Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

 
Najbliższa XLV sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie sie 21 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wagrowcu, ul.Kosciuszki 15.
 
Porzadek obrad:
 1.     Otwarcie Sesji.
 2.     Sprawy regulaminowe.
 3.     Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4.     Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
 6.     Podjęcie uchwały emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
 7.     Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
 8.     Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2033.
 9.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w projekcie szczepień ochronnych.
 10.     Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonania dopłaty.
 11.     Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych.
 12.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania publicznego, polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec.
 13.     Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca.
 14.     Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/163/2016 w sprawie opłaty od posiadania psów.
 15.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Wągrowca na zadania służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku.
 16.     Zapytania i wolne wnioski.
 17.     Odpowiedzi na wnioski.
 18.     Zakończenie.

 

 

Materiały na sesję znajduja się w BIP-ie Urzędu Miejskiego, w zakładce - Projekty uchwał Rady Miejskiej.

 

 Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wagrowcu

                         Wiesław Zając