logo
logo bip

powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i SenatuRzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Załącznik zarządzenia
Treść zarządzenia

ZGŁOSZENIEzamiaru głosowania przez wyborcę niepełnosprawnegoprzy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`aw wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

ZGŁOSZENIE

ZGŁOSZENIEzamiaru głosowania korespondencyjnegoprzez wyborcę niepełnosprawnegow wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 9 października 2011 r.

ZGŁOSZENIE

Treść obwieszczenia

KOMUNIKAT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KOMUNIKAT

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Wyborca niepełnosprawny, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Kórniku najpóźniej do dnia 26 września 2011r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego burmistrzowi gminy najpóźniej do dnia 19 września 2011 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Kórniku najpóźniej do 29 września 2011 r. może zgłosić zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Wyborca niepełnosprawny może zgłosić zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a burmistrzowi gminy najpóźniej do dnia 26 września 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 82 /11 BURMISTRZA GMINY KÓRNIKz dnia 30 sierpnia 2011 r.w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kórnik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 ZARZĄDZENIE NR   82  /11

 BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

 

z dnia  30 sierpnia 2011 r.

 

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kórnik  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

 

         Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Ordynacja wyborcza  (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

         § 1. Wyznaczam na terenie miasta Kórnik miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Są to słupy ogłoszeniowe zlokalizowane przy następujących ulicach:

         1) Poprzecznej ;

         2) Dworcowej;

         3) Błażejewskej;

         4) Jeziornej.

 

            § 2. Na terenie gminy Kórnik miejscami na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są gabloty informacyjne, zlokalizowane w niżej wymienionych sołectwach gminy:

1) Biernatki

2) Błażejewo

3) Błażejewko

4) Borówiec

5) Czołowo

6) Czmoń

7) Czmoniec

8) Dachowa

9) Dziećmierowo

10) Dębiec

11) Gądki

12) Kromolice

13) Koninko

14)Konarskie

15) Kamionki

16) Mościenica

17) Pierzchno

18) Prusinowo

19) Radzewo

20) Runowo

21) Robakowo-wieś

22) Robakowo-osiedle

23) Skrzynki

24) Szczodrzykowo

25) Szczytniki

26) Żerniki

 

§ 3. Wywieszenie urzędowego obwieszczenia wyborczego lub plakatu Komitetu Wyborczego musi być poprzedzone zgłoszeniem u Sołtysa.

 

§ 4. Samowolne ich umieszczenie w gablocie grozi  usunięciem.

 

§ 5. Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane będą również w gablotach Urzędu Miejskiego .

 

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w gablotach Urzędu Miejskiego w Kórniku i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego .

                                                                                  

          § 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 2011

INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 2011 DOSTĘPNE SĄ POD LINKIEM http://kornik.pl/pl/WYBORY_PARLAMENTARNE_2011.html

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU

POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIE

Informacjao uprawnieniach wyborców niepełnosprawnychw wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RzeczypospolitejPolskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczy

Informacja dotycząca godzin otwarcia lokali wyborczych

INFORMACJA

 

URZĄD MIEJSKI W KÓRNIKU INFORMUJE, ŻE

W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE ROZPOCZNĄ PRACĘ W DNIU 7 CZERWCA 2009 R. OD GODZ. 7.00

 

CZAS OTWARCIA LOKALU WYBORCZEGO

OD GODZINY 8.00 DO GODZINY 22.00

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych do Parlamentu Europejskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9
 
 

Wykaz miejsc przeznaczonych n abezplatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

O G Ł O S Z E N I E

 

Urząd  Miejski w Kórniku podaje poniżej wykaz miejsc na terenie gminy przeznaczonych  na bezpłatne  umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów komitetów wyborczych  w związku z zarządzeniem wyborów  posłów do Parlamentu Europejskiego  w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 7 czerwca 2009 r.

 

Kórnik : słupy ogłoszeniowe przy ulicach  Poprzecznej, Dworcowej,

 

Bnin     : słupy ogłoszeniowe przy ulicach  Jeziorna ,Błażejewska

 

Wsie     : tablice ogłoszeń, budynki świetlic wiejskich itp.- plakatowanie uzgodnione z  

               Sołtysem .

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kórnik w sprawie obwodów głosowania na terenie gminy do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

kliknij poniższy link
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Komunikat dotyczący składu Komisji okręgu wyborczego nr 7

Komunikat wyborczy dotyczący składu komisji okręgu 7

Zgłoszenie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

UWAGA PEŁNOMOCNICY KOMITETÓW WYBORCZYCH!

 

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych należy dokonać według załączonego wzoru i złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2009 r.

 

Formularz zgłoszenia

Wpis dla obcokrajowców do stałego rejestru wyborców

Zgodnie z art. 11 ust. 8 Ordynacji Wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, obywatele Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, a stale zamieszkujący na obszarze gminy, mogą składać wnioski o dopisanie do stałego rejestru wyborców najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2009 r.