logo
logo bip

Zgromadzenie ? postępowanie uproszczone

Wymagane dokumenty

Organizator zgromadzenia może stosować procedurę uproszczoną w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku - Prawo o zgromadzeniach w przypadku, gdy uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji.

W trybie uproszczonym organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Fax 61 8 170 475

e-mail: kornik@kornik.pl

nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia podając:

a) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

b) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

c) ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w miejscu zgromadzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015 poz. 1485)

Inne informacje

Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne.

Zgromadzenie, może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy ustawy albo przepisy karne, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

Po wystąpieniu powyżej wymienionych przesłanek funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie go.

Rozwiązanie zgromadzenia przez organ gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej organizatorowi zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z organizatorem zgromadzenia.

Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

Formularz do pobrania:

Formularz zawiadomienia o zgromadzeniu w trybie uproszczonym   PDF  DOC