miejskiej

TEKST

27/92

25.06.1992

sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej

TEKST

28/92

24.09.1992

założeń do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca

TEKST

29/92

24.09.1992

zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca

TEKST

30/92

24.09.1992

powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

TEKST

31/92

24.09.1992

ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych

TEKST

Załącznik

32/92

1.10.1992

zatwierdzenia zarządzenia porządkowego

TEKST

33/92

1.10.1992

oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części przyległego gruntu do istniejącej już działki budowlanej stanowiącej własność gminy miejskiej w Wągrowcu

TEKST

34/92

1.10.1992

oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części przyległego gruntu do istniejącej już działki budowlanej stanowiącej własność gminy miejskiej w Wągrowcu

TEKST

35/92

1.10.1992

oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części przyległego gruntu do istniejącej już działki budowlanej stanowiącej własność gminy miejskiej w Wągrowcu

TEKST

36/92

1.10.1992

wydzierżawienie obiektu przedszkola nr 10 w budowie wraz z gruntem, położonych przy Placu Zielonym w Wągrowcu

TEKST

37/92

1.10.1992

zmieniająca uchwałę Nr 7/91 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 6 lutego 1991 w sprawie opłaty targowej

TEKST

38/92

1.10.1992

przyjęcia rezygnacji z funkcji Burmistrza Miasta Wągrowca

TEKST

39/92

1.10.1992

powierzenia obowiązków Burmistrza Miasta

TEKST

40/92

5.11.1992

zmian w budżecie na 1992 r.

TEKST

41/92

5.11.1992

oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części przyległego gruntu do istniejącej już działki budowlanej stanowiącej własność gminy miejskiej w Wągrowcu

TEKST

42/92

5.11.1992

oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu działek stanowiących własność gminy miejskiej w Wągrowcu

TEKST

43/92

5.11.1992

przejęcia mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań gminy

TEKST

44/92

5.11.1992

przejęcia mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań gminy

TEKST

45/92

5.11.199

zmieniająca uchwałę Nr 3/91 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25.01.1991 r. w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

46/92

5.11.1992

ogłoszenia konkursu na stanowisko Burmistrza Miasta

TEKST

47/92

5.11.1992

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

TEKST

48/92

10.11.1992

zmiany aktu założycielskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu

TEKST

49/92

10.11.1992

zmian w budżecie na 1992r.

TEKST

50/92

10.11.1992

przystąpienia prac nad uproszczonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonach ulic: Polna-Straszewska, Letnia-Jeziorna-Wioślarska oraz ul. Leśna-Dębińska dotyczących lokalizacji zabudowy mieszkaniowej

TEKST

51/92

10.11.1992

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

TEKST

52/92

10.11.1992

oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części przyległego gruntu do istniejącej już działki budowlanej stanowiącej własność gminy miejskiej w Wągrowcu

TEKST

53/92

10.11.1992

zasięgnięcia opinii wyborców

TEKST

54/92

16.12.1992

nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

55/92

16.12.1992

wyboru Burmistrza Miasta Wągrowca

TEKST

Lista wiadomości