logo
logo bip

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocy nauczyciela/woźnej w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja Kwalifikacyjna wybrała:

Panią

Agnieszkę Andrzejewską

zamieszkałą w Kórniku

Na konkurs wpłynęły 2 oferty. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z dwiema kandydatkami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Andrzejewska spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na pomoc nauczyciela/woźną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba konkretna i kompetentna. Pani Agnieszka Andrzejewska przyjęła zaproponowane warunki pracy i płacy.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Strażnika Miejskiego - 2 etaty w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Strażnika Miejskiego - 2 etaty w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu. 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Pana

Norberta Góźdź

zamieszkałego w Dachowie

i

Pana

Tadeusza Dubrawskiego

zamieszkałego w Środzie Wielkopolskiej 

Na konkurs wpłynęło 10 ofert, które spełniały wymogi formalne.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 8 kandydatami, 2 osoby nie stawiły się.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. osoby spełniają wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na strażnika miejskiego jak również wykazały się dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą z zadań realizowanych na ww. stanowisku. Zaprezentowali  się jako osoby konkretne i kompetentne.

                                                                                            Burmistrz  Miasta  i  Gminy Kórnik

                                                                                                     Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia 29 stycznia 2021 r.

 

 

Nabór na stanowisko pomoc nauczyciela/woźna w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

ogłasza nabór na stanowisko pomoc nauczyciela/woźna

1. Warunki zatrudnienia:
a) forma zatrudnienia - umowa o pracę,
b) wymiar zatrudnienia - 1/1 etat,
c) okres zatrudnienia - do 31sierpnia 2021 r.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:
- wykształcenie średnie,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomoc nauczyciela/woźna,
b) zadania:
Współpracuje z nauczycielem w zapewnieniu dzieciom opieki i bezpieczeństwa  oraz pomaga nauczycielowi w realizacji zadań statutowych i programowych, w tym:
-  bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i  dekorowaniu sal,
- pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem  na spacer,
- sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych   rozstrojach zdrowotnych itp.,
-  pomaga przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
- pomaga w innych sytuacjach tego wymagających,
- ponosi  odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek  np. pobytu w toalecie, itp.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie zapewnienia dzieciom opieki i wychowania dzieci, w szczególności:
- pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się,
- pomaga w opiece podczas spacerów i wycieczek,
- bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sal,
- sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych rozstrojach zdrowotnych,
- pomaga w innych sytuacjach tego wymagających,
- ponosi odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek np. podczas pobytu w toalecie, itp.

W zakresie organizacji posiłków odpowiada za:
- przynoszenie naczyń do sali przed posiłkiem,
- rozdawanie  (4 razy dziennie) właściwych porcji dzieciom, wg ilości określonych przez normy żywieniowe,
- dbałość o estetyczne podawanie posiłków,
- podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia,
- pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
- przestrzeganie zasad dobrej praktyki w zakresie higieny.

W zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i zasad higieny odpowiada za:
- odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi, zgodnie z opracowanymi procedurami,
- właściwe reagowanie na niebezpieczne zachowania podopiecznych,
- pomoc przy odprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do i z sali,
- zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,
- monitorowanie obiektu pod kątem pojawiania się osób postronnych,
- utrzymywanie rewirów wyznaczonych do sprzątania w należytej czystości.

3. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
4) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie "Wymagane dokumenty" w pozycji od 3) do 4) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru.

                                                                                                 ......................................................
                                                                                                        Podpis kandydata do pracy

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz.14.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - pomoc nauczyciela/woźna" w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)
CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że:
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com
- Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli podacie Państwo, inne dane w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie to potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   Przedszkole Kolorowy Świat będzie  przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.03.2021 r.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. świadczeń w dziale świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282 ) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. świadczeń w dziale świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie:
  - wymagane: wyższe lub średnie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
  - pożądane; wyższe lub średnie lub studia podyplomowe z zakresu administracji, nauk społecznych.
 3. Kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość: ustawy z dnia 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej ( t.j Dz.U z 2020 poz.1876 ze zm. ), ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2020 poz.256 ze zm. ).
 2. Dobra znajomość obsługi komputera i innych sprzętów biurowych,
 3. Dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sprawna i profesjonalna obsługa interesantów.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy.

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej:
  - wydawanie i przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji  na zasadach określonych w ustawie z wykorzystaniem systemu informatycznego,
  - tworzenie list wypłat,
  - sporządzanie sprawozdań i zapotrzebowań na środki finansowe,
  - przetwarzanie danych w systemie informatycznym.

IV. Dodatkowe informacje.

 1. Warunki pracy na w/w stanowisku: praca biurowa na pełen etat , umowa na czas nieokreślony.
 2. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1.03.2021 r.
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w grudniu  2020 r. wyniósł mniej niż 6%.
 4. Osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

V. Wymagane dokumenty.

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys zawodowy (CV)
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Własnoręcznie podpisanie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie:
  a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborów prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ( załącznik nr1),
  b) dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Uwaga:

Dokumenty, o których mowa w pkt. 3, 4 i 5 należy własnoręcznie, czytelnie podpisać. Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu,, za zgodność z oryginałem??, miejscowość, data, czytelny podpis.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym należy składać osobiście, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 668 851 447 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku pokój 306 , przesłać na adres mailowy ośrodka: ops@ops.kornik.pl lub przesłać pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw świadczeń" w terminie do dnia 3.02.2021 do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po określonym terminie nie będą  rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
Agnieszka Mieloch

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: audyt@grd@op.pl
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2021
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI STARSZY PORTIER SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI
STARSZY PORTIER SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko pracownika obsługi: Starszy Portier. 1.

1. Warunki zatrudnienia:
a) forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo,
b) wymiar zatrudnienia - 1/1 etatu.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:
? obywatelstwo polskie;
? pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
? stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku woźnego - konserwatora;
? posiadanie wykształcenia minimum zawodowego,
? wysoka kultura osobista.
b) dodatkowe:
? komunikatywność,
? odpowiedzialność i rzetelność,
? sumienność,
? umiejętność pracy w zespole.

3 Zakres zadań:
1. sprawowanie pieczy nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego,
2. sprawowanie nadzoru nad budynkiem szkoły, zabezpieczenie przed włamaniem oraz zapobieganie powstawania pożaru;
3. wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń budynku szkolnego,
4. prowadzenie rejestru wydawanych i przyjmowanych kluczy
5. po opuszczeniu pomieszczeń przez pracowników szkoły w godzinach wieczornych a przed zakończeniem swojej pracy, dozorujący dokonuje obchodu budynku sprawdzając zabezpieczenie budynku, sal lekcyjnych, pokoi biurowych oraz wszystkich pomieszczeń magazynowych i piwnicznych,
6. nadzorowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących z budynku,
7. zwracanie uwagi na osoby nieznane, wchodzące na teren placówki, 
8. sprawdzanie tożsamości tychże osób i cel w jakim chcą dostać się do środka, jednocześnie odnotowując godzinę wejścia, wyjścia i personalia petenta,
9. udzielanie podstawowych informacji odnośnie rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń, godzin otwarcia, etc.
10. przyjmowanie rozmów telefonicznych i łączenie pod wskazany numer,
11. informowanie kierownika gospodarczego o wszystkich awariach urządzeń zagrażających bezpieczeństwu lub uległych zniszczeniu, a nie dających się usunąć we własnym zakresie;
12. podejmowanie niezbędnych interwencji w razie stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa i porządku.
13. o zmierzchu zapalanie światła na zewnątrz szkoły i nocnych świateł szkolnych,
14. wygaszanie zapalonych świateł w zależności od potrzeb;
15. przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 15;
16. utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy,
17. wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i Kierownika gospodarczego.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
? CV, list motywacyjny;
? kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
? kopie świadectw pracy;
? podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
? oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko starszy portier.

5. Inne informacje.

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli [Przedszkola/Szkoły]

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
- administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły,
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik e-mail: iod@sp1kornik.pl, 
- dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
- dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2021 r.
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
- podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz.15:00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy "Pracownik obsługi - starszy portier" w sekretariacie szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocy kuchennej w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja Kwalifikacyjna wybrała:

                                                                     Panią

Katarzynę Weber

 zamieszkałą w Pierzchnie

Na konkurs wpłynęły 4 oferty, dwie  nie spełniały wymagań formalnych, Rozmowę kwalifikacyjna przeprowadzono z dwiema kandydatkami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Weber podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba kompetentna i konkretna. Kandydatka spełniła oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na stanowisku pomocy kuchennej. Pani Katarzyna Weber przyjęła zaproponowane warunki pracy i płacy.