logo
logo bip

31 Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy-zał. nr 1

4. Załącznik do formularza oferty-wykaz podwykonawców

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 

8. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5

9. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykoanwcy - załącznik nr 6

10. Specyfikacje techniczne - załącznik nr 7

11.Przedmiary robót - zał. nr 8

12. Wykaz zrealizowanych robót - załacznik nr 9

13. Wzór umowy-załącznik nr 10

14. Klauzula informacyjna RODO

15. Informacja z otwarcia ofert

 

30 Utwardzanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku

1.Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy-zał. nr 1

4. Załącznik do formularza oferty-wykaz podwykonawców

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 

8. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5

9. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykoanwcy - załącznik nr 6

10. Przedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-załącznik nr 8 do SIWZ

12. Wykaz zrealizowanych robót - załacznik nr 9

13. Wzór umowy-załącznik nr 10

14. Klauzula informacyjna RODO

15. Informacja z otwarcia ofert

29 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy-zał. nr 1
 4. Załącznik do formularza oferty - wykaz podwykonawców 
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3
 7. Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej - załącznik nr 4
 8. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5
 9. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy - załącznik nr 6
 10. Kosztorys ofertowy - mechaniczne profilowanie - załącznik nr 7
 11. Koszotrys ofertowy - wbudowanie tłucznia - załącznik nr 7
 12.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - mechaniczne profilowanie - załącznik nr 8 do SIWZ
 13. Specyfiakcja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wbudowanie tłucznia - załącznik nr 8 do SIWZ
 14. Wykaz zrealizowanych robót - załącznik nr 9
 15. Wzór umowy-załącznik nr 10
 16. Klauzula informacyjna RODO
 17. Informacja z otwarcia ofert

28 Zakup, dostawa i montaż mebli do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku - Bninie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty-zał. nr 1
 4. Dok.dot przynaleznosci do grupy kapit.-zal.nr 2
 5. Oświadczenie o niepodleg. wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu-zal.nr 3
 6. Zobow. podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow-zal. nr 4
 7. Wykaz dostaw-zał. nr 5
 8. Projekt umowy-zal. nr 6
 9. Opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 7
 10. Zestawienie i specyfikacja wyposażenia - zał. 7.1
 11. Formularz cenowy -zestawienie mebli  zał. 8.1
 12. Formularz cenowy -zestawienie mebli  zał. 8.1 - wersja word
 13. Opis potwierdzający spełnienie wymagań - zał. 8.2
 14. Opis potwierdzający spełnienie wymagań - zał. 8.2 wersja word
 15. Klauzula informacyjna RODO
 16. Odpowiedź do zapytań Oferentów 1
 17. Informacja z otwarcia ofert

27 Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Zwierzynieckiej w Kórniku - Bninie

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Klauzula informacyjna RODO
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą

26 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2018 roku

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy-zał. nr 1
 4. Załącznik do formularza oferty - wykaz podwykonawców 
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3
 7. Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej - załącznik nr 4
 8. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5
 9. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy - załącznik nr 6
 10. Przedmiar robót - mechaniczne profilowanie - załącznik nr 7
 11. Przedmiar robót - wbudowanie tłucznia - załącznik nr 7
 12.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - mechaniczne profilowanie - załącznik nr 8 do SIWZ
 13. Specyfiakcja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wbudowanie tłucznia - załącznik nr 8 do SIWZ
 14. Wykaz zrealizowanych robót - załącznik nr 9
 15. Wzór umowy-załącznik nr 10
 16. Klauzula informacyjna RODO
 17. Informacja z otwarcia ofert

25 Przebudowa i remont budynku toalet publicznych przy ulicy Zamkowej w Kórniu (Kórnik-Prowent)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Klauzula Informacyjna Zamawiającego
 6. Informacja z otwarcia ofert

24 Budowa oświetlenia drogowego w Kamionkach na ulicach: Stokrotkowej, Konwaliowej, Liliowej, Wierzbowej, Jaśminowej

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Klauzula Informacyjna Zamawiającego
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Korekta informacji z otwarcia ofert

23 Budowa wiaty piknikowej, siłowni zewnętrznej, boiska piłkarskiego i boiska do streetballu oraz doposażenie placu zabaw w Prusinowie gm. Kórnik

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Klauzula informacyjna Zamawiajacego

22 Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Radzewie

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj

4. Załączniki do SIWZ w wersji word

5. Klauzula informacyjna Zamawiającego w związku z postępowaniem 

6. Odp. do zap. oferentów 1

7. Załączniki do odp. nr 1 tutaj

8. Odp. do zap. oferentów 2

9. Odp. do zap. oferentów 3

10. Załączniki do odp. nr 3 tutaj

11. Odp. do zap. oferentów 4

12. Załącznik do odp. nr 4 tutaj

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Zmiana SIWZ

15. Informacja z otwarcia ofert

 

 

21 Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego

Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy sieci kanalizacyjnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi na terenie wsi Błażejewko i w części wsi Błażejewo (obie: obręb geodezyjny Błażejewko), wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Klauzula informacyjna Zamawiającego w związku z postępowaniem
 6. Informacja z otwarcia ofert

20 Budowa odwodnienia osiedla przy ul. Witosa i Zwierzynieckiej w Kórniku - Bninie

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Dokmentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj

4. Załączniki do SIWZ w wersji word

5. Klauzula informacyjna Zamawiającego w związku z postępowanie

6. Informacja z otwarcia ofert

 

17 Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy sieci kanalizacyjnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word

16 Budowa ulicy Wierzbowej w Mościenicy wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 434 oraz budową oświeltenia

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Odpowiedź do zapytań Oferentów 1.
 6. Odpowiedź do zapytań Oferentów 2.
 7. Odpowiedź do zapytań Oferentów 3.
 8. Załącznik do odpowiedzi nr 2.
 9. Załącznik do odpowiedzi nr 2 cd.
 10. Informacja o modyfikacji SIWZ
 11. Załącznik - zmiany SIWZ - projekt umowy
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą

18 Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Dworcowej w Kórniku

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą

19 Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Robakowo-osiedle

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załaczniki do SIWZ w wersji word

15 Rozbudowa przedszkola w Szczodrzykowie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Odp. do zap. oferentów 1
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą

9 Zakup 2 szt. autobusów spełniających normy emisji spalin EURO6, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, wyposażonych w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej

1. Ogłoszenie o zamówieniu

Cała dokumentacja przetargowa dostępna tutaj

 2. Odpowiedź do zap. oferentów

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. Załącznik nr 2 wersja edytowlana  i zał. nr 4  do SIWZ tj. po zmianach

5. Informacja z otwarcia ofert

6.Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7. Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia

 

 

14 Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Szczodrzykowo i części wsi Runowo

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Opis przedmiotuy zamówienia *.7zip  dostępny tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Projekt umowy z załącznikami *.7.zip dostępny tutaj
 6. Odpowiedź do zap. oferentów
 7. Zmieniony projekt umowy
 8. Informacja z otwarcia ofert

12 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kempingowej w Borówcu gm. Kórnik

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załaczniki do SIWZ w wersji word
 5. Informacja z otwarcia ofert

13 Budowa dróg obejmujących ulice Witosa, Kanałową, Michałowskiego w Kórniku, wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową infrastruktury technicznej

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj (500MB plik 7ZIP)
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. Odpowiedź do zap. oferentów 
 7. zał. do odp. 1 i 2_STWiORB 050305
 8. zał. do odp. 2_STWiORB 050305b_wiążąca
 9. zał. do odp. 5_kosztorys ofertowy_branża drogowa
 10. zał. do odp. 12_kosztorys ofertowy_branża teletechniczna
 11. Informacja o modyfikacji SIWZ
 12. Załącznik - zmiany SIWZ - projekt umowy 
 13. Odpowiedź do zapytań oferentów 2
 14. Informacja z otwarcia ofert

8 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.Celichowskiego w Kórniku

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Informacja z otwarcia ofert

11 Przebudowa drogi gminnej ulicy Wiatracznej w miejscowości Kórnik

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Informacja z otwarcia ofert

10 Przebudowa drogi gminnej ulicy Sarniej w miejscowości Szczytniki

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Odp. do zapytań oferentów 1
 6. Informacja z otwarcia ofert

7 Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018

 

1.Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy-zał. nr 1

4. Załącznik do formularza oferty-wykaz podwykonawców

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 

8. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5

9. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykoanwcy - załącznik nr 6

10.  Załączniki  nr 7 i 8 do pobrania tutaj

11. Wykaz zrealizowanych robót - załacznik nr 9

12. Wzór umowy-załącznik nr 10

13. Odp. do zapytań oferentów 1

14. Informacja z otwarcia ofert 

 

4 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2018 roku

    

1.Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy-zał. nr 1

4. Załącznik do formularza oferty-wykaz podwykonawców

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 

8. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5

9. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykoanwcy - załącznik nr 6

10. Przedmiar robót - mechaniczne profilowanie - załącznik nr 7

11. Przedmiar robót - wbudowanie tłucznia-załącnzik nr 7 

12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-mechaniczne profilowanie - załącznik nr 8 do SIWZ

13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- wbudowanie tłucznia -załącznik nr 8 do SIWZ

14. Wykaz zrealizowanych robót - załacznik nr 9

15. Wzór umowy-załącznik nr 10

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

3 Utwardzanie dróg gminnych

Utwardzenie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych na terenie  Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018

1.Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy-zał. nr 1

4. Załącznik do formularza oferty-wykaz podwykonawców

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 

8. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5

9. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykoanwcy - załącznik nr 6

10. Przedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-załącznik nr 8 do SIWZ

12. Wykaz zrealizowanych robót - załacznik nr 9

13. Wzór umowy-załącznik nr 10

Informacja z otwarcia ofert

 

 

6 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczodrzykowo

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczodrzykowo od ul. Poznańskiej w kierunku stacji PKP w Szczodrzykowie (dz. Nr 16 )

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumenatcja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word 
 5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

5 Montaż nowych kontenerów systemowych

Montaż nowych kontenerów systemowych wraz z wykonaniem fundamentów pod kontenery i przyłączem wodno - kanalizacyjnym przy ul.Lipowej w Kórniku 

1. Ogłoszenie 

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj

4. Załączniki do SIWZ w wersji word

5. ODP. DO ZAP. OFERENTÓW 1

6. ODP. DO ZAP. OFERENTOW 2

7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2 Budowa chodnika przy ul. Szerokiej w Robakowie (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Topolowej)

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj

4. Załączniki do SIWZ w wersji word

5. Informacja z otwarcia ofert

1 Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego etap III (część I)

 1.  Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
 4. Załączniki do SIWZ w wersji word
 5. Informacja z otwarcia ofert