logo
logo bip

NABÓR NA STANOWISKO ROBOTNIKA DO PRAC LEKKICH

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku ogłasza konkurs na stanowisko robotnika do prac lekkich

w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia  umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia minimum 1/2 etatu.

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • minimum wykształcenie zawodowe;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich.

b)        dodatkowe:

 • umiejętność obsługi podstawowego sprzętu służącego do wykonywania bieżących napraw i konserwacji sprzętu szkolnego;
 • umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości wskazanego odcinka pracy;
 • pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna;

c)       staż pracy: min. 1 rok na podobnym stanowisku 

3.             Zakres zadań: 

 • Wykonywanie drobnych, bieżących napraw i konserwacja sprzętu szkolnego, dbałość o należyty stan sprzętu szkolnego, mebli oraz usuwanie na bieżąco usterek;
 • Bieżący nadzór nad pracą kotłów gazowych;
 • Kontrola stanu technicznego boiska szkolnego i jego urządzeń;
 • Bieżąca kontrola szczelności instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej;
 • utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu i ubrań ochronnych;
 • dbanie o czystości pomieszczeń kotłowni;
 • wykonywanie innych zleconych prac na terenie szkoły.

4.         Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich;
 • oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego

 

5. Inne informacje:

 

    Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

   1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

                                                                                                              .......................................................

 

                                                                                                                      Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracownika Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku".

 

                                                                                                              .......................................................

 

                                                                                                                        Podpis kandydata do pracy

 

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor szkoły,

 

  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, e-mail: iodo@sp2kornik.home.pl,

 

  dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.03.2019 r.,

 

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

 

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

 

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkolę Podstawowej nr 2 w Kórniku.

  

 

                                                                                                                             .......................................................

                                                                                                                                  Podpis kandydata do pracy

 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 1 lutego 2019 r. do godz.12:00 

Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11 z dopiskiem

"Oferta pracy ROBOTNIK"

            Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.


Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)