logo
logo bip

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
na stanowisko specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik
w wymiarze pełnego etatu

 

1. Warunki zatrudnienia:

  1. forma zatrudnienia - umowa o pracę - zastępstwo
  2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

  • niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie min. średnie,

-     umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

  • dodatkowe:

-      doświadczenie w pracy w administracji publicznej (preferowane: ochrona środowiska i rolnictwa),

-      praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa

-      prawo jazdy kat. B,

-      znajomość ustawy: o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

-      komunikatywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-      dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 

3. Zakres zadań:

-        wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sporządzanie i przesyłanie wniosków i sprawozdań w tym zakresie,

-        przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla rolnictwa w okresie sprawozdawczym z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej,

-        przyjmowanie informacji przedkładanych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (PCB, azbest i inne substancje wymienione w rozporządzeniu w tej sprawie)  oraz przekazywanie ich w zbiorczym zestawieniu Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego,

-        prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

-        sporządzanie sprawozdań,

-        udział w komisji rozpatrującej wnioski na wycinkę drzew i krzewów,

-        przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,

-        zastępstwo nieobecnych pracowników wydziału, zgodnie z poleceniem kierownika,

-        wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym, zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,

-        przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej,

-        wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,

-        przestrzeganie dyscypliny pracy,

-        inne prace zlecone przez kierownika Wydziału.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.?

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.?

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku  (Dz. Urz. UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 roku
do godz. 15.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy - specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa? w sekretariacie Burmistrza
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr 61 817 04 11 wew. 616.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).