logo
logo bip

NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DO PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

 

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE  ogłasza nabór na stanowisko NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  1. Warunki zatrudnienia: 

a)  forma zatrudnienia  umowa o pracę ; 

b)  wymiar zatrudnienia  cały etat

         2. Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)  niezbędne: 

1) ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;

2) w stosunku do kandydata na stanowisko, nie  toczy  się  postępowanie  karne  w sprawie   o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

3) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 pkt 3 Ustawy Karta Nauczyciela, w okresie    3 lat przed  nawiązaniem  stosunku  pracy,  albo  karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 Ustawy Karta Nauczyciela;

5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;

 b) dodatkowe:   

  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność i rzetelność,
  • sumienność,
  • umiejętności planowania,
  • zdolności plastyczne i muzyczne
  • umiejętność pracy w zespole,
  • kwalifikacje do nauki języka angielskiego.

3.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

6) Oświadczenie, o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

7) Oświadczenie, że nie  toczy  się  przeciwko  kandydatowi do pracy  postępowanie  karne  w sprawie   o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 Oświadczenia, o których mowa w punkcie ?Wymagane dokumenty? w pozycji od 4) do 7) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

[ ] Oświadczam*, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych

[ ] Oświadczam*, że nie  toczy  się  przeciwko  mnie  postępowanie  karne  w sprawie   o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru        .......................................................

                                                                                       Podpis kandydata do pracy

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 14 maja  2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w  sekretariacie Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul .Dworcowa 11,

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

 CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

 

 Informacja o przetawrzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie