logo
logo bip
Pismo 
z dnia  
Nr pisma:  Przedmiot wnioski:  Wydział merytoryczny  Wniosek PDF  Odpowiedż na wniosek PDF 
05.01.2020r. WB1- WOP.1431.1.2020 Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez odpowiedź na zadane poniżej pytania:

1. Jaka kwota w roku szkolnym 2019/2020 została przez Urząd Miasta i Gminy w Kórniku łącznie wydatkowana na wynagrodzenia nauczycieli religii we wszystkich przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Kórniku oraz inne osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą w/w niepubliczne placówki oświatowe, dotowane z budżetu państwa, miasta lub gminy.
2. Ponadto wnoszę o udzielenie informacji, jaka kwota z w/w sumy została pokryta z subwencji oświatowej z budżetu państwa, a jaką część kwoty pokrył Urząd Miasta i Gminy w Kórniku.

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej  Wniosek PDF 

Odpowiedź na wniosek

7.01.2021r. B-PG.1431.1.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji

która uchwała Rady Gminy Kórnik określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, o której jest mowa w rc zdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wydział Promocji

Wniosek PDF

Uzupełnienie wniosku

Wezwanie do uzupełnienia wniosku

Odpowiedź na wniosek

15.01.2021r. WB1-PP.1431.1.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji

o aktualizację informacji przekazanych mi w Państwa e-mailu z dnia 21 października 2020 r. w zakresie udostępnienia informacji publicznej

Wydział Planowania Przestrzennego Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
25.01.2021 r. B-PG.1431.2.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji

o nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiat poznański, gmina Kórnik, miejscowość Żemiki, w której skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 6/30, 6/31, 9/7, 10/6 oraz 6/14 obręb ewidencyjny 0023, dla której d Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr P01D/00033395/7 ("Nieruchomość")

Wydział Promocji Gminy Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
19.01.2021 r. WB1-GN.1431.9.2020

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji

odnośnie zapisu paragraf 5 porozumienia "Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości opisanej w paragrafie 1 (działka 105/6) zostanie określone w
odr
ębnym postępowaniu." Proszę o informację czy takie postępowanie było oraz czy odszkodowanie za przejęcie nieruchomości zostało przyznane.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
25.01.2021 r.  WB1-GN.680.9.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji

w odniesieniu do nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiat poznański, gmina Kórnik, miejscowość Żerniki, której skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 6/30, 6/31, 9/7, 10/6 oraz 6/14 obręb ewidencyjny 0023, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr POID/00033395/7 ("Nieruchomość")
1. Czy w stosunku do Nieruchomości lub w stosunku do jej części zostały zgłoszone jakiekolwiek roszczenia reprywatyzacyjne tj. roszczenia byłych właścicieli lub ich następc ów prawnych w przedmiocie zwrotu Nieruchomości lub jej części?
2
. Jeśli roszczenia zostały zgłoszone, czy postępowania w tych sprawach zostały zakończone czy też nadal się toczą?
3
. W odniesieniu do każdego postępowania zakończdnego jak i toczącego się proszę o podanie: sygnatury sprawy, imienia i nazwiska zgłaszającego roszczenie, czy roszczenie zostało zgłoszone do całości Nieruchomości czy do części Nieruchomości (w miarę możliwości proszę o podanie jakiej części dotyczy dane roszczenie), informacji o wydanych w tych sprawach decyzjach?
4
. Czy w tut. Organie przechowywane jakiekolwiek akta dotyczące tych postępowań?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
13.01.2021 r. WB1-OSR.6232.5.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

dotyczącej prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2020

Wydzia Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
19.01.2021 r. WB1-OSR.1431.3.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

w odniesieniu do nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiat poznański, gmina Kórnik, miejscowość Żerniki, w której skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 6/30, 6/31, 9/7, 10/6 oraz 6/14 obręb ewidencyjny 0023, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr P01D/00033395/7

Wydzia Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
19.01.2021 r. WB1-OSR.1431.4.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

w odniesieniu do nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiat poznański, gmina Kórnik, miejscowość Żemiki, w której skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 6/30, 6/31, 9/7, 10/6 oraz 6/14 obręb ewidencyjny 0023, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr P01D/00033395/7

Wydzia Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
19.01.2021 r. WB2-ET.1431.2.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

w odniesieniu do nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiat poznański, gmina Kórnik, miejscowość Żerniki, w której skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 6/30, 6/31, 9/7, 10/6 oraz 6/14 obręb ewidencyjny 0023, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr P01D/00033395/7

Wydzia Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
25.01.2021r. WB1-PP.1431.2.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji

1. W jaki sposób zostały uwzględnione wnioski autorstwa *** z dnia 04.11.2020 przy pracach nad uchwaleniem miejscowego planu "na zachód od ul. Cichej", obręb geodezyjny Szczytniki, gm. Kórnik dla sprawy WB1-PP.6722.6.2018 ?
2. Czy w ramach rozpatrywania planu dla sprawy WB1-PP.6722.6.2018 przez Radę Gminy zostały przedstawione poważne zastrzeżenia i wady stwierdzone w dokumencie stanowiącym załącznik do planu to jest "Prognozie oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Szczytniki, położonego na zachód od ul. Cichej, gmina Kórnik" (dalej: Prognoza) autorstwa: ***?
3. Jakie działania podjął Urząd dla wyeliminowania wad w dokumencie stanowiącym załącznik udostępniany w ramach procedowania uchwalenia miejscowego planu "na zachód od ul. Cichej", po powzięciu wraz z pismem z dnia 04.11.2020 wiedzy o rażących błędach w opracowaniu?

Wydział Planowania Przestrzennego Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
25.01.2021r. WB1-PP.1431.3.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji

1. Czy *** wykonywał na przestrzeni ostatnich 5 lat na zlecenie urzędu gminy Prognozy oddziaływania na środowisko dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
2. Dla jakich postępowań prowadzonych przez Gminę na przestrzeni ostatnich 5 lat urząd korzystał z usług ?
3. Dla jakich postępowań prowadzonych przez Gminę na przestrzeni ostatnich 5 lat wykorzystano opracowania autorstwa (w szczególności Prognozy oddziaływania na środowisko dotyczące projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)?
4. Proszę o przekazanie kopii wszystkich opracowań autorstwa wykorzystanych przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Wydział Planowania Przestrzennego Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
25.01.2021r. WB1-PP.1431.4.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji

1. Na jakim etapie są prace urzędu nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla planu: "na zachód od ul. Cichej", obręb geodezyjny Szczytniki, gm. Kórnik?
2. Jakie wnioski i uwagi do planu zostały zgłoszone, w szczególności przez mieszkańców (proszę o przekazanie kopii wniosków)?
3. Jaka była treść udzielonych odpowiedzi przez Urząd (proszę o przekazanie kopii udzielonych odpowiedzi) oraz informacje które z wniosków zostały uwzględnione w pracach nad projektem?

Wydział Planowania Przestrzennego Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
25.01.2021r. WB1-PP.1431.5.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji

1. Na czyje zlecenie została opracowana stanowiąca załącznik do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Szczytniki, położonego na zachód od ul. Cichej, gmina Kórnik publikacja pt.: "Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Szczytniki, położonego na zachód od ul. Cichej, gmina Kórnik" autorstwa: *** (dalej: Prognoza) ?
2. W jaki sposób Prognoza dla sprawy WB1-PP.6722.6.2018 została przekazana do Gminy Kórnik?
3. Kto złożył wniosek do Urzędu Gminy o uchwalenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu dla sprawy WB1-PP.6722.6.2018 zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Szczytniki, położonego na zachód od ul. Cichej, gmina Kórnik?
4. W przypadku gdyby Zamawiającym przedmiotowej Prognozy dla sprawy WB1-PP.6722.6.2018 była Gmina Kórnik proszę o odpowiedz na następujące pytania:
a. Czy Prognoza przed publikacją podlegała ocenie pracowników urzędu, jeżeli tak proszę o podanie osób które z ramienia urzędu odpowiedzialne są za weryfikacje i sprawdzenie przedmiotowej prognozy?
b. Czy w ramach weryfikacji poprawności treści Prognozy przeprowadzana była wizja lokalna przez pracowników Urzędu? Jeżeli tak, proszę o podanie daty wizji oraz jej uczestników.
c. Czy do Prognozy urząd zgłaszał jakieś uwagi bądź wnioski o uzupełnienie?
d. Jaki był koszt wykonania Prognozy poniesiony przez Gminę?

Wydział Planowania Przestrzennego Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
26.01.2021r.

SK-POL.1431.1.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji w odniesieniu do nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiat poznański, gmina Kórnik, miejscowość Żerniki, w której skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 6/30, 6/31, 9/7, 10/6 oraz 6/14 obręb ewidencyjny 0023, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr P01D/00033395/7 (?Nieruchomość?), stosownie do poniższych pytań:

czy przedmiotowa Nieruchomość jest położona na obszarze jakiejkolwiek specjalnej strefy ekonomicznej?

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
25.01.2021r.

WB1-GN.1431.1.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji w odniesieniu do nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiat poznański, gmina Kórnik, miejscowość Żemiki, w której skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 6/30, 6/31, 9/7, 10/6 oraz 6/14 obręb ewidencyjny 0023, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr P01D/00033395/7 (?Nieruchomość?), stosownie do poniższych pytań:

1. Czy na terenie gminy Kórnik obowiązuje oplata adiacencka (jeśli obowiązuje uprzejmie proszę o podanie numeru uchwały na podstawie, której została ustalona)?

2. Czy w obrębie Nieruchomości planowane jest wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej, w tym drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, których wybudowanie może powodować nałożenie opłaty adiacenckiej? W odniesieniu do każdego postępowania zakończonego jak i toczącego się proszę o podanie: sygnatury sprawy, imienia i nazwiska zgłaszającego roszczenie, czy roszczenie zostało zgłoszone do całej Nieruchomości czy do jej części (w miarę możliwości proszę o podanie jakiej części dotyczy dane roszczenie), informacji o wydanych w tych sprawach decyzjach?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
25.01.2021r. WB1-PP.1431.6.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji czy rada miasta podjęła którąkolwiek z poniższych uchwał:

1. uchwałę o objęciu obszarem zdegradowanym lub rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1398) ("ustawa o rewitalizacji"); i/lub
2. uchwałę o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ustawy o rewitalizacji, w odniesieniu do nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiat poznański, gmina Kórnik, miejscowość Żerniki, w której skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 6/30, 6/31, 9/7,10/6 oraz 6/14 obręb ewidencyjny 0023, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr P01D/00033395/7

Wydział Planowania Przestrzennego Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
25.01.2021r. WB1-PP.1431.7.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji czy rada miasta podjęła którąkolwiek z poniższych uchwał:

w odniesieniu do nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiat poznański, gmina Kórnik, miejscowość Żerniki, w której skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 6/30, 6/31, 9/7, 10/6 oraz 6/14 obręb ewidencyjny 0023, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr P01D/00033395/7 (?Nieruchomość?), objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wydział Planowania Przestrzennego Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
29.01.2021r. WB1-PP.1431.8.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji czy rada miasta podjęła którąkolwiek z poniższych uchwał:

w zakresie dokumentów zgromadzonych w ramach postępowania dotyczącego uchwały Rady Miasta i Gminy nr XXVII/369/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo - etap I, uzyskanych w oparciu o art. 17 pkt 2) i 6) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . W razie wątpliwości wskazuję, iż niniejszy wniosek obejmuje przede wszystkim dostęp do dokumentów urzędowych w postaci wszystkich uzgodnień, opinii i zgód wydanych przez właściwe instytucje i organy odnoszące się do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział Planowania Przestrzennego Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
25.01.2021r. WB1-PP.1431.9.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji czy rada miasta podjęła którąkolwiek z poniższych uchwał:

w odniesieniu do nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiat poznański, gmina Kórnik, miejscowość Żerniki, w której skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 6/30, 6/31, 9/7,10/6 oraz 6/14 obręb ewidencyjny 0023, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr P01D/00033395/7 (?Nieruchomość?)

Wydział Planowania Przestrzennego Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
25.01.2021r. WB1-PP.1431.10.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji czy rada miasta podjęła którąkolwiek z poniższych uchwał:

w odniesieniu do nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiat poznański, gmina Kórnik, miejscowość Żerniki, w której skład wchodzą działki ewidencyjne o numerach 6/30, 6/31, 9/7, 10/6 oraz 6/14 obręb ewidencyjny 0023, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr P01D/00033395/7 ("Nieruchomość")

Wydział Planowania Przestrzennego Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
03.02.2021r. B-KWM.1431.1.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

podanie podstaw blokowania mieszkańców na oficjalnym profilu Przemysława Pacholskiego Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na portalu Facebook. Proszę o podanie ilości osób, które zostały zablokowane, oraz jaki jest cel ograniczenia mieszkańcom dostępu do kontaktu z Burmistrzem oraz ograniczenia możliwości składania wniosków za jego pośrednictwem

Wydział Koordynacji Współpracy Międzywydziałowej Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
04.01.2021r. WB2-ET.1431.1.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

1. Udzielenie informacji jaka jest łączna długość dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kórnik oraz jaką część stanowią drogi gminne o nawierzchni bitumicznej, betonowej oraz wyłożone płytami betonowymi, kostką betonową/granitową.
2. Udzielenie informacji jaka jest długość dróg gminnych na terenie miejscowości Kamionki, Borowiec, Robakowo, Dachowa i Szczytniki, które są największymi wsiami na terenie gminy Kórnik oraz jaka jest długość dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, betonowej oraz wyłożonej płytami betonowymi, kostką betonową/granitową w tych miejscowościach.

3. Udzielenie informacji jakie kryteria obowiązują na terenie Miasta i Gminy Kórnik przy kwalifikowaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej tłuczniem do remontu/modernizacji polegającej na położeniu nawierzchni bitumicznej, betonowej lub wyłożeniu kostką/płyta mi. Proszę o podanie konkretnych, mierzalnych i obiektywnych
kryteriów. Np. jeśli pod uwagę brane jest natężenie ruchu pojazdów to proszę o określenie ile pojazdów na godzinę/dobę musi poruszać się drogą, a nie stwierdzić jedynie, że brane Jest pod uwagę duże natężenie ruchu, itp.

Wydział Eksploatacji Technicnzej i Infrastruktury

Wniosek PDF

Uzuełnienie wniosku

Odpowiedź na wniosek
10.02.2021 r. WB2-ET.1431.3.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

1. Czy Państwa jednostka administracyjna posiada kanalizację deszczową lub ogólnospławną o łącznej długości przekraczającej jeden kilometr?
2. Czy wprowadziliście Państwo opłatę za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji?
3. Czy prowadzicie Państwo prac nad wprowadzeniem opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji?
4. W przypadku wprowadzenia opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji prosimy o przesłanie dokumentu wprowadzającego taką opłatę.
5. Czy na w/wym. dokument została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego. Jeżeli tak, jakie zapadło orzeczenie wraz z podaniem jego sygnatury a także kopią treści tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Wydział Eksploatacji Technicnzej i Infrastruktury

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
12.02.2021 r. WB2-WI.1431.3.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

 jakim terminie zostaną zrealizowane przedsięwzięcia związane z tzw. harmonogramem remontu dróg gminnych przegłosowane na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dn. 21.01.2021r.

Wydział Inwestycji

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
19.02.2021r. WB1-PP.1431.11.2021

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

udostępnienie Fundacji odpisu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie osiedla Tygrysiego - I etap budowy, w postaci budynków mieszkalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 106/94 do 106/153, obręb Dachowa, gm. Kórnik (inwestycja realizowana w latach 2014 - 2015 oraz prosimy o wskazanie jaka droga publiczna jest wskazana w ww. wniosku o warunki zabudowy jako droga dojazdowa do budynków mieszkalnych położonych na działkach o numerach ewidencyjnych 106/94 do 106/153, obręb Dachowa, gm. Kórnik.

Wydział Planowania Przestrzennego Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek

 

 


W powyższych wnioskach nastąpiło wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.