Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko gońca

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Wągrowcu

zatrudni na czas określony od 1 lutego 2018 r. do 31 marca 2018 r.
7 osób w charakterze gońca

 

Do zadań gońca należeć będzie doręczanie przesyłek urzędowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz informacji na terenie miasta Wągrowca.

WYMAGANIA KONIECZNE:

  • wykształcenie co najmniej średnie
  • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy w charakterze gońca (praca w terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych)
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • dobra znajomość topografii miasta Wągrowca.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

  • umiejętność nawiązywania kontaktów
  • umiejętność organizowania pracy własnej
  • rzetelność i odpowiedzialność

WYMAGANE DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA:

1)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2)    pięć oświadczeń do kwestionariusza osobowego,
3)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo szkolne lub dyplom),
4)    kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia do kwestionariusza można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wągrowcu - pok. 101 lub pobrać ze strony BIP pod adresem: bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy w Urzędzie Miejskim)".


FORMA I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z określeniem na kopercie danych oferenta tj: imię i nazwisko, adres i nr telefonu, z dopiskiem:

"OFERTA PRACY NA STANOWISKO GOŃCA"

w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 1500

- osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu ul. Kościuszki 15a (II piętro, pokój 202)

- lub pocztą na adres: Urząd Miejski, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a


INFORMACJE DODATKOWE:

Preferowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, bez prawa do zasiłku lub innych świadczeń pieniężnych z tytułu bezrobocia.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie 19 stycznia 2018 r. po godz. 1500, nie będą rozpatrywane (nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego).

Odrzuceniu podlegają oferty nie zawierające dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 1 - 5.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia umowy o pracę.

Urząd zastrzega, że skontaktuje się wyłącznie z osobami wybranymi w toku postępowania.

 

Wągrowiec, 9.01.2018 r.                                            Burmistrz Miasta

                                                                                /-/ Krzysztof Poszwa