logo
logo bip
Unieważnienia przetargów 2007

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego remont drogi gminnej nr 332014P Kórnik-Pierzchno - odcinek II od km 1+837,88 do km 2+897,86, długości 1059,98 m.

Kórnik, dnia 24 sierpnia 2007 roku
 
 
 
SE.ZP.341-24/07
                                                                                               
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego remont drogi gminnej nr 332014P Kórnik-Pierzchno - odcinek II od km 1+837,88 do km 2+897,86, długości 1059,98 m.
 
 
Informuję, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
 
Na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
 
WICEBURMISTRZ
 Hieronim Urbanek
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Zadanie nr 1: Budowę odcinka chodnika ul. Akacjowej w Gądkach.Zadanie nr 2: Budowę odcinka chodnika w Kromolicach.Zadanie nr 5: Budowę odcinka chodnika w Konarskim.

Kórnik, dnia 21 sierpnia 2007 roku
 
 
 
SE.ZP.341-22/07
 
 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zadanie nr 1: Budowę odcinka chodnika ul. Akacjowej w Gądkach.
Zadanie nr 2: Budowę odcinka chodnika w Kromolicach.
Zadanie nr 5: Budowę odcinka chodnika w Konarskim.
 
 
Informuję o unieważnieniu w/w zadań w postępowaniu nr SE.ZP.341-22/07.
 
Uzasadnienie:
 
Na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
Wiceburmistrz
Hieronim Urbanek

Zadanie nr 1: Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. 20 Października i ul. Steckiego w Kórniku.Zadanie nr 2: Wykonanie oświetlenia ulicznego w obrębach ulic: Wiosenna i Zakątek oraz Kempingowa i Szkolna w miejscowości Borówiec gm. Kórnik.

Kórnik, dnia 16 sierpnia 2007 roku
 
 
 
SE.ZP.341-20/07
                                                                                               
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zadanie nr 1: Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. 20 Października i ul. Steckiego w Kórniku.
Zadanie nr 2: Wykonanie oświetlenia ulicznego w obrębach ulic: Wiosenna i Zakątek oraz Kempingowa i Szkolna w miejscowości Borówiec gm. Kórnik.
 
Informuję, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
 
Na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do dnia 8 sierpnia 2007 roku do godz. 11.00 wpłynęło na zadanie 1-4 oferty, na zadanie nr 2-5 ofert. Zamawiający dokonał otwarcia ofert na w/w zadania o godz. 11.15 tego samego dnia. Po przetargu okazało się, że jedna oferta nie została odczytana, ponieważ pracownik Biura Obsługi Mieszkańca nie dostarczył oferty na czas do sekretariatu. Oferta ta wpłynęła dnia 07/08/2007 o godz. 14.05.
Komisja przetargowa zadecydowała aby oferta ta nie została otwarta tylko odesłana do adresata. Mając na względzie zaistniałą sytuację Zamawiający unieważnił postępowanie.
                                                                                              
                                                                                                                              Burmistrz
                                                                                                                              Jerzy Lechnerowski
 

Stabilizacja poziomu wody w jeziorach Kórnickie i Skrzynki Duże.

Kórnik, dnia 06 sierpnia 2007 roku
 
 
 
SE.ZP.341-16/07
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na stabilizację poziomu wody w jeziorach Kórnickie i Skrzynki Duże.
 
Informuję, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
 
Na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
Burmistrz
Jerzy Lechnerowski

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczenia parteru budynku przy ul. Powent 6 w Kórniku.

Kórnik, dnia 30 kwietnia 2007 roku
 
 
 
SE.ZP.341-14/07
 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczenia parteru budynku przy ul. Powent 6 w Kórniku.
 
 
Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
 
Na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
 
Burmistrz
Jerzy Lechnerowski