KOMUNIKATY

Wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r.

Burmistrz Miasta Wągrowca rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), na wsparcie realizacji zadania pn. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, polegających na sprawowaniu opieki paliatywnej i hospicyjnej domowej.

Treść załącznika do Zarządzenia nr 201/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.

Burmistrz Miasta Wągrowca rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych), na realizację zadania publicznego polegającego na Udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w noclegowni i jadłodajni.

Treść załącznika do Zarządzenia nr 198/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Wynik otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.

 

Burmistrz Miasta Wągrowca rozstrzygnął konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

W wyniku konkursu ofert Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 677 166 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych), na realizację zadania publicznego polegającego na Prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Treść załącznika do Zarządzenia nr 197/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pod nazwą - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, polegających na sprawowaniu opieki paliatywnej i hospicyjnej domowej.

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku wynosi łącznie: 25 000,00 zł. 

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2019 r. o godz. 1530.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty realizacji zadania na druku zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
Wzór oferty można pobrać TUTAJ .

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

POBIERZ: Załącznik do Zarządzenia nr 180/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 listopada 2019 r.

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na udzielaniu schronienia oraz zapewnieniu posiłku osobom tego pozbawionym w noclegowni i jadłodajni.

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku wynosi łącznie: 65 000,00 zł. 

Termin składania ofert upływa 11 grudnia 2019 r. o godz. 1530.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty realizacji zadania na druku zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
Wzór oferty można pobrać TUTAJ .

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

POBIERZ: Załącznik do Zarządzenia nr 173/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 listopada 2019 r.

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku wynosi łącznie: 677 166 zł.  Dotacja na realizację zadania publicznego pochodzi z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i może ulec zmianie w trakcie wykonywania zadania.

Termin składania ofert upływa 11 grudnia 2019 r. o godz. 1530.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty realizacji zadania na druku zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
Wzór oferty można pobrać TUTAJ .

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

POBIERZ: Załącznik do Zarządzenia nr 172/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 listopada 2019 r.

Program współpracy z NGO na 2020 rok - II etap

 

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

 

 1. Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza, że w dniach od 21 października do 4 listopada 2019 r. przeprowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 2. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność społecznie użyteczną na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec.
 3. Uwagi do projektu można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15A, pocztą tradycyjną na adres urzędu albo elektroniczną, na adres: stowarzyszenia@wagrowiec.eu, na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVII/320/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 4. Projekt uchwały oraz formularze opinii dostępne są w siedzibie urzędu oraz na jego stronie internetowej ? w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ? KOMUNIKATY.                                                    

 

Wągrowiec, 18 października 2019 r.

                                                                                 

                                                                                                BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA

                                                                                                        /-/ JAROSŁAW BERENDT

 

Do pobrania:

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok

Formularz zgłaszania opinii

 

Program współpracy na rok 2020 - I etap

W związku z rozpoczęciem procedury uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, Burmistrz Miasta Wągrowca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Wągrowca, do zgłaszania propozycji realizacji zadań publicznych na 2020 rok.

Propozycje realizacji zadań publicznych należy złoży na Formularzu zgłoszenia propozycji realizacji zadania publicznego do Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe  albo w pok. 102 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, w terminie do 31 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu).

Wypełnione formularze należy przesłać na adres poczty elektronicznej: stowarzyszenia@wagrowiec.eu lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15a.

 

Do pobrania: Formularz zgłaszania propozycji realizacji zadania publicznego na 2020 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca za 2018 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Wągrowiec, dnia 29 maja 2019 roku

Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2019 roku

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

1)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2)   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4)   ratownictwa  i ochrony ludności;

5)   działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

POBIERZ: Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Konkurs ofert na zadania realizowane w 2019 roku

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadań publicznych
w zakresie:

1)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4)      ratownictwa i ochrony ludności;

5)      działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 roku wynosi łącznie: 77 500,00 zł.  Termin składania ofert upływa 29 marca 2019 r. o godz. 14:30.

 

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty realizacji zadania na druku dotychczasowym,
obowiązującym do 1 marca 2019 roku. Można go pobrać TUTAJ .

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
  i dziedzictwa narodowego

POBIERZ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

POBIERZ: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej

POBIERZ: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa
  i ochrony ludności

POBIERZ: Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

POBIERZ: Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r.

Wyniki konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku

Zarządzeniem nr 195/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 grudnia 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego polegającego na Prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.

W wyniku konkursu ofert Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "REHABILITACJA" im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 630 900 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset złotych).

Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia nr 195/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

Wyniki konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku

Zarządzeniem nr 193/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 grudnia 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego polegającego na Udzielaniu schronienia oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w noclegowni i jadłodajni. W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości: 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia Nr 193/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Zarządzeniem nr 194/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 grudnia 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego polegającego na Świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w domach. W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia Nr 194/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Konsultacje projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Wągrowca na lata 2019-2022

OGŁOSZENIE
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI
 
 1. Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza, że w dniach 04 grudnia 2018 do 29 stycznia 2019 r. przeprowadzone będą konsultacje projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Wągrowca na lata 2019-2022.
 2. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność społecznie użyteczną na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.
 3. Uwagi do projektu można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15 A, pocztą tradycyjną na adres urzędu albo elektroniczną, na adres: stowarzyszenia@wagrowiec.eu, na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały nr XLVII/320/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 4. Projekt uchwały oraz formularze opinii dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na jego stronie internetowej - w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Konsultacje aktów prawa miejscowego

Konkursy ofert na zadania realizowane w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza konkursy ofert na wsparcie oraz powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku. Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1) na wsparcie zadania polegającego na udzielaniu schronienia oraz zapewnianiu posiłków osobom tego pozbawionym, określono w Zarządzeniu Nr 170/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ,

2) na wsparcie zadania polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, określono w Zarządzeniu Nr 171/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ,

3) na powierzenie zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy określono w Zarządzeniu Nr 169/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ.

 

Wągrowiec, dnia 19 listopada 2018 r.

Program współpracy z NGO na 2019 rok - II etap

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

 1. Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza, że w dniach od 19 października do 2 listopada
  2018 r.
  przeprowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.
 2. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność społecznie użyteczną na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.
 3. Uwagi do projektu można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, przy
  ul. Kościuszki 15 A, pocztą tradycyjną na adres urzędu albo elektroniczną, na adres: stowarzyszenia@wagrowiec.eu., na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały
  nr XLVII/320/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
  organizacji.
 4. Projekt uchwały oraz formularze opinii dostępne są w siedzibie urzędu oraz na jego stronie internetowej ? w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ? KOMUNIKATY.

Wągrowiec, 17 października 2018 r.                                         

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Krzysztof Poszwa

---

Do pobrania:

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok

Formularz zgłaszania opinii

Program współpracy z NGO na 2019 rok - I etap

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

 z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie rozpoczęcia prac nad opracowaniem rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że:

 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność społecznie użyteczną na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec, zgłaszać mogą propozycje realizacji, w 2019 roku, zadań należących do sfery zadań publicznych gminy.
 2. Termin składania propozycji upływa 31 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu).
 3. Propozycje do programu należy składać na formularzu, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe  albo w pok. 102 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
 4. Wypełnione formularze należy przesłać na adres poczty elektronicznej: stowarzyszenia@wagrowiec.eu lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15a.

Wągrowiec, dnia 03.07.2018 r.

Do pobrania: Formularz zgłaszania opini

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca za 2017 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca za 2017 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca za 2016 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.

Wągrowiec, dnia 31 maja 2017 roku

Otwarty konkurs ofert nr 5/2017

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2017 roku wynosi 15 000 zł. Szczegółowe warunki konkursu ofert na wsparcie zadania określone zostały w załączniku do Zarządzenia nr 11/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego. 

                   

Dokumenty do pobrania:

1) Załącznik do Zarządzenia nr 11/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 13 stycznia 2017 r. - POBIERZ TUTAJ

2) Druk oferty realizacji zadania - POBIERZ TUTAJ

Wągrowiec, dnia 13 grudnia 2016 r.

Konkurs ofert nr 4/2017

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegających na organizacji zajęć sportowych w: piłce ręcznej, piłce nożnej, piłce siatkowej, sportach walki, pływaniu oraz polegających na organizacji ogólnodostępnych imprez sportowo - rekreacyjnych.Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2017 roku wynosi łącznie: 703 500 zł. Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w załączniku do Zarządzenia nr 225/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dokumenty do pobrania:
1) Załącznik do Zarządzenia nr 225/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 grudnia 2016 r.- POBIERZ TUTAJ
2) Druk oferty realizacji zadania - POBIERZ TUTAJ 

 Wągrowiec dnia 9 grudnia 2016 r.

 

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca za 2015 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok

 

Wyniki konkursu ofert nr 3/2016

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegających na organizacji zajęć sportowych, udzielone zostanie Miejskiemu Klubowi Sportowemu LIDER z siedzibą w Durowie 6a, 62-100 Wągrowiec dofinansowanie w wysokości 24 180 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych), na wsparcie realizacji zadania pn. Treningi sekcji pływackiej MKS LIDER.

Wągrowiec, 14.01.2016 r.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych.

Wyniki konkursu ofert nr 4/2016

OGŁOSZENIE
 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych, przyznano Stowarzyszeniu im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą przy Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Wągrowcu, dofinansowanie w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domach"
 
Wagrowiec, 29.01.2016 r.
           Burmistrz Miasta Wągrowca
                                                                                                                                                                                                                         /-/ Krzysztof Poszwa
 

Do pobrania:

Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych .

Wyniki konkursu ofert 1/2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia nr 218/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłasza się, że wykonanie zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 roku, zlecone zostanie do realizacji Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja" im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu, któremu na realizację zadania przekazana zostanie dotacja w wysokości: 356 400 zł.

Wągrowiec, dn. 16 grudnia 2015 r. 

Otwarty konkurs ofert 2/2016

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegających na udzielaniu schronienia i zapewnieniu posiłku osobom tego pozbawionym.

Oferty można składać w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu w terminie do 4 stycznia 2016 r. 

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w Zarządzeniu Nr 211/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w 2016 roku.

Do pobrania:
1. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert - Zarządzenie Nr 211/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku .

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 25).

3. Wzór oferty wersja:doc

Wągrowiec, dn. 14 grudnia 2015 r. 

 

Protokół z konsultacji projektu programu współpracy na 2016 rok

 PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK
 
W dniach od 28 października 2015 r. do 12 listopada 2015 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.
Nie złożono uwag do przedłożonego projektu.

Wągrowiec 13 listopada 2015 r.
 

 

      Kierownik Wydziału
Rozwoju i Promocji Miasta
/-/ Sławomir Wojcieszak

Otwarty konkurs ofert Nr 1/2016

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy w Wągrowcu w 2016 r.

Oferty na realizację zadnia można składać w Urzędzie Miejskim w terminie do 7 grudnia 2015 r.
Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w Zarządzeniu Nr 187/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.

Do pobrania:
1. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert - Zarządzenie Nr 187/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 25).

3. Wzór oferty wersja: doc

 

Wągrowiec, dn. 16 listopada 2015r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji programu współpracy z NGO za 2014 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok, przedłożone 28.04.2015r. podczas sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu