logo
logo bip

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds.  Kadr i Płac.

 

 1. Warunki zatrudnienia: 

a)                forma zatrudnienia - umowa o pracę ; 

b)                wymiar zatrudnienia - 0,5 etatu (w godzinach od 8:00 do 12.00). 

 2.         Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)                  niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • posiadanie wykształcenia minimum średniego,
 • posiadane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadanie znajomości  zagadnień w zakresie prawa pracy, ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, znajomość przepisów prawa samorządowego, przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel,
 • wysoka kultura osobista.

 b)            dodatkowe:   

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętności planowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość programów linii progman (kadry ,płace, zlecone, płatnik)

 3.          Zakres zadań:

 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy).
 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy.
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców.
 • sporządzanie list płac.
 • rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie.
 • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych.
 • ewidencja zwolnień lekarskich.
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
 • udzielanie pracownikom informacji z zakresu Prawa Pracy.
 • współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska, współuczestnictwo w procesie rekrutacji.
 • Wprowadzanie informacji do SIO pracowników pedagogicznych.
 • rozliczanie deklaracji ZUS i współpraca z ZUS.

4.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac,
 • rozliczanie deklaracji ZUS i współpraca z ZUS.

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola,

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

   e-mail: iod@szczodrzykowo.com

  dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 3 lipca 2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy specjalista ds. Kadr i Płac w sekretariacie

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)