Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa XXII zdalna sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 28 maja 2020 r. o godz. 16.00.
-
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

     


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga