logo
logo bip

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds.  Kadr i Płac.

 

 1. Warunki zatrudnienia: 

a)                forma zatrudnienia - umowa o pracę ; 

b)                wymiar zatrudnienia - 0,5 etatu (w godzinach od 8:00 do 12.00). 

 2.         Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)                  niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • posiadanie wykształcenia minimum średniego,
 • posiadane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadanie znajomości  zagadnień w zakresie prawa pracy, ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, znajomość przepisów prawa samorządowego, przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel,
 • wysoka kultura osobista.

 b)            dodatkowe:   

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętności planowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość programów linii progman (kadry ,płace, zlecone, płatnik)

 3.          Zakres zadań:

 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy).
 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy.
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców.
 • sporządzanie list płac.
 • rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie.
 • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych.
 • ewidencja zwolnień lekarskich.
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
 • udzielanie pracownikom informacji z zakresu Prawa Pracy.
 • współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska, współuczestnictwo w procesie rekrutacji.
 • Wprowadzanie informacji do SIO pracowników pedagogicznych.
 • rozliczanie deklaracji ZUS i współpraca z ZUS.

4.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac,
 • rozliczanie deklaracji ZUS i współpraca z ZUS.

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola,

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

   e-mail: iod@szczodrzykowo.com

  dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 3 lipca 2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy specjalista ds. Kadr i Płac w sekretariacie

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

Zarządzenie nr 69/2019 
Burmistrza Miasta  i Gminy Kórnik 
z dnia 11 czerwca 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. "Misia Uszatka" w Kórniku - pobierz PDF

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

 Panią

Sylwię Matuszkiewicz

zamieszkałą w  Kórniku

 

Na konkurs wpłynęło 7 ofert. Wszystkie spełniały wymogi formalne. 

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 7 kandydatami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sylwia Matuszkiewicz podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka spełniła warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązania się z powierzonych zadań i obowiązków.

  

                                                                                                    Burmistrz  Miasta i Gminy

 

                                                                                                      Przemysław Pacholski 

 

Kórnik, dnia  31 maja   2019 r.

 

KONKURS NA STANOWISKO KUCHARZA W PRZEDSZKOLU KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza konkurs na stanowisko kucharza w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

 

1.     Warunki zatrudnienia:

a)    forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b)    wymiar zatrudnienia - cały etat.

 2.      Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)                  niezbędne:

-         obywatelstwo polskie;

-          wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe;

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kucharza;

 b)         dodatkowe:

-          umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków wg jadłospisu: standardowego,   

           bezmlecznego, bezglutenowego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia;

-         umiejętność pieczenia ciast

-          umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD;

-          umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;

-          wykształcenie zawodowe o kierunku gastronomicznym;

-          pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie;   umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

c)  staż pracy: min 1 rok na stanowisku kucharza.

 3.      Zakres zadań:

-          przygotowanie higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi , dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

-          stosowanie w pracy wymogów HCCP, GHP(dobrej praktyki higienicznej) i GMP(dobrej praktyki produkcyjnej);

- uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

-          przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, ppoż, higieniczno - sanitarnych;

-          utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i pomocniczych, urządzeń oraz naczyń kuchennych z obowiązującą instrukcją;

-     dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie bieżącej czystości urządzeń gastronomicznych i całego bloku żywieniowego;

-          utrzymanie w należytym stanie  powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;

- przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instrukcji sanitarnej;

-          wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem kuchni przedszkolnej;

-          wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych.

 4.         Wymagane dokumenty:

 1)      list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5)      w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie "Wymagane dokumenty" w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

 [ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

  ......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz.15.00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta pracy KUCHARZ w  Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, 

ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

 CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

 

 Informacja o przetwrzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

 

NABÓR NA STANOWISKO POMOCY NAUCZYCIELA/WOŹNEJ W PRZEDSZKOLU KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

 Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko pomocy nauczyciela/woźna

w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

 

1.    Warunki zatrudnienia:

a)    forma zatrudnienia: umowa o pracę;

b)    wymiar zatrudnienia: 1/1 etat.

2.    Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)    niezbędne:

 -     wykształcenie co najmniej średnie;

 -     stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy nauczyciela;

  b)    dodatkowe:

-    wysoka kultura osobista;

-       umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;

-       doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

-       pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie;

-       umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

 3.    Zakres zadań:

-       czuwanie nad bezpieczeństwem, higieną i estetycznym wyglądem dzieci;

-       wspieranie dzieci w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety, myciu rąk);

-       pomoc w opiece nad dziećmi, w szczególności podczas spacerów i wycieczek;

-       odbiór dzieci od rodziców przed zajęciami i przekazywanie ich rodzicom po zajęciach;

-       opieka nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica;

-       dbałość o czystość i estetykę przydzielonych pomieszczeń przedszkolnych;

-       wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem placówki;

-       wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych od nauki;

-       prace porządkowe wyznaczone przez dyrektora.

 4.    Wymagane dokumenty:

1)     CV,  list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz

4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5)      w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie "Wymagane dokumenty" w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 28 czerwca  2019 r. do godz.15.00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta pracy: pomoc nauczyciela/woźna? w  Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przeszkolą po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kórnik (http://bip.kornik.pl)

   CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - stanowisko: Rzecznik ds. Seniorów

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik
stanowisko: Rzecznik ds. Seniorów - wymiar etatu: 1 etat

zobacz ogłoszenie 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko specjalista ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - pobierz PDF

Nabór na stanowisko robotnika do prac lekkich w Szkole Podstawowej w Radzewie

NABÓR NA STANOWISKO ROBOTNIKA DO PRAC LEKKICH

w Szkole Podstawowej w Radzewie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie

ogłasza konkurs na stanowisko robotnika do prac lekkich

w Szkole Podstawowej w Radzewie

 

 1. 1.      Warunki zatrudnienia:

a)      forma zatrudnienia  umowa o pracę;

b)      wymiar zatrudnienia minimum 1/1 etatu.

 

 1. 2.      Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)      niezbędne:

-         obywatelstwo polskie;

-         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-         minimum wykształcenie zawodowe;

-         stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich.

b)      dodatkowe:

-         umiejętność obsługi podstawowego sprzętu służącego do wykonywania bieżących napraw i konserwacji sprzętu szkolnego;

-         umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości wskazanego odcinka pracy;

-         pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna;

c)      staż pracy na podobnym stanowisku mile widziany.

 

 1. 3.      Zakres zadań: 

-         Wykonywanie drobnych, bieżących napraw i konserwacja sprzętu szkolnego, dbałość o należyty stan sprzętu szkolnego, mebli oraz usuwanie na bieżąco usterek;

-         Bieżący nadzór nad pracą kotłów gazowych;

-         Kontrola stanu technicznego boiska szkolnego i jego urządzeń;

-         Bieżąca kontrola szczelności instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej;

-         utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu i ubrań ochronnych;

-         dbanie o czystości pomieszczeń kotłowni;

-         wykonywanie innych zleconych prac na terenie szkoły.

 

 1. 4.      Wymagane dokumenty:

1)        list motywacyjny oraz CV obejmujące informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2)        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;

3)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich;

4)        oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

5)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są dane wykraczające poza zakres określony w treści art. 221 § 1  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.);

6)        w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3 z dopiskiem "Oferta pracy ROBOTNIK".

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"

 

Zastępca Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"

ogłasza  nabór na  stanowisko 

 

Pedagoga w wymiarze pełnego etatu na umowę na zastępstwo

 

Niezbędne wymagania

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych
 3. korzystanie w pełni z praw publicznych
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 5. niekaralność za przestępstwa umyślne
 6. nieposzlakowana opinia
 7. wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku pedagogika
 8. co najmniej trzymiesięczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 9. wysoka kultura osobista

 

 

 II. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,

4. umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi;

 

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys;
 2. List motywacyjny;
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
 4. Kopie świadectw pracy;
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
 7. Referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji;
 8. Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni", ul. 20 Października 69,  62 - 035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni", ul. 20 Października 69,  62 - 035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"."

 

......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni", ul. 20 Października 69, 62 -? 035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zastępca Dyrektora ŚDS "Gościnni".

-      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem,e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-      Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni" na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni". Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni".

Zakres obowiązków

 1. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w ramach powierzonego stanowiska;
 2. Znajomość i przestrzeganie wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności regulaminów, instrukcji, zarządzeń;
 3. Prowadzenie obserwacji uczestników;
 4. Proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych uczestników;
 5. Podejmowanie działań rozwijających umiejętności życia codziennego;
 6. Współdziałanie z Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni" oraz innymi pracownikami przy ustalaniu indywidualnych programów rehabilitacji;
 7. Prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym planem postępowania wspierająco - aktywizującego;
 8. Prowadzenie dziennika pracy terapeuty;
 9. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników;
 10. Dbanie o higienę osobistą uczestników;
 11. Karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności;
 12. Pomoc uczestnikom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia uczestnika tego wymaga;
 13. Opieka nad uczestnikami w trakcie dowozów;

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy- w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni"  w Kórniku, przy ul. 20 Października 69, lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualnej rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do  24 czerwca 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - specjalista w Wydziale Inwestycji

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs  na  stanowisko   specjalisty  w  Wydziale Inwestycji

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada  doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

6) posiada  wykształcenie  minimum  średnie - kierunek:

7) posiada znajomość ustaw:

   - o samorządzie gminnym,

   - prawo budowlane, warunki techniczne

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1)      Komunikatywność,

2)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922)"

V. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-      Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 maja  2019 r., w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:

"Konkurs na stanowisko specjalisty  w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik."

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 10 czerwca  2019 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy

Przemysław Pacholski

 

 

Kórnik,  21 maja  2019 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty  w Wydziale Eksploatacji Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

                                                                        

1. Warunki zatrudnienia:

 1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
 2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

 1. niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie minimum średnie (preferowane wykształcenie:  administracja publiczna, drogownictwo)

-     umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

 1. dodatkowe:

-     doświadczenie w pracy w administracji publicznej

-  znajomość ustaw: Ustawa o drogach publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego.

-      prawo jazdy kat. B.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

-      komunikatywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-       dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 

3. Zakres zadań:

Przygotowywanie  projektów decyzji administracyjnych:  

-          na zajęcie pasa drogowego i na wbudowywanie urządzeń w pasach drogowych,

-          uzgadnianie  lokalizacji infrastruktury technicznej w pasach drogowych,

-          uzgadnianie lokalizacji zjazdów na posesję.

Odbiór zajętych  pasów drogowych. 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. 

5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

  

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-      Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 29 maja 2019 roku do godz. 15.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista w Wydziale Eksploatacji Infrastruktury Technicznej" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Eksploatacji Infrastruktury Technicznej  pod nr 61 817 04 11 wew. 603.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl). 

KONKURS NA STANOWISKO KUCHARZA W PRZEDSZKOLU KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza konkurs na stanowisko kucharza w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

 

1.     Warunki zatrudnienia:

a)    forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b)    wymiar zatrudnienia - cały etat.

 2.      Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)                  niezbędne:

-         obywatelstwo polskie;

-          wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe;

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kucharza;

 b)         dodatkowe:

-          umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków wg jadłospisu: standardowego,   

           bezmlecznego, bezglutenowego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia;

-         umiejętność pieczenia ciast

-          umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD;

-          umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;

-          wykształcenie zawodowe o kierunku gastronomicznym;

-          pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie;   umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

c)  staż pracy: min 1 rok na stanowisku kucharza.

 3.      Zakres zadań:

-          przygotowanie higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi , dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

-          stosowanie w pracy wymogów HCCP, GHP(dobrej praktyki higienicznej) i GMP(dobrej praktyki produkcyjnej);

- uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

-          przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, ppoż, higieniczno ? sanitarnych;

-          utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i pomocniczych, urządzeń oraz naczyń kuchennych z obowiązującą instrukcją;

-     dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie bieżącej czystości urządzeń gastronomicznych i całego bloku żywieniowego;

-          utrzymanie w należytym stanie  powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;

- przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowychzgodnie z zaleceniami instrukcji sanitarnej;

-          wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem kuchni przedszkolnej;

-          wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych.

 4.         Wymagane dokumenty:

 1)      list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5)      w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie "Wymagane dokumenty" w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

 [ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

  ......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 29 maja 2019 r. do godz.15.00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta pracy KUCHARZ w  Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, 

ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

 CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

 

 Informacja o przetwrzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

 

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI - SPRZĄTACZKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki.

 

 1. Warunki zatrudnienia: 

a)                forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo; 

b)                wymiar zatrudnienia - 1/1 etatu (druga zmiana - godziny popołudniowe).

 2.         Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)                  niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki;
 • posiadanie wykształcenia minimum zawodowego,
 • wysoka kultura osobista.

 b)            dodatkowe:   

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,

 3.          Zakres zadań: sprzątanie wyznaczonego terenu szkoły.

 4.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac,

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

    Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                           .......................................................

                                                                                  Podpis kandydata do pracy

 

    Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli [Przedszkola/Szkoły]

                                                                                 .......................................................

                                                                                         Podpis kandydata do pracy

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły,

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik

       e-mail: iod@sp1kornik.pl 

 

    dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu / Szkole

                                                                                                                                                                                            .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 maja  2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy "Pracownik obsługi - sprzątaczka" w sekretariacie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Biurze Obsługi Mieszkańca
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

1. Warunki zatrudnienia:

 1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
 2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

 1. niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie średnie,

-      minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

-      praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej,

-     umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

-      komunikatywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pracy pod presją czasu oraz z trudnym klientem,

-      dyspozycyjność, kreatywność , zaangażowanie, lojalność.

 

 1. Zakres zadań:

-       Obsługa interesantów w zakresie: wydawania i  przygotowywania druków, wniosków do załatwienia spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków i przesyłek awizowanych,

-       Udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw i strukturze organizacyjnej Urzędu,

-       Udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, stowarzyszeniach, firmach działających na terenie gminy oraz wskazywanie kompetentnych osób i miejsca do załatwienia sprawy,

-       Wykonywanie czynności kancelaryjnych, a w szczególności odbiór przesyłek listowych i innych, adresowanych i dostarczanych do Urzędu,

-       Rejestracja przesyłek w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,

-       Dekretacja i rozdzielanie korespondencji w uzgodnionym zakresie,

-       Ewidencja i wysyłka korespondencji wychodzącej z Urzędu,

-       Udostępnianie materiałów instruktażowych i promocyjnych Gminy,

-       Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie danej sprawy,

-       Aktualizacja oferty Urzędu,

-       Obsługa skrzynki podawczej e-PUAP,

-       Obsługa skrzynek mailowych,

-       Współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

-       Przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,

-       Zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza,

-       Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,

-       Inne prace zlecone przez kierownika biura,

-       Wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,

-       Przestrzeganie dyscypliny pracy,

-       Przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 27 maja 2019 roku do godz. 15.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista w Biurze Obsługi Mieszkańca" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańca  pod nr 61 817 04 11.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl). 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. kadr i płac

Informujemy o zakończeniu naboru na stanowisko specjalista ds. kadr i płac. W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią Angelikę Trawińską

Uzasadnienie:

Pani Angelika Trawińska posiada wymagane wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie z zakresu tematyki kadrowej. Ukończone kursy oraz studia podyplomowe zapewnią prawidłowe wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku. Dodatkowo kandydatka wykazała się dobrą znajomością z zakresu prawa pracy, zaprezentowała się jako osoba kompetentna do zajmowania przedmiotowego stanowiska.

Nabór na stanowisko robotnika do prac lekkich w Szkole Podstawowej w Radzewie

 

NABÓR NA STANOWISKO ROBOTNIKA DO PRAC LEKKICH

w Szkole Podstawowej w Radzewie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie

ogłasza konkurs na stanowisko robotnika do prac lekkich

w Szkole Podstawowej w Radzewie

 

 1. 1.      Warunki zatrudnienia:

a)      forma zatrudnienia  umowa o pracę;

b)     wymiar zatrudnienia minimum 1/1 etatu.

 

 1. 2.      Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)      niezbędne:

-         obywatelstwo polskie;

-         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-         minimum wykształcenie zawodowe;

-         stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich.

b)     dodatkowe:

-         umiejętność obsługi podstawowego sprzętu służącego do wykonywania bieżących napraw i konserwacji sprzętu szkolnego;

-         umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości wskazanego odcinka pracy;

-         pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna;

c)      staż pracy na podobnym stanowisku mile widziany.

 

 1. 3.      Zakres zadań: 

-         Wykonywanie drobnych, bieżących napraw i konserwacja sprzętu szkolnego, dbałość o należyty stan sprzętu szkolnego, mebli oraz usuwanie na bieżąco usterek;

-         Bieżący nadzór nad pracą kotłów gazowych;

-         Kontrola stanu technicznego boiska szkolnego i jego urządzeń;

-         Bieżąca kontrola szczelności instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej;

-         utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu i ubrań ochronnych;

-         dbanie o czystości pomieszczeń kotłowni;

-         wykonywanie innych zleconych prac na terenie szkoły.

 

 1. 4.      Wymagane dokumenty:

1)        list motywacyjny oraz CV obejmujące informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2)        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;

3)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich;

4)        oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

5)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach ? jeśli w zakresie tych danych zawarte są dane wykraczające poza zakres określony w treści art. 221 § 1  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.);

6)        w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 15 maja 2019 r. do godz.15:00.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3 z dopiskiem "Oferta pracy ROBOTNIK".

 

 1. 5.      Inne informacje - oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych - prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższych oświadczeń:

1)      dotyczących rekrutacji bieżącej :

Oświadczam, iż :

-        zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, umieszczoną w ogłoszeniu Szkoły o rekrutacji na wolne stanowisko pracy wskazane w treści ogłoszenia o pracę i akceptuję jej treść;

-        zostałem poinformowany o tym, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niewskazanym w przepisach ustawowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość ich przetwarzania przez jest Szkołę Podstawową w Radzewie.

 

...........................................................................................................

                                                                     data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

Ponadto oświadczam, iż 1:

-        wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, moich danych osobowych wykraczających poza zakres określony w treści art. 221 § 1  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.), zawartych w treści mojego CV oraz w innych dokumentach i oświadczeniach dołączonych do mojego zgłoszenia aplikacyjnego, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia o pracę.

 

????????..???.........................................................

                                                                     data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

 

2)      W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, przez okres najbliższych 12 miesięcy :

Oświadczam, iż 2:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych postepowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 ? 035 Radzewo, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

...........................................................................................................

                                                                     data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

 

 

 1 - jeżeli kandydat do pracy w dokumentach aplikacyjnych umieszcza dane niewskazane w art. 221 kodeksu pracy, do których należy w szczególności adres e-mail lub numer telefonu, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie, ponieważ dane te nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi m.in. skontaktowanie się kandydatem;

2 - zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2); zwnego dalej w skrócie ?RODO?, informujemy, iż :

 1. I.       Administrator danych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 ? 035 Radzewo, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły.

 1. II.    Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)   pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmpsc.pl

2)   pod numerem telefonu: 882 155 218

3)   pisemnie na adres:  ,,TMP?? s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem ?Inspektor ochrony danych?.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 1. 1.        Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją celów związanych z przeprowadzeniem postepowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia o pracę.
 2. 2.        Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest :

1)   art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2)   art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj.: wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ mogą wystąpić sytuacje, w których zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (m.in. danych do kontaktu);

3)   art. 6 ust. 1 lit b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne do wykonania umowy, której będziecie Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :

 1. 1.      podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.
 2. 2.      podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę prawną, informatyczną, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
 3. V.    Okres przechowywania danych osobowych.
 4. 1.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 5. 2.      Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

1).    dostępu do treści swoich danych osobowych,

2).    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3).    usunięcia swoich danych osobowych,

4).    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5).    przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często ? sposobów ich gromadzenia. 

 1. VII.          Prawo do cofnięcia zgody.

1).    W stosunku do danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2).    Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

 1. VIII.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1).    Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych, w tym art. 221 § 1 Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym.

2).    Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

 1. X.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 15 maja 2019 r. do godz.15:00.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3 z dopiskiem "Oferta pracy ROBOTNIK".

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

specjalisty ds. księgowości budżetowej

w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik

 

 Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 

Martę  Skubiszewską-Wiktorek

 

zamieszkałą w  Kórniku

 

   Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Marta Skubiszewska-Wiktorek  posiada  wymagane  wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Wykazała  się biegłą znajomością  ustawy o rachunkowości i finansach publicznych  oraz  wiedzą  na  temat  zagadnień  finansowo - księgowych.

 

                                                                                      Burmistrz Miasta i  Gminy

 

                                                                                         Przemysław Pacholski

 

Kórnik, dnia    7  maja    2019 r.

 

 

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej

im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

Szkoła Podstawowa w Radzewie ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

 1. Warunki zatrudnienia:

a)      Forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b)      Wymiar zatrudnienia - 1 etat

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem

a)      Niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie podstawowe;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczki;

b)  dodatkowe:

 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 1 m..
 • umiejętność doboru odpowiednich środków do rodzaju sprzątanych powierzchni;
 • pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna;
 1. Zakres zadań:
 • Utrzymanie bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania;
 • Wykonywanie innych zleconych prac na terenie szkoły.
 1. 1.      Wymagane dokumenty:

1)        list motywacyjny oraz CV obejmujące informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2)        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;

3)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich;

4)        oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

5)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są dane wykraczające poza zakres określony w treści art. 221 § 1  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.);

 1. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie przez okres najbliższych 12 miesięcy 

 

 1. 1.      Inne informacje - oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych - prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższych oświadczeń:

1)      dotyczących rekrutacji bieżącej :

Oświadczam, iż :

-        zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, umieszczoną w ogłoszeniu Szkoły o rekrutacji na wolne stanowisko pracy wskazane w treści ogłoszenia o pracę i akceptuję jej treść;

-        zostałem poinformowany o tym, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niewskazanym w przepisach ustawowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość ich przetwarzania przez jest Szkołę Podstawową w Radzewie.

 

...........................................................................................................

                                                                     data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

Ponadto oświadczam, iż 1:

-        wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, moich danych osobowych wykraczających poza zakres określony w treści art. 221 § 1  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.), zawartych w treści mojego CV oraz w innych dokumentach i oświadczeniach dołączonych do mojego zgłoszenia aplikacyjnego, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia o pracę.

 

........................................................

                                                                     data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

 

2)      W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, przez okres najbliższych 12 miesięcy :

Oświadczam, iż 2:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych postepowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 ? 035 Radzewo, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

...........................................................................................................

                                                                     data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

 

 

 1 - jeżeli kandydat do pracy w dokumentach aplikacyjnych umieszcza dane niewskazane w art. 221 kodeksu pracy, do których należy w szczególności adres e-mail lub numer telefonu, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie, ponieważ dane te nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi m.in. skontaktowanie się kandydatem;

2 - zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2); zwnego dalej w skrócie "RODO", informujemy, iż :

 1. I.       Administrator danych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 ? 035 Radzewo, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły.

 1. II.    Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)   pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmpsc.pl

2)   pod numerem telefonu: 882 155 218

3)   pisemnie na adres:  ,,TMP" s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem "Inspektor ochrony danych".

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 1. 1.        Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją celów związanych z przeprowadzeniem postepowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia o pracę.
 2. 2.        Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest :

1)   art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2)   art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj.: wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ mogą wystąpić sytuacje, w których zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (m.in. danych do kontaktu);

3)   art. 6 ust. 1 lit b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne do wykonania umowy, której będziecie Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :

 1. 1.      podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.
 2. 2.      podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę prawną, informatyczną, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
 3. V.    Okres przechowywania danych osobowych.
 4. 1.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 5. 2.      Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

1).    dostępu do treści swoich danych osobowych,

2).    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3).    usunięcia swoich danych osobowych,

4).    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5).    przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobów ich gromadzenia. 

 1. VII.          Prawo do cofnięcia zgody.

1).    W stosunku do danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2).    Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

 1. VIII.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1).    Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych, w tym art. 221 § 1 Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym.

2).    Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

 1. X.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 15 maja 2019 r. do godz.15:00.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3 z dopiskiem "Oferta pracy SPRZĄTACZKA".

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABÓR NA STANOWISKO POMOCY NAUCZYCIELA/WOŹNEJ W PRZEDSZKOLU KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

 

Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko pomocy nauczyciela/woźna

w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

 

1.    Warunki zatrudnienia:

a)    forma zatrudnienia ? umowa o pracę;

b)    wymiar zatrudnienia ? 1/1 etat.

2.    Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)    niezbędne:

 -     wykształcenie co najmniej średnie;

 -     stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy nauczyciela;

  b)    dodatkowe:

-    wysoka kultura osobista;

-       umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;

-       doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

-       pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie;

-       umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

 3.    Zakres zadań:

-       czuwanie nad bezpieczeństwem, higieną i estetycznym wyglądem dzieci;

-       wspieranie dzieci w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety, myciu rąk);

-       pomoc w opiece nad dziećmi, w szczególności podczas spacerów i wycieczek;

-       odbiór dzieci od rodziców przed zajęciami i przekazywanie ich rodzicom po zajęciach;

-       opieka nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica;

-       dbałość o czystość i estetykę przydzielonych pomieszczeń przedszkolnych;

-       wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem placówki;

-       wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych od nauki;

-       prace porządkowe wyznaczone przez dyrektora.

 4.    Wymagane dokumenty:

1)     CV,  list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz

4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach ? jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5)      w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie ?Wymagane dokumenty? w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 14 maja 2019 r. do godz.15.00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy ? pomoc nauczyciela/woźna? w  Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przeszkolą po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kórnik (http://bip.kornik.pl)

   CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

 

 Informacja o przetwrzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

 

NABÓR NA STANOWISKO POMOCY KUCHENNEJ W PRZEDSZKOLU KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

 

Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko pomocy kuchennej

 

1.     Warunki zatrudnienia:

a)    forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b)    wymiar zatrudnienia - 1/1 etat.

 2.      Wymagania związane ze stanowiskiem:

 a)         niezbędne:

-          wykształcenie podstawowe;

-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy kuchennej;

 b)         dodatkowe:

-          umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków;

-          umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD;

-          umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;

-          wykształcenie zawodowe o kierunku gastronomicznym;

-          doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

-          pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie;   umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

 3.      Zakres zadań:

-          wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem posiłków;

-          staranne i rzetelne wykonywanie czynności powierzonych przez kucharza;

-          przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków;

-          utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i pomocniczych, urządzeń oraz naczyń kuchennych;

-          usuwanie z pomieszczeń kuchennych odpadków, utrzymywanie w porządku i czystości pomieszczenia na odpadki;

-          utrzymanie w należytym stanie  powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;

-          stosowanie w pracy  wymogów HCCP,  GHP (dobrej praktyki higienicznej) i GMP (dobrej praktyki produkcyjnej);

-          przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;

-          wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem kuchni przedszkolnej;

-          wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych.

 4.         Wymagane dokumenty:

 1)      list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach ? jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5)      w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie ?Wymagane dokumenty? w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

 [ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

  ......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 14 maja 2019 r. do godz.15.00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy ? pomoc kuchenna? w  Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, 

ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

 CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

 

 Informacja o przetwrzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

  

NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DO PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DO PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

 

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE  ogłasza nabór na stanowisko NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 1. Warunki zatrudnienia: 

a)  forma zatrudnienia  umowa o pracę ; 

b)  wymiar zatrudnienia  cały etat

         2. Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)  niezbędne: 

1) ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;

2) w stosunku do kandydata na stanowisko, nie  toczy  się  postępowanie  karne  w sprawie   o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

3) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 pkt 3 Ustawy Karta Nauczyciela, w okresie    3 lat przed  nawiązaniem  stosunku  pracy,  albo  karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 Ustawy Karta Nauczyciela;

5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;

 b) dodatkowe:   

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętności planowania,
 • zdolności plastyczne i muzyczne
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kwalifikacje do nauki języka angielskiego.

3.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

6) Oświadczenie, o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

7) Oświadczenie, że nie  toczy  się  przeciwko  kandydatowi do pracy  postępowanie  karne  w sprawie   o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 Oświadczenia, o których mowa w punkcie ?Wymagane dokumenty? w pozycji od 4) do 7) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

[ ] Oświadczam*, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych

[ ] Oświadczam*, że nie  toczy  się  przeciwko  mnie  postępowanie  karne  w sprawie   o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru        .......................................................

                                                                                       Podpis kandydata do pracy

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 14 maja  2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w  sekretariacie Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul .Dworcowa 11,

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

 CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

 

 Informacja o przetawrzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko w Wydziale Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

   Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko   w Wydziale  Eksploatacji

i  Infrastruktury  Technicznej

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik 

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 

Ewelinę Pszeniczną

 

zamieszkałą w  Kromolicach

 

Na  konkurs  wpłynęło 7 ofert. Wszystkie  spełniały  wymogi  formalne.   Rozmowę  kwalifikacyjną   przeprowadzono  z  7  kandydatami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani  Ewelina Pszeniczna  posiada wykształcenie  wyższe i doświadczenie w pracy  administracji publicznej. Wykazała się dobrą znajomością  przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zna obsługę  programów informatycznych. Zaprezentowała  się  jako  osoba konkretna  i  kompetentna.  Kandydatka  spełnia  warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku.

 

 

Kórnik, dnia   23 kwietnia    2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

1. Warunki zatrudnienia:

 1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
 2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

 1. niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie średnie,

-     umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

 1. dodatkowe:

-      minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej (preferowane: ochrona środowiska i rolnictwa),

-      praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa

-      prawo jazdy kat. B,

-      znajomość ustaw: o funduszu sołeckim, o ochronie zwierząt, prawo ochrony środowiska,

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

-      komunikatywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-      dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 

3. Zakres zadań:

-        prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim,

-        sporządzanie sprawozdań

-        prowadzenie teczek sołectw,

-        weryfikacja faktur,

-        wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi,

-        wydawanie decyzji na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną,

-        prowadzenie ewidencji psów,

-        zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,

-        przygotowanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

-        koordynacja działań związanych z deratyzacją,

-       zapewnienie opieki zwierzętom leśnym poszkodowanym w przypadku zdarzeń drogowych,

-        propagowanie edukacji ekologicznej poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, szkołami i innymi jednostkami,

 

-        prowadzenie spraw związanych z funduszami celowymi w zakresie pożyczek i dotacji na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,

-        udział w komisji rozpatrującej wnioski na wycinkę drzew i krzewów,

-        przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,

-        zastępstwo nieobecnych pracowników wydziału, zgodnie z poleceniem kierownika,

-        zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza,

-        wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym, zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,

-        przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej,

-        wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,

-        przestrzeganie dyscypliny pracy,

-        inne prace zlecone przez kierownika Wydziału.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 2 maja 2019 roku do godz. 15.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr 61 817 04 11 wew. 616.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 

Specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

w celu   zastępstwa urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

w  Wydziale  Planowania Przestrzennego

w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 

Kamilę Barczak

 

Zamieszkałą  w  Szczytnikach

 

 

Na  konkurs wpłynęły  2 ofert.   Rozmowy  przeprowadzono  z  2  kandydatami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Kamila Barczak spełnia  wszystkie  wymagania   formalne  zawarte  w  ogłoszeniu  o naborze jak również wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą z zakresu  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  a  także  z  Kodeksu Postępowania  Administracyjnego  oraz  ustawy  o Samorządzie  Gminnym  i pozostałych wymaganych  ustaw.

Zaprezentowała  się  jako  osoba  konkretna  i  kompetentna.

 

                                                                                             Burmistrz  Miasta i  Gminy

                                                                                                Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia   4 kwietnia  2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

1. Warunki zatrudnienia:
a. forma zatrudnienia - umowa o pracę
b. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem
a. niezbędne:

 •  obywatelstwo polskie,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 •  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 •  wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie: administracja),
 •  umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

b. dodatkowe:

 •  minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej (preferowane: gospodarka nieruchomościami),
 •  praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu gospodarki nieruchomościami
 •  prawo jazdy kat. B.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

 •  komunikatywność,
 •  odpowiedzialność i rzetelność,
 •  zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
 •  umiejętność organizacji pracy,
 •  umiejętność pracy w zespole,
 •  umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,
 •  dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

3. Zakres zadań:

 •  przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie nabywania nieruchomości,
 •  prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości,
 •  przygotowanie dokumentacji dla planowanych zadań inwestycyjnych gminy,
 •  ewidencjonowanie wydatków związanych z pracą wydziału,
 •  prowadzenie komputerowej ewidencji zadań zlecanych,
 •  weryfikacja faktur,
 •  przygotowanie projektów decyzji i innych aktów administracyjnych,
 •  przygotowanie korespondencji wydziału do wysłania,
 •  regulacja w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych,
 •  przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,
 •  zastępstwo nieobecnych pracowników wydziału, zgodnie z poleceniem kierownika,
 •  zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza,
 •  wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym, zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,
 •  przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej,
 •  wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,
 •  przestrzeganie dyscypliny pracy,
 •  inne prace zlecone przez kierownika Wydziału.


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •  CV, list motywacyjny,
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 •  kopie świadectw pracy,
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 •  podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

5. Inne informacje:
Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

.......................................................
Podpis kandydata do pracy 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.
- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.


Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista ds. gospodarki nieruchomościami" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.
Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod nr 61 817 04 11 wew. 618.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl). 

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR  I PŁAC SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds.  Kadr i Płac.

 

 1. Warunki zatrudnienia: 

a)                forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo; 

b)                wymiar zatrudnienia - 1/1 etatu (w godzinach od 7:30 do 15:30). 

 2.         Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)                  niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • posiadanie wykształcenia minimum średniego,
 • posiadanie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadanie znajomości  zagadnień w zakresie prawa pracy, ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, znajomość przepisów prawa samorządowego, przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel,
 • wysoka kultura osobista.

 b)            dodatkowe:   

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętności planowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość programów linii progman (kadry ,płace, zlecone, płatnik)

 3.          Zakres zadań:

 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy).
 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy.
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców.
 • sporządzanie list płac.
 • rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie.
 • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych.
 • ewidencja zwolnień lekarskich.
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
 • udzielanie pracownikom informacji z zakresu Prawa Pracy.
 • współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska, współuczestnictwo w procesie rekrutacji.

 4.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac,
 • rozliczanie deklaracji ZUS i współpraca z ZUS.

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli [Przedszkola/Szkoły]

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły,

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik

     e-mail: iod@sp1kornik.pl 

 

    dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu / Szkole

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30 kwietnia  2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy specjalista ds. Kadr i Płac w sekretariacie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)  

Nabór na stanowisko robotnika do prac lekkich w Szkole Podstawowej w Radzewie

NABÓR NA STANOWISKO ROBOTNIKA DO PRAC LEKKICH
w Szkole Podstawowej w Radzewie
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie
ogłasza konkurs na stanowisko robotnika do prac lekkich
w Szkole Podstawowej w Radzewie

1. Warunki zatrudnienia:
a) forma zatrudnienia umowa o pracę;
b) wymiar zatrudnienia minimum 1/1 etatu.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:

 •  obywatelstwo polskie;
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 •  minimum wykształcenie zawodowe;
 •  stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich.

b) dodatkowe:

 •  umiejętność obsługi podstawowego sprzętu służącego do wykonywania bieżących napraw i konserwacji sprzętu szkolnego;
 •  umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości wskazanego odcinka pracy;
 •  pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna;

c) staż pracy na podobnym stanowisku mile widziany.

3. Zakres zadań:

 • Wykonywanie drobnych, bieżących napraw i konserwacja sprzętu szkolnego, dbałość o należyty stan sprzętu szkolnego, mebli oraz usuwanie na bieżąco usterek;
 • Bieżący nadzór nad pracą kotłów gazowych;
 • Kontrola stanu technicznego boiska szkolnego i jego urządzeń;
 • Bieżąca kontrola szczelności instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej;
 • utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu i ubrań ochronnych;
 • dbanie o czystości pomieszczeń kotłowni;
 • wykonywanie innych zleconych prac na terenie szkoły.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV obejmujące informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;
3) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich;
4) oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są dane wykraczające poza zakres określony w treści art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.);
6) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

5. Inne informacje - oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych - prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższych oświadczeń:
1) dotyczących rekrutacji bieżącej :
Oświadczam, iż :

 • zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, umieszczoną w ogłoszeniu Szkoły o rekrutacji na wolne stanowisko pracy wskazane w treści ogłoszenia o pracę i akceptuję jej treść;
 • zostałem poinformowany o tym, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niewskazanym w przepisach ustawowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość ich przetwarzania przez jest Szkołę Podstawową w Radzewie.

..................................................................................
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy


Ponadto oświadczam, iż 1:

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, moich danych osobowych wykraczających poza zakres określony w treści art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.), zawartych w treści mojego CV oraz w innych dokumentach i oświadczeniach dołączonych do mojego zgłoszenia aplikacyjnego, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia o pracę.

................................................................................
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

 

2) W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, przez okres najbliższych 12 miesięcy :

Oświadczam, iż 2:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych postepowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

..................................................................................
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy


1 - jeżeli kandydat do pracy w dokumentach aplikacyjnych umieszcza dane niewskazane w art. 221 kodeksu pracy, do których należy w szczególności adres e-mail lub numer telefonu, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie, ponieważ dane te nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi m.in. skontaktowanie się kandydatem;
2 - zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2); zwnego dalej w skrócie "RODO", informujemy, iż :
I. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 ? 035 Radzewo, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmpsc.pl
2) pod numerem telefonu: 882 155 218
3) pisemnie na adres: ,,TMP" s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem "Inspektor ochrony danych".
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją celów związanych z przeprowadzeniem postepowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia o pracę.
2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest :
1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
2) art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj.: wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ mogą wystąpić sytuacje, w których zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (m.in. danych do kontaktu);
3) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne do wykonania umowy, której będziecie Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.
2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę prawną, informatyczną, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:
1). dostępu do treści swoich danych osobowych,
2). sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3). usunięcia swoich danych osobowych,
4). ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5). przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często ? sposobów ich gromadzenia.
VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
1). W stosunku do danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
2). Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1). Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych, w tym art. 221 § 1 Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym.
2). Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.
X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 28 marca 2019 r. do godz.15:00.
Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3 z dopiskiem "Oferta pracy ROBOTNIK".
Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu - pobierz PDF

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu - pobierz PDF

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - pobierz PDF

Konkurs na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy specjalisty d/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i  Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na zastępstwo  urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy specjalisty d/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

w  Wydziale  Planowania Przestrzennego

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe planowanie przestrzenne, urbanistyka lub architektura

6) posiada doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

7) posiada znajomość  zagadnień w zakresie ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawy Prawo Budowlane w zakresie niezbędnym do pracy na ww. stanowisku

8) wysoka kultura osobista.

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:  

1)      komunikatywność

2)      referencje z poprzednich zakładów pracy

3)      odpowiedzialność,

4)      sumienność,

5)      umiejętność pracy w zespole.

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 - przede wszystkim prowadzenie procedur miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

  IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 992)?  

 

     Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

   1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl.Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

                                                                                                                   .......................................................

                                                                                                                      Podpis kandydata do pracy

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl.Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

                                                                                                                     .......................................................

                                                                                                                        Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz MiG,

  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl.Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, e-mail: abi@umig.kornik.pl

  dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urządzi Miasta i Gminy Kórnik.

                                                                                                                 .......................................................

                                                                                                                     Podpis kandydata do pracy

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  15 marca  2019 r. w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  ?Konkurs na stanowisko specjalisty  d/s miejscowych planów zagospodarowania w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik.? Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 22 marca 2019 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

Unieważnienie naboru na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Unieważnienie naboru na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu

Pobierz - PDF

Unieważnienie naboru na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy specjalisty ds. warunków zabudowy

Unieważnienie naboru na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy specjalisty ds. warunków zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu

pobierz - PDF

Konkurs na stanowisko podinspektora ds. promocji internetowej i obsługi BIP w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. promocji internetowej i obsługi BIP
 w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

1. Warunki zatrudnienia:

     a.  forma zatrudnienia - umowa o pracę

     b.  wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

     a.  niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie wyższe lub średnie,

-     umiejętność biegłego posługiwania się biurowymi narzędziami informatycznymi (środowisko Microsoft Windows),

-     znajomość technologii webowych,

      b.  dodatkowe:

-      znajomość zagadnień informatycznych z zakresu zarządzania systemami informatycznymi oraz technologii sprzętowej, wiedza praktyczna w zakresie znajomości sprzętu i oprogramowania informatycznego,

-      znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,

-      znajomość podstawowej obróbki graficznej: rastrowej i wektorowej

-      doświadczenie zarówno z zakresu prowadzenia stron internetowych, BIP,

-      znajomość ePUAP,

-      znajomość ustaw: o Samorządzie Gminnym, o dostępie do Informacji Publicznej, KPA, Instrukcja kancelaryjna,  RODO

-      zagadnień związanych z licencjami elektronicznymi

-      prawo jazdy kat. B.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższej cech, umiejętności:

-      komunikatywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-      dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 3. Zakres zadań:

-   Wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w tym:

 •  prowadzenie rejestru dokumentów i materiałów dotyczących informacji publicznej oraz ich publikacja w BIP;
 •  prowadzenie rejestru dokumentów i materiałów dotyczących petycji oraz ich publikacja w BIP;
 •  przygotowanie do publikacji dokumentów i materiałów dotyczących informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz ich publikacja w BIP;
 •  analizowanie otrzymywanych do publikacji w BIP dokumentów w zakresie anonimizacji danych prawnie chronionych;
 •  publikowanie informacji w BIP w tym statutów, regulaminów, oświadczeń majątkowych.

-     Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby sprawozdań Burmistrza,

-     Opracowywanie graficzne materiałów marketingowych na potrzeby urzędu,

-     Anonimizowanie danych otrzymywanych od komórek organizacyjnych urzędu,

-     Współpraca z Biurem Rady Miasta i Gminy przy publikacji uchwał Rady Miasta i Gminy,

-     Prowadzenie we współpracy z Wydziałem Promocji Gminy strony internetowej www.kornik.pl,

-     Współpraca z sołectwami Gminy Kórnik w zakresie obsługi strony internetowej www.sołectwa.kornik.pl,

-     Współpraca z informatykiem przy administrowaniu stanowisk komputerowych i sieci wewnętrznej urzędu.

Dodatkowo

-        Współpraca z informatykiem przy działaniach doraźnych.

 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 .......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-      Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także
w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 8 marca 2019 roku do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy - podinspektor ds. promocji internetowej i obsługi BIP? w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych pod nr 61 817 04 11 wew. 694.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu znajomości wiedzy informatycznej, obsługi programów Office i graficznych, znajomości technologii webowych.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

1. Warunki zatrudnienia:

 1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
 2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

 1. niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie:  administracja, zarządzanie),

-     umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

 1. dodatkowe:

-      minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej (preferowane: gospodarka nieruchomościami),

-      praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu gospodarki nieruchomościami

-      prawo jazdy kat. B.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

-      komunikatywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-       dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 

3. Zakres zadań:

-        przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie podziałów geodezyjnych,

-        ewidencja decyzji podziałowych,

-        prowadzenie komputerowej ewidencji zadań zlecanych,

-        weryfikacja faktur,

-        przygotowanie projektów decyzji i innych aktów administracyjnych,

-        przygotowanie korespondencji wydziału do wysłania,

-        regulacja w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych,

-        przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,

-        zastępstwo nieobecnych pracowników wydziału, zgodnie z poleceniem kierownika,

-        zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza,

-        wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym, zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,

-        przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej,

-        wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,

-        przestrzeganie dyscypliny pracy,

-        inne prace zlecone przez kierownika Wydziału.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-      Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku do godz. 15.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista ds. gospodarki nieruchomościami" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod nr 61 817 04 11 wew. 618.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl). 

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko intendenta w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko została wybrana:

Pani Arleta Mieloch

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

Posiada kwalifikacje do w/w stanowiska.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kucharza w SP nr 2 w Kórniku

Ogłoszenie wyniku o naborze na stanowisko kucharza w SP nr 2 w Kórniku

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Sławomir Perenc

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydata zdecydowało:

1)      Spełnienie wszystkich wymogów formalnych

2)      rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

 

Ogłoszenie o wyniku o naborze na stanowisko robotnika do spraw lekkich w SP nr 2 w Kórniku

Ogłoszenie wyniku o naborze na stanowisko robotnika do spraw lekkich w SP nr 2 w Kórniku

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Piotr Chmiel

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydata zdecydowało:

1)      Spełnienie wszystkich wymogów formalnych

2)      rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

podinspektora ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

Pana

Jakuba Szymaniaka

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jakub Szymaniak posiada wymagane wykształcenie wyższe oraz doświadczenie z zakresu pozyskiwania i realizacji projektów ze środków zewnętrznych. Wykazał się dobrą znajomością aktualnych procedur aplikacyjnych. Zna obsługę programów informatycznych oraz generatorów wniosków. Zaprezentował się jako osoba konkretna i kompetentna. Kandydat spełnia warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku.

  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski

 

Kórnik, dnia 4 lutego 2019 roku

 

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.3.2019

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.3.2019

na stanowisko:

urzędnicze obsługa administracyjna oraz kasowa

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Katarzyna Zięta

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.1.2019

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.1.2019

na stanowisko:

inspektor ds. świadczeń

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Katarzyna Michałowska

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.2.2019

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.2.2019

na stanowisko:

inspektor ds. świadczeń

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Aleksandra Olkowska

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

Konkurs na stanowisko podinspektora ds. promocji internetowej i obsługi BIP w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. promocji internetowej i obsługi BIP
 w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

1. Warunki zatrudnienia:

 1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
 2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

a. niezbędne:

-    obywatelstwo polskie,

-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-    wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane wykształcenie: informatyczne, pokrewne),

-    umiejętność biegłego posługiwania się biurowymi narzędziami informatycznymi (środowisko Microsoft Windows, programy graficzne),

-    znajomość technologii webowych,

b. dodatkowe:

-    1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania systemami i sieciami informatycznymi,

-    znajomość  zagadnień informatycznych z zakresu zarządzania systemami informatycznymi oraz technologii sprzętowej, wiedza praktyczna w zakresie znajomości sprzętu i oprogramowania informatycznego,

-    znajomość  zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,

-    znajomość obróbki graficznej: rastrowej i wektorowej

-    doświadczenie zarówno z zakresu prowadzenia stron internetowych, BIP,

-    znajomość ePUAP,

-    znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem,

-    znajomość ustaw: o Samorządzie Gminnym, o dostępie do Informacji Publicznej, KPA, Instrukcja kancelaryjna,  RODO

-    zagadnień związanych z licencjami elektronicznymi

-    prawo jazdy kat. B.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższej cech, umiejętności:

-    komunikatywność,

-    odpowiedzialność i rzetelność,

-    zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-    umiejętność organizacji pracy,

-    umiejętność pracy w zespole,

-    umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-    dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 3. Zakres zadań:

-    Wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w tym:

 •  prowadzenie rejestru dokumentów i materiałów dotyczących informacji publicznej oraz ich publikacja w BIP;
 •  prowadzenie rejestru dokumentów i materiałów dotyczących petycji oraz ich publikacja w BIP;
 •  przygotowanie do publikacji dokumentów i materiałów dotyczących informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz ich publikacja w BIP;
 •  analizowanie otrzymywanych do publikacji w BIP dokumentów w zakresie anonimizacji danych prawnie chronionych;
 •  publikowanie informacji w BIP w tym statutów, regulaminów, oświadczeń majątkowych.

-    Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby sprawozdań Burmistrza,

-    Opracowywanie graficzne materiałów marketingowych na potrzeby urzędu,

-    Anonimizowanie danych otrzymywanych od komórek organizacyjnych urzędu,

-    Organizowanie szkoleń i prowadzenie działalności doradczej dla komórek organizacyjnych urzędu w zakresie BIP,

-    Współpraca z Biurem Rady Miasta i Gminy przy publikacji uchwał Rady Miasta i Gminy,

-    Prowadzenie we współpracy z Wydziałem Promocji Gminy strony internetowej www.kornik.pl,

-    Współpraca z sołectwami Gminy Kórnik w zakresie obsługi strony internetowej www.sołectwa.kornik.pl,

-    Współpraca z informatykiem przy administrowaniu stanowisk komputerowych i sieci wewnętrznej urzędu.

Dodatkowo:

-    Współpraca z informatykiem przy działaniach doraźnych.

 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-   CV, list motywacyjny,

-   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-   kopie świadectw pracy,

-   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-   podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-   podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 .......................................................

Podpis kandydata do pracy

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 .......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-   Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-   Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także
w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-   Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-   Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 1 lutego 2019 roku do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - podinspektor ds. promocji internetowej i obsługi BIP"  w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych pod nr 61 817 04 11 wew. 694.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu znajomości wiedzy informatycznej, obsługi programów Office i graficznych, znajomości technologii webowych.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

 

Nabór na stanowisko robotnika do prac lekkich w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku

NABÓR NA STANOWISKO ROBOTNIKA DO PRAC LEKKICH

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku ogłasza konkurs na stanowisko robotnika do prac lekkich

w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia  umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia minimum 1/2 etatu.

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • minimum wykształcenie zawodowe;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich.

b)        dodatkowe:

 • umiejętność obsługi podstawowego sprzętu służącego do wykonywania bieżących napraw i konserwacji sprzętu szkolnego;
 • umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości wskazanego odcinka pracy;
 • pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna;

c)       staż pracy: min. 1 rok na podobnym stanowisku 

3.             Zakres zadań: 

 • Wykonywanie drobnych, bieżących napraw i konserwacja sprzętu szkolnego, dbałość o należyty stan sprzętu szkolnego, mebli oraz usuwanie na bieżąco usterek;
 • Bieżący nadzór nad pracą kotłów gazowych;
 • Kontrola stanu technicznego boiska szkolnego i jego urządzeń;
 • Bieżąca kontrola szczelności instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej;
 • utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu i ubrań ochronnych;
 • dbanie o czystości pomieszczeń kotłowni;
 • wykonywanie innych zleconych prac na terenie szkoły.

4.         Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich;
 • oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego

 

5. Inne informacje:

 

    Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

   1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

                                                                                                              .......................................................

 

                                                                                                                      Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracownika Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku".

 

                                                                                                              .......................................................

 

                                                                                                                        Podpis kandydata do pracy

 

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor szkoły,

 

  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, e-mail: iodo@sp2kornik.home.pl,

 

  dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.03.2019 r.,

 

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

 

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

 

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkolę Podstawowej nr 2 w Kórniku.

  

 

                                                                                                                             .......................................................

                                                                                                                                  Podpis kandydata do pracy

 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 1 lutego 2019 r. do godz.12:00 

Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11 z dopiskiem

"Oferta pracy ROBOTNIK"

            Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.


Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)  

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. wymiaru podatków

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko specjalista ds. wymiaru podatków

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 Panią

 Beatę Szałamachę

 zamieszkałą w  Czmoniu

 

Na  konkurs  wpłynęło  10  ofert. Jedna nie  spełniała  wymogów  formalnych, jedna osoba zrezygnowała. Rozmowę  kwalifikacyjną  przeprowadzono  z  8  kandydatami, którzy  poddali  się  również  testowi sprawdzającemu  wiedzę  na temat  podatków  i opłat  lokalnych.  W kolejnym etapie przeprowadzono dodatkową  rozmowę  z  3 osobami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Pani  Beata Szałamacha zdała test sprawdzającą wiedzę na temat podatków i opłat lokalnych zdobywając  wysoką  ilość punktów. Posiada wykształcenie  wyższe. Wykazała się dobrą znajomością  przepisów prawa podatkowego. Zna obsługę  programów informatycznych. Zaprezentowała  się  jako  osoba konkretna  i  kompetentna.  Kandydatka  spełnia  warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku.

  Kórnik, dnia   8 stycznia    2019 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

1. Warunki zatrudnienia:

 1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
 2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

a. niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie: ekonomiczne, z zakresu prawa i administracji),

-     umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

b. dodatkowe:

-      minimum roczne doświadczenie zawodowe z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów ze środków zewnętrznych,

-      praktyczna i teoretyczna aktualna wiedza z obszaru przygotowania i realizacji projektów współfinasowanych ze środków zewnętrznych (krajowych, unijnych, innych),

-      ukończone studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej,

-      doświadczenie zarówno z zakresu projektów infrastrukturalnych, jak i społecznych,

-      prawo jazdy kat. B.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższej cech, umiejętności:

-      komunikaywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-       dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 3. Zakres zadań:

-     wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy,

-     współopracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą zgodnie z wytycznymi programowymi,

-     prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów,

-     przygotowywanie dokumentów związanych z rozliczaniem realizowanych projektów i wniosków o płatność,

-     współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania ? współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych,

-     bieżąca obsługa  administracyjna i archiwizacja dokumentacji projektowej,

-     realizowanie działań promocyjnych wymaganych zapisami programów pomocowych,

-     prowadzenie działań informacyjnych w zakresie warunków i możliwości pozyskania dofinansowania przez jednostki podległe gminie, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne grupy zawodowe i społeczne.

 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-      Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 17 stycznia 2019 roku do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych? w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych pod nr 61 817 04 11 wew. 694.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu funduszy europejskich.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

 

Konkurs na stanowisko urzędnicze inspektora ds. administracyjnych oraz kasowych

Ogłoszenie o naborze OPS.110.3.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze inspektora ds. administracyjnych oraz kasowych.

w wymiarze pełnego etatu, umowa o pracę od dnia 01/02/2019.
Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a.

I. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne (formalne):

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie co najmniej średniego wykształcenia lub średniego branżowego
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,

 II. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe

1.znajomość KPA,

2.znajomość przepisów o gospodarce kasowej jednostki,

3.znajomość obsługi systemów elektronicznych Poczta Polska, bankowość elektroniczna,

4.znajomość obsługi kancelaryjnej w systemie bezdziennikowym,

5.umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),

6.umiejętność redagowania decyzji i pism,

7.skrupulatność,

8.dokładność, precyzja,

9.systematyczność,

10.umiejętność pracy  pod presją czasu,

11.umiejętność dobrej organizacji pracy,

12.umiejętność  pracy w zespole,

13.wysoka kultura osobista,

14.dyskrecja

15.umiejętność rozmowy z trudnym klientem.

III. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

Preferowane wykształcenie średnie ekonomiczne.

IV. Informacja o tym czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej  6% :

W miesiącu grudniu 2018 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy  niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku

Warunki pracy  na proponowanym stanowisku obejmują między innymi :

1) wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem,

2) pracę w siedzibie OPS przy ul. Poznańskiej 34a Kórnik (II piętro),

3) wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych,

4) kontakt  telefoniczny i osobisty z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

5) szkolenia również poza siedzibą jednostki.

 VI. Miejsce i otoczenie organizacyjno -techniczne:

1) narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,

2) bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

3) praca w pokoju wieloosobowym,

4) budynek dwupiętrowy zaopatrzony w windę oraz podjazd przystosowany do osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich

VII. Zakres zadań na stanowisku:

1) obsługa kasowa i bankowa,

2) obsługa kancelaryjna systemu bezdziennikowego,  

3) obsługa systemu elektronicznego Poczty Polskiej,

4) obsługa systemu bankowości elektronicznej,

5) obsługa administracyjna ZFŚS,

6) obsługa administracyjna ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych,

7) sprawozdawczość,

8) przygotowanie dokumentów do księgowości  w szczególności list, raportów,

9) redagowanie pism urzędowych,

10) obsługa programów POMOST, Progman Wyposażenie

11) inne- zgodnie z wymogami na danym stanowisku

VIII. Osoby spełniające wymagania niezbędne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

IX. Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 24-01-2019 do godz. 12.00. Decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.

Wymagane dokumenty:

- CV z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rekrutacją ( wraz z numerem telefonu i wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny do kandydata)

- List motywacyjny,

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego zdobyte wykształcenie,

- Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

X. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30-01-2019 do godz. 15.30

Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby na stanowisko urzędnicze-obsługa administracyjna oraz kasowa umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

 Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                                                  .......................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników urzędu.

 

.......................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: abi@umig.kornik.pl;
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 roku.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.

 

 

 

Konkurs na stanowisko inspektor ds. świadczeń

Ogłoszenie o naborze OPS.110.2.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Ogłasza konkurs na stanowisko inspektor ds. świadczeń

w wymiarze 0,5 etatu, umowa o pracę od dnia 01/02/2019.
Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a.

I.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne (formalne):

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiada co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,

 II.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe 

 1. znajomość KPA,
 2. umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),
 3. umiejętność redagowania decyzji i pism,
 4. znajomość przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz prawo energetyczne,
 5. skrupulatność,
 6. dokładność, precyzja,
 7. systematyczność,
 8. umiejętność pracy  pod presją czasu,
 9. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 10. umiejętność  pracy w zespole,
 11. wysoka kultura osobista,
 12. dyskrecja
 13. umiejętność rozmowy z trudnym klientem.

III. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

Preferowane wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne.

IV. Informacja o tym czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej  6% :

W miesiącu grudniu 2018 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy  niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku

Warunki pracy  na proponowanym stanowisku obejmują między innymi :

1) wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem,

2) pracę w siedzibie OPS przy ul. Poznańskiej 34a Kórnik (II piętro),

3) wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych,

4) kontakt  telefoniczny i osobisty z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

5) szkolenia również poza siedzibą jednostki.

VI. Miejsce i otoczenie organizacyjno -techniczne:

1) narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,

2) bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

3) praca w pokoju wieloosobowym,

4) budynek dwupiętrowy zaopatrzony w windę oraz podjazd przystosowany do osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich

VII. Zakres zadań na stanowisku:

1) sprawozdawczość,

2) przygotowywanie projektów decyzji,

3) przygotowanie dokumentów do księgowości  w szczególności list, raportów,

4) redagowanie pism urzędowych,

5) obsługa programów POMOST,

VIII. Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 24-01-2019 do godz. 12.00

Wymagane dokumenty:

- CV z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rekrutacją ( wraz z numerem telefonu i wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny do kandydata)

- List motywacyjny,

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego zdobyte wykształcenie,

- Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

IX. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30-01-2019 do godz. 15.30

Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby na stanowisko pomocnicze umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                                                  .......................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników urzędu.

 

.......................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: abi@umig.kornik.pl;
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 roku.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.

 

 

Konkurs na stanowisko inspektor ds. świadczeń

Ogłoszenie o naborze OPS.110.1.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Ogłasza konkurs na stanowisko inspektor ds. świadczeń

w wymiarze pełnego etatu, umowa na zastępstwo od dnia 01/02/2019.
Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a.

I.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne (formalne):

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie co najmniej średniego wykształcenia lub średniego branżowego,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,

II. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe 

 1. znajomość KPA,
 2. umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),
 3. umiejętność redagowania decyzji i pism,
 4. znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 5. znajomość przepisów ustawy o świadczeniu wychowawczym,
 6. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,   
 7. skrupulatność,
 8. dokładność, precyzja,
 9. systematyczność,
 10. umiejętność pracy  pod presją czasu,
 11. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 12. umiejętność  pracy w zespole,
 13. wysoka kultura osobista,
 14. dyskrecja
 15. umiejętność rozmowy z trudnym klientem.

III. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

- preferowane wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne,

- posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy w administracji samorządowej

IV. Informacja o tym czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej  6% :

W miesiącu grudniu 2018 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy  niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku

Warunki pracy  na proponowanym stanowisku obejmują między innymi :

1)  wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem,

2)  pracę w siedzibie OPS przy ul. Poznańskiej 34a Kórnik (II piętro),

3)  wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych,

4)  kontakt  telefoniczny i osobisty z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

5)  szkolenia również poza siedzibą jednostki.

VI. Miejsce i otoczenie organizacyjno -techniczne:

1)    narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,

2)    bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

3)    praca w pokoju wieloosobowym,

4)    budynek dwupiętrowy zaopatrzony w windę oraz podjazd przystosowany do osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich

VII. Zakres zadań na stanowisku:

1)  sprawozdawczość,

2)  przygotowanie projektów decyzji,

3)  przygotowanie dokumentów do księgowości  w szczególności list, raportów,

4)  redagowanie pism urzędowych,

5)  obsługa programów POMOST, TOP_TEAM

6)  inne- zgodnie z wymogami na danym stanowisku

 VIII. Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 24-01-2019 do godz. 12.00 Decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.

 IX. Osoby spełniające wymaganie niezbędne, które złożyły komplet wymaganych dokumentów zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomione telefonicznie.

 Wymagane dokumenty:

- CV z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rekrutacją ( wraz z numerem telefonu i wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny do kandydata)

- List motywacyjny,

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego zdobyte wykształcenie,

- Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 X. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30-01-2019 do godz. 15.30

Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby na stanowisko inspektor ds. świadczeń umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                                .......................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników urzędu.

 

.......................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: abi@umig.kornik.pl;
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 roku.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.