Konsultacje aktów prawa miejscowego

Burmistrz Miasta Wągrowca zaprasza uprawnione organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.

Uprawnione do konsultacji podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi w poszczególnych sprawach na formularzu zgłaszania opinii w terminie 7 dni od dnia publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnione formularze należy zlożyć w ww. terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 15a w Wągrowcu lub przesłać na adres mailowy: miasto@wagrowiec.eu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Uwagi do Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok następny, uprawnione do konsultacji podmioty mogą zgłaszać w terminie 10 dni od dnia publikacji projektu programu.
Wypełnione formularze należy złożyć w ww. terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 15a w Wągrowcu lub przesłać na adres mailowy: stowarzyszenia@wagrowiec.eu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Lista wiadomości