Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa XIV sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 26 września 2019 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.
-
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy regulaminowe.
3.    Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4.    Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
6.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019-2033.
7.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wągrowiec jako Partnera do projektu "Cistersian landscapes connecting Europe"(Cysterskie krajobrazy łączące Europę).
10.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru położonego w Wągrowcu w Wągrowcu przy ul. Leśnej 49-51.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad honorowego pochówku na cmentarzu komunalnym miasta Wągrowca.
13.  Wolne wnioski i informacje.
14.  Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga