Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa VIII sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 28 marca 2019 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3.  Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu.
 13. Informacja z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca za 2018 rok.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga