logo
logo bip

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Sekretarza Miasta i Gminy

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne  (formalne):

 1. obywatelstwo polskie,
 2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
 3. wykształcenie: wyższe,
 4. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 5. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

II. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w tym nadzór nad przygotowaniem Uchwał Rady Miasta i Gminy Kórnik,
 2. zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
 3. kształtowanie i ochrona pozytywnego wizerunku Miasta i Urzędu,
 4. zapewnienie warunków organizacyjnych, finansowych i materialno-technicznych dla działalności Urzędu,
 5. koordynacja i nadzór nad przestrzeganiem zasad przy udzielaniu zamówień publicznych,
 6. prowadzenie innych spraw powierzonych przez Burmistrza na podstawie udzielonych pełnomocnictw czy upoważnień.

 

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe  (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na stanowisku pracy Sekretarza,
 2. 10 - letni staż pracy, w tym co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w ww. art., oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. preferowane wykształcenie magisterskie o profilu prawniczym
 4. predyspozycje i umiejętności kandydata: zdolności menadżerskie, doświadczenie w kierowaniu zespołem, kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań, operatywność, innowacyjność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, biegła obsługa komputera. 

 

IV. Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Plac Niepodległości 1,62-035 Kórnik

 

V. Warunki pracy

1. Wymiar etatu: 1/8.

2. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony pod warunkiem spełnienia oczekiwań pracodawcy.

3. Wynagrodzenie: zgodne z aktualnym  zarządzeniem  Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. 

4.Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca w siedzibie, praca poza siedzibą Urzędu, praca w zespole, szkolenia, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 

VI. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

 1. narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,
 2. bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 3. budynek dwupiętrowy dostosowany do osób niepełnosprawnych, 
 4. budynek wyposażony w podjazd i windę o szerokości drzwi i powierzchni kabiny przystosowanej dla wózków inwalidzkich,
 5. ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ale przegrodzone drzwiami ,
 6. jedyna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich jest położona na parterze, miejsce pracy Sekretarza I piętro.

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
 2. krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy, w tym staż pracy na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz w załączeniu),
 6. podpisane oświadczenia kandydata (oświadczenia w załączeniu):

1) posiadanym obywatelstwie,

2) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

3) korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

5) niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

ww. oświadczenia powinny zawierać  klauzulę  wynikającą z art. 233 k.k.

 1. podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (informacja w załączeniu).

8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.Uprawnienie,
o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 

9. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 13 września 2019 r.  (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, sekretariat w godz. pracy urzędu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Plac Niepodległości 1

62-035  Kórnik

z dopiskiem: Konkurs

 

VIII. Dodatkowe informacje:

- pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

- pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik  do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym,

- zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

 

Uwaga:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik . Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik  pod adresem e-mail: abi@umig.kornik.pl.
 2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treść informacji do pobrania ze strony internetowej: https://bip2.wokiss.pl/kornik (w zakładkach Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
 3. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
 5. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne ? podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 6. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 7. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 8. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  1. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/praca-konkursy-nabory.html.  

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 618972 604.

Pobierz:

- Oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  - pobierz PDF
- Oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - pobierz PDF
- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz PDF