logo
logo bip

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

w Żłobku "Hocki Klocki" w Kamionkach  

1. Warunki zatrudnienia:

a) forma zatrudnienia: umowa o pracę;

b) wymiar zatrudnienia: 1/4 etatu.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • wykształcenie zawodowe,

b) dodatkowe:

 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - kotły wodne na paliwa gazowe do 100 stopni Celsjusza o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi.

3. Zakres zadań:

 • utrzymanie porządku wokół budynku;
 • codzienne sprawdzanie bezpiecznych warunków dla pobytu dzieci na placu zabaw;
 • koszenie trawy w okresie wiosenno-jesiennym;
 • odśnieżanie;
 • kontrola sprawności powierzonych urządzeń;
 • drobne remonty i prace naprawcze na terenie obiektu.

4. Wymagane dokumenty:

 • CV, życiorys;
 • świadectwa pracy;
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 22 lipca 2019r. do godz.15:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - pracownik gospodarczy" w sekretariacie Żłobku "Hocki Klocki" w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postepowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Żłobka "Hocki Klocki"  w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).