logo
logo bip

 Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko pomocy nauczyciela/woźna

w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

 

1.    Warunki zatrudnienia:

a)    forma zatrudnienia: umowa o pracę;

b)    wymiar zatrudnienia: 1/1 etat.

2.    Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)    niezbędne:

 -     wykształcenie co najmniej średnie;

 -     stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy nauczyciela;

  b)    dodatkowe:

-    wysoka kultura osobista;

-       umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;

-       doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

-       pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie;

-       umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

 3.    Zakres zadań:

-       czuwanie nad bezpieczeństwem, higieną i estetycznym wyglądem dzieci;

-       wspieranie dzieci w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety, myciu rąk);

-       pomoc w opiece nad dziećmi, w szczególności podczas spacerów i wycieczek;

-       odbiór dzieci od rodziców przed zajęciami i przekazywanie ich rodzicom po zajęciach;

-       opieka nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica;

-       dbałość o czystość i estetykę przydzielonych pomieszczeń przedszkolnych;

-       wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem placówki;

-       wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych od nauki;

-       prace porządkowe wyznaczone przez dyrektora.

 4.    Wymagane dokumenty:

1)     CV,  list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz

4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5)      w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie "Wymagane dokumenty" w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 28 czerwca  2019 r. do godz.15.00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta pracy: pomoc nauczyciela/woźna? w  Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przeszkolą po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kórnik (http://bip.kornik.pl)

   CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.