logo
logo bip

2018 rok

 

Pismo z dnia   Nr pisma:  Przedmiot wnioski:  Wydział merytoryczny  Wniosek PDF  Odpowiedż na wniosek PDF 

6.01
2018 r. 

579 przekazanie dokumentów finansowych dotyczących wydatków z budżetu sołeckiego sołectwa Kamionki za rok 2017 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Wniosek PDF  Odpowiedź na wiosek
9.01
2018 r.
707  przekazanie informacji w sprawie uchwał oraz informacji administracyjnej Wydział Administracyjno-Organizacyjny Wniosek PDF Odpowiedź na wiosek PDF
15.01
2018 r.
1347  przekazanie informacji na temat bezdomych zwierząt w roku 2017 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa   Wniosek PDF Odpowiedź na wiosek PDF
10.01
2018 r.
SK wysokość zadłużenia gminy na 31.12.2017 r.  Skarbnik 

Wniosek PDF

Odpowiedź na wiosek PDF
 13.01
2018 r.
 SK  wysokość zadłużenia gminy na 31.12.2017 r.   Skarbnik   Wnioske PDF  Odpowiedź na wiosek PDF
22.01
2018 r.
1887 przkeazanie uchwały wyspkości opłat adiacenckich, wysokość opłat adiacenckich  Gospodarka nieruchomościami Wniosek 
PDF
Odpowiedź na wniosek PDF

31.01
2018 r. 

  przekazanie dokumentów nt. warunków zabudowy dla działek w Skrzynkach   Planowanie przestrzenne   Wniosek 
PDF 
Odpowiedź na wniosek PDF 
14.02
2018 r. 
4678  zapytanie w sprawie działalności rady sołeckiej Kamionek   Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek PDF 
 26.02
.2018 r,
5678  przekazanie informacji nt. wydatków na WOŚP w latach 2014 i 2015   Stanowisko Samodzielne  Wniosek
PDF
 
Odpowiedź na wniosek PDF 
26.02
.2018 r, 
5770  przekazanie informacji nt. warunkóe zabudowy   Planowanie przestrzenne   Wniosek 
PDF
Odpowiedź na wniosek PDF  
26.02
.2018 r, 
5673 przekazanie informacji nt. oświetlenia  Wydział inwestycji  Wniosek 
PDF
Odpowiedź na wniosek PDF 
23.03
2018 r. 
8615  przekazanie infmroacji nt. inwestycji celu publicznego   Planowanie przestrzenne   Wniosek 
PDF 
Odbiór osobisty 
dokumentów 
 5.03
2018 r.
6444  przekazanie informacji nt. nieruchomości   Gospodarka nieruchomościami  Wniosek 
PDF
 
Odpowiedź na 
wniosek PDF
 
 19.02
2018 r. 
4971  przekazanie informacji nt. wysokości dotacji oświatowych   Oświaty i Polityki 
Społecznej
Wniosek   Odpowiedź na 
wniosek 

26.03.
2018 r.

8711 przekazanie informacji nt oczyszczalni ścieków  Wydział Inwestycji  Wniosek
PDF
Odpowiedź na wniosek
05.04
2018 r. 
 9565 przekazanie informacji nt. terenów   Planowanie przestrzenne   Wniosek 
PDF
Odpowiedź na wniosek  
05.04
2018 r. 
  zapytanie w sprawie usuwania azbestu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa   Wniosek/Odpowiedź
30.04
2018 r.
11947 przekazanie protokołu z komisji bezpieczeństwa Wydział Ekspoloatacji 
Technicznej Gminy 
Wniosek Odpowiedź na wniosek
10.05
2018 r.
9853 ankieta w sprawie azbestu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

Wniosek/Odpowiedź

7.05
2018 r.
12402 informacje o numerze polisy ubezpieczeniowej drogi gminnej Wydział Gospodarki 
Finansowej
  Wniosek/Odpowiedź
07.05
2018 r.
12503 w sprawie wpółpracy gminy z  kancelraią dor. podatkowego Wydział Gospodarki 
Finansowej
Wniosek
PDF

Odpowiedź na
wniosek

10.05
2018 r.
12736 ankieta w sprawie azbestu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

Wniosek/Odpowiedź

10.05
2018 r.
  wydatki z sołectwa Kamionki Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa   Wniosek/Odpowiedź

 

07.05
2018 r,
12413 pytania nt. gminy, zaopatrzenia w energię,  Wydział Ekspoloatacji 
Technicznej Gminy 
Wniosek PDF Odpowiedź na 
wniosek
04.05
2018 r.
  wniosek w sprawie osiedla Długiego w Kamionkach Wydział Ekspoloatacji 
Technicznej Gminy 
 

Odpowiedź na 
wniosek

15.05
2018 r. 
13068 wniosek o udostępnienie informacji o planowaniu przestrzennym Planowanie przestrzenne Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek

18.05
2018 r.
13426 faktury sołectwa Biernarki  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Wniosek 
PDF

Odpowiedź na wniosek

22.05
2018 r.
 
prośba o informację nt. Azaliowej w Robakowie i Głównej w Dzięćmierowie 
Wydział Ekspoloatacji 
Technicznej Gminy 
Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek 

28.05
2018 r.
14206 informacje o VAT Skarbnik  Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek 

28.05
2018 r.
14062 ile zostało złożonych zapytań związanych ze stanem dróg os. Długie  WB2  Wniosek 
PDF

Odpowiedź na wniosek 

08.06
2018 r.
15083 szkód w mieniu jakie pwosały w wyniku obgitych opadów deszczu w Biernatkach  Planowanie przestrzenne Wniosek 
PDF

Odpowiedź na wniosek 

27.06
2018 r.
164445 zapytanie w sprawie działki  Planowanie przestrzenne Wniosek PDF

Odpowiedź na 
wniosek

27.06
2018 r.
16465 w sprawach jednostek oświatowych   Wydział Oświaty 
i Polityki Społecznej
Wniosek 
PDF

Odpowiedź na wniosek 

05.07
2018 r.
17296 prośba o przekazanie skanów dokumentów sołectwa Kamionki  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Wniosek 
PDF

wysłano skany 

12.07
2018 r.
18280 prośba o przekazanie skanu umowy - świetlica w Kamionkach Gospodarka nieruchomościami  Wniosek
PDF

Odpowiedź na
wniosek

11.07
2018 r.
17698 zapytanie w sprawie działek Planowanie przestrzenne Wniosek
PDF

Odpowiedź na 
wniosek 

11.07
2018 r.
17700 zapytanie w sprawie działek Planowanie przestrzenne Wniosek
PDF
 Odpowiedź na 
wniosek 
23.07
2018 r.
1431.15
.2018
zapytanie w sprawie działki w Błażejewie  Planowanie przestrzenne Wniosek 
PDF
Odpowiedź na 
wniosek
10.08
2018 r.
SK.GF.
1431/3/2018
informacja w sprawie prowadzonej obsługi bankowej Skarbnik Wniosek
PDF
Odpowiedź na
wniosek
14.08
2018 .r
  wniosek o udostępnienie wnioseku o odwołanie sołtysa  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek 
PDF
odp. przesłano 
pocztą 
20.08
2018 r.
20984 wniosek o przkeazanie protokołu  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek 
PDF
odp. przesłano 
pocztą 
06.08.
2018 r.
19763 przekazanie informacji na temat warunków zabudowy Planowanie przestrzenne   Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
7.08.
2018 r.
WB2-ET.
72330.196.2018
przekazanie informacji nt. urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych Wydział Ekspoloatacji 
Technicznej Gminy
  Odpowiedź na wniosek
9.08.
2018 r.
WB1-PP. 1431.17.2018 przekazanie informacji na temat warunków zabudowy Planowanie przestrzenne   Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
22.08.
2018 r.
BW1.
1431.5.2018
prośba o wydanie pisma w sprawie chodnika w Czmońcu  Wydział
Inwestycji 
Wniosek i odpowiedź załacznik do odp.
3.09.
2018 r.
22022/2018 faktury sołectwa Czmoniec Wydział Gospodarki 
Finansowej
 
 Wniosek  Odpowiedź na wniosek

31.08.
2018 r.

21944/2018 faktury sołectwa Kamionki Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek Odpowiedź na wniosek

10.09.
2018 r.

22947/2018 zapytanie w sprawie dawnego Ośrodka w Błażejewku 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek Odbiór osobisty 
dokumentów 

30.08.
2018 r.

21744/2018 informacja nt. sołectwa Kamionki

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek Odpowiedź na wniosek
6.09.
2018 r.
22501/2018 informacja nt. sołectwa Kamionki Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek Odpowiedź na wniosek
7.08.
2018 r.
20080/2018 przekazanie informacji nt. infrastruktury telekomunikacyjnej Wydział Ekspoloatacji 
Technicznej Gminy
Wniosek Odpowiedź na wniosek
21.09.
2018 r.
  przekazanie informacji nt. odpadów Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek Odpowiedź na wniosek
8.10.
2018 r.
  przekazanie informacji dot. ulicy Wierzbowej w Mościenicy Wydział Inwestycji  Wniosek  Odpowiedź na wniosek
2.10. 2018r.  26249/2018  przekazanie informacji dot. żłobków i klubów seniora 

Wydział Oświaty
i Polityki Społecznej

Wniosek Odpowiedź na wniosek
26.09.
2018 r. 

B-WOP.
1431.4.2018 

przekazanie informacji dot. placówek oświatowych   Wydział Oświaty
i Polityki Społecznej
Wniosek Odpowiedź na wniosek 
8.10.
2018 r. 
 26542/2018 przekazanie informacji dot.  bezpańskich zwierząt  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek Odpowiedź na wniosek  

 

 


W powyższych wnioskach nastąpiło wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.