logo
logo bip

Ogłoszenie o naborze OPS.110.1.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Ogłasza konkurs na stanowisko inspektor ds. świadczeń

w wymiarze pełnego etatu, umowa na zastępstwo od dnia 01/02/2019.
Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a.

I.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne (formalne):

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie co najmniej średniego wykształcenia lub średniego branżowego,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,

II. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe 

 1. znajomość KPA,
 2. umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),
 3. umiejętność redagowania decyzji i pism,
 4. znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 5. znajomość przepisów ustawy o świadczeniu wychowawczym,
 6. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,   
 7. skrupulatność,
 8. dokładność, precyzja,
 9. systematyczność,
 10. umiejętność pracy  pod presją czasu,
 11. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 12. umiejętność  pracy w zespole,
 13. wysoka kultura osobista,
 14. dyskrecja
 15. umiejętność rozmowy z trudnym klientem.

III. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

- preferowane wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne,

- posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy w administracji samorządowej

IV. Informacja o tym czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej  6% :

W miesiącu grudniu 2018 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy  niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku

Warunki pracy  na proponowanym stanowisku obejmują między innymi :

1)  wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem,

2)  pracę w siedzibie OPS przy ul. Poznańskiej 34a Kórnik (II piętro),

3)  wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych,

4)  kontakt  telefoniczny i osobisty z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

5)  szkolenia również poza siedzibą jednostki.

VI. Miejsce i otoczenie organizacyjno -techniczne:

1)    narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,

2)    bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

3)    praca w pokoju wieloosobowym,

4)    budynek dwupiętrowy zaopatrzony w windę oraz podjazd przystosowany do osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich

VII. Zakres zadań na stanowisku:

1)  sprawozdawczość,

2)  przygotowanie projektów decyzji,

3)  przygotowanie dokumentów do księgowości  w szczególności list, raportów,

4)  redagowanie pism urzędowych,

5)  obsługa programów POMOST, TOP_TEAM

6)  inne- zgodnie z wymogami na danym stanowisku

 VIII. Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 24-01-2019 do godz. 12.00 Decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.

 IX. Osoby spełniające wymaganie niezbędne, które złożyły komplet wymaganych dokumentów zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomione telefonicznie.

 Wymagane dokumenty:

- CV z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rekrutacją ( wraz z numerem telefonu i wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny do kandydata)

- List motywacyjny,

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego zdobyte wykształcenie,

- Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 X. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30-01-2019 do godz. 15.30

Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby na stanowisko inspektor ds. świadczeń umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                                .......................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników urzędu.

 

.......................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: abi@umig.kornik.pl;
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 roku.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.