logo
logo bip

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

1. Warunki zatrudnienia:
a. forma zatrudnienia - umowa o pracę
b. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem
a. niezbędne:

 •  obywatelstwo polskie,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 •  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 •  wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie: administracja),
 •  umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

b. dodatkowe:

 •  minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej (preferowane: gospodarka nieruchomościami),
 •  praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu gospodarki nieruchomościami
 •  prawo jazdy kat. B.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

 •  komunikatywność,
 •  odpowiedzialność i rzetelność,
 •  zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
 •  umiejętność organizacji pracy,
 •  umiejętność pracy w zespole,
 •  umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,
 •  dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

3. Zakres zadań:

 •  przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie nabywania nieruchomości,
 •  prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości,
 •  przygotowanie dokumentacji dla planowanych zadań inwestycyjnych gminy,
 •  ewidencjonowanie wydatków związanych z pracą wydziału,
 •  prowadzenie komputerowej ewidencji zadań zlecanych,
 •  weryfikacja faktur,
 •  przygotowanie projektów decyzji i innych aktów administracyjnych,
 •  przygotowanie korespondencji wydziału do wysłania,
 •  regulacja w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych,
 •  przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,
 •  zastępstwo nieobecnych pracowników wydziału, zgodnie z poleceniem kierownika,
 •  zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza,
 •  wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym, zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,
 •  przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej,
 •  wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,
 •  przestrzeganie dyscypliny pracy,
 •  inne prace zlecone przez kierownika Wydziału.


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •  CV, list motywacyjny,
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 •  kopie świadectw pracy,
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 •  podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

5. Inne informacje:
Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

.......................................................
Podpis kandydata do pracy 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.
- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.


Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista ds. gospodarki nieruchomościami" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.
Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod nr 61 817 04 11 wew. 618.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).