logo
logo bip

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

 Panią

Sylwię Matuszkiewicz

zamieszkałą w  Kórniku

 

Na konkurs wpłynęło 7 ofert. Wszystkie spełniały wymogi formalne. 

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 7 kandydatami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sylwia Matuszkiewicz podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka spełniła warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązania się z powierzonych zadań i obowiązków.

  

                                                                                                    Burmistrz  Miasta i Gminy

 

                                                                                                      Przemysław Pacholski 

 

Kórnik, dnia  31 maja   2019 r.