logo
logo bip

 

Zastępca Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"

ogłasza  nabór na  stanowisko 

 

Pedagoga w wymiarze pełnego etatu na umowę na zastępstwo

 

Niezbędne wymagania

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych
 3. korzystanie w pełni z praw publicznych
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 5. niekaralność za przestępstwa umyślne
 6. nieposzlakowana opinia
 7. wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku pedagogika
 8. co najmniej trzymiesięczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 9. wysoka kultura osobista

 

 

 II. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,

4. umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi;

 

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys;
 2. List motywacyjny;
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
 4. Kopie świadectw pracy;
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
 7. Referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji;
 8. Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni", ul. 20 Października 69,  62 - 035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni", ul. 20 Października 69,  62 - 035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"."

 

......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni", ul. 20 Października 69, 62 -? 035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zastępca Dyrektora ŚDS "Gościnni".

-      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem,e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-      Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni" na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni". Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni".

Zakres obowiązków

 1. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w ramach powierzonego stanowiska;
 2. Znajomość i przestrzeganie wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności regulaminów, instrukcji, zarządzeń;
 3. Prowadzenie obserwacji uczestników;
 4. Proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych uczestników;
 5. Podejmowanie działań rozwijających umiejętności życia codziennego;
 6. Współdziałanie z Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni" oraz innymi pracownikami przy ustalaniu indywidualnych programów rehabilitacji;
 7. Prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym planem postępowania wspierająco - aktywizującego;
 8. Prowadzenie dziennika pracy terapeuty;
 9. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników;
 10. Dbanie o higienę osobistą uczestników;
 11. Karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności;
 12. Pomoc uczestnikom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia uczestnika tego wymaga;
 13. Opieka nad uczestnikami w trakcie dowozów;

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy- w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni"  w Kórniku, przy ul. 20 Października 69, lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualnej rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do  24 czerwca 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).