Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

 

Najbliższa II sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 7 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wągrowcu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach sesji Rady i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.

 

 Kolejna III sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 13 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.

 

Porządek obrad :

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4.  Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/327/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji Miasta Wągrowca oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu oraz nadania mu statutu.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu" oraz nadania jej statutu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia samorządowych instytucji kultury w nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2019".
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie sesji.

                            
 Kolejna IV sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 20 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.

Porządek obrad :

 

 1.    Otwarcie Sesji.
 2.    Sprawy regulaminowe.
 3.    Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4.    Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
 6.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2033.
 7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu.
 8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miejską Wągrowiec zadania z zakresu właściwości Powiatu Wągrowieckiego.
 10.   Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które  nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 11.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019 ? 2033.
 12.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
 13.   Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu.
 14.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej.
 15.   Wolne wnioski i informacje.
 16.   Zakończenie sesji.

                            

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga