logo
logo bip

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W PRZEDSZKOLU W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko

Głównego księgowego w Przedszkolu w Kamionkach

1.Warunki zatrudnienia:

              a) forma zatrudnienia - umowa o pracę;

              b) wymiar zatrudnienia - 3/4 etatu.

 2. Wymagania związane ze stanowiskiem

              a) niezbędne:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • nieposzlakowana opinia;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:

          -  ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe 

            i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości;

          - ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

          - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

          - posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia           

             ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego;

              b) dodatkowe:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w księgowości, mile widziane doświadczenie w księgowości budżetowej;
 • znajomość programów finansowo - księgowych PROGMAN
 • znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • pożądane cechy kandydata: sumienność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność.                                                           

3. Zakres zadań:

 • prowadzenia całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;
 • kompletowanie dokumentów finansowo - księgowych, dokonywanie przelewów;
 • dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;
 • prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

4. Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego;
 • dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatne na stanowisku głównego księgowego;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o umyślne przestępstwo skarbowe;

 

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola,

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

   e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu  

dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu.

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta pracy - główny księgowy" w sekretariacie Przedszkola w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Przedszkola w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)