Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Organizacja Ośrodka

Organziacja Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu
(WYCIĄG ZE STATUTU)
Rozdział III. Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. Jednostka ma strukturę bezwydziałową.

2. W Jednostce tworzy się następujące stanowiska pracy:

   1) Kierownik,

   2) Główny księgowy,

   3) Kierownik Zespołu Świetlicy Socjoterapeutycznej,

   4) Wychowawca Świetlicy Socjoterapeutycznej,

   5) Sprzątaczka,

   6) Konserwator.

§ 8. 1. Jednostką kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Wągrowca.

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz.

§ 9. 1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

   1) reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,

   2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Jednostki,

   3) opracowywanie planów działania Jednostki i przekładanie sprawozdań z ich wykonania,

   4) przekazywanie Radzie Miejskiej informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Jednostki,

   5) nadzór nad realizacją zadań określonych w „Programach" zgodnie z planem finansowym,

   6) przygotowanie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Miejską Radą ds. Przeciwdziałania Narkomanii i przedkładanie Burmistrzowi Miasta:

      a) projektów „Programów" na dany rok,

      b) projektu planu finansowego wydatków na ich wykonanie,

     c) projektu sprawozdania z ich realizacji,

   7) ogłaszanie i przeprowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach „Programów" oraz zawieranie umów i porozumień na ich realizację,

   8) bieżąca koordynacja zadań wynikających z „Programów",

   9) organizowanie świetlic i punktów konsultacyjnych na terenie miasta jako placówek terenowych MOPiRPA i nadzór nad nimi - zgodnie z „Programami",

   10) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

   11) branie udziału w naradach i szkoleniach krajowych i zagranicznych,

   12) udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

   13) zapewnienie współdziałania realizatorów „Programów" z organami samorządu terytorialnego poprzez:

      a) organizowanie szkoleń i narad,

     b) wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach przeciwdziałania problemom uzależnień.

   2. Kierownik w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Jednostki.

§ 10. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają przepisy odrębne.

Lista wiadomości