Obwieszczenie o wszczęciu postępowania TI-APP.6733.11.2019

Wągrowiec, dnia 22.08.2019 r.

 TI-APP.6733.11.2019

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 że w dniu 12.07.2019 r. na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Staneckiego wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 41/2 i nr 42 położonych w Wągrowcu przy ul. 11 Listopada polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej SN 15kV, budowie odcinków linii kablowych SN 15kV, budowie złącza kablowego SN.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii, pok. 108 ? w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 ? 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt