logo
logo bip

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji
do Wydziału Inwestycji
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik
w wymiarze pełnego etatu

  

I. Warunki zatrudnienia:
1) forma zatrudnienia - umowa o pracę,
2) wymiar zatrudnienia - pełny etat.

II. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) wykształcenie minimum średnie (preferowane: budownictwo),
6) minimum roczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań inwestycyjnych,
7) umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office)
8) kandydat powinien posiadać prawo jazdy kat. B,

2. Wymagania dodatkowe:
1) praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
2) znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,
3) odpowiedzialność i rzetelność,
4) skrupulatność i samodzielność w działaniu,
5) umiejętność organizacji pracy,
6) umiejętność pracy w zespole,
7) dyskrecja, powściągliwość,
8) umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,
9) dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.
2. Udział w pracach komisji odbioru zadań inwestycyjnych i remontowych.
3. Sprawdzanie zadań inwestycyjnych i remontowych w okresie gwarancji, realizacja wszelkich czynności formalno-prawnych wynikających z przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie warunków gwarancji oraz rękojmi.
4. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz zgłaszanie zakończenia robót niewymagających pozwolenia na użytkowanie w jednostkach nadzorujących.
5. Prowadzenie rozliczeń rzeczowo - finansowych zadań inwestycyjnych i remontowych.
6. Realizacja zadań inwestycyjnych dofinansowanych przez inne jednostki wraz z rozliczeniami pod względem rzeczowo - finansowym i zawartymi umowami lub porozumieniami.
7. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji inwestycji, w tym ze Starostwem Powiatowym, Konserwatorem Zabytków, Strażą Pożarną, Sanepid-em, ZDP, WZDW, PINB.
8. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie realizacji inwestycji oraz remontów. 
9. Przygotowywanie dokumentów i wniosków związanych z realizacją inwestycji do procedur przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych i uregulowaniach wewnętrznych Urzędu. 
10. Współdziałanie z Wydziałami Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) CV, list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3) kopie świadectw pracy,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
5) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
6) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

V. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:
1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, PI. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

............................................
Podpis kandydata do pracy

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne):
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, PI. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

............................................
Podpis kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że:
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, PI. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.
- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 20 września 2019 roku do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.
Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Inwestycji pod nr 61 817 04 11 wcw. 602.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

Burmistrz Miaista i Giminy Kórnik
Przemysław Pacholski