logo
logo bip

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty

do Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Kórniku

w wymiarze pełnego etatu

 

I. Warunki zatrudnienia:

1) forma zatrudnienia - umowa o pracę

2) wymiar zatrudnienia - pełny etat


II.
Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne kandydata:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6) wykształcenie wyższe ? preferowane wykształcenie wyższe filologiczne lub dziennikarskie

2. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) dobra znajomość obsługi programów pakietu Office

2) mile widziana znajomość programów graficznych (Photoshop, InDesign)

3) znajomość języka obcego

4) umiejętność pisania tekstów publicystycznych

5) umiejętność obsługi aparatu fotograficznego

6) mile widziane doświadczenie z prowadzenia strony internetowej

7) dyspozycyjność

8) łatwość nawiązywania kontaktów

9) umiejętność pracy w zespole


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) Uczestnictwo w wybranych  imprezach kulturalnych i sportowych na terenie gminy.

2) Przygotowanie  relacji i foto-relacji  z w/w spotkań  i imprez.

3) Przyjmowanie, ocena, adjustacja , skracanie i korekta nadesłanych lub zamówionych tekstów  przed zakwalifikowaniem do druku.

4) Przyjmowanie i opracowanie ogłoszeń drobnych.

5) Współpraca z mediami ? przygotowywanie i przesyłanie artykułów dot. gminy.

6) Wprowadzanie wiadomości, informacji, zdjęć i moderacja ogłoszeń na stronę internetową www.kornik.pl

7) Prowadzenie oficjalnej korespondencji ? przygotowywanie listów gratulacyjnych, podziękowań, życzeń itp.

8) Zastępstwo podczas nieobecności pracownika odpowiedzialnego za wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

9) Zastępstwo nieobecnych pracowników wydziału, zgodnie z poleceniem kierownika.

10) Zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza.

11) Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika.

12) Wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza.

13) Przestrzeganie dyscypliny pracy.

14) Inne prace zlecone przez kierownika Wydziału.


IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV, list motywacyjny.

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3) Kopie świadectw pracy.

4) Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

5) Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

6) Podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia.

7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.


V. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  3 września 2019 roku do godz. 15.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu pod nr 61 817 04 11 wew. 681.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski