logo
logo bip

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. promocji internetowej i obsługi BIP
 w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

1. Warunki zatrudnienia:

  1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
  2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

a. niezbędne:

-    obywatelstwo polskie,

-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-    wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane wykształcenie: informatyczne, pokrewne),

-    umiejętność biegłego posługiwania się biurowymi narzędziami informatycznymi (środowisko Microsoft Windows, programy graficzne),

-    znajomość technologii webowych,

b. dodatkowe:

-    1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania systemami i sieciami informatycznymi,

-    znajomość  zagadnień informatycznych z zakresu zarządzania systemami informatycznymi oraz technologii sprzętowej, wiedza praktyczna w zakresie znajomości sprzętu i oprogramowania informatycznego,

-    znajomość  zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,

-    znajomość obróbki graficznej: rastrowej i wektorowej

-    doświadczenie zarówno z zakresu prowadzenia stron internetowych, BIP,

-    znajomość ePUAP,

-    znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem,

-    znajomość ustaw: o Samorządzie Gminnym, o dostępie do Informacji Publicznej, KPA, Instrukcja kancelaryjna,  RODO

-    zagadnień związanych z licencjami elektronicznymi

-    prawo jazdy kat. B.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższej cech, umiejętności:

-    komunikatywność,

-    odpowiedzialność i rzetelność,

-    zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-    umiejętność organizacji pracy,

-    umiejętność pracy w zespole,

-    umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-    dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 3. Zakres zadań:

-    Wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w tym:

  •  prowadzenie rejestru dokumentów i materiałów dotyczących informacji publicznej oraz ich publikacja w BIP;
  •  prowadzenie rejestru dokumentów i materiałów dotyczących petycji oraz ich publikacja w BIP;
  •  przygotowanie do publikacji dokumentów i materiałów dotyczących informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz ich publikacja w BIP;
  •  analizowanie otrzymywanych do publikacji w BIP dokumentów w zakresie anonimizacji danych prawnie chronionych;
  •  publikowanie informacji w BIP w tym statutów, regulaminów, oświadczeń majątkowych.

-    Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby sprawozdań Burmistrza,

-    Opracowywanie graficzne materiałów marketingowych na potrzeby urzędu,

-    Anonimizowanie danych otrzymywanych od komórek organizacyjnych urzędu,

-    Organizowanie szkoleń i prowadzenie działalności doradczej dla komórek organizacyjnych urzędu w zakresie BIP,

-    Współpraca z Biurem Rady Miasta i Gminy przy publikacji uchwał Rady Miasta i Gminy,

-    Prowadzenie we współpracy z Wydziałem Promocji Gminy strony internetowej www.kornik.pl,

-    Współpraca z sołectwami Gminy Kórnik w zakresie obsługi strony internetowej www.sołectwa.kornik.pl,

-    Współpraca z informatykiem przy administrowaniu stanowisk komputerowych i sieci wewnętrznej urzędu.

Dodatkowo:

-    Współpraca z informatykiem przy działaniach doraźnych.

 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-   CV, list motywacyjny,

-   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-   kopie świadectw pracy,

-   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-   podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-   podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 .......................................................

Podpis kandydata do pracy

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 .......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-   Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-   Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także
w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-   Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-   Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 1 lutego 2019 roku do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - podinspektor ds. promocji internetowej i obsługi BIP"  w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych pod nr 61 817 04 11 wew. 694.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu znajomości wiedzy informatycznej, obsługi programów Office i graficznych, znajomości technologii webowych.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).