Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

WYNIKI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYNIKI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu informuje, że w dniu 20 kwietnia 2016r dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na
„Zorganizowanie wypoczynku letniego - kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wągrowcu
 

Zamówienia publiczne.

Zaproszenie do złożenia oferty na „Zorganizowanie wypoczynku letniego - kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wągrowcu”.

Nabór pracowników (ofery pracy)

Aktualnie Ośrodek nie prowadzi naboru pracowników

Majątek Ośrodka

W opracowaniu

Osoby funkcyjne

Kierownik Ośrodka - mgr Lidia Kozdęba

Kierownik Zespołu Świetlicy Socjoterapeutycznej - mgr Beata Merlinger - Kubiak


Głowna Księgowa Ośrodka - Krystyna Zych

Przedmiot i cel działania

Przedmiot i cel działania

Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Naszym celem jest bezpłatna pomoc osobom, które:

 • Mają problemy z nadużywaniem alkoholu, narkotyków,
 • Mają problemy z członkami rodziny lub znajomymi nadużywającymi alkoholu, narkotyków,
 • Są ofiarami przemocy domowej,
 • Mają problemy z wychowaniem dzieci,
 • Szukają porady prawnej z zakresu radzenia sobie ze skutkami alkoholizmu i przemocy domowej,

Instytucjom i organizacjom oferujemy pomoc w zakresie:

 • Realizacji programów i innych form oddziaływań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży dotyczących szeroko rozumianego problemu uzależnień,
 • Indywidualnej pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem uzależnień,

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
czynny w środy, godz. 16.00 - 18.00, tel. 067 26 888 14

Oferta punktu skierowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej. Osoby dyżurujące w Punkcie posiadają specjalistyczne przeszkolenie  z zakresu przemocy domowej.
Do zadań punktu należy:

 • Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym i przychodzącym,
 • Poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Edukacja w zakresie zjawiska przemocy i alkoholizmu,
 • Motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie,
 • Kierowanie do lokalnych placówek dla osób uwikłanych  przemoc domową,
 • Interweniowanie w odpowiednich instytucjach,
 • Prowadzenie i udostępnianie bazy danych o instytucjach i formach pomocy na terenie Wielkopolski dla osób uwikłanych w przemoc,

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Przeciwdziałania Narkomanii
czynny we wtorki, godz. 16.00 - 18.00, tel. 067 26 888 14
dyżuruje psycholog Leszek Spychalski 

Tutaj uzyskasz informacje, pomoc prawną, edukacyjną oraz pierwszą interwencję w problemach narkotykowych

 

Poradnia Kryzysowa
czynna w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, godz. 16.00 - 18.00, tel. 067 26 888 14

Konsultacje z pedagogiem dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów prawnych. Oferuje pomoc w zakresie zaburzeń funkcjonowania społecznego, relacji w rodzinie, osobowości.

 

Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci
czynna od poniedziałku do piątku, godz. 13.00 - 18.00, tel. 067 26 888 14

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci w wieku szkolnym (od 6-15 lat) z rodzin dysfunkcyjnych. Obecnie funkcjonuje sześć grup wiekowych - socjoterapeutycznych. Placówkę prowadzą wykwalifikowani wychowawcy w dziedzinach: pedagogiki, socjoterapii i psychologii. Celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki i szeroko pojętej pomocy. Przez cały rok w placówce prowadzone są zajęcia stałe:

 • odrabianie zadań domowych,
 • wyrównywanie braków w nauce i eliminowanie deficytów rozwojowych u dzieci,
 • prowadzenie zajęć profilaktyczno - warsztatowych dotyczących środków uzależniających, bezpieczeństwa na drodze, zdrowego trybu życia,
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w zakresie integracji grupy, agresji, niedostosowania społecznego, mocnych i słabych stron, uczuć, emocji, prawidłowego funkcjonowania rodziny, a także trudnych sytuacji - jak sobie w nich radzić,
 • zajęcia z obszaru doradztwa zawodowego w grupach gimnazjalnych,
 • zajęcia sportowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu
 • konkursy tematyczne
 • wycieczki
 • spotkania indywidualne wychowanków z psychologiem,
 • spotkania indywidualne psychologa z rodzicami,
 • zajęcia plastyczne mające na celu dekorację świetlicy,
 • przygotowywanie inscenizacji, programów artystycznych,
 • zajęcia multimedialne,
 • zajęcia relaksacyjne.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają zapewniony gorący napój i posiłek w postaci śniadania lub podwieczorku. Dzieci z odległych dzielnic Wągrowca otrzymują bezpłatne bilety na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.

 

Pełnomocnik Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przyjmuje od poniedziałku do piątku, godz.  8.00 - 15.00, tel. 067 26 888 14

Tutaj można złożyć wniosek o nałożenie na osobę uzależnioną od alkoholu obowiązku leczenia odwykowego. Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające. W przypadkach potwierdzających fakt uzależnienia od alkoholu ma uprawnienia do skierowania sprawy do Sądu Rodzinnego mogącego zobowiązać do podjęcia leczenia odwykowego. Postępowanie przez MKRPA jest bezpłatne


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin 

czynny poniedziałek, czwartek, piątek,  godz. 12.00 - 18.00,

Zadaniem punktu jest:

 • motywowanie zarówno osób uzależnionych , jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień,
 • kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.

 

Mitingi AA

odbywają się w świetlicy OSP przy ul. Powstańców Wlkp. 31A (wejście od strony promenady)

w każdy piątek, godz. 18.00

Są to spotkania kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się własnymi doświadczeniami, siłą i nadzieją, żeby pomóc sobie i innym żyć na trzeźwo.
Na mitingach uczymy się mówić o sobie, uczymy się słuchać - zachowując anonimowość, uczymy się wyrażania uczuć, dzieląc się z innymi.
W AA nikt nic nie musi, a jedynym warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest szczera chęć zaprzestania picia.

 

Mitingi Al-Anon

odbywają się w świetlicy OSP przy ul. Powstańców Wlkp. 31A (wejście od strony promenady)

w każdy poniedziałek, godz. 18.00

Al - Anon, to grupa ludzi, rodzin, przyjaciół, znajomych alkoholików, którzy spotykają się po to, żeby zrozumieć chorobę alkoholową, pomóc sobie, rodzinie i alkoholikowi. Tam znajdziesz oparcie i zrozumienie swoich problemów. Nie będziesz sam. Zyskasz przyjaciół, którzy ten sam problem co ty. Nauczysz się jak postępować i żyć z alkoholikiem. Jak pomóc sobie, dzieciom, rodzinie. Jak żyć lepiej.


Zapewniamy pełną anonimowość i miłą atmosferę.

Organizacja Ośrodka

Organziacja Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu
(WYCIĄG ZE STATUTU)
Rozdział III. Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. Jednostka ma strukturę bezwydziałową.

2. W Jednostce tworzy się następujące stanowiska pracy:

   1) Kierownik,

   2) Główny księgowy,

   3) Kierownik Zespołu Świetlicy Socjoterapeutycznej,

   4) Wychowawca Świetlicy Socjoterapeutycznej,

   5) Sprzątaczka,

   6) Konserwator.

§ 8. 1. Jednostką kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Wągrowca.

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz.

§ 9. 1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

   1) reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,

   2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Jednostki,

   3) opracowywanie planów działania Jednostki i przekładanie sprawozdań z ich wykonania,

   4) przekazywanie Radzie Miejskiej informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Jednostki,

   5) nadzór nad realizacją zadań określonych w „Programach" zgodnie z planem finansowym,

   6) przygotowanie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Miejską Radą ds. Przeciwdziałania Narkomanii i przedkładanie Burmistrzowi Miasta:

      a) projektów „Programów" na dany rok,

      b) projektu planu finansowego wydatków na ich wykonanie,

     c) projektu sprawozdania z ich realizacji,

   7) ogłaszanie i przeprowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach „Programów" oraz zawieranie umów i porozumień na ich realizację,

   8) bieżąca koordynacja zadań wynikających z „Programów",

   9) organizowanie świetlic i punktów konsultacyjnych na terenie miasta jako placówek terenowych MOPiRPA i nadzór nad nimi - zgodnie z „Programami",

   10) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

   11) branie udziału w naradach i szkoleniach krajowych i zagranicznych,

   12) udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

   13) zapewnienie współdziałania realizatorów „Programów" z organami samorządu terytorialnego poprzez:

      a) organizowanie szkoleń i narad,

     b) wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach przeciwdziałania problemom uzależnień.

   2. Kierownik w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Jednostki.

§ 10. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają przepisy odrębne.

Status prawny

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WĄGROWCU

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 
§ 1. Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu.

 
§ 2. 1. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest miasto Wągrowiec.
2. Jednostka działa na terenie miasta Wągrowca.
§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Jednostki stanowią:
 1. art. 20 - 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
 2. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
  z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
 3. art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
  z późniejszymi zmianami),
 4. art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1455 z późniejszymi zmianami).

 
§ 4. 1. Przedmiotem działalności Jednostki jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz profilaktyką narkomanii polegających na:
 1. zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 2. udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 3. prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 4. wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywania problemów alkoholowych,
 5. podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
 6. wspieraniu zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej,
 7. zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem,
 8. udzielaniu rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
 9. prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 1. wspomaganiu działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
2. Jednostka realizuje programy:
 1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca, uchwalany corocznie przez Radę Miejską,
 2. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Uboczna działalność Jednostki obejmuje usługi z dziedziny edukacji, profilaktyki
i rehabilitacji dla urzędów, instytucji i stowarzyszeń na terenie całego kraju oraz usługi polegające na wynajmie pomieszczeń, a wpływy z tej działalności przeznaczane są w całości na rozszerzenie działalności Jednostki w kolejnym roku kalendarzowym.

 
Rozdział II. Gospodarka finansowa

 
§ 5. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

 
§ 6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą: Kierownik Jednostki i w zakresie mu powierzonym - Główny Księgowy Jednostki.

 
Rozdział III. Organizacja i zarządzanie

 
§ 7. 1. Jednostka ma strukturę bezwydziałową.
2. W Jednostce tworzy się następujące stanowiska pracy:
 1. Kierownik,
 2. Główny księgowy,
 3. Kierownik Zespołu Świetlicy Socjoterapeutycznej,
 4. Wychowawca Świetlicy Socjoterapeutycznej,
 5. Sprzątaczka,
 6. Konserwator.

 
§ 8. 1. Jednostką kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Wągrowca.
2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz.

 
§ 9. 1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,
  2. racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi
   w dyspozycji Jednostki,
  3. opracowywanie planów działania Jednostki i przekładanie sprawozdań z ich wykonania,
  4. przekazywanie Radzie Miejskiej informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Jednostki,
  5. nadzór nad realizacją zadań określonych w „Programach" zgodnie z planem finansowym,
  6. przygotowanie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Miejską Radą ds. Przeciwdziałania Narkomanii i przedkładanie Burmistrzowi Miasta:
 1. projektów „Programów" na dany rok,
 2. projektu planu finansowego wydatków na ich wykonanie,
 3. projektu sprawozdania z ich realizacji,
 1. ogłaszanie i przeprowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań
  w ramach „Programów" oraz zawieranie umów i porozumień na ich realizację,
 2. bieżąca koordynacja zadań wynikających z „Programów",
 3. organizowanie świetlic i punktów konsultacyjnych na terenie miasta jako placówek terenowych MOPiRPA i nadzór nad nimi - zgodnie z „Programami",
 4. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w sferze profilaktyki
  i rozwiązywania problemów uzależnień,
 5. branie udziału w naradach i szkoleniach krajowych i zagranicznych,
 6. udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 7. zapewnienie współdziałania realizatorów „Programów" z organami samorządu terytorialnego poprzez:
 1. organizowanie szkoleń i narad,
 2. wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach przeciwdziałania problemom uzależnień.
2. Kierownik w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Jednostki.
§ 10. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają przepisy odrębne.
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
§ 11. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej.
§ 12. W Uchwale Nr 73/2000 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu uchyla się § 3.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

 

Dane adresowe

 

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu

ul. Lipowa 34, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 888 14

E-mail:  mopirpa@mopirpa.wagrowiec.eu ,
swietlica@mopirpa.wagrowiec.eu

www.mopirpa-wagrowiec.pl