Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Status prawny

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WĄGROWCU

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 
§ 1. Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu.

 
§ 2. 1. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest miasto Wągrowiec.
2. Jednostka działa na terenie miasta Wągrowca.
§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Jednostki stanowią:
 1. art. 20 - 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
 2. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
  z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
 3. art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
  z późniejszymi zmianami),
 4. art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1455 z późniejszymi zmianami).

 
§ 4. 1. Przedmiotem działalności Jednostki jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz profilaktyką narkomanii polegających na:
 1. zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 2. udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 3. prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 4. wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywania problemów alkoholowych,
 5. podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
 6. wspieraniu zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej,
 7. zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem,
 8. udzielaniu rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
 9. prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 1. wspomaganiu działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
2. Jednostka realizuje programy:
 1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca, uchwalany corocznie przez Radę Miejską,
 2. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Uboczna działalność Jednostki obejmuje usługi z dziedziny edukacji, profilaktyki
i rehabilitacji dla urzędów, instytucji i stowarzyszeń na terenie całego kraju oraz usługi polegające na wynajmie pomieszczeń, a wpływy z tej działalności przeznaczane są w całości na rozszerzenie działalności Jednostki w kolejnym roku kalendarzowym.

 
Rozdział II. Gospodarka finansowa

 
§ 5. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

 
§ 6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą: Kierownik Jednostki i w zakresie mu powierzonym - Główny Księgowy Jednostki.

 
Rozdział III. Organizacja i zarządzanie

 
§ 7. 1. Jednostka ma strukturę bezwydziałową.
2. W Jednostce tworzy się następujące stanowiska pracy:
 1. Kierownik,
 2. Główny księgowy,
 3. Kierownik Zespołu Świetlicy Socjoterapeutycznej,
 4. Wychowawca Świetlicy Socjoterapeutycznej,
 5. Sprzątaczka,
 6. Konserwator.

 
§ 8. 1. Jednostką kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Wągrowca.
2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz.

 
§ 9. 1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,
  2. racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi
   w dyspozycji Jednostki,
  3. opracowywanie planów działania Jednostki i przekładanie sprawozdań z ich wykonania,
  4. przekazywanie Radzie Miejskiej informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Jednostki,
  5. nadzór nad realizacją zadań określonych w „Programach" zgodnie z planem finansowym,
  6. przygotowanie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Miejską Radą ds. Przeciwdziałania Narkomanii i przedkładanie Burmistrzowi Miasta:
 1. projektów „Programów" na dany rok,
 2. projektu planu finansowego wydatków na ich wykonanie,
 3. projektu sprawozdania z ich realizacji,
 1. ogłaszanie i przeprowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań
  w ramach „Programów" oraz zawieranie umów i porozumień na ich realizację,
 2. bieżąca koordynacja zadań wynikających z „Programów",
 3. organizowanie świetlic i punktów konsultacyjnych na terenie miasta jako placówek terenowych MOPiRPA i nadzór nad nimi - zgodnie z „Programami",
 4. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w sferze profilaktyki
  i rozwiązywania problemów uzależnień,
 5. branie udziału w naradach i szkoleniach krajowych i zagranicznych,
 6. udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 7. zapewnienie współdziałania realizatorów „Programów" z organami samorządu terytorialnego poprzez:
 1. organizowanie szkoleń i narad,
 2. wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach przeciwdziałania problemom uzależnień.
2. Kierownik w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Jednostki.
§ 10. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają przepisy odrębne.
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
§ 11. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej.
§ 12. W Uchwale Nr 73/2000 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu uchyla się § 3.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

 
Lista wiadomości