logo
logo bip

INFORMACJA z dnia 30 maja 2018 r.

W związku z podjętą w dniu dzisiejszym, tj. 30 maja 2018 r. przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Kamionki poniżej publikujemy pełną treść uchwały wraz z jej uzasadnieniem, odnoszącym się do osób, które mogą wziąć udział w konsultacjach:

Uchwała XLVII/636/2018

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 30 maja 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie  konsultacji społecznych  w sprawie podziału sołectwa Kamionki.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz  § 4 uchwały nr  XXXIX/444/2005 r. z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kórnik (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2005r.,nr 83, poz.2345), zmienionej uchwałą nr VII/73/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2015r., poz.3190), mając na względzie zapisy § 8 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Kórnik (uchwała nr XV/1783/2015 z dnia 25 listopada 2015r., Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2015r., poz.7921) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje :

       § 1. W uchwale nr XLVI/622/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Kamionki wprowadza się następującą zmianę:

- § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

      § 2. 1. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażą swoją opinię w tajnym głosowaniu poprzez oddanie głosu do urny, na karcie do głosowania.

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w formie obwieszczeń w Internecie na stronie sołectwa Kamionki (WWW.solectwa.kornik.pl) oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w zakładce wybory,referenda,konsultacje.

  Przewodniczący Rady

  Miasta i Gminy Kórnik

  Adam Lewandowski

Uzasadnienie

do uchwały nr XLVII/636/2018 
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 30 maja 2018 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie  konsultacji społecznych  w sprawie podziału sołectwa Kamionki.

Konieczność zmiany uchwały nr XLVI/622/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie  konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Kamionki powodowana jest faktem, iż w zapisach tej uchwały znalazł się zapis o jawnym głosowaniu. Zapis ten w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2015 r., II OSK 518/14 jest błędny. Zgodnie z tezą ww. wyroku W procedurze konsultacji ustawodawca wprawdzie nie nakazuje expressis verbis zachowania wymogu tajności, niemniej jednak każdy mieszkaniec gminy powinien mieć zagwarantowane, że będzie podejmował decyzję w takich warunkach technicznych i politycznych, które umożliwią mu nieskrępowane prawo jej podjęcia, i że jego decyzja nie będzie ustalona i ujawniona.

Ponadto w uzasadnieniu uchwały znalazło się także omyłkowo sformułowanie zgodnie z którym w przedmiotowych konsultacjach mogą wziąć udział osoby stale zamieszkujące na terenie sołectwa Kamionki mające ukończone 18 lat. Należy zauważyć, iż przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowią, że uprawnionymi do uczestniczenia w konsultacjach są mieszkańcy gminy, nie określając przy tym żadnych innych warunków i ograniczeń dotyczących określenia kręgu osób konsultowanych. Zatem krąg osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych został określony przez samego ustawodawcę. W przepisach art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca postanowił, że uprawnionymi do konsultacji są mieszkańcy gminy. Norma ta nie zawiera żadnych ograniczeń, ani nie odsyła do innych aktów prawa. W art. 1 ustawy  o samorządzie gminnym zdefiniowano pojęcie gminy, przyjmując, że mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową (ust. 1) a przez gminę należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium (ust. 2). Wspólnotę tworzą osoby trwale z nią związane, a więc stale zamieszkujące w danej gminie. Powyższe oznacza, że w unormowaniu dotyczącym konsultacji społecznych ustawodawca wskazał na krąg mieszkańców gminy tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową, odwołał się zatem wyłącznie do przesłanki zamieszkania, nie wprowadził natomiast dodatkowych kryteriów uczestnictwa mieszkańców w konsultacjach społecznych, ani też nie upoważnił rady gminy do podejmowania zabiegów prawotwórczych w tym zakresie. Mieszkańcem jest zatem także osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposiadająca polskiego obywatelstwa, a także pozbawiona praw publicznych. Oznacza to, że  w przypadku konsultacji będących przedmiotem niniejszej uchwały zarówno osoby które: nie ukończyły 18 roku życia, zostały ubezwłasnowolnione całkowicie, są obcokrajowcami, zostały pozbawione praw publicznych w prawomocnym wyroku sądowym, posiadające status mieszkańca sołectwa Kamionki mogą uczestniczyć w konsultacjach społecznych. 

Konsultacje w Kamionkach

2 czerwca w godzinach od 8:00 do 20:00 w lokalu konsultacyjnym w budynku OSP Kamionki odbędą się konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Kamionki. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, którą w tej sprawie podjęła Rada Miasta i Gminy Kórnik Zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz Statut Miasta i Gminy Kórnik, przed ewentualnym dokonaniem przez radę podziału jednostki pomocniczej gminy wymagają przeprowadzenia konsultacji społecznych. Przepisy ustawy o  samorządzie gminnym stanowią, że uprawnionymi do uczestniczenia w konsultacjach są mieszkańcy gminy, nie określając przy tym żadnych innych warunków i ograniczeń dotyczących określenia kręgu osób konsultowanych. Zatem w przedmiotowych konsultacjach mogą wziąć udział osoby stale zamieszkujące na terenie sołectwa Kamionki mające ukończone 18 lat. Zgodnie z  Kodeksem cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. W związku z powyższym osoby spełniające w/w kryteria mogą wpisać się na listę osób biorących udział w konsultacjach - nawet w dniu przeprowadzania konsultacji. Uczestnikom konsultacji zadane zostaną następujące pytania: Czy jest Pani / Pan za podziałem obecnego sołectwa Kamionki na mniejsze, odrębne sołectwa? Jeżeli udzieliła Pani/Pan odpowiedzi na TAK proszę przejść do odpowiedzi na dalsze pytania: 1. Czy jest Pani/Pan za podziałem obecnego sołectwa Kamionki na dwa odrębne sołectwa zgodnie z  propozycją przedstawioną w załączniku graficznym nr 1 do karty? 2. Czy jest Pani/Pan za podziałem obecnego sołectwa Kamionki na trzy odrębne sołectwa zgodnie z  propozycją przedstawioną w załączniku graficznym nr 2 do karty?. Nad konsultacjami czuwać będzie komisja, którą niebawem powoła burmistrz spośród urzędników i przedstawicieli społeczności Kamionek. Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Plan i spis ulic obrazujący podział Kamionek na dwa odrębne sołectwa (na podstawie załącznika nr 1 do karty do głosowania).

Pierwsza część Kamionek: Piotrowska, Jarzębinowa, Bukowa, Akacjowa, Kolonowa, Jodłowa, Os. Azaliowe, Jaśminowa, Konwaliowa, Stokrotkowa, Liliowa, Wierzbowa, Tulipanowa, Magnoliowa, Orzechowa, Platanowa, Grabowa, Kasztanowa, Topolowa, Lipowa, Łąkowa, Wypoczynkowa, Os. Kresowe, Przy Łowisku, Biała, Bułankowa, Górna, Wilcza, Lisia, Brzozowa, Cedrowa, Dębowa, Kalinowa, Modrzewiowa, Olchowa, Sosnowa, Mostowa, Zacisze, Nad Kople, Dolna, Nowa, Murarska, Leśna. Poznańska numery parzyste. Druga część Kamionek: Rogalińska, Malwowa, Dziekiej Róży, Cynamonowa, Wiklinowa, Porannej Rosy, Chabrowa, Waniliowa, Krokusowa, Rumiankowa, Makowa, Kwiatowa, Zielna, Sportowa, Piaskowa, Polna, Rolna, Tęczowa, Żytnia, Zbożowa, Orkiszowa, Jęczmienna, Pszeniczna, Dożynkowa, Wichrowa, Leśny Zakątek, Mieczewska, Spokojna, Kamienna, Agatowa, Szafirowa, Brylantowa, Diamentowa, Granitowa, Bazaltowa, Krzemienna, Topazowa, Opalowa, Szmaragdowa, Rubinowa, Powietrzna, Lotnicza, Kartingowa, Wodna, Spacerowa Promienna, Świt, Modelarzy, Szybowników, Laskowa, Na Skraju Lasu, Poznańska numery nieparzyste.

 

Plan i spis ulic obrazujący podział Kamionek na trzy odrębne sołectwa (na podstawie załącznika nr 2 do karty do głosowania).

Pierwsza część Kamionek: Piotrowska, Jarzębinowa, Bukowa, Akacjowa, Kolonowa, Jodłowa, Os. Azaliowe, Jaśminowa, Konwaliowa, Stokrotkowa, Liliowa, Wierzbowa, Tulipanowa, Magnoliowa, Orzechowa, Platanowa, Grabowa, Kasztanowa, Topolowa, Lipowa, Łąkowa, Wypoczynkowa, Os. Kresowe, Przy Łowisku, Biała, Bułankowa, Górna, Wilcza, Lisia, Brzozowa, Cedrowa, Dębowa, Kalinowa, Modrzewiowa, Olchowa, Sosnowa, Mostowa numery nieparzyste, Poznańska 80-206 (parzyste). Druga część Kamionek: Zacisze, Nad Kople, Dolna, Nowa, Malarska, Leśna, Spokojna, Kamienna, Agatowa, Szafirowa, Brylantowa, Diamentowa, Granitowa, Bazaltowa, Krzemienna, Topazowa, Opalowa, Szmaragdowa, Rubinowa, Powietrzna, Lotnicza, Kartingowa, Wodna, Spacerowa, Promienna, Świt, Modelarzy, Szybowników, Laskowa, Na Skraju Lasu, Leśny Zakątek, Mostowa numery parzyste, Poznańska 1-78, Mieczewska numery nieparzyste. Trzecia część Kamionek: Rogalińska, Malwowa, Dziekiej Róży, Cynamonowa, Wiklinowa, Porannej Rosy, Chabrowa, Waniliowa, Krokusowa, Rumiankowa, Makowa, Kwiatowa, Zielna, Sportowa, Piaskowa, Polna, Rolna, Tęczowa, Żytnia, Zbożowa, Orkiszowa, Jęczmienna, Pszeniczna, Dożynkowa, Wichrowa, Poznańska 69-201 (nieparzyste), Mieczewska numery parzyste.

Zarządzenie nr 43 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 maja 2018r.

Zarządzenie nr 43 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 maja 2018r.

 W sprawie: konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Kamionki.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Kamionki.

Uchwała nr XLVI / 622 / 2018
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie : konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Kamionki.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok u o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 4 uchwały nr XXXIX/444/2005 r. z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kórnik (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2005r.,nr 83, poz.2345), zmienionej uchwałą nr VII/73/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2015r., poz.3190), mając na względzie zapisy § 8 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kórnik (uchwała nr XV/1783/2015, z dnia 25 listopada 2015r., Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2015r., poz.7921) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić z mieszkańcami zamieszkałymi w miejscowości Kamionki, konsultacje społeczne w sprawie podziału obecnego sołectwa Kamionki na odrębne sołectwa.
2. W ramach konsultacji mieszkańcom postawione będą następujące pytania:
1. Czy jest Pani / Pan za podziałem obecnego sołectwa Kamionki na mniejsze, odrębne sołectwa
2. Czy jest Pani/Pan za podziałem obecnego sołectwa Kamionki na dwa odrębne sołectwa zgodnie z propozycją przedstawioną w załączniku graficznym nr 1 do karty
3. Czy jest Pani/Pan za podziałem obecnego sołectwa Kamionki na trzy odrębne sołectwa zgodnie z propozycją przedstawioną w załączniku graficznym nr 2 do karty
§ 2. 1. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażą swoją opinię w jawnym głosowaniu poprzez oddanie głosu do urny, na karcie do głosowania.
2. Ustala się wzór karty do głosowania  jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik do:
1) określenia terminu przeprowadzenia konsultacji, nie później jednak niż do 15 czerwca 2018r.
2) powołania składu osobowego Komisji Konsultacyjnej,
3) wyznaczenia siedziby Komisji Konsultacyjnej,
4) przedstawienia wyników konsultacji Radzie Miasta i Gminy Kórnik w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia konsultacji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w formie obwieszczeń w Internecie na stronie sołectwa Kamionki (WWW.solectwa.kornik.pl) oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w zakładce wybory,referenda,konsultacje.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski


Uzasadnienie
do uchwały nr XLVI / 622 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie: konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Kamionki.

Niniejsza uchwała jest konsekwencją podjętej przez zebranie wiejskie sołectwa Kamionki uchwały nr 1/01/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie podziału sołectwa na trzy jednostki pomocnicze gminy. Uchwała zebrania wiejskiego została poprzedzona wnioskiem jednego z mieszkańców Kamionek, który w listopadzie 2017 r. złożył do Rady MiG Kórnik wniosek po podział wsi Kamionki na dwa odrębne sołectwa. Wniosek ten został poparty dwoma innymi głosami mieszkańców Kamionek. Stąd też Rada skierowała prośbę do sołtysa wsi Kamionki o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez zebranie wiejskie. Zgromadzeni na zebraniu wiejskim ostatecznie podjęli decyzję o podziale sołectwa na trzy nowe sołectwa, przychylając się do innego wniosku mieszkańców zgłoszonego podczas zebrania. Zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz Statut Miasta i Gminy Kórnik, przed ewentualnym dokonaniem przez radę podziału jednostki pomocniczej gminy wymagają przeprowadzenia konsultacji społecznych. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym stanowią, że uprawnionymi do uczestniczenia w konsultacjach są mieszkańcy gminy, nie określając przy tym żadnych innych warunków i ograniczeń dotyczących określenia kręgu osób  konsultowanych. Zatem w przedmiotowych konsultacjach mogą wziąć udział osoby stale zamieszkujące na terenie sołectwa Kamionki mające ukończone 18 lat. Zgodnie z Kodeksem cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. W związku z powyższym osoby spełniające w/w kryteria mogą wpisać się na listę osób biorących udział w konsultacjach - nawet w dniu przeprowadzania konsultacji. Termin zakończenia konsultacji zapisany w niniejszej uchwale, który ostatecznie określi burmistrz, został wskazany w ten sposób aby nie kolidował z feriami letnimi oraz z wyborami samorządowymi 2018.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski


 Pobierz:
Załacznik 1. 
Załacnzik 2. 
Załacznik 3.