logo
logo bip

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

w Żłobku "HOCKI KLOCKI" w Kamionkach

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

w Żłobku "Hocki Klocki" w Kamionkach 

1. Warunki zatrudnienia:

a) forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b) wymiar zatrudnienia - 1/4 etatu.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • wykształcenie zawodowe,

b) dodatkowe:

 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - kotły wodne na paliwa gazowe do 100 stopni Celsjusza o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi.

3. Zakres zadań:

 • utrzymanie porządku wokół budynku;
 • codzienne sprawdzanie bezpiecznych warunków dla pobytu dzieci na placu zabaw;
 • koszenie trawy w okresie wiosenno-jesiennym;
 • odśnieżanie;
 • kontrola sprawności powierzonych urządzeń;
 • drobne remonty i prace naprawcze na terenie obiektu.

4. Wymagane dokumenty:

 • CV, życiorys;
 • świadectwa pracy;
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16 września 2019r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - pracownik gospodarczy" w sekretariacie Żłobku "Hocki Klocki" w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postepowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Żłobka "Hocki Klocki"

 w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Żłobek "Hocki Klocki" w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                    .......................................................

                                                                                                                         Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Żłobek ?Hocki Klocki? w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników

                                                                                                                     .......................................................

                                                                                                                           Podpis kandydata do pracy

 a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Żłobek "Hocki Klocki" w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Żłobka "Hocki Klocki",

kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu 

dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Żłobku "Hocki Klocki".

                                                                                                                .......................................................

                                                                                                                       Podpis kandydata do pracy

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16 września 2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta pracy - PRACOWNIK GOSPODARCZY" w sekretariacie Żłobka "Hocki Klocki" w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Żłobka "Hocki Klocki" w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)