logo
logo bip

Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu w kamionkach

Dyrektor Przedszkola w Kamionkach ogłasza nabór na stanowisko pomocy nauczyciela
w Przedszkolu w Kamionkach 

1.    Warunki zatrudnienia:
a)    forma zatrudnienia - umowa o pracę;
b)    wymiar zatrudnienia - 1 etat (40 h).

2.    Wymagania związane ze stanowiskiem:
a)    niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy nauczyciela;

b)    dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

3.    Zakres zadań:

 • czuwanie nad bezpieczeństwem, higieną i estetycznym wyglądem dzieci;
 • wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety, myciu rąk);
 • pomoc w opiece nad dziećmi, w szczególności podczas spacerów i wycieczek;
 • odbiór dzieci od rodziców przed zajęciami i przekazywanie ich rodzicom po zajęciach;
 • opieka nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica;
 • dbałość o czystość i estetykę przydzielonych pomieszczeń przedszkolnych;
 • wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem placówki;
 • wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych od nauki.

4.    Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  i doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pomocy nauczyciela
 • oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pomocy nauczyciela.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 8 czerwca 2020r. do godz.15:00 

Oferty należy składać w sekretariacie Przedszkola w Kamionkach lub na adres internetowy sekretariat@przedszkolekamionki.kornik.pl

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kórnik (http://bip.kornik.pl)

Konkurs na wolne Kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta i Gminy Kórnik - przedłużenie terminu składania ofert

Konkurs  na wolne Kierownicze stanowisko  urzędnicze

Sekretarza Miasta i Gminy Kórnik

- przedłużenie terminu składania ofert 

W związku  z  obecna  sytuacją  spowodowaną  epidemią  COVID-19  przedłuża  się  termin składania  ofert  na  konkurs  na  stanowisko  Sekretarza Miasta i Gminy Kórnik.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  30 czerwca 2020 roku  do  godz.  15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Konkurs- Sekretarz? w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                               Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia  8  kwietnia  2020  r.

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty

w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią 

Agatę Zimowską 

zamieszkałą w Szlachcinie

Na konkurs wpłynęło 15 ofert, 7 ofert nie spełniało wymogów formalnych.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 8 kandydatami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agata Zimowska podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba kompetentna i konkretna. Kandydatka spełnia oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Pani Agata Zimoch przyjęła zaproponowane warunki pracy i płacy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Pacholski 

 

Kórnik, dnia 24 stycznia 2020 r.

 

 

Nabór na stanowisko: robotnik polowy/ robotnik gospodarczy w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

ogłasza nabór

 na stanowisko: ROBOTNIK POLOWY/ROBOTNIK GOSPODARCZY

1. Warunki zatrudnienia:
a) forma zatrudnienia - umowa o pracę,
b) wymiar zatrudnienia - 1/2 etatu.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • wykształcenie  co najmniej zawodowe,

b) dodatkowe:

 • uprawnienia do pracy na wysokościach

3. Zakres zadań:
a) utrzymanie porządku wokół budynku w tym:

 • codzienne sprawdzanie terenu wokół budynku, w szczególności na placu zabaw pod kątem bezpieczeństwa,
 • koszenie trawy w okresie wiosenno-jesiennym,
 • dbanie o zieleń na terenie przedszkola,
 • odśnieżanie w okresie zimowym,

b) kontrola sprawności powierzonych urządzeń,
c) drobne prace naprawcze na terenie obiektu,
d) pomoc w pracach porządkowych w pomieszczeniach przedszkola. 

4. Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko robotnik polowy/robotnik gospodarczy.

5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka ul. Prof. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

                                                                                                              .......................................................

                                                                                                                    Podpis kandydata do pracy

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka ul. Prof. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku"

                                                                                                              .......................................................

                                                                                                                    Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka ul. Prof. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola,
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka ul. Prof. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik; e-mail: iod@p1kornik.pl
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż do 31.12.2020r.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu.

                                                                                      .......................................................

                                                                                              Podpis kandydata do pracy

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 25 marca 2020 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - robotnik polowy/robotnik gospodarczy" w administracji Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres przedszkola z wyżej wymienionym dopiskiem.

Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Informuję, że na stanowisko koordynatora usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku komisja konkursowa wybrała

Panią
Katarzynę Juszczak
zam. w Skrzynkach

Na konkurs wpłynęło 6 ofert. Wszystkie spełniły wymogi formalne. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 6 kandydatkami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Katarzyna Juszczak wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka spełnia warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję wywiązywania się z powierzonych zadań i obowiązków.

                                                                                         Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

                                                                                                                  Agnieszka Mieloch

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko 
Specjalisty ds. inwestycji
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informuję, że na stanowisko specjalisty ds. inwestycji Komisja Konkursowa wybrała:  

Panią

Annę Buczkowską

zamieszkałą w Błażejewie

Na konkurs wpłynęło 3 ofert. Wszystkie spełniały wymogi formalne. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 3 kandydatami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Anna Buczkowska wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka spełnia warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązania się z powierzonych zadań i obowiązków.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia 10 luty 2020 r.

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko 
Specjalisty
w Wydziale Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią 

Hannę Sawalę

Zamieszkałą w Dachowie

Na konkurs wpłynęły 4 oferty, 3 oferty nie spełniały warunków .Rozmowę przeprowadzono z 1 kandydatką.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Hanna Sawala spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze jak również wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o Samorządzie Gminnym i pozostałych wymaganych ustaw. Zaprezentowała się jako osoba konkretna i kompetentna.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia 31 stycznia 2020 r.

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko w Wydziale Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko
w Wydziale Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią

Katarzynę Zimoch

zamieszkałą w Konarskim

Na konkurs wpłynęło 5 ofert. Wszystkie spełniały wymogi formalne. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 5 kandydatami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Zimoch posiada wykształcenie wyższe i doświadczenie w pracy administracji publicznej. Wykazała się dobrą znajomością przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zna obsługę programów informatycznych. Zaprezentowała się jako osoba konkretna i kompetentna. Kandydatka spełnia warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia 10 luty 2020 r.

 

 

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko specjalisty ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu  

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na ww. stanowisku,
4) nie był karany  za  przestępstwa  popełnione  umyślnie,
5) posiada wykształcenie  wyższe w zakresie  policyjnym, wojskowym lub straży pożarnej,
6) posiadanie  wiedzy  z  zakresu  przepisów prawa wykroczeń, kodeksu karnego, ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej,
7) znajomość  zasad funkcjonowania  administracji publicznej, w tym samorządu  terytorialnego,
8) posiadanie  uregulowanego stosunku do służby wojskowej,
9) posiadanie minimum 5 letniego  stażu  pracy,
10) wysoka kultura osobista.

II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) umiejętność posługiwania się  środkami łączności,
2) zdolność  kierowania  zespołem,
3) komunikatywność,
4) odpowiedzialność,
5) sumienność,
6) umiejętność pracy w zespole,
7) umiejętność  wykonywania dokumentów planistycznych i ich wdrażania w zakresie,
8) zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej,
9) całodobowa dyspozycyjność,
10) bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) planowanie i koordynacja gminnych programów bezpieczeństwa,
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
3) utrzymywanie współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami, terenowymi organami administracji wojskowej i innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu właściwej realizacji zadań,
4) realizowanie zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowanie i aktualizowanie planów Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Przeciwpowodziowej, Ewakuacji/ Przyjęcia Ludności I i II stopnia,
5) całodobowa obsługa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń,
6) współdziałanie w akcjach ratowniczych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych,
7) ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zagrożeniami,
8) przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie gotowości cywilnej gminy,
9) opracowywanie i aktualizacja planów Obrony Cywilnej, Ochrony Zabytków, Ewakuacji /Przyjęcia Ludności III stopnia,
10) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
11) nadawanie przydziałów organizacyjnych do formacji obrony cywilnej,
12) współdziałanie z administracją samorządową, rządową i wojskową w zakresie obrony cywilnej,
13) organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności i mienia na wypadek wojny,
14) organizowanie akcji kurierskiej,
15) planowanie operacyjne w ramach przygotowań obronnych państwa,
16) aktualizacja dokumentacji GSK Burmistrza oraz Planu przemieszczenia GSK do ZMP oraz Planu ochrony i obrony stanowiska,
17) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem na terenie gminy,
18) przygotowanie decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych dla celów wojskowych oraz nakładanie świadczeń w czasie pokoju oraz na wypadek mobilizacji i wojny,
19) planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony,
20) prowadzenie spraw gminy w zakresie obronności państwa,
21) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
22) współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie Akcji Kurierskiej,
23) oraz inne prace zlecone przez przełożonych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
8) klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)".

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

                                                                                                       ...................................................

                                                                                                          Podpis kandydata do pracy

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

                                                                                                       ...................................................

                                                                                                          Podpis kandydata do pracy

 a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

- administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz MiG,
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, e-mail: abi@umig.kornik.pl,
- dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2020 r.,
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.,
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
- podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urządzi Miasta i Gminy Kórnik,
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

                                                                                                      ...................................................

                                                                                                          Podpis kandydata do pracy

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24 lutego 2020 r., w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00, lub w siedzibie Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego ul. Poznańska 83 w Kórniku. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  ?Konkurs na stanowisko specjalisty ds. Zarządzania  Kryzysowego i Spraw Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.?

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów  kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 28 lutego 2020 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

                                                                                                      Burmistrz  Miasta i Gminy

                                                                                                        Przemysław Pacholski

 

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko strażnika miejskiego w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko strażnika miejskiego w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) wiek: ukończone 21 lat,
2) wykształcenie: minimum średnie,
3) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
4) obywatelstwo polskie,
5) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
6) posiadanie pełni praw publicznych, niekaralność sądowa,
7) wysoka kultura osobista.

II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) wykształcenie wyższe lub pomaturalne (preferowane: prawne, z zakresu bezpieczeństwa i ochrony oraz kierunki społeczne),
2) prawo jazdy kat B,
3) kurs pomocy przedmedycznej,
4) umiejętność obsługi komputera,
5) doświadczenie w pracy w strażach gminnych lub firmach ochrony osób i mienia,
6) umiejętność posługiwania się  środkami łączności,
7) komunikatywność,
8) odpowiedzialność,
9) sumienność,
10) umiejętność pracy w zespole,
11) bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Osoba zatrudniona na stanowisku strażnika straży miejskiej wykonywać będzie zadania związane z zapewnieniem  porządku i bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kórnik poprzez legitymowanie, pouczanie, nakładanie mandatów, prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia, zgłaszanie uwag, przyjmowanie interwencji od mieszkańców, zabezpieczanie imprez, uroczystości i obiektów komunalnych, oraz inne zadania zlecone przez przełożonych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
8) klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)".

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

                                                                                                                 ...................................................

                                                                                                                     Podpis kandydata do pracy

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

                                                                                                                 ...................................................

                                                                                                                     Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

- administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz MiG,
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, e-mail: abi@umig.kornik.pl,
- dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2020 r.,
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.,
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
- podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urządzi Miasta i Gminy Kórnik,
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

                                                                                                                ...................................................

                                                                                                                     Podpis kandydata do pracy

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 28 lutego 2020 r., w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00, lub w siedzibie Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego ul. Poznańska 83 w Kórniku. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  ?Konkurs na stanowisko strażnik straży miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.?

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów  kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 15 marca 2020 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

                                                                                                                           Burmistrz  Miasta i Gminy

                                                                                                                              Przemysław Pacholski

Nabór na stanowisko pracownika obsługi - woźnego - konserwatora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI

WOŹNEGO - KONSERWATORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO
W KÓRNIKU

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko pracownika obsługi: WOŹNY - KONSERWATOR.

1. Warunki zatrudnienia: 

a) forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo,
b) wymiar zatrudnienia - 1/1 etatu.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)  niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku woźnego - konserwatora;
 • posiadanie wykształcenia minimum zawodowego,
 • wysoka kultura osobista.

b) dodatkowe:   

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,

3. Zakres zadań:

a) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń szkolnych;
b) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektro-energetycznych, klimatyzacyjnych;
c) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;
d) wykonywanie prac remontowo-budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora lub Kierownika Administracyjnego;
e) troska o wyposażenie warsztatu w sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie zakupów, zamawianie   materiałów   a   placówkach   handlowych   w   uzgodnieniu   z   Kierownikiem Administracyjnym;
f) prowadzenie podręcznego zeszytu rozchodu materiałów;
g) utrzymywanie porządku i czystości w warsztacie;
h) utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych (koszenie traw, przycinanie drzew);
i) udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;
j) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż.;
k) przestrzeganie Regulaminu Pracy;
l) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego.

 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac.

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                           Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli [Przedszkola/Szkoły]
                                                                                                       

                                                                                                                Podpis kandydata do pracy

 

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

- administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły,
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik
e-mail: iod@sp1kornik.pl
- dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
- dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2020 r.,
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
- podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole.
                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                               Podpis kandydata do pracy

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 14 lutego  2020 r. do godz.15:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy "Pracownik obsługi - woźny - konserwator" w sekretariacie szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią 

Agnieszkę Mieloch

zamieszkałą w Ziminie

Na konkurs wpłynęło 1 oferta . Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 1 kandydatką.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Mieloch podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba kompetentna i konkretna. Kandydatka spełnia oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Pani Agnieszka Mieloch przyjęła zaproponowane warunki pracy i płacy

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Pacholski

 

Kórnik, dnia 28 stycznia 2020 r.

 

 

Nabór na stanowisko: sprzątaczka w Bibliotece Publicznej w Kórniku w wymiarze 3/4 etatu

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

ogłasza nabór na stanowisko: sprzątaczka

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Kórniku - Filia w Kórniku/Bninie;

Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu;

Zatrudnienie: od 17 lutego na podstawie umowy o pracę na okres próbny;

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie minimum podstawowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni  praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • dobra organizacja pracy;
 • skrupulatność, sumienność, silna motywacja do pracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Codzienne sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych, biurowych, socjalnych, toalet, korytarza, klatki schodowej, łącznika, piwnicy (odkurzanie, zmywanie, czyszczenie posadzek, mebli, podłóg, sanitariatów, drzwi i wyposażenia biblioteki, pielęgnacja kwiatów);
 • Raz na kwartał mycie okien;
 • Sprzątanie chodnika na terenie biblioteki i przed budynkiem,
 • Sprzątanie tarasu;
 • W okresie wiosennym, letnim i jesiennym pielęgnacja i dbałość o zieleń wokół budynku;
 • W okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie chodników;
 • Pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych ? przygotowanie pomieszczeń;
 • Segregacja śmieci.

4. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1);
 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie/skany innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności (kursy, szkolenia);
 • kserokopie/skany świadectw pracy;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki.
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2);
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas naboru na stanowisko sprzątaczki (załącznik nr 3 i 3a).

5.  Forma, termin i miejsce składania ofert:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  składać osobiście  w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lutego 2020 r.  w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?dotyczy naboru na stanowisko sprzątaczki? lub przesłać pocztą na adres Biblioteki (decyduje data wpływu).
 • W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl).
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej "RODO" informuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Kórniku ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik, reprezentowana przez Dyrektora, z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biblioteka.publiczna@kornik.pl bądź w formie tradycyjnej na adres wskazany powyżej.
 2. Administrator - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres emailinspektorkornik@op.plbądź w formie tradycyjnej na adres siedziby administratora.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą: w celu możliwości wykonywania przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku ustawowych zadań publicznych, określonych w przepisach prawa w tym min. w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, w  ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także w  związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe (w tym dane osób nad którymi Pani/Pani sprawuje prawną opiekę) mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: tj. służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom ? w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres wynikający z Ustawy o archiwach państwowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie w przypadku przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków publicznych.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim  Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Nabór na stanowisko: pracownik administracyjny w Bibliotece Publicznej w Kórniku w wymiarze 1/2 etatu

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

ogłasza nabór na stanowisko: pracownik administracyjny

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Kórniku;

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;

Zatrudnienie: od 01 marca 2020 r. na podstawie umowy o pracę.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni  praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wysoka kultura osobista;
 • dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • wykształcenie: minimum średnie o profilu administracyjno-biurowym, preferowane wyższe o kierunku administracyjnym;
 • umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych;
 • umiejętność selekcjonowania i segregowania dokumentów;
 • umiejętności z zakresu zaawansowanej obsługi komputera (głównie pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych, takich jak: drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów;
 • znajomość zasad prowadzenia ewidencji poczty przychodzącej i wychodzącej;
2. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • preferowane są osoby posiadające doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość przepisów BHP;
 • mile widziana znajomość języków obcych;
 • znajomość procedur obowiązujących w Bibliotece.

3. Zakres podstawowych czynności:

 • prowadzenie sekretariatu biblioteki;
 • przygotowywanie wstępnych wersji pism, zarządzeń, sprawozdań, które następnie przedkłada do aprobaty Dyrektorowi;
 • sporządzanie,  prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji kancelaryjno-biurowej;
 • obsługiwanie urządzeń biurowych;
 • zakładanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji akt osobowych pracowników;
 • organizowanie prac związanych z konserwacją sprzętu, urządzeń i pomieszczeń;
 • kontrola przepływu informacji;
 • prowadzenie ewidencji poczty przychodzącej i wychodzącej;
 • prowadzenie dokumentacji prawnej i dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych;
 • pomoc przy organizacji imprez (m. in. spotkań autorskich, koncertów, warsztatów itp.);
 • pomoc przy podstawowych pracach bibliotecznych.

4. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 1);
 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);
 • kserokopie/skany świadectw pracy;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika administracyjnego;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2);
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas naboru na stanowisko pracownika administracyjnego (Załącznik nr 3 3a).

5. Forma, termin i miejsce składania ofert:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  składać osobiście  w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lutego 2020 r.  w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?dotyczy naboru na stanowisko bibliotekarskie? lub przesłać pocztą na adres Biblioteki (decyduje data wpływu).
 • W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl).
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej "RODO" informuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Kórniku ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik, reprezentowana przez Dyrektora, z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biblioteka.publiczna@kornik.pl bądź w formie tradycyjnej na adres wskazany powyżej.
 2. Administrator - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres emailinspektorkornik@op.plbądź w formie tradycyjnej na adres siedziby administratora.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą: w celu możliwości wykonywania przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku ustawowych zadań publicznych, określonych w przepisach prawa w tym min. w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, w  ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także w  związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe (w tym dane osób nad którymi Pani/Pani sprawuje prawną opiekę) mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: tj. służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom ? w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres wynikający z Ustawy o archiwach państwowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie w przypadku przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków publicznych.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim  Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Nabór na stanowisko: młodszy bibliotekarz/bibliotekarz/starszy bibliotekarz w Bibliotece Publicznej w Kórniku w wymiarze pełnego etatu

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

ogłasza nabór na stanowisko: młodszy bibliotekarz/bibliotekarz/starszy bibliotekarz

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Kórniku;

Wymiar czasu pracy: jeden etat;

Zatrudnienie: od 01 marca 2020 r. na podstawie umowy o pracę.

1.     Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni  praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wysoka kultura osobista;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • wykształcenie: średnie/wyższe o kierunku bibliotekarskim lub wyższe humanistyczne;
 • zdolności animacyjne;
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej oraz znajomość literatury dziecięcej i młodzieżowej;
 • znajomość rynku wydawniczego;
 • umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej;
 • praktyczne umiejętności obsługi komputera, podstawowych programów i urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:           

 • mile widziana znajomość i doświadczenie w obsłudze programu bibliotecznego SOWA SQL Standard;
 • mile widziane przygotowanie pedagogiczne;
 • samodzielność, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • dobra organizacja pracy;
 • kreatywność i umiejętności manualne;
 • komunikatywność;
 • gotowość  do stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • doświadczenie zawodowe;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie.

3.     Zakres podstawowych czynności:

 • sprawne pełnienie usług w zakresie informowania, gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych;
 • obsługa programu bibliotecznego SOWA SQL Standard;
 • udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych mających na celu propagowanie czytelnictwa i animacji środowiska lokalnego;
 • prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej;
 • upowszechnianie czytelnictwa;
 • promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook).

4.  Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 1);
 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);
 • kserokopie/skany świadectw pracy;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku młodszego bibliotekarza/bibliotekarza/starszego bibliotekarza;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2)
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas naboru na stanowisko bibliotekarskie (Załącznik nr 3 i 3a).

5.  Forma, termin i miejsce składania ofert:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  składać osobiście  w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lutego 2020 r.  w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?dotyczy naboru na stanowisko bibliotekarskie? lub przesłać pocztą na adres Biblioteki (decyduje data wpływu).
 • W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl).
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej "RODO" informuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Kórniku ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik, reprezentowana przez Dyrektora, z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biblioteka.publiczna@kornik.pl bądź w formie tradycyjnej na adres wskazany powyżej.
 2. Administrator - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres emailinspektorkornik@op.plbądź w formie tradycyjnej na adres siedziby administratora.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą: w celu możliwości wykonywania przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku ustawowych zadań publicznych, określonych w przepisach prawa w tym min. w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, w  ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także w  związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe (w tym dane osób nad którymi Pani/Pani sprawuje prawną opiekę) mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: tj. służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom ? w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres wynikający z Ustawy o archiwach państwowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie w przypadku przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków publicznych.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim  Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Nabór na stanowisko koordynatora usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Nabór na stanowisko koordynatora usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko  koordynatora usług opiekuńczych.

1.Warunki zatrudnienia :
  a) forma zatrudnienia - umowa o pracę,
  b) wymiar zatrudnienia - pełen etat,

2. Wymagania związane ze stanowiskiem.
  a) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  b) niekaralność za przestępstwa umyślne,
  c) wykształcenie co najmniej średnie,
  d) umiejętność obsługi komputera - pakiet  Microsoft Office,
  e) nieposzlakowana opinia,
  f) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres zadań:
  a) koordynowanie i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem usług opiekuńczych przez opiekunki  zgodnie z opracowanym harmonogramem,
   b) prowadzenie ewidencji czasu pracy opiekunek oraz nadzorowanie zleconych im zadań,
   c) prowadzenie i rozliczanie kart pracy opiekunek,
   d) prowadzenie stałego monitoringu usług opiekuńczych poprzez systematyczne wizyty w środowisku (w miejscu wykonywania usług opiekuńczych),
    e) sporządzanie szczegółowych raportów i sprawozdań z wykonywanych usług opiekuńczych,
   f) kontrola rzetelności i ciągłości realizacji usług opiekuńczych oraz reagowanie na zgłaszane uwagi dotyczące realizacji usług,
   g) świadczenie usług opiekuńczych,
   h) inne zadania zlecone przez dyrektora ośrodka.

4. Inne informacje:
Informacja o warunkach pracy: praca biurowa na miejscu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a oraz w środowisku zamieszkania klientów Ośrodka. Praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6%.

5. Wymagane dokumenty:
a) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
b) własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
e) własnoręcznie podpisane oświadczenia następującej treści:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 oraz klauzuli informacyjnej zawartej w załączniku nr 1

Miejsce składania ofert.

Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Poznańska 34a 62-035 Kórnik w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko koordynatora usług opiekuńczych" do dnia 29 stycznia 2020 roku do godziny 15.00.

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

w wymiarze pełnego etatu

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań inwestycyjnych,
6) posiada wykształcenie minimum średnie budowlane ? w specjalności: drogi, inżyniera środowiska,
7) kandydat powinien posiadać prawo jazdy kat. B,
8) posiada znajomość ustaw:
- o samorządzie gminnym,
- prawo budowlane,
- prawo zamówień publicznych.

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) Komunikatywność,
2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
8) klauzula o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922)?

IV. Do zakresu zadań wykonywanych na docelowym stanowisku należeć będzie m. in.:

1) Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa oświatowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, ochrony środowiska, sportowego i kultury fizycznej, drogowego, bezpieczeństwa pożarowego, małej architektury,
2) Opracowywania planów rzeczowo ? finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań wydziału oraz ich realizacja,
3) Planowanie i realizacja zadań w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania, teletechnicznych, elektrycznych, oświetlenia ulicznego i odnawialnych źródeł energii.
4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych,
5) 
Udział w pracach komisji odbioru zadań inwestycyjnych i remontowych.
6) 
Sprawdzanie zadań inwestycyjnych i remontowych w okresie gwarancji, realizacja wszelkich czynności formalno-prawnych wynikających z przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie warunków gwarancji oraz rękojmi.

V. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 ...................................................

 Podpis kandydata do pracy

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

 ...................................................

 Podpis kandydata do pracy

 a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

- administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz MiG,
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, e-mail: abi@umig.kornik.pl,
- dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 29.02.2020 r.,
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.,
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
- podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urządzi Miasta i Gminy Kórnik,
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: "Konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik." Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko specjalisty ds. ustalania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. ustalania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

w Wydziale Planowania Przestrzennego

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) posiada wykształcenie wyższe: planowanie przestrzenne, ekonomia lub administracja,
6) posiada doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
7) posiada znajomość zagadnień w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie niezbędnym do pracy na ww. stanowisku,
8) wysoka kultura osobista. 

II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) komunikatywność,
2) referencje z poprzednich zakładów pracy,
3) odpowiedzialność,
4) sumienność,
5) umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

przede wszystkim prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz inne prace zlecone przez przełożonych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
8) klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)".

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 ...................................................

 Podpis kandydata do pracy

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

 ...................................................

 Podpis kandydata do pracy

 a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

- administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz MiG,
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, e-mail: abi@umig.kornik.pl,
- dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2020 r.,
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.,
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
- podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urządzi Miasta i Gminy Kórnik,
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 23 stycznia 2020 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: "Konkurs na stanowisko specjalisty ds. ustalania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik." Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).