Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

 
Najbliższa XLII sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie sie 22 marca 2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wagrowcu, ul.Kosciuszki 15.
 
Porzadek obrad:
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Sprawy regulaminowe.
3.    Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4.    Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
7.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2033.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2018 roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec dla publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy miejskiej Wągrowiec.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej ?Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu? oraz nadania jej statutu.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic                  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie podział Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
15.  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu w 2017 roku.
16.  Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
17.  Informacja z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
18.  Zapytania i wolne wnioski.
19.  Odpowiedzi na wnioski.
20.  Zakończenie.

Materiały na sesję znajduja się w BIP-ie Urzędu Miejskiego, w zakładce - Projekty uchwał Rady Miejskiej.

 

 Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wagrowcu

                         Wiesław Zając