logo
logo bip

18 Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Dworcowej w Kórniku

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word

19 Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Robakowo-osiedle

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załaczniki do SIWZ w wersji word

15 Rozbudowa przedszkola w Szczodrzykowie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Odp. do zap. oferentów 1
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą

9 Zakup 2 szt. autobusów spełniających normy emisji spalin EURO6, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, wyposażonych w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej

1. Ogłoszenie o zamówieniu

Cała dokumentacja przetargowa dostępna tutaj

 2. Odpowiedź do zap. oferentów

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. Załącznik nr 2 wersja edytowlana  i zał. nr 4  do SIWZ tj. po zmianach

 

 

14 Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Szczodrzykowo i części wsi Runowo

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Opis przedmiotuy zamówienia *.7zip  dostępny tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Projekt umowy z załącznikami *.7.zip dostępny tutaj
 6. Odpowiedź do zap. oferentów
 7. Zmieniony projekt umowy
 8. Informacja z otwarcia ofert

12 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kempingowej w Borówcu gm. Kórnik

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załaczniki do SIWZ w wersji word
 5. Informacja z otwarcia ofert

13 Budowa dróg obejmujących ulice Witosa, Kanałową, Michałowskiego w Kórniku, wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową infrastruktury technicznej

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj (500MB plik 7ZIP)
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. Odpowiedź do zap. oferentów 
 7. zał. do odp. 1 i 2_STWiORB 050305
 8. zał. do odp. 2_STWiORB 050305b_wiążąca
 9. zał. do odp. 5_kosztorys ofertowy_branża drogowa
 10. zał. do odp. 12_kosztorys ofertowy_branża teletechniczna
 11. Informacja o modyfikacji SIWZ
 12. Załącznik - zmiany SIWZ - projekt umowy 
 13. Odpowiedź do zapytań oferentów 2
 14. Informacja z otwarcia ofert

8 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.Celichowskiego w Kórniku

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Informacja z otwarcia ofert

11 Przebudowa drogi gminnej ulicy Wiatracznej w miejscowości Kórnik

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Informacja z otwarcia ofert

10 Przebudowa drogi gminnej ulicy Sarniej w miejscowości Szczytniki

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Odp. do zapytań oferentów 1
 6. Informacja z otwarcia ofert

7 Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018

 

1.Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy-zał. nr 1

4. Załącznik do formularza oferty-wykaz podwykonawców

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 

8. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5

9. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykoanwcy - załącznik nr 6

10.  Załączniki  nr 7 i 8 do pobrania tutaj

11. Wykaz zrealizowanych robót - załacznik nr 9

12. Wzór umowy-załącznik nr 10

13. Odp. do zapytań oferentów 1

14. Informacja z otwarcia ofert 

 

4 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2018 roku

    

1.Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy-zał. nr 1

4. Załącznik do formularza oferty-wykaz podwykonawców

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 

8. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5

9. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykoanwcy - załącznik nr 6

10. Przedmiar robót - mechaniczne profilowanie - załącznik nr 7

11. Przedmiar robót - wbudowanie tłucznia-załącnzik nr 7 

12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-mechaniczne profilowanie - załącznik nr 8 do SIWZ

13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- wbudowanie tłucznia -załącznik nr 8 do SIWZ

14. Wykaz zrealizowanych robót - załacznik nr 9

15. Wzór umowy-załącznik nr 10

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

3 Utwardzanie dróg gminnych

Utwardzenie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych na terenie  Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018

1.Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy-zał. nr 1

4. Załącznik do formularza oferty-wykaz podwykonawców

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 

8. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5

9. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykoanwcy - załącznik nr 6

10. Przedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-załącznik nr 8 do SIWZ

12. Wykaz zrealizowanych robót - załacznik nr 9

13. Wzór umowy-załącznik nr 10

Informacja z otwarcia ofert

 

 

6 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczodrzykowo

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczodrzykowo od ul. Poznańskiej w kierunku stacji PKP w Szczodrzykowie (dz. Nr 16 )

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumenatcja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word 
 5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

5 Montaż nowych kontenerów systemowych

Montaż nowych kontenerów systemowych wraz z wykonaniem fundamentów pod kontenery i przyłączem wodno - kanalizacyjnym przy ul.Lipowej w Kórniku 

1. Ogłoszenie 

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj

4. Załączniki do SIWZ w wersji word

5. ODP. DO ZAP. OFERENTÓW 1

6. ODP. DO ZAP. OFERENTOW 2

7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2 Budowa chodnika przy ul. Szerokiej w Robakowie (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Topolowej)

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj

4. Załączniki do SIWZ w wersji word

5. Informacja z otwarcia ofert

1 Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego etap III (część I)

 1.  Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Informacja z otwarcia ofert