logo
logo bip

4 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2018 roku

    

1.Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy-zał. nr 1

4. Załącznik do formularza oferty-wykaz podwykonawców

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 

8. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5

9. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykoanwcy - załącznik nr 6

10. Przedmiar robót - mechaniczne profilowanie - załącznik nr 7

11. Przedmiar robót - wbudowanie tłucznia-załącnzik nr 7 

12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-mechaniczne profilowanie - załącznik nr 8 do SIWZ

13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- wbudowanie tłucznia -załącznik nr 8 do SIWZ

14. Wykaz zrealizowanych robót - załacznik nr 9

15. Wzór umowy-załącznik nr 10

3 Utwardzanie dróg gminnych

Utwardzenie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych na terenie  Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018

1.Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy-zał. nr 1

4. Załącznik do formularza oferty-wykaz podwykonawców

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 

8. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5

9. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykoanwcy - załącznik nr 6

10. Przedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-załącznik nr 8 do SIWZ

12. Wykaz zrealizowanych robót - załacznik nr 9

13. Wzór umowy-załącznik nr 10

 

 

6 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczodrzykowo

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczodrzykowo od ul. Poznańskiej w kierunku stacji PKP w Szczodrzykowie (dz. Nr 16 )

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Dokumenatcja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
  4. Załączniki do SIWZ w wersji word 

5 Montaż nowych kontenerów systemowych

Montaż nowych kontenerów systemowych wraz z wykonaniem fundamentów pod kontenery i przyłączem wodno - kanalizacyjnym przy ul.Lipowej w Kórniku 

1. Ogłoszenie 

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj

4. Załączniki do SIWZ w wersji word

5. ODP. DO ZAP. OFERENTÓW 1

2 Budowa chodnika przy ul. Szerokiej w Robakowie (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Topolowej)

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj

4. Załączniki do SIWZ w wersji word

5. Informacja z otwarcia ofert

1 Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego etap III (część I)

  1.  Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Dokumentacja projektowa dostępna tutaj
  4. Załączniki do SIWZ w wersji word
  5. Informacja z otwarcia ofert