logo
logo bip

Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Kórnik

Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Kórnik - pobierz

Informacja

INFORMACJA

 OBWODOWE  KOMISJE WYBORCZE

W DNIU 24 MAJA 2015 R.

ROZPOCZYNAJĄ PRACĘ

OD GODZ. 6:00

LOKALE  WYBORCZE CZYNNE SĄ

W GODZINACH

7:00- 21:00

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 maja 2015 r.
Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r. kandydują:

1.    DUDA Andrzej Sebastian
2.    KOMOROWSKI Bronisław Maria

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
(-)Sylwester Marciniak

INFORMACJA

                                                                  INFORMACJA

 

OBWODOWE  KOMISJE WYBORCZE

W DNIU 10 MAJA 2015 R.

ROZPOCZYNAJĄ PRACĘ

OD GODZ. 6:00

LOKALE  WYBORCZE CZYNNE SĄ

W GODZINACH

7:00- 21:00

Zarządzenie Nr 65/2015

Zarządzenie  Nr  65/ 2015

Burmistrza  Miasta i Gminy  Kórnik

z dnia  8 maja  2015 r.

 

w sprawie  zmiany zarządzenia  Nr  57/2015 z dnia 20 kwietnia Burmistrza Miasta

                i Gminy Kórnik w sprawie powołania  obwodowych komisji wyborczych

 

                      Na podstawie art. 182 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy

( Dz. U. Nr 21,poz.112 z późn. zm. ) oraz § 10  uchwały Państwowej Komisji wyborczej  z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania  obwodowych komisji wyborczych w obwodach do głosowania  utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej , do  Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej,  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz do Parlamentu  Europejskiego  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  (monitor Polski Nr 30, poz. 345

ze zm.) zarządzam, co następuje :

 

§ 1.

W  zarządzeniu  Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik  nr  57/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji wyborczych w Gminie Kórnik  zmienia się zapis  w załączniku  dotyczącym :

1. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3  przez wykreślenie Pana Tomasza Ruty- rezygnacja

2. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14  w Szczytnikach – poprzez wykreślenie Pani Anny

    Kozłowskiej- rezygnacja i powołanie Pani  Anny Biernackiej .

 

§ 2. 

Jeden   egzemplarz   zarządzenia   przekazuje  się   Okręgowej  Komisji   Wyborczej   Nr  45

w  Poznaniu

§ 3. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega  podaniu  do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                  Burmistrz  Miasta i Gminy

                                                                                 

                                                                                      Jerzy Lechnerowski

 

 

Zarządzenie Burmistrza

Zarządzenie  Nr    62/ 2015

Burmistrza  Miasta i Gminy  Kórnik

z dnia   30  kwietnia  2015 r.

 

 w sprawie  powołania  koordynatora gminnego oraz  operatorów obsługi  informatycznej  obwodowych komisji wyborczych  w wyborach  Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej   zarządzonych   na  dzień  10  maja 2015 r.

 

                      Na podstawie art. 156 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21,poz.112 z późn. zm. ) oraz § 6  ust.3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości  wykorzystania  techniki  elektronicznej  w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej , zarządzonych  na dzień 10 maja 2015 r. oraz  określenia  warunków i sposobu jej wykorzystania , zarządzam, co następuje :

 

§ 1.

Powołuję się Pana Przemysława Byczyńskiego  inspektora –informatyka na koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej  w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

§ 2.

 Powołuje  się 13 operatorów do obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych.  Wykaz imienny stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. 

Jeden   egzemplarz   zarządzenia   przekazuje  się   Okręgowej  Komisji   Wyborczej   Nr  45 w  Poznaniu

 

§ 4. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega  podaniu  do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                  Burmistrz  Miasta i Gminy

                                                                                 

                                                                                      Jerzy Lechnerowski

 

 Załącznik do zarządzenia nr 62/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

 OPERATORZY na 10.05.2015

 OKW nr 1 w Kórniku – Małgorzata Pieczyńska

OKW nr 2 w Kórniku – Irena Żyto

OKW nr 3 w Kórniku – Agnieszka Zdziebkowska

OKW nr 4 w Kórniku – Andrzej Tarnawski

OKW nr 5 w Radzewie – Anna Włodarz

OKW nr 6 w Kórniku – Anna Loga

OKW nr 7 w Borówcu – Jakub Szarzyński

OKW nr 8 w Szczodrzykowie – Magdalena Matelska – Bogajczyk

OKW nr 9 w Szczodrzykowie – Kamila Pawłowicz – Rolnik

OKW nr 10 w Robakowie – Violetta Górczak – Mieloch

OKW nr 11 w Robakowie – Violetta Górczak – Mieloch

OKW nr 12 w Borówcu – Łukasz Błaszyk

OKW nr 13 w Kamionkach – Anna Łuczak

OKW nr 14 w Szczytnikach – Anna Kozłowska

Zarządzenie Burmistrza

Zarządzenie  

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 30  kwietnia  2015 r.

 

 w sprawie  odwołania  członka   obwodowej komisji  wyborczej powołanej do przeprowadzenia głosowania  w wyborach  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej   zarządzonych   na  dzień  10  maja 2015 r.

 

              Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21,poz.112 z późn. zm. ) w związku z postanowieniem  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 188)  
zarządzam, co następuje :

 

§ 1.

Odwołuję  Armandę Pańską  z Obwodowej Komisji Wyborcze  Nr  1  w  Kórniku w  związku z rezygnacją.

 

§ 2.

Jeden   egzemplarz   zarządzenia   przekazuje  się  

 Okręgowej  Komisji   Wyborczej   Nr  45 w  Poznaniu

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega  podaniu  do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty  oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                  Burmistrz  Miasta i Gminy

                                                                                 

                                                                                      Jerzy Lechnerowski

 

 

Urząd Miejski w Kórniku informuje

Urząd Miejski w Kórniku informuje, że w dniu 27 kwietnia 2015r. o godz. 18.00 budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku (przy ul. 20 Października 93), odbędzie się szkolenie dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy, nieobecność zostanie potraktowana jako rezygnacja z pracy w OKW.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod nr telefonu: 61-8972-604 Pani Henryka Kalinowska lub 61-8170-411 wew. 685  Pani Iwona Napieralska.

 

Glosuję. To proste!

INFORMACJA

INFORMACJA

 

URZĄD MIEJSKI W KÓRNIKU INFORMUJE, ŻE

W ZWIĄZKU Z WYBORAMI PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

w dniach od 20 kwietnia 2015 r. do 4 maja 2015 r.

w godzinach od 8:00 do 15:00

istnieje możliwość sprawdzenia ( na wniosek),

zy wyborca został  ujęty w aktualnie sporządzonym 

spisie wyborców

Zarządzenie Nr 57 / 2015

Zarządzenie  Nr   57 / 2015
Burmistrza  Miasta i Gminy  Kórnik
z dnia   20  kwietnia  2015 r.

 

w sprawie  powołania  obwodowych komisji  wyborczych do przeprowadzenia głosowania

 w wyborach  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej   zarządzonych   na  dzień  10  maja 2015 r.

 

              Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy

( Dz. U. Nr 21,poz.112 z późn. zm. ) w związku z postanowieniem  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 188)

zarządzam, co następuje:

( Dz. U. Nr 21,poz.112 z późn. zm. ) w związku z postanowieniem  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 nia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 188)

zarządzam, co następuje :

 

§ 1.

Powołuję 14 obwodowych komisji wyborczych  w Gminie Kórnik w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zgodnie z brzmieniem  załączników  nr 1 -14  

do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Jeden   egzemplarz   zarządzenia   przekazuje  się   Okręgowej  Komisji   Wyborczej  

Nr  45 w  Poznaniu

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega  podaniu  do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty  oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                  Burmistrz  Miasta i Gminy

                                                                                 

                                                                                      Jerzy Lechnerowski 

 

Załącznik - pobierz

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

 

1) BRAUN Grzegorz Michał, lat 48, wykształcenie wyższe w zakresie filologii polskiej, wykonujący zawód reżysera i publicysty, zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

2) DUDA Andrzej Sebastian, lat 42, wykształcenie wyższe prawnicze, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Krakowie, członek Prawa i Sprawiedliwości;

3) JARUBAS Adam Sebastian, lat 40, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód wyższego urzędnika samorządowego, miejsce pracy: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zamieszkały w Błotnowoli gmina Nowy Korczyn, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

4) KOMOROWSKI Bronisław Maria, lat 62, wykształcenie wyższe historyczne, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

5) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 72, wykształcenie wyższe filozoficzne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Józefowie, członek Kongresu Nowej Prawicy;

6) KOWALSKI Marian Janusz, lat 50, wykształcenie podstawowe, będący osobą bezrobotną, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Narodowego;

7) KUKIZ Paweł Piotr, lat 51, wykształcenie średnie, wykonujący zawód muzyka i publicysty, miejsce pracy:                   

samodzielna działalność gospodarcza, zamieszkały we Wrocławiu, nie należy do partii politycznej;

8) OGÓREK Magdalena Agnieszka, lat 36, wykształcenie wyższe historyczne, wykonująca zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, zamieszkała w Warszawie,

nie należy do partii politycznej;

9) PALIKOT Janusz Marian, lat 50, wykształcenie wyższe filozoficzne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Lublinie, członek Twojego Ruchu;

10) TANAJNO Paweł Jan, lat 39, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód doradcy do spraw przedsiębiorców, miejsce pracy: partia polityczna Demokracja Bezpośrednia, zamieszkały w Warszawie, członek

Demokracji Bezpośredniej;

11) WILK Jacek, lat 40, wykształcenie wyższe prawnicze, wykonujący zawód adwokata, miejsce pracy: indywidualna kancelaria adwokacka, zamieszkały w Warszawie, członek Kongresu Nowej Prawicy.

 

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Wiesław Kozielewicz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180

i 1072.

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

wws. pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek.

pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2015 r.


 

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-183/15

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
dotycząca głosowania korespondencyjnego

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015 r.:

1)  w przypadku głosowania w kraju – w urzędzie gminy, w której jest on wpisany do rejestru wyborców,

2)  w przypadku głosowania za granicą — u właściwego konsula.

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju w zgłoszeniu podaje się: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą w zgłoszeniu podaje się: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego), adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula.

Wyborca głosujący w kraju nie później niż dnia 4 maja 2015 r. otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu).

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać w placówce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji wyborczej najpóźniej:

-     do 7 maja 2015 r., jeżeli placówka pocztowa znajduje się w gminie, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców,

-     do 6 maja 2015 r. w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Osoba niepełnosprawna może umówić się na odbiór koperty zwrotnej w miejscu i terminie przez nią wskazanym (np. w jej mieszkaniu). W przypadku, gdy odbioru ma dokonać pracownik Poczty Polskiej, należy umówić się z nim najpóźniej na dzień 7 maja 2015 r.

Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy tego urzędu) lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą właściwy konsul, nie później niż dnia 30 kwietnia 2015 r. przekazuje pakiet wyborczy na wskazany przez wyborcę adres przesyłką rejestrowaną w placówce operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne albo w inny sposób umożliwiający stwierdzenie odbioru. Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Wyborca po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu i przesyła ją, na własny koszt, do właściwego konsula. Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania. Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego konsula lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców (lub u konsula w przypadku głosowania za granicą), najpóźniej dnia 14 maja 2015 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca uprawnień mężów zaufania

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r.


 

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

 

ZPOW-603-180/15

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca uprawnień mężów zaufania

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami wyjaśnia, co następuje:

Mężowie zaufania wyznaczeni przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby), których kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostali zarejestrowani, mogą być obecni w dniu wyborów w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności wykonywanych przez komisję.

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy komisji w dniu głosowania podawana jest przez poszczególne obwodowe komisje wyborcze do publicznej wiadomości przede wszystkim przez jej wywieszenie w budynku, w którym mieści się lokal wyborczy, i w urzędzie gminy (w sposób umożliwiający zapoznanie się z tą informacją także, gdy budynki te są zamknięte), w celu umożliwienia mężom zaufania obecności przy wszystkich czynnościach komisji poprzedzających otwarcie lokalu

Do każdej komisji pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego spełniającego powyższy warunek może zgłosić po jednym mężu zaufania (art. 103 § 1 Kodeksu wyborczego). Mężowie zaufania danego komitetu wyborczego mogą jednakże zmieniać się w ciągu pracy komisji. Mężami zaufania mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Mężowie zaufania przedstawią komisji zaświadczenie podpisane przez pełnomocnika wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę, sporządzone według wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 278). Jeżeli zaświadczenie wystawiła osoba upoważniona przez pełnomocnika, mąż zaufania okazuje komisji kserokopię tego upoważnienia. Zaświadczenia mogą różnić się między sobą wyglądem i układem graficznym, ale ich treść musi odpowiadać wzorowi ustalonemu przez Państwową Komisję Wyborczą.

Podczas obecności w lokalu wyborczym mężowie zaufania noszą identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego, który reprezentują. Identyfikatory nie mogą zawierać elementów kampanii wyborczej.

Mężowie zaufania mają prawo obserwować wszystkie czynności obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, zarówno przed rozpoczęciem głosowania, w trakcie jego trwania oraz po jego zakończeniu (art. 42 § 4 Kodeksu wyborczego), zgłaszać przewodniczącemu komisji na bieżąco uwagi i zastrzeżenia, wnosić uwagi do protokołu głosowania, z wymienieniem konkretnych zarzutów (art. 75 § 6 Kodeksu wyborczego), oraz być obecni przy transmisji danych z protokołu do okręgowej komisji wyborczej, o ile transmisja taka będzie dokonywana, a także przy przekazywaniu protokołu głosowania pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej, a następnie okręgowej komisji wyborczej.

Mężowie zaufania nie mogą wykonywać żadnych czynności członka komisji, pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień. Mężowie zaufania nie są uprawnieni także do liczenia ani do przeglądania kart do głosowania przed rozpoczęciem głosowania, w trakcie głosowania i po jego zakończeniu. Oznacza to m in., że mężowie zaufania nie mogą mieć żadnego kontaktu fizycznego z kartami do głosowania (nie mogą dotykać kart) w żadnym momencie, tj. przed rozpoczęciem głosowania, w trakcie głosowania i po jego zakończeniu. Mężowie zaufania mogą natomiast obserwować liczenie głosów przez komisję i ustalanie przez nią wyników głosowania. Niedopuszczalne jest utrudnianie przez członków obwodowej komisji wyborczej obserwacji mężom zaufania wszystkich wykonywanych czynności.

Wykonywanie uprawnień mężów zaufania nie może utrudniać pracy komisji, zakłócać powagi głosowania ani naruszać jego tajności. Niedopuszczalne jest także wchodzenie przez mężów zaufania do pomieszczenia za zasłoną, zapewniającego tajność głosowania, w chwili, gdy w pomieszczeniu tym znajduje się wyborca, nawet jeśli wyraził on na to zgodę.

Przewodniczący komisji może wydawać polecenia o charakterze porządkowym, w przypadku gdy działania mężów zaufania wykraczają poza ich uprawnienia, utrudniają pracę komisji, zakłócają powagę głosowania lub naruszają jego tajność.

Przewodniczący komisji informuje mężów zaufania o przysługujących im prawach i wskazuje im miejsce w lokalu wyborczym, z którego będą mogli obserwować przebieg głosowania. Natomiast w związku z tym, że mężowie zaufania mają prawo obserwować wszystkie czynności obwodowej komisji wyborczej, zarówno przed rozpoczęciem głosowania, w trakcie jego trwania oraz po jego zakończeniu, wyznaczone przez przewodniczącego miejsce musi umożliwiać obserwację mężom zaufania wszystkich czynności wykonywanych przez komisję. Ponadto dopuszczalne jest przemieszczanie się mężów zaufania w trakcie obserwowania przez nich wszystkich czynności, z zastrzeżeniem, że nie będzie to utrudniało pracy komisji, ani zakłócało przebiegu głosowania. Należy przy tym podkreślić, że kwestie organizacyjne, w tym dotyczące wskazania mężom zaufania miejsca w lokalu wyborczym zapewniającego możliwość obserwacji wszystkich czynności, a także ustalenia w tym zakresie w konkretnym przypadku należą do kompetencji przewodniczącego danej obwodowej komisji wyborczej.

Obserwacja czynności wykonywanych przez komisję obwodową nie uprawnia mężów zaufania do utrwalania pracy komisji za pomocą aparatów fotograficznych lub kamer, w tym do rejestrowania liczenia kart, ustalania wyników głosowania, a także sporządzania protokołu głosowania. Dopuszczalne jest natomiast fotografowanie oraz filmowanie protokołu głosowania podanego do publicznej wiadomości przez obwodową komisję wyborczą.

Zainteresowani mężowie zaufania mogą także, w miarę możliwości technicznych, otrzymać kopię protokołu głosowania. Dotyczy to również przypadku gdy konieczne było sporządzenie nowego protokołu głosowania lub naniesienie poprawek na już sporządzonym protokole. Oznacza to, że komisje mają obowiązek wydania kopii protokołu w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez męża zaufania lub członka komisji, jeżeli tylko pozwalają na to możliwości techniczne. Nie jest to zatem decyzja uznaniowa komisji, lecz jej obowiązek. Niewydanie kopii protokołu możliwe jest wyłącznie w sytuacji braku sprawnego urządzenia (kserokopiarki) umożliwiającego sporządzenie kopii.

Jak wskazano powyżej mężom zaufania obecnym przy pracach komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem konkretnych zarzutów. Uwagi mężów zaufania wpisuje się bezpośrednio do protokołu w punkcie 19. Mąż zaufania, który wniósł uwagę, podpisuje ją w protokole. Jednocześnie jeżeli treść uwag mężów zaufania nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w odpowiednim punkcie protokołu. Należy podkreślić, że jak wskazano powyżej, po wpisaniu zgłoszonych przez męża zaufania uwag do protokołu mąż zaufania podpisuje je w protokole. Dopuszczalne jest również, aby mąż zaufania własnoręcznie wniósł uwagi do protokołu. Niedopuszczalne jest żeby komisja odmówiła wpisania do protokołu uwag zgłoszonych przez męża zaufania. Stanowiłoby to naruszenie przepisów Kodeku wyborczego oraz wiążących wytycznych.

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Kozielewicz

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-603-179/15

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r.


 

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

 

ZPOW-603-179/15

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. , Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, co następuje.

1.   Do spisów wyborców sporządzanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z urzędu zostaną wpisane tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy, tj. osoby zameldowane na pobyt stały w danej gminie oraz osoby, które stale zamieszkują na obszarze danej gminy bez zameldowania na pobyt stały, lecz zostały wpisane do rejestru na swój wniosek. Oznacza to m. in., że osoby zameldowane na pobyt czasowy nie zostaną ujęte z urzędu w spisie wyborców w miejscu pobytu czasowego, lecz w miejscu zameldowania na pobyt stały. Natomiast osoby niezameldowane na pobyt stały w żadnej gminie nie zostaną w ogóle ujęte w spisie wyborców z urzędu. Osoby te w celu udziału w głosowaniu muszą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której stale zamieszkują lub złożyć wniosek o dopisanie do spisu w miejscu pobytu czasowego.

2.   Osoby dopisane na swój wniosek do wybranego spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 10 maja br. będą ujęte w tym samym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w obwodzie właściwym dla stałego miejsca zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

3.   Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich lub zespołach domów studenckich w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 10 maja 2015 r. a dniem ponownego głosowania.

4.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, zarówno w kraju jak i za granicą, dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy dotyczący tego głosowania zostanie przekazany na adres, który został wskazany podczas dokonania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w związku z głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r.

5.   Akt pełnomocnictwa sporządzony przed głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. dotyczy zarówno pierwszego głosowania, jak i ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r. (22 maja w przypadku ewentualnego ponownego głosowania), stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Ponadto głosowanie osobiste wyborcy powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Kozielewicz

Obwieszczenie Burmistrza - gdzie głosować

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA i GMINY KÓRNIK

 

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz  o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

z dnia 3 kwietnia 2015r.

Na podstawie art.16 §1 i 2 oraz art. 53a i 54 §1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy  (Dz. U. nr 21, poz. 112  ze zm.), - podaje się do publicznej wiadomości informację dla wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.           

POBIERZ OBWIESZCZENIE   

Komunikat okręgowej komisji wyborczej nr 45 w Poznaniu

Komunikat okręgowej komisji wyborczej nr 45 w Poznaniu - pobierz

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

 

Urząd  Miejski w Kórniku podaje poniżej wykaz miejsc na terenie gminy przeznaczonych na bezpłatne 


umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów komitetów wyborczych 


w związku z zarządzeniem wyborów  prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu  10 maja 2015 r.
 

 

Kórnik : słupy ogłoszeniowe przy ulicach  Poprzecznej, Dworcowej, Plac Niepodległości

 

Bnin     : słupy ogłoszeniowe przy ulicach  Jeziorna ,Błażejewska

 

Wsie     : tablice ogłoszeń, budynki świetlic wiejskich itp.- plakatowanie uzgodnione z  

               Sołtysem .

 

 

 

                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                       Jerzy Lechnerowski

 

Kórnik,  7 kwietnia   2015 r.

 

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego - pobierz 

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - pobierz

Wykaz zgłoszonych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wykaz zgłoszonych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - pobierz 

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-2/15

Informacja
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

 

I. Głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

II. Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu wyborczym), w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

- Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje(innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 maja 2015 r.

Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych (lokalach wyborczych), w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, podana jest do wiadomości publicznej przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania, zamieszczanym, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 kwietnia 2015 r.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył do dnia 5 maja 2015 r. wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, złożyć taki wniosek. Wniosek taki składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy,najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 19 maja 2015 r.

- Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.

Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 19 kwietnia 2015 r. do dnia 27 kwietnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wnioseknajpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 10 maja br. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich lub zespołach domów studenckich w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 10 maja 2015 r. a dniem ponownego głosowania.

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

 

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

III. Głosowanie korespondencyjne.

Wyborca może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy , w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 kwietnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczonywyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu).

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać.Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy tego urzędu) lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 14 maja 2015 r.

IV. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania

 

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 

- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,

- zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o - utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,

- są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu,

- zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę palcówkę przed dniem wyborów;

- chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIE

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2015 r.

o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 - pobierz