logo
logo bip

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku ogłasza nabór
na stanowisko psychologa szkolnego.

1. Warunki zatrudnienia:

a)  forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo,

b)  wymiar zatrudnienia - 22/22 etatu.

 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

a)  niezbędne:

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa;
  • posiadanie wykształcenia wyższego z przygotowaniem pedagogicznym,
  • wysoka kultura osobista.

b)  dodatkowe:

  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność i rzetelność,
  • sumienność,
  • umiejętność pracy w zespole,

 

3.Zakres zadań:

a)prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki

b)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania pro­blemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki

c)udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjo­wanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów

f)inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

g)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozy­cji i uzdolnień uczniów

h)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowo­dzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

i)inne zadania zlecone przez dyrekcję szkoły.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2)poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej "poradniami";

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)CV, list motywacyjny;

b)kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

c)kopie świadectw pracy;

d)podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych

e)podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko psychologa szkolnego,

 

5.  Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

...........................................

Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli [Przedszkola/Szkoły]"

...........................................

Podpis kandydata do pracy

 

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły,

kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik

e-mail: iod@sp1kornik.pl

dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole

...........................................

Podpis kandydata do pracy

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy ?Psycholog szkolny ? w sekretariacie
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać
pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z
wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

 

Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)