logo
logo bip

NABÓR NA STANOWISKO POMOCY KUCHENNEJ W PRZEDSZKOLU KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko pomocy kuchennej

1. Warunki zatrudnienia:
a) forma zatrudnienia - umowa o pracę;
b) wymiar zatrudnienia - 1/1 etat.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:
- wykształcenie podstawowe;
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy kuchennej;
b) dodatkowe:
- umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków;
- umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD;
- umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;
- wykształcenie zawodowe o kierunku gastronomicznym;
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
- pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie; umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

3. Zakres zadań:
- wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem posiłków;
- staranne i rzetelne wykonywanie czynności powierzonych przez kucharza;
- przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków;
- utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i pomocniczych, urządzeń oraz naczyń kuchennych;
- usuwanie z pomieszczeń kuchennych odpadków, utrzymywanie w porządku i czystości pomieszczenia na odpadki;
- utrzymanie w należytym stanie powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;
- stosowanie w pracy wymogów HCCP, GHP (dobrej praktyki higienicznej) i GMP (dobrej praktyki produkcyjnej);
- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;
- wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem kuchni przedszkolnej;
- wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
5) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.
Oświadczenia, o których mowa w punkcie "Wymagane dokumenty" w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
                                                                                                       ......................................................
                                                                                                            Podpis kandydata do pracy

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. do godz.13.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - pomoc kuchenna" w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie,
ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)
CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

Informacja o przetwrzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że:
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com
- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie