logo
logo bip

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Biurze Obsługi Mieszkańca
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

1. Warunki zatrudnienia:

  1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
  2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

  1. niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie średnie,

-      minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

-      praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej,

-     umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

-      komunikatywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pracy pod presją czasu oraz z trudnym klientem,

-      dyspozycyjność, kreatywność , zaangażowanie, lojalność.

 

  1. Zakres zadań:

-       Obsługa interesantów w zakresie: wydawania i  przygotowywania druków, wniosków do załatwienia spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków i przesyłek awizowanych,

-       Udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw i strukturze organizacyjnej Urzędu,

-       Udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, stowarzyszeniach, firmach działających na terenie gminy oraz wskazywanie kompetentnych osób i miejsca do załatwienia sprawy,

-       Wykonywanie czynności kancelaryjnych, a w szczególności odbiór przesyłek listowych i innych, adresowanych i dostarczanych do Urzędu,

-       Rejestracja przesyłek w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,

-       Dekretacja i rozdzielanie korespondencji w uzgodnionym zakresie,

-       Ewidencja i wysyłka korespondencji wychodzącej z Urzędu,

-       Udostępnianie materiałów instruktażowych i promocyjnych Gminy,

-       Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie danej sprawy,

-       Aktualizacja oferty Urzędu,

-       Obsługa skrzynki podawczej e-PUAP,

-       Obsługa skrzynek mailowych,

-       Współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

-       Przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,

-       Zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza,

-       Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,

-       Inne prace zlecone przez kierownika biura,

-       Wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,

-       Przestrzeganie dyscypliny pracy,

-       Przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 27 maja 2019 roku do godz. 15.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista w Biurze Obsługi Mieszkańca" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańca  pod nr 61 817 04 11.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).