logo
logo bip

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Żłobku "Hocki Klocki" w Kamionkach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

Ogłasza nabór na stanowisko 

sprzątaczki w Żłobku "Hocki Klocki" w Kamionkach

 1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia - 1/4 etatu.

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • niekaralność za przestępstwa umyślne,
  • wykształcenie podstawowe,

3. Zakres zadań:

Codzienne sprzątanie, wyznaczonych pomieszczeń tj.:

sale ( minimum 2 razy w tygodniu);

łazienki, toalety ( minimum 2 razy w tygodniu);

kurze ( szafki, parapety, drzwi, listwy itp.)

codzienne zamiatanie korytarzy, mycie parapetów, drzwi , listew itp. z dodatkiem dostępnych środków czystości

wietrzenie sprzątanych pomieszczeń;

opróżnianie koszy na śmieci;

podlewanie kwiatów doniczkowych w powierzonych pomieszczeniach;

przeprowadzeniu (w miarę potrzeby) dezynfekcji urządzeń sanitarnych;

usuwanie na bieżąco wszelkich nieczystości i zabrudzeń (pajęczyny, krzesła itp.)

niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu lub zauważonych usterek, mogących być przyczyną

nieszczęśliwych wypadków;

sprawdzaniu ( po sprzątaniu) zabezpieczenia okien, kranów, drzwi;

wygaszanie świateł;

4. Wymagane dokumenty:

  • CV, życiorys;
  • świadectwa pracy;
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 

07.01.2020r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - SPRZĄTACZKA" w sekretariacie Żłobku "Hocki Klocki" w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postepowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Żłobka "Hocki Klocki"

 w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Żłobek "Hocki Klocki" w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Żłobek "Hocki Klocki" w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Żłobek "Hocki Klocki" w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Żłobka "Hocki Klocki",

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

   e-mail: iod@mawe.pl

dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Żłobku "Hocki Klocki".

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 07.01.2020 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta pracy - SPRZĄTACZKA" w sekretariacie Żłobka "Hocki Klocki" w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Żłobka "Hocki Klocki" w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl) 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Sekretarza Miasta i Gminy

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy ? niezbędne (formalne):

1)      obywatelstwo polskie,

2)      spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,

3)      wykształcenie: wyższe,

4)      co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach,
o których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa
w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

5)      brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 6)      II. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

7)      zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w tym nadzór nad przygotowaniem Uchwał Rady Miasta i Gminy Kórnik,

8)      zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi,

9)      kształtowanie i ochrona pozytywnego wizerunku Miasta i Urzędu,

10)  zapewnienie warunków organizacyjnych, finansowych i materialno-technicznych dla działalności Urzędu,

11)  koordynacja i nadzór nad przestrzeganiem zasad przy udzielaniu zamówień publicznych,

12)  prowadzenie innych spraw powierzonych przez Burmistrza na podstawie udzielonych pełnomocnictw czy upoważnień.

  III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy ? dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1)   znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na stanowisku pracy Sekretarza,

2)   10 - letni staż pracy, w tym co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w ww. art., oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

3)   preferowane wykształcenie magisterskie o profilu prawniczym

4)   predyspozycje i umiejętności kandydata: zdolności menadżerskie, doświadczenie
w kierowaniu zespołem, kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań, operatywność, innowacyjność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, biegła obsługa komputera. 

 IV. Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Plac Niepodległości 1,62-035 Kórnik

 V. Warunki pracy

1. Wymiar etatu: 1/8.

2. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, kolejna umowa
o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony pod warunkiem spełnienia oczekiwań pracodawcy.

3. Wynagrodzenie: zgodne z aktualnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.

4.Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca
w siedzibie, praca poza siedzibą Urzędu, praca w zespole, szkolenia, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 VI. Miejsce i otoczenie organizacyjno ? techniczne stanowiska pracy:

1)      narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,

2)      bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

3)      budynek dwupiętrowy dostosowany do osób niepełnosprawnych,

4)      budynek wyposażony w podjazd i windę o szerokości drzwi i powierzchni kabiny przystosowanej dla wózków inwalidzkich,

5)      ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ale przegrodzone drzwiami ,

6)      jedyna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich jest położona na parterze, miejsce pracy Sekretarza I piętro.

 VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),

2)      krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy, w tym staż pracy na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

5)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz
w załączeniu),

6)      podpisane oświadczenia kandydata (oświadczenia w załączeniu):

a)    posiadanym obywatelstwie,

b)   posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

c)    korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)   że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

e)    niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

ww. oświadczenia powinny zawierać klauzulę wynikającą z art. 233 k.k.

7)      podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (informacja w załączeniu).

8) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.Uprawnienie, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 

9) Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 marca 2020 r.(włącznie)
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, sekretariat w godz. pracy urzędu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Plac Niepodległości 1

62-035 Kórnik

z dopiskiem: Konkurs

VIII. Dodatkowe informacje:

-     pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

-     pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym,

-     zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

 Uwaga:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik . Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik pod adresem
    e-mail: abi@umig.kornik.pl.
  2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treść informacji do pobrania ze strony internetowej: https://bip2.wokiss.pl/kornik (w zakładkach Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
  3. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  4. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
  5. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne ? podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  6. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
  7. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  8. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
    1. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/praca-konkursy-nabory.html.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 618972 604

 Pobierz:

- Oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  - pobierz PDF
- Oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - pobierz PDF
- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz PDF

 

Konkurs na stanowisko DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KÓRNIKU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

Ogłasza konkurs

Kandydatów na stanowisko 

DYREKTORA

 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KÓRNIKU

 

adres jednostki: 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34A

1. Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

1) kierowanie bieżącą działalnością jednostki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) organizowanie działalności jednostki,

3) składanie oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki, mających na celu realizację zadań statutowych lub ustawowych,

4) reprezentowanie Gminy Kórnik przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również przed innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania jednostki,

5) kierowanie gospodarką finansową jednostki i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość, w tym opracowywanie planu finansowego jednostki oraz dysponowanie środkami określonymi w planie,

6) wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach posiadanych upoważnień,

7) zawieranie umów cywilnoprawnych i porozumień,

8) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania i organizację jednostki,

9) efektywne gospodarowanie mieniem będącym w zarządzie OPS,

10)  wykonywanie czynności za pracodawcę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w stosunku do pracowników jednostki,

11) informowanie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o bieżącej działalności jednostki,

12) przygotowanie dla potrzeb Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik sprawozdań, ocen, analiz, bieżących informacji z realizacji powierzonych zadań,

13) udział w posiedzeniach Komisji Rady Miasta i Gminy Kórnik i sesjach Rady Miasta i Gminy Kórnik w przypadku omawiania spraw dotyczących Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku,

14) współdziałanie w realizacji statutowych celów i zadań z organami gminy, właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Urzędem Wojewódzkim i innymi jednostkami zewnętrznymi,

15) pozyskiwanie środków zewnętrznych,

16) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej,

17) nadzór nad publikowaniem informacji i ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informację o warunkach pracy na stanowisku, którego dotyczy nabór

1) podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności,

3) biuro znajduje się na II piętrze w budynku posiadającym windę.

3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,

3) posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

4) posiada, co najmniej 5 letni staż pracy, w tym, co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej, oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

5) znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych,

6) nie jest skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność kierowania zespołem.

2) umiejętność praktycznego stosowania przepisów.

3) umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych.

4) znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych przeznaczonych na statutową działalność Ośrodka.

5) prawo jazdy kat. B.

6) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

7) dobra znajomość obsługi komputera (obsługa pakietu Microsoft Office),

8) wysoka kultura osobista,

9) zdolności logistyczno-organizacyjne,

10) umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem,

11) umiejętność pracy pod presją czasu,

12) odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowanie powierzonych zadań,

13) komunikatywność i umiejętność budowania relacji,

14) umiejętność praktycznego stosowania przepisów,

15) aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,

16) śmiałość i konsekwencja podczas realizacji zadań,

17) kreatywność, sumienność, łatwość nawiązywania kontaktów, bezstronność, rzetelność, dyspozycyjność.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

1) podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

6) podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

7) podpisane odręcznie oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

10) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1 62-035 Kórnik w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku"

Umowa o pracę na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na okres próbny na czas trzech miesięcy.

Uwaga:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik . Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik  pod adresem
    e-mail: abi@umig.kornik.pl.
  2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treść informacji do pobrania ze strony internetowej: https://bip2.wokiss.pl/kornik (w zakładkach Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
  3. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  4. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
  5. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne - podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  6. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
  7. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  8. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  9. Wymagane oświadczenia, list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
  10. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art.16 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy).
  11. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/praca-konkursy-nabory.html.  

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski

 

Oświadczenie do celów rekrutacji

w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 

Zgodnie z wymogami określonymi w obowiązującej ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz świadoma/y odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. oświadczam, iż:

- posiadam obywatelstwo polskie,

- mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

- nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 ??..??????????

                                                                                                          (podpis kandydata)

 

Oświadczenie do celów rekrutacji

 

w ramach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 

 

            Ja, niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. oświadczam, że zgodnie z art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie byłam/em karana/y zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w Urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

 

                                                                                                       ??..??????????

 

                                                                                                             (podpis kandydata)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

 

- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

 

- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.

 

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 

- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

Informuję, że na ww. stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

Panią

Paulinę Sypień-Giczkowską

Zamieszkałą w Kórniku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Paulina Sypień-Giczkowska wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka spełniła warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązania się z powierzonych zadań i obowiązków.

                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                         Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia 12 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Kancelarii Ogólnej
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik 

1. Warunki zatrudnienia:

1) forma zatrudnienia - umowa o pracę

2) wymiar zatrudnienia - pełny etat. 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

1) niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) wykształcenie minimum średnie,

f) minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

g) praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej,

h) umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

i) od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

- komunikatywność,

- odpowiedzialność i rzetelność,

- zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

- umiejętność organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pracy pod presją czasu oraz z trudnym klientem,

- dyspozycyjność, kreatywność , zaangażowanie, lojalność.

3. Zakres zadań:

- obsługa interesantów w zakresie: wydawania i przygotowywania druków, wniosków do załatwienia spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków i przesyłek awizowanych,

- udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw i strukturze organizacyjnej Urzędu,

- udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, stowarzyszeniach, firmach działających na terenie gminy oraz wskazywanie kompetentnych osób i miejsca do załatwienia sprawy,

- wykonywanie czynności kancelaryjnych, a w szczególności odbiór przesyłek listowych i innych, adresowanych i dostarczanych do Urzędu,

- rejestracja przesyłek w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,

- dekretacja i rozdzielanie korespondencji w uzgodnionym zakresie,

- ewidencja i wysyłka korespondencji wychodzącej z Urzędu,

- udostępnianie materiałów instruktażowych i promocyjnych Gminy,

- przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie danej sprawy,

- aktualizacja oferty Urzędu,

- obsługa skrzynki podawczej e-PUAP,

- obsługa skrzynek mailowych,

- współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

- przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,

- zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza,

- wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,

- inne prace zlecone przez kierownika biura,

- wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,

- przestrzeganie dyscypliny pracy,

- przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV, list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kopie świadectw pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

- podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

5. "W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%."

6. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

                                                                                                            .......................................................

                                                                                                                   Podpis kandydata do pracy

 2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

                                                                                                            .......................................................

                                                                                                                   Podpis kandydata do pracy

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że:

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem,
e-mail: abi@umig.kornik.pl.

- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów
 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 23.12. 2019 roku do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista w Kancelarii Ogólnej" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu
z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Kancelarii Ogólnej pod nr 61 817 04 11.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

Ogłoszenie konkursu na stanowisko specjalisty w Wydziale Eksploatacji Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Ogłoszenie konkursu na stanowisko specjalisty w Wydziale Eksploatacji Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 1. Warunki zatrudnienia:

- forma zatrudnienia - umowa o pracę

- wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

1. niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- wykształcenie minimum średnie (preferowane wykształcenie: drogowe, budowlane, administracja publiczna,)

- umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

2. dodatkowe:

- doświadczenie w pracy w administracji publicznej

- znajomość ustaw: Ustawa o drogach publicznych, Prawo Budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego.

- prawo jazdy kat. B.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

- komunikatywność,

- odpowiedzialność i rzetelność,

- zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

- umiejętność organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

- dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

3. Zakres zadań:

Prowadzenie spraw dotyczących dróg gminnych oraz czynności administracyjnych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV, list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kopie świadectw pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

- podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik. 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 18 grudnia 2019 roku do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista w Wydziale Eksploatacji Infrastruktury Technicznej? w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Eksploatacji Infrastruktury Technicznej pod nr 61 817 04 11 wew. 603.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl). 

Ogłoszenie o wynikach naboru pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekuna osoby niepełnosprawnej

w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni"

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią/Pana

Katarzynę Skoczylas

zamieszkałą/ego w Kórniku

 

Na konkurs wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi formalne.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Znajomość charakteru pracy z osobami z zaburzeniami zachowania oraz różnorakimi niepełnosprawnościami  przez Panią Katarzynę Skoczylas miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o naborze na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej.

 

Zastępca Dyrektora ŚDS "Gościnni"

Karolina Świątek

   

Kórnik, dnia 28 listopada 2019 r.

 

 

 

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań

 inwestycyjnych,

6) posiada wykształcenie minimum średnie budowlane - w specjalności: drogi, inżyniera środowiska,

7) kandydat powinien posiadać prawo jazdy kat. B,

8) posiada znajomość ustaw:

 - o samorządzie gminnym,

 - prawo budowlane,

 - prawo zamówień publicznych.

II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) Komunikatywność,

2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922)"

IV. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, email: abi@umig.kornik.pl.

- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 29.02.2020 r.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r., w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: "Konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik." Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 stycznia 2020r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                        Przemysław Pacholski

Kórnik, 25 listopada 2019 roku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

specjalisty ds. zamówień publicznych w Urzędzie

Miasta i Gminy Kórnik

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko Komisja konkursowa wybrała:

Panią

Edytę Słabolepszą 

Na konkurs wpłynęły 3 oferty, wszystkie spełniały wymogi formalne. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 3 kandydatami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Edyta Słabolepsza spełnia wszystkie wymagania formalne i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. Pani Edyta Słobolepsza zaprezentowała się jako osoba konkretna i kompetentna.

                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia 31 października 2019 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Sekretarza Miasta i Gminy Kórnik

 

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w, nabór odbył się bez wyboru kandydata.

 

                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                          Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia 5 listopada 2019 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

1. Warunki zatrudnienia:
a) forma zatrudnienia - umowa o pracę,
b) wymiar zatrudnienia - pełny etat.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

a) niezbędne:

- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie: administracja),
- umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

b) dodatkowe:

- praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego i gospodarki nieruchomościami.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

- komunikatywność,
- odpowiedzialność i rzetelność,
- zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
- umiejętność organizacji pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,
- dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

3. Zakres zadań:

- przede wszystkim prowadzenie postępowań w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej,
- prowadzenie postępowań w sprawie najmu lokali gminnych,
- inne prace zlecone przez przełożonych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV, list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- kopie świadectw pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
- podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista ds. gospodarki nieruchomościami" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod nr 61 817 04 11 wew. 618.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że:

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.
- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. warunków zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Specjalisty ds. warunków zabudowy

w Wydziale Planowania Przestrzennego

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała

 Panią

Monikę Politowicz

Zamieszkałą w Środzie Wielkopolskiej. 

Na konkurs wpłynęły 2 oferty. Rozmowy przeprowadzono z 2 kandydatami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Politowicz spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze jak również wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o Samorządzie Gminnym i pozostałych wymaganych ustaw.
Zaprezentowała się jako osoba konkretna i kompetentna.

                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                          Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia 21 października 2019 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"

Zastępca Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"

ogłasza  nabór na  stanowisko 

Opiekuna osoby niepełnosprawnej w wymiarze pełnego etatu

I. Niezbędne wymagania

  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych,
  3. korzystanie w pełni z praw publicznych,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  5. niekaralność za przestępstwa umyślne,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. wykształcenie co najmniej średnie,
  8. co najmniej trzymiesięczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
  9. wysoka kultura osobista.

 II. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,

4. umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi;

Wymagane dokumenty

  1. Życiorys;
  2. List motywacyjny;
  3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
  4. Kopie świadectw pracy;
  5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
  6. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
  7. Referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji;
  8. Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni", ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

.......................................................

                                                                           Podpis kandydata do pracy

 2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni", ul. 20 Października 69,  62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"."

.......................................................

                                                                            Podpis kandydata do pracy

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni", ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zastępca Dyrektora ŚDS "Gościnni".

- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni" na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni". Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni".

Zakres obowiązków:

  1. znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w ramach powierzonego stanowiska;
  2. znajomość i przestrzeganie wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności regulaminów, instrukcji, zarządzeń;
  3. dbanie o higienę osobistą uczestników,
  4. karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,
  5. pomoc uczestnikom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia uczestnika tego wymaga,
  6. opieka nad uczestnikami w trakcie dowozów;
  7. dbanie o bezpieczeństwo uczestników,
  8. dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność;
  9. współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników;
  10. współdziałanie z Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni" oraz z innymi pracownikami przy ustalaniu indywidualnych programów,

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 20 listopada 2019 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni"  w Kórniku, przy ul. 20 Października 69, lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualnej rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do  30 listopada 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

  

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim, 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, 
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, 
5) posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań inwestycyjnych, 
6) posiada wykształcenie minimum średnie - kierunek: inżyniera środowiska, 
7) kandydat powinien posiadać prawo jazdy kat. B, 
8) posiada znajomość ustaw: - o samorządzie gminnym, - prawo budowlane - prawo zamówień publicznych.

II. Wymagania dodatkowe kandydata: 
1) Komunikatywność, 
2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 
2) list motywacyjny, 
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
4) kopie świadectw pracy, 
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia, 
8) kserokopia dowodu osobistego, 
9) klauzula o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922)?.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 15 listopada 2019 r., w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: ?Konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.? Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2019 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Burmistrz Miasta i Gminy
Przemysław Pacholski

Kórnik, 18 października 2019 roku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty 

w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

 Panią

Hannę Wyrwę

 zamieszkałą w Kórniku

Na konkurs wpłynęło 20 ofert, 12 ofert nie spełniało wymogów formalnych.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 8 kandydatami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Hanna Wyrwa podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba kompetentna i konkretna. Kandydatka spełnia oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Pani Hanna Wyrwa przyjęła zaproponowane warunki pracy i płacy.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Pacholski

 

Kórnik, dnia 14 października 2019 r.

 

 

Nabór kandydatów na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Nabór kandydatów na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku ogłasza stały nabór kandydatów  do bazy na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

  1. Zadania kuratora :

Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Kurator ma dbać o to, aby jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską, ale nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych . Potrzebuje pomocy przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi ( np. fryzjerskie ), rozporządzać zarobkiem oraz dokonywać czynności dotyczących przedmiotów oddanych tej osobie do swobodnego użytku. Nie może natomiast samodzielnie zaciągać zobowiązań oraz rozporządzać swoimi prawami. Wymagana jest do tego zgoda ustanowionego kuratora. Do reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego  majątkiem kurator jest uprawniony tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W przeciwnym razie jest wyłącznie doradcą.

  1. Wynagrodzenie :

Sąd opiekuńczy przyznaje na żądanie kuratora stosowne wynagrodzenie. Pokrywane ono jest z dochodów  lub majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

  1. Kto może zostać kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej :

Kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona  oraz korzystająca z pełni praw publicznych ( ograniczenia orzeka sąd wobec sprawców przestępstw ). Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie  funkcji kuratora oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem  ubezwłasnowolnionego.

Gdy zaistnieją okoliczności , w których wymagane jest objęcie kuratelą podopiecznego, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem z bazy, przedstawi sądowi wniosek o objęcie kuratelą przez wskazanego kandydata.

  1. Wymagane dokumenty :

Osoby zainteresowane proszone są o składanie :

  • CV

  • zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ,

  • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

  • oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Swoją  kandydaturę należy zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku w formie papierowej na adres :

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 34a

62-035 Kórnik

lub elektronicznej na adres e-mail

agnieszkam@ops.kornik.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Mieloch ? zastępca dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Tel.618170054 wew. 27

e-mail: agnieszkam@ops.kornik.pl 

 

Nabór na stanowisko woźnego w Szkole Podstawowej w Kamionkach

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionkach ogłasza nabór na stanowisko woźnego

w Szkole Podstawowej w Kamionkach

1. Warunki zatrudnienia:

a) forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b) wymiar zatrudnienia - 1  etat

c) praca w systemie zmianowym

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • niekaralność za przestępstwa umyślne,
  • wykształcenie zawodowe,
  • obywatelstwo polskie.

3. Zakres zadań:

  • nadzór nad ruchem uczniów oraz osób wynajmujących pomieszczenia szkolne lub inne w wejściu i holu głównym obiektu szkolnego;
  • kontrola zajęć odbywających się w godzinach popołudniowych, czas przyjścia do szkoły uczniów lub osób wynajmujących pomieszczenia szkolne oraz wyjścia zgodnie z tygodniowym planem zajęć popołudniowych;
  • kontrola zachowania uczniów podczas przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, zgłaszanie do kierownika gospodarczego zauważonych nieprawidłowości w tym zakresie;
  • zezwalanie na opuszczenie szkoły tylko uczniom zwolnionym przez dyrektora szkoły;
  • kontrola zachowania uczniów i osób wynajmujących pomieszczenia szkolne podczas przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, zgłaszanie do dyrektora szkoły zauważonych nieprawidłowości w tym zakresie;
  • zgłaszanie dyrektorowi szkoły o obecności w pobliżu szkoły osób obcych, zagrażających bezpieczeństwu uczniów czy zachowujących się podejrzanie;
  • informowanie patroli Straży Miejskiej o problemach z zapewnieniem porządku
    i bezpieczeństwa w okolicy wejścia do obiektu szkolnego;
  • możliwość opuszczenia stanowiska pracy w celu wykonania innych zadań tylko
    w przypadku zastąpienia go przez innego pracownika szkoły;
  • codzienne sprzątanie zleconych obszarów: korytarza głównego wejścia, dyżurki woźnych, holu głównego ? parter, otoczenia szkoły.
  • dbanie o należyty stan sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi oraz o porządek i ład
    w miejscu pracy.

4. Wymagane dokumenty:

  • CV, życiorys;
  • świadectwa pracy;

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                        .......................................................

                                                                                               Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników.

                                                                                         ....................................................

                                                                                               Podpis kandydata do pracy

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionkach,

kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

e-mail: iod@mawe.pl

dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do szkoły na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez szkołę. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole Podstawowej w Kamionkach.

                                                                                    .......................................................                                                                                                        

                                                                                         Podpis kandydata do pracy

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 14.10.2019 r.

do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - woźny"
 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej
w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej w Kamionkach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

 specjalisty ds. kadr i płac

w Szkole Podstawowej w Kamionkach

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja Kwalifikacyjna wybrała:

 Panią

Katarzynę Hoffmann

 zamieszkałą w Kamionkach

 

Na konkurs wpłynęły 2 oferty. Jedna spełniała wymogi formalne. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 1 kandydatką.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Hoffmann podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba kompetentna i konkretna. Kandydatka spełniła warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Pani Katarzyna Hoffmann przyjęła zaproponowane warunki pracy i płacy.

 

Kamionki, dnia 26 września 2019 r.

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko   

w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

 Panią

Sylwię Kowalską

 zamieszkałą w Kórniku

 

 Na konkurs wpłynęło 15 ofert. Wszystkie spełniały wymogi formalne. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 14 kandydatami, jedna osoba zrezygnowała.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sylwia Kowalska podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba kompetentna i konkretna. Kandydatka spełniła warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym   stanowisku. Pani Sylwia Kowalska przyjęła zaproponowane warunki pracy i płacy.

Kórnik, dnia 23 września 2019 r.

 

 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko specjalisty ds. warunków zabudowy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. warunków zabudowy

w  Wydziale Planowania Przestrzennego

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe planowanie przestrzenne, urbanistyka lub architektura,

6) posiada doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

7) posiada znajomość  zagadnień w zakresie ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawy Prawo Budowlane w zakresie niezbędnym do pracy na ww. stanowisku,

8) wysoka kultura osobista.

II. Wymagania dodatkowe kandydata:  

1) komunikatywność,

2) referencje z poprzednich zakładów pracy,

3) odpowiedzialność,

4) sumienność,

5) umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przede wszystkim prowadzenie procedur decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 992)" 

    Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

   1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl.Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

                                                                                                              .......................................................

                                                                                                                      Podpis kandydata do pracy

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl.Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

                                                                                                              .......................................................

                                                                                                                        Podpis kandydata do pracy

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i gminy Kórnik:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowj i spłecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz.Urz.UE 1.119 z 04.05.2016 r.) z informuję, że

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz MiG,

- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl.Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, e-mail: abi@umig.kornik.pl

- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urządzi Miasta i Gminy Kórnik.

                                                                                                               .......................................................

                                                                                                                     Podpis kandydata do pracy

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  27 września  2019 r. w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  "Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. warunków zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik." Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 30 września 2019 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik.

 

 

 

Unieważnienie naboru

UNIEWAŻNIENIE NABORU 

Na stanowisko Rzecznika ds. Seniorów

w Wydziale Oświaty,

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik unieważnia nabór na ww. stanowisko, ogłoszony w dniu  06.06.2019 r. w związku z rezygnacją wybranej osoby. 

 

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. konkurs mogą  je odebrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pokój 1 w ciągu miesiąca od dnia opublikowania niniejszej  informacji. Po tym terminie  dokumenty  zostaną  komisyjnie  zniszczone.

 

                                                                                                                  Burmistrz  Miasta i  Gminy

                                                                                                                     Przemysław Pacholski

Unieważnienie naboru

UNIEWAŻNIENIE NABORU 

Na stanowisko Specjalisty ds. warunków zabudowy

w Wydziale Planowania Przestrzennego

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik unieważnia nabór na ww. stanowisko, ogłoszony w dniu 06.06.2019 r. z powodów organizacyjnych. 

 

Osoby, które  złożyły  dokumenty  na  ww. konkurs  mogą  je odebrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pokój 1, w ciągu miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie  dokumenty  zostaną  komisyjnie zniszczone.

  

                                                                                                                        Burmistrz  Miasta i Gminy

                                                                                                                           Przemysław Pacholski

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Kancelarii Ogólnej
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

  

1. Warunki zatrudnienia:

  1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
  2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- wykształcenie średnie,

- minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

- praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej,

- umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

- komunikatywność,

- odpowiedzialność i rzetelność,

- zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

- umiejętność organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pracy pod presją czasu oraz z trudnym klientem,

- dyspozycyjność, kreatywność , zaangażowanie, lojalność.

3. Zakres zadań:

- Obsługa interesantów w zakresie: wydawania i  przygotowywania druków, wniosków
do załatwienia spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków
i przesyłek awizowanych,

- Udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw i strukturze organizacyjnej Urzędu,

- Udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, stowarzyszeniach, firmach działających na terenie gminy oraz wskazywanie kompetentnych osób
i miejsca do załatwienia sprawy,

- Wykonywanie czynności kancelaryjnych, a w szczególności odbiór przesyłek listowych i innych, adresowanych i dostarczanych do Urzędu,

- Rejestracja przesyłek w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,

- Dekretacja i rozdzielanie korespondencji w uzgodnionym zakresie,

- Ewidencja i wysyłka korespondencji wychodzącej z Urzędu,

- Udostępnianie materiałów instruktażowych i promocyjnych Gminy,

- Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie danej sprawy,

- Aktualizacja oferty Urzędu,

- Obsługa skrzynki podawczej e-PUAP,

- Obsługa skrzynek mailowych,

- Współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

- Przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,

- Zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza,

- Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,

- Inne prace zlecone przez kierownika biura,

- Wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,

- Przestrzeganie dyscypliny pracy,

- Przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV, list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kopie świadectw pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

- podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24.09. 2019 roku do godz. 15.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista w Kancelarii Ogólnej" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Kancelarii Ogólnej  pod nr 61 817 04 11.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji
do Wydziału Inwestycji
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik
w wymiarze pełnego etatu

  

I. Warunki zatrudnienia:
1) forma zatrudnienia - umowa o pracę,
2) wymiar zatrudnienia - pełny etat.

II. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) wykształcenie minimum średnie (preferowane: budownictwo),
6) minimum roczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań inwestycyjnych,
7) umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office)
8) kandydat powinien posiadać prawo jazdy kat. B,

2. Wymagania dodatkowe:
1) praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
2) znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,
3) odpowiedzialność i rzetelność,
4) skrupulatność i samodzielność w działaniu,
5) umiejętność organizacji pracy,
6) umiejętność pracy w zespole,
7) dyskrecja, powściągliwość,
8) umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,
9) dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.
2. Udział w pracach komisji odbioru zadań inwestycyjnych i remontowych.
3. Sprawdzanie zadań inwestycyjnych i remontowych w okresie gwarancji, realizacja wszelkich czynności formalno-prawnych wynikających z przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie warunków gwarancji oraz rękojmi.
4. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz zgłaszanie zakończenia robót niewymagających pozwolenia na użytkowanie w jednostkach nadzorujących.
5. Prowadzenie rozliczeń rzeczowo - finansowych zadań inwestycyjnych i remontowych.
6. Realizacja zadań inwestycyjnych dofinansowanych przez inne jednostki wraz z rozliczeniami pod względem rzeczowo - finansowym i zawartymi umowami lub porozumieniami.
7. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji inwestycji, w tym ze Starostwem Powiatowym, Konserwatorem Zabytków, Strażą Pożarną, Sanepid-em, ZDP, WZDW, PINB.
8. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie realizacji inwestycji oraz remontów. 
9. Przygotowywanie dokumentów i wniosków związanych z realizacją inwestycji do procedur przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych i uregulowaniach wewnętrznych Urzędu. 
10. Współdziałanie z Wydziałami Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) CV, list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3) kopie świadectw pracy,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
5) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
6) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

V. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:
1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, PI. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

............................................
Podpis kandydata do pracy

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne):
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, PI. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

............................................
Podpis kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że:
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, PI. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.
- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 20 września 2019 roku do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.
Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Inwestycji pod nr 61 817 04 11 wcw. 602.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

Burmistrz Miaista i Giminy Kórnik
Przemysław Pacholski

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
do Wydziału Funduszy Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik
w wymiarze pełnego etatu

  

I. Warunki zatrudnienia:
1) forma zatrudnienia - umowa o pracę,
2) wymiar zatrudnienia - pełny etat.

II. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, z zakresu prawa i administracji),
6) umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych,
2) praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
3) znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych
4) odpowiedzialność i rzetelność,
5) skrupulatność i samodzielność w działaniu,
6) umiejętność organizacji pracy,
7) umiejętność pracy w zespole,
8) dyskrecja, powściągliwość,
9) umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,
10) dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego,
2) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) wysyłanie ogłoszeń przewidzianych Prawem zamówień publicznych do publikacji,
4) udzielanie wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5) obsługa przetargów,
6) przeprowadzanie postępowań, w tym: sporządzanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udział w pracach komisji przetargowych, powiadamianie o wynikach postępowania, przygotowywanie umów,
7) sporządzanie protokołów postępowania o zamówienie publiczne,
8) przygotowanie dokumentacji w celu przedłożenia w Urzędzie zamówień Publicznych w sprawach proceduralnych, związanych z udzielaniem przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik zamówień publicznych,
9) przygotowywanie umów, zgodnie z procedurą określoną w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Burmistrza w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik o wartości szacunkowej, nieprzckraczająccj wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,
10) współpraca z poszczególnymi Wydziałami Urzędu i weryfikacja poprawności przedłożonej dokumentacji z zakresu zamówień publicznych i udzielania zamówień podprogowych,
11) zastępstwo nieobecnych pracowników Wydziału, zgodnie z poleceniem kierownika,
12) zastępstwo innych pracowników Urzędu na polecenie Burmistrza,
13) wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,
14) wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,
15) przestrzeganie dyscypliny pracy.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) CV, list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3) kopie świadectw pracy,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
5) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
6) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

V. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:
1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, PI. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

............................................
Podpis kandydata do pracy

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne):
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, PI. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

............................................
Podpis kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że:
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, PI. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.
- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 20 września 2019 roku do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych " w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.
Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych pod nr 61 817 04 11 wcw. 694.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

Burmistrz Miaista i Giminy Kórnik
Przemysław Pacholski

Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego w Żłobku "HOCKI KLOCKI" w Kamionkach

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

w Żłobku "HOCKI KLOCKI" w Kamionkach

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

w Żłobku "Hocki Klocki" w Kamionkach 

1. Warunki zatrudnienia:

a) forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b) wymiar zatrudnienia - 1/4 etatu.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • niekaralność za przestępstwa umyślne,
  • wykształcenie zawodowe,

b) dodatkowe:

  • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - kotły wodne na paliwa gazowe do 100 stopni Celsjusza o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi.

3. Zakres zadań:

  • utrzymanie porządku wokół budynku;
  • codzienne sprawdzanie bezpiecznych warunków dla pobytu dzieci na placu zabaw;
  • koszenie trawy w okresie wiosenno-jesiennym;
  • odśnieżanie;
  • kontrola sprawności powierzonych urządzeń;
  • drobne remonty i prace naprawcze na terenie obiektu.

4. Wymagane dokumenty:

  • CV, życiorys;
  • świadectwa pracy;
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16 września 2019r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - pracownik gospodarczy" w sekretariacie Żłobku "Hocki Klocki" w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postepowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Żłobka "Hocki Klocki"

 w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Żłobek "Hocki Klocki" w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                    .......................................................

                                                                                                                         Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Żłobek ?Hocki Klocki? w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników

                                                                                                                     .......................................................

                                                                                                                           Podpis kandydata do pracy

 a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Żłobek "Hocki Klocki" w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Żłobka "Hocki Klocki",

kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu 

dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Żłobku "Hocki Klocki".

                                                                                                                .......................................................

                                                                                                                       Podpis kandydata do pracy

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16 września 2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta pracy - PRACOWNIK GOSPODARCZY" w sekretariacie Żłobka "Hocki Klocki" w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Żłobka "Hocki Klocki" w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl) 

Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego w Przedszkolu w Kamionkach

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

w Przedszkolu w Kamionkach

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

 w Przedszkolu w Kamionkach

1. Warunki zatrudnienia:

a) forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b) wymiar zatrudnienia - 3/4 etatu.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • niekaralność za przestępstwa umyślne,
  • wykształcenie zawodowe,

b) dodatkowe:

  • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - kotły wodne na paliwa gazowe do 100 stopni Celsjusza o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi.

3. Zakres zadań:

  • utrzymanie porządku wokół budynku;
  • codzienne sprawdzanie bezpiecznych warunków dla pobytu dzieci na placu zabaw;
  • koszenie trawy w okresie wiosenno-jesiennym;
  • odśnieżanie;
  • kontrola sprawności powierzonych urządzeń;
  • drobne remonty i prace naprawcze na terenie obiektu.

4. Wymagane dokumenty:

  • CV, życiorys;
  • świadectwa pracy;
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16 września 2019r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - pracownik gospodarczy" w sekretariacie Przedszkola w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 

Postepowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Przedszkola w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkola w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkola w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola w Kamionkach

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

   e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu 

dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu w Kamionkach

 

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16 września 2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta pracy - PRACOWNIK GOSPODARCZY" w sekretariacie Przedszkola w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Przedszkola w Kamionkach

 dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl) 

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH

Szkoła Podstawowa w Kamionkach ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds.  Kadr i Płac.

 

  1. Warunki zatrudnienia: 

a)                forma zatrudnienia - umowa o pracę

b)                wymiar zatrudnienia - 1/1 etatu

 2.         Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)                  niezbędne: 

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
  • posiadanie wykształcenia wyższego bądź średniego;
  • posiadanie doświadczenie na podobnym stanowisku;
  • posiadanie znajomości  zagadnień w zakresie prawa pracy, ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, znajomość przepisów prawa samorządowego, przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
  • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel,
  • wysoka kultura osobista.

 b)            dodatkowe:   

  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność i rzetelność,
  • sumienność,
  • umiejętności planowania,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • znajomość programów linii progman (kadry ,płace, zlecone, płatnik)

 3.          Zakres zadań:

  • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy);
  • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy;
  • przekazywanie do ZUS zgłoszenia płatnika oraz składek ubezpieczonych pracowników oraz comiesięcznych składek;
  • obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji);
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców.
  • sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi;
  • rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie.
  • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych.
  • ewidencja zwolnień lekarskich.
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
  • sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do GUS, SIO oraz PFRON
  • udzielanie pracownikom informacji z zakresu Prawa Pracy.
  • współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska, współuczestnictwo w procesie rekrutacji.

 4.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV, list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  • kopie świadectw pracy;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
  • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac,
  • rozliczanie deklaracji ZUS i współpraca z ZUS.

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową w Kamionkach ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową w Kamionkach ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli [Przedszkola/Szkoły]

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa w Kamionkach ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki,, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły,

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

     Szkoła Podstawowa w Kamionkach ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki,

     e-mail: iod@mawe.pl

 

    dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu / Szkole

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 12.09.2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy specjalista ds. Kadr i Płac w sekretariacie

Szkoła Podstawowa w Kamionkach, 62-023 Kamionki ul. Mieczewska 36 lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)  

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Rzecznika ds. seniorów w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisk

 Rzecznika ds. seniorów w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej

 w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

  

Informuję, że na ww. stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

 Panią

Karolinę Marciniak-Majsner

 Zamieszkałą w Śremie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Karolina Marciniak-Majsner wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami i posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań na stanowisku Rzecznika ds. Seniorów oraz zadań związanych z koordynacja spraw młodzieży i współpracy z przedsiębiorstwami

 

                                                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                                  Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia 26 sierpnia 2019 r.

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku ogłasza nabór
na stanowisko psychologa szkolnego.

1. Warunki zatrudnienia:

a)  forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo,

b)  wymiar zatrudnienia - 22/22 etatu.

 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

a)  niezbędne:

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa;
  • posiadanie wykształcenia wyższego z przygotowaniem pedagogicznym,
  • wysoka kultura osobista.

b)  dodatkowe:

  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność i rzetelność,
  • sumienność,
  • umiejętność pracy w zespole,

 

3.Zakres zadań:

a)prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki

b)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania pro­blemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki

c)udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjo­wanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów

f)inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

g)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozy­cji i uzdolnień uczniów

h)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowo­dzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

i)inne zadania zlecone przez dyrekcję szkoły.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2)poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej "poradniami";

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)CV, list motywacyjny;

b)kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

c)kopie świadectw pracy;

d)podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych

e)podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko psychologa szkolnego,

 

5.  Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

...........................................

Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli [Przedszkola/Szkoły]"

...........................................

Podpis kandydata do pracy

 

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły,

kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik

e-mail: iod@sp1kornik.pl

dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole

...........................................

Podpis kandydata do pracy

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy ?Psycholog szkolny ? w sekretariacie
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać
pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z
wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

 

Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty do Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty

do Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Kórniku

w wymiarze pełnego etatu

 

I. Warunki zatrudnienia:

1) forma zatrudnienia - umowa o pracę

2) wymiar zatrudnienia - pełny etat


II.
Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne kandydata:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6) wykształcenie wyższe ? preferowane wykształcenie wyższe filologiczne lub dziennikarskie

2. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) dobra znajomość obsługi programów pakietu Office

2) mile widziana znajomość programów graficznych (Photoshop, InDesign)

3) znajomość języka obcego

4) umiejętność pisania tekstów publicystycznych

5) umiejętność obsługi aparatu fotograficznego

6) mile widziane doświadczenie z prowadzenia strony internetowej

7) dyspozycyjność

8) łatwość nawiązywania kontaktów

9) umiejętność pracy w zespole


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) Uczestnictwo w wybranych  imprezach kulturalnych i sportowych na terenie gminy.

2) Przygotowanie  relacji i foto-relacji  z w/w spotkań  i imprez.

3) Przyjmowanie, ocena, adjustacja , skracanie i korekta nadesłanych lub zamówionych tekstów  przed zakwalifikowaniem do druku.

4) Przyjmowanie i opracowanie ogłoszeń drobnych.

5) Współpraca z mediami ? przygotowywanie i przesyłanie artykułów dot. gminy.

6) Wprowadzanie wiadomości, informacji, zdjęć i moderacja ogłoszeń na stronę internetową www.kornik.pl

7) Prowadzenie oficjalnej korespondencji ? przygotowywanie listów gratulacyjnych, podziękowań, życzeń itp.

8) Zastępstwo podczas nieobecności pracownika odpowiedzialnego za wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

9) Zastępstwo nieobecnych pracowników wydziału, zgodnie z poleceniem kierownika.

10) Zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza.

11) Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika.

12) Wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza.

13) Przestrzeganie dyscypliny pracy.

14) Inne prace zlecone przez kierownika Wydziału.


IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV, list motywacyjny.

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3) Kopie świadectw pracy.

4) Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

5) Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

6) Podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia.

7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.


V. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  3 września 2019 roku do godz. 15.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu pod nr 61 817 04 11 wew. 681.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski

Nabór na stanowisko opiekuna w Żłobku "Hocki Klocki" w Kamionkach

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko opiekuna OPIEKUN

w Żłobku "HOCKI KLOCKI" w Kamionkach

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

 

ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w  Żłobku "HOCKI KLOCKI", ul. Porannej Rosy,

 62-023 Kamionki. Umowa o pracę na czas  określony w wymiarze 1 etatu.

Przy zatrudnieniu na stanowisku pracy nie obowiązują zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela ze zm.

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Żłobek  "HOCKI KLOCKI", ul. Porannej Rosy, 62-023 Kamionki

 

OPIS STANOWISKA: WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz   korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4)   wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi wieku do lat 3, tj. ( Dz.U z 2016r. poz.157) osoba posiadająca kwalifikacje:

1.  pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

2.  osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

a)   co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b)   przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa w punkcie 1.

3.  Jeżeli osoba, o której mowa w punkcie 2a) nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

5) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

6) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

 

7) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

8)   nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie

9)   cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Dodatkowo pożądane:

- doświadczenie w pracy z dziećmi

- umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

- dobra organizacja pracy;

- kreatywność,

- wysoka kultura osobista.

OBOWIĄZKI

Do obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie  w szczególności:

- przygotowywanie scenariuszy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,

- opieka, wychowanie oraz edukacja dzieci,

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa

- przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, Regulaminów wewnętrznych  oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w Żłobku,

- prace porządkowe.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

-  list motywacyjny

- wypis z Krajowego Rejestru Karnego

- książeczka sanitarno- epidemiologiczna

-   życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2016 r. poz. 902)?.

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

- oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt. 1, 2, 3, 5 ,6 , 7,8,9.

 

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Żłobek ?Hocki Klocki? w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Żłobek ?Hocki Klocki? w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Żłobek ?Hocki Klocki? w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Żłobka ?Hocki Klocki?,

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

   e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu 

dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Żłobku ?Hocki Klocki?.

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz.12:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ?Oferta pracy ? OPIEKUN? w sekretariacie Żłobka ?Hocki Klocki? w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Żłobka ?Hocki Klocki? w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl) 

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI - SPRZĄTACZKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki.

 

1. Warunki zatrudnienia: 

a) forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo,

b) wymiar zatrudnienia - 1/1 etatu.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem 

a) niezbędne: 

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki;
  • posiadanie wykształcenia minimum zawodowego,
  • wysoka kultura osobista.

 b) dodatkowe:   

  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność i rzetelność,
  • sumienność,
  • umiejętność pracy w zespole,

 3. Zakres zadań: sprzątanie wyznaczonego terenu szkoły.

 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV, list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  • kopie świadectw pracy;
  • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
  • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac,

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

    Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                                                                     .......................................................

                                                                                                                                                                           Podpis kandydata do pracy

 

    Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli [Przedszkola/Szkoły]

                                                                                                                                                                     .......................................................

                                                                                                                                                              Podpis kandydata do pracy

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły,

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik

e-mail: iod@sp1kornik.pl 

Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole.

                                                                                                                                                                                            .......................................................

                                                                                                                                                                                                  Podpis kandydata do pracy

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30 września  2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy ?Pracownik obsługi - sprzątaczka? w sekretariacie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 Specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

  

Informuję, że na ww. stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

 Panią

Sarę Birk

 Zamieszkałą w Zalasewie

 

Na  konkurs wpłynęło  3 oferty.
Rozmowy  przeprowadzono  z  3  kandydatami. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani  Sara   Birk  spełnia  wszystkie  wymagania   formalne  zawarte  w  ogłoszeniu  o naborze jak również wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą z zakresu  ustawy  o  planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym  a  także  z  Kodeksu Postępowania  Administracyjnego  oraz  ustawy  o Samorządzie  Gminnym  i pozostałych wymaganych  ustaw.  Zaprezentowała  się  jako  osoba  konkretna  i  kompetentna.

 

                                                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                                  Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia 2 sierpnia 2019 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. promocji internetowej i obsługi BIP w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 Podinspektora ds. promocji internetowej i obsługi BIP

 w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

  

Informuję, że na ww. stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

 Pana

Bartosza Przybylskiego

 Zamieszkałego w Błażejewie

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan Bartosz Przybylski wykazał się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydat spełnił warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym  stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązania się z powierzonych zadań i obowiązków.

 

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                Przemysław Pacholski

 Kórnik, dnia  6 maja  2019  r.

Ogłoszenie konkursu na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy na stanowisko specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
na stanowisko specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik
w wymiarze pełnego etatu

 

1. Warunki zatrudnienia:

  1. forma zatrudnienia - umowa o pracę - zastępstwo
  2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

  • niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie min. średnie,

-     umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

  • dodatkowe:

-      doświadczenie w pracy w administracji publicznej (preferowane: ochrona środowiska i rolnictwa),

-      praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa

-      prawo jazdy kat. B,

-      znajomość ustawy: o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

-      komunikatywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-      dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 

3. Zakres zadań:

-        wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sporządzanie i przesyłanie wniosków i sprawozdań w tym zakresie,

-        przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla rolnictwa w okresie sprawozdawczym z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej,

-        przyjmowanie informacji przedkładanych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (PCB, azbest i inne substancje wymienione w rozporządzeniu w tej sprawie)  oraz przekazywanie ich w zbiorczym zestawieniu Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego,

-        prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

-        sporządzanie sprawozdań,

-        udział w komisji rozpatrującej wnioski na wycinkę drzew i krzewów,

-        przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,

-        zastępstwo nieobecnych pracowników wydziału, zgodnie z poleceniem kierownika,

-        wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym, zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,

-        przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej,

-        wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,

-        przestrzeganie dyscypliny pracy,

-        inne prace zlecone przez kierownika Wydziału.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.?

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.?

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku  (Dz. Urz. UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 roku
do godz. 15.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy - specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa? w sekretariacie Burmistrza
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr 61 817 04 11 wew. 616.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

 

NABÓR NA STANOWISKO KUCHARKA W PRZEDSZKOLU KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

NABÓR NA STANOWISKO KUCHARKA W PRZEDSZKOLU KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko pomocy kuchennej

1. Warunki zatrudnienia:
a) forma zatrudnienia - umowa o pracę;
b) wymiar zatrudnienia - cały etat.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:
- obywatelstwo polskie;
- wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kucharza;
b) dodatkowe:
- umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków wg jadłospisu: standardowego,
bezmlecznego, bezglutenowego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia;
- umiejętność pieczenia ciast
- umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD;
- umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;
- wykształcenie zawodowe o kierunku gastronomicznym;
- pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie; umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.
c) staż pracy: min 1 rok na stanowisku kucharza.

3. Zakres zadań:
- przygotowanie higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi , dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;
- stosowanie w pracy wymogów HCCP, GHP(dobrej praktyki higienicznej) i GMP(dobrej praktyki produkcyjnej);
- uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
- przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, ppoż, higieniczno - sanitarnych;
- utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i pomocniczych, urządzeń oraz naczyń kuchennych z obowiązującą instrukcją;
- dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie bieżącej czystości urządzeń gastronomicznych i całego bloku żywieniowego;
- utrzymanie w należytym stanie powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;
- przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instrukcji sanitarnej;
- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem kuchni przedszkolnej;
- wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
5) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.
Oświadczenia, o których mowa w punkcie "Wymagane dokumenty" w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
                                                                                                       ......................................................
                                                                                                            Podpis kandydata do pracy

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. do godz.13.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - kucharz/kucharka" w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie,
ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)
CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

Informacja o przetwrzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że:
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com
- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

NABÓR NA STANOWISKO POMOCY KUCHENNEJ W PRZEDSZKOLU KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

NABÓR NA STANOWISKO POMOCY KUCHENNEJ W PRZEDSZKOLU KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko pomocy kuchennej

1. Warunki zatrudnienia:
a) forma zatrudnienia - umowa o pracę;
b) wymiar zatrudnienia - 1/1 etat.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:
- wykształcenie podstawowe;
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy kuchennej;
b) dodatkowe:
- umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków;
- umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD;
- umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;
- wykształcenie zawodowe o kierunku gastronomicznym;
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
- pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie; umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

3. Zakres zadań:
- wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem posiłków;
- staranne i rzetelne wykonywanie czynności powierzonych przez kucharza;
- przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków;
- utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i pomocniczych, urządzeń oraz naczyń kuchennych;
- usuwanie z pomieszczeń kuchennych odpadków, utrzymywanie w porządku i czystości pomieszczenia na odpadki;
- utrzymanie w należytym stanie powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;
- stosowanie w pracy wymogów HCCP, GHP (dobrej praktyki higienicznej) i GMP (dobrej praktyki produkcyjnej);
- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;
- wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem kuchni przedszkolnej;
- wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
5) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.
Oświadczenia, o których mowa w punkcie "Wymagane dokumenty" w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
                                                                                                       ......................................................
                                                                                                            Podpis kandydata do pracy

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. do godz.13.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - pomoc kuchenna" w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie,
ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)
CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

Informacja o przetwrzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że:
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com
- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 Specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

 w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik

  

Informuję, że na ww. stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

 Panią

 Kamilę Barczak

 

Zamieszkałą w Szczytnikach

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Kamila Barczak wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka spełniła warunki  i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązania się z powierzonych zadań i obowiązków.

 

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                               Przemysław Pacholski

 

Kórnik, dnia  16 lipca  2019  r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni"

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pedagoga

w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni"

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią/Pana

Bernadetę Mantey

zamieszkałą/ego w Poznaniu

 

Na konkurs wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi formalne.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Doświadczenie P. Bernadetę Mantey na poprzednich stanowiskach pracy oraz znajomość charakteru pracy z osobami z zaburzeniami zachowania oraz różnorakimi niepełnosprawnościami miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o naborze na stanowisko pedagoga.

 

Zastępca Dyrektora ŚDS "Gościnni"

Karolina Świątek

   

Kórnik, dnia 15 lipca 2019 r.

 

NABÓR NA STANOWISKO PRZECOWNIKA GOSPODARCZEGO W PRZEDSZKOLU W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

w Przedszkolu w Kamionkach

1. Warunki zatrudnienia:

a) forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b) wymiar zatrudnienia - 3/4 etatu.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • niekaralność za przestępstwa umyślne,
  • wykształcenie zawodowe,

b) dodatkowe:

  • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - kotły wodne na paliwa gazowe do 100 stopni Celsjusza o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi.

3. Zakres zadań:

  • utrzymanie porządku wokół budynku;
  • codzienne sprawdzanie bezpiecznych warunków dla pobytu dzieci na placu zabaw;
  • koszenie trawy w okresie wiosenno-jesiennym;
  • odśnieżanie;
  • kontrola sprawności powierzonych urządzeń;
  • drobne remonty i prace naprawcze na terenie obiektu.

4. Wymagane dokumenty:

  • CV, życiorys;
  • świadectwa pracy;
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 22 lipca 2019r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy ? pracownik gospodarczy? w sekretariacie Przedszkola w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postepowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Przedszkola w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO W ŻŁOBKU HOCKI KLOCKI W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

w Żłobku "Hocki Klocki" w Kamionkach  

1. Warunki zatrudnienia:

a) forma zatrudnienia: umowa o pracę;

b) wymiar zatrudnienia: 1/4 etatu.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • niekaralność za przestępstwa umyślne,
  • wykształcenie zawodowe,

b) dodatkowe:

  • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - kotły wodne na paliwa gazowe do 100 stopni Celsjusza o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi.

3. Zakres zadań:

  • utrzymanie porządku wokół budynku;
  • codzienne sprawdzanie bezpiecznych warunków dla pobytu dzieci na placu zabaw;
  • koszenie trawy w okresie wiosenno-jesiennym;
  • odśnieżanie;
  • kontrola sprawności powierzonych urządzeń;
  • drobne remonty i prace naprawcze na terenie obiektu.

4. Wymagane dokumenty:

  • CV, życiorys;
  • świadectwa pracy;
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 22 lipca 2019r. do godz.15:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - pracownik gospodarczy" w sekretariacie Żłobku "Hocki Klocki" w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postepowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Żłobka "Hocki Klocki"  w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko specjalisty d/s decyzji o warunkach zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty d/s decyzji o warunkach zabudowy

w  Wydziale Planowania Przestrzennego

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe planowanie przestrzenne, urbanistyka, architektura, budownictwo lub administracja,

6) posiada doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

7) posiada znajomość  zagadnień w zakresie ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo Budowlane w zakresie niezbędnym do pracy na ww. stanowisku

8) wysoka kultura osobista.

 

II. Wymagania dodatkowe kandydata:  

1) komunikatywność

2) referencje z poprzednich zakładów pracy

3) odpowiedzialność,

4) sumienność,

5) umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 - przede wszystkim prowadzenie procedur decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

        

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018, poz. 1000)?. 

  

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl.Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

                                                                                                              ...................................................

                                                                                                                      Podpis kandydata do pracy

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

                                                                                                                   ...................................................

                                                                                                                        Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

- administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz MiG,

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, e-mail: abi@umig.kornik.pl

- dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.

- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

- podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urządzi Miasta i Gminy Kórnik.

dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

                                                                                               .......................................................

                                                                                                     Podpis kandydata do pracy

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 19 lipca 2019 r. w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  ?Konkurs na stanowisko specjalisty d/s decyzji o warunkach zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik.? Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 31 sierpnia 2019 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

 

 

 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko specjalisty d/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty d/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

w  Wydziale Planowania Przestrzennego

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe planowanie przestrzenne, urbanistyka, architektura, budownictwo lub administracja,

6) posiada doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

7) posiada znajomość  zagadnień w zakresie ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo Budowlane w zakresie niezbędnym do pracy na ww. stanowisku

8) wysoka kultura osobista.

 

II. Wymagania dodatkowe kandydata:  

1) komunikatywność,

2) referencje z poprzednich zakładów pracy,

3) odpowiedzialność,

4) sumienność,

5) umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 - przede wszystkim prowadzenie procedur miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

        

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018, poz. 1000)?.  


Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

                                                                                                              ...................................................

                                                                                                                      Podpis kandydata do pracy

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

                                                                                                              ...................................................

                                                                                                                        Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

- administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz MiG,

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, e-mail: abi@umig.kornik.pl

- dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

-  osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.

- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

- podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urządzi Miasta i Gminy Kórnik.

-  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

                                                                                             ......................................................

                                                                                                  Podpis kandydata do pracy

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  19 lipca  2019 r.  w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  ?Konkurs na stanowisko specjalisty  d/s miejscowych planów zagospodarowania w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik.? Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 31 sierpnia 2019 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

                                                

 

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO WOŹNY/KONSERWATOR W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROBAKOWIE

 

DYREKTOR  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)

 

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki

NAZWA STANOWISKA PRACY:

WOŹNY/KONSERWATOR

1/1 etat

 

 

1.Warunki zatrudnienia:

a)      forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b)      wymiar zatrudnienia - cały etat.

 

2.       Wymagania związane ze stanowiskiem

a)      niezbędne:

-obywatelstwo polskie;

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu technicznym;

-niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźnego/konserwatora,

b)      dodatkowe:

-uprawnienia dozorowe instalacji gazowej oraz elektrycznej do 1 kW;

-umiejętności techniczne i remontowo-budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń;

-doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku;

-pożądane cechy kandydata: sumienność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność.

 

3.       Zakres zadań:

-bieżące utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym;

-nadzór nad wyposażeniem technicznym budynku;

-zgłaszanie zaobserwowanych uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu;

-wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych oraz napraw elementów wyposażenia;

-dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia;

-udział w corocznych przeglądach budynku szkoły, kontrolach straży pożarnej, sanepidu i innych;

-wykonywanie prac porządkowych na terenie szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni szlaków komunikacyjnych;

-wykonywanie innych niezbędnych prac na terenie szkoły.

 

4.       Wymagane dokumenty:

-wniosek o zatrudnienie z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego;

-kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;(pobierz)

-kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

-dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

-oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku konserwatora/woźnego oraz pracy na wysokości;

-oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

-oświadczenie kandydata o niekaralności;

-oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko konserwatora.

 

Uwaga: Kandydat może przedłożyć inne dodatkowe dokumenty, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpływać na decyzję o zatrudnieniu.  Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.  

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 
15 lipca 2019 r. do godz.13:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
"Oferta pracy - woźny/konserwator"
w  siedzibie szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki

lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej https://bip.kornik.pl

oraz na stronie internetowej szkoły www.sprobakowo.kornik.pl

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY W WYDZIALE EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KÓRNIK

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 

Specjalisty w Wydziale  Eksploatacji  Infrastruktury Technicznej

 

w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik

 

Informuję,  że   na  ww. stanowisko   Komisja  Konkursowa  wybrała :

 

 Panią

 

Karinę  Majchrzak

 

Zamieszkałą  w Kórniku

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Podczas   rozmowy   kwalifikacyjnej   Pani   Karina  Majchrzak   wykazała   się   wiedzą i  doświadczeniem  zawodowym. Kandydatka  spełniła  warunki  i  oczekiwania  stawiane osobie  wykonującej   zadania  na  przedmiotowym   stanowisku.  Posiadane  kwalifikacje i   umiejętności   zdobyte   podczas   dotychczasowego   zatrudnienia   dają   gwarancję właściwego  wywiązania   się  z   powierzonych   zadań  i  obowiązków.

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                               Przemysław Pacholski

 

Kórnik, dnia   27 czerwca  2019  r.

 

KONKURS NA STNOWISKO SPECJALISTY W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

 

 1. Warunki zatrudnienia:

  1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
  2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

       a) niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie:  administracja),

-     umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

       b) dodatkowe:

-      minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej (preferowane: gospodarka nieruchomościami),

-      praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu gospodarki nieruchomościami

-      prawo jazdy kat. B.

 

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

-      komunikatywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-       dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 

3. Zakres zadań:

-        przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie nabywania nieruchomości,

-        prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości,

-        przygotowanie dokumentacji dla planowanych zadań inwestycyjnych gminy,

-        ewidencjonowanie wydatków związanych z pracą wydziału,

-        prowadzenie komputerowej ewidencji zadań zlecanych,

-        weryfikacja faktur,

-        przygotowanie projektów decyzji i innych aktów administracyjnych,

-        przygotowanie korespondencji wydziału do wysłania,

-        regulacja w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych,

-        przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,

-        zastępstwo nieobecnych pracowników wydziału, zgodnie z poleceniem kierownika,

-        zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza,

-        wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym, zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,

-        przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej,

-        wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,

-        przestrzeganie dyscypliny pracy,

-        inne prace zlecone przez kierownika Wydziału.

 

 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-      Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  5 lipca 2019 roku do godz. 15.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista ds. gospodarki nieruchomościami" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod nr 61 817 04 11 wew. 618.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego Żłobka "Hocki Klocki" w Kamionkach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Głównego Księgowego w Przedszkolu i Żłobku ?Hocki Klocki? w Kamionkach


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani

Agnieszka Małgorzata Chmielewska zamieszkała w Kórniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU W KAMIONKACH

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W PRZEDSZKOLU W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko

Głównego księgowego w Przedszkolu w Kamionkach

1.Warunki zatrudnienia:

              a) forma zatrudnienia - umowa o pracę;

              b) wymiar zatrudnienia - 3/4 etatu.

 2. Wymagania związane ze stanowiskiem

              a) niezbędne:

  • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  • nieposzlakowana opinia;
  • spełnia jeden z poniższych warunków:

          -  ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe 

            i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości;

          - ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

          - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

          - posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia           

             ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

  • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego;

              b) dodatkowe:

  • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w księgowości, mile widziane doświadczenie w księgowości budżetowej;
  • znajomość programów finansowo - księgowych PROGMAN
  • znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad;
  • umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
  • umiejętność analitycznego myślenia;
  • umiejętność rozwiązywania problemów;
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
  • pożądane cechy kandydata: sumienność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność.                                                           

3. Zakres zadań:

  • prowadzenia całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej;
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
  • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;
  • kompletowanie dokumentów finansowo - księgowych, dokonywanie przelewów;
  • dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;
  • prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej;
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
  • wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

4. Wymagane dokumenty:

  • CV, list motywacyjny;
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego;
  • dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatne na stanowisku głównego księgowego;
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o umyślne przestępstwo skarbowe;

 

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola,

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

   e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu  

dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu.

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta pracy - główny księgowy" w sekretariacie Przedszkola w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Przedszkola w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)  

 

 

 

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"

 Zastępca Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"

ogłasza  nabór na  stanowisko 

Pedagoga w wymiarze pełnego etatu

                                    

Niezbędne wymagania

  1. obywatelstwo polskie
  2. pełna zdolność do czynności prawnych
  3. korzystanie w pełni z praw publicznych
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  5. niekaralność za przestępstwa umyślne
  6. nieposzlakowana opinia
  7. wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku pedagogika
  8. co najmniej trzymiesięczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi
  9. wysoka kultura osobista

 

 II. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,

4. umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi;

 

Wymagane dokumenty

  1. Życiorys;
  2. List motywacyjny;
  3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
  4. Kopie świadectw pracy;
  5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
  6. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
  7. Referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji;
  8. Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni", ul. 20 Października 69,  62 - 035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni", ul. 20 Października 69,  62 - 035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"."

 

......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni", ul. 20 Października 69, 62 - 035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zastępca Dyrektora ŚDS ?Gościnni?.

-      Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni" na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni". Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni".

Zakres obowiązków

  1. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w ramach powierzonego stanowiska;
  2. Znajomość i przestrzeganie wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności regulaminów, instrukcji, zarządzeń;
  3. Prowadzenie obserwacji uczestników;
  4. Proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych uczestników;
  5. Podejmowanie działań rozwijających umiejętności życia codziennego;
  6. Współdziałanie z Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni" oraz innymi pracownikami przy ustalaniu indywidualnych programów rehabilitacji;
  7. Prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym planem postępowania wspierająco - aktywizującego;
  8. Prowadzenie dziennika pracy terapeuty;
  9. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników;
  10. Dbanie o higienę osobistą uczestników;
  11. Karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności;
  12. Pomoc uczestnikom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia uczestnika tego wymaga;
  13. Opieka nad uczestnikami w trakcie dowozów;

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 08 lipca 2019 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy" w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni"  w Kórniku, przy ul. 20 Października 69, lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualnej rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do  19 lipca 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta i Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Sekretarza Miasta i Gminy

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne  (formalne):

  1. obywatelstwo polskie,
  2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
  3. wykształcenie: wyższe,
  4. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
  5. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

II. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

  1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w tym nadzór nad przygotowaniem Uchwał Rady Miasta i Gminy Kórnik,
  2. zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
  3. kształtowanie i ochrona pozytywnego wizerunku Miasta i Urzędu,
  4. zapewnienie warunków organizacyjnych, finansowych i materialno-technicznych dla działalności Urzędu,
  5. koordynacja i nadzór nad przestrzeganiem zasad przy udzielaniu zamówień publicznych,
  6. prowadzenie innych spraw powierzonych przez Burmistrza na podstawie udzielonych pełnomocnictw czy upoważnień.

 

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe  (będące przedmiotem oceny):

  1. znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na stanowisku pracy Sekretarza,
  2. 10 - letni staż pracy, w tym co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w ww. art., oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
  3. preferowane wykształcenie magisterskie o profilu prawniczym
  4. predyspozycje i umiejętności kandydata: zdolności menadżerskie, doświadczenie w kierowaniu zespołem, kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań, operatywność, innowacyjność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, biegła obsługa komputera. 

 

IV. Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Plac Niepodległości 1,62-035 Kórnik

 

V. Warunki pracy

1. Wymiar etatu: 1/8.

2. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony pod warunkiem spełnienia oczekiwań pracodawcy.

3. Wynagrodzenie: zgodne z aktualnym  zarządzeniem  Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. 

4.Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca w siedzibie, praca poza siedzibą Urzędu, praca w zespole, szkolenia, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 

VI. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

  1. narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,
  2. bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
  3. budynek dwupiętrowy dostosowany do osób niepełnosprawnych, 
  4. budynek wyposażony w podjazd i windę o szerokości drzwi i powierzchni kabiny przystosowanej dla wózków inwalidzkich,
  5. ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ale przegrodzone drzwiami ,
  6. jedyna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich jest położona na parterze, miejsce pracy Sekretarza I piętro.

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
  2. krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy, w tym staż pracy na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz w załączeniu),
  6. podpisane oświadczenia kandydata (oświadczenia w załączeniu):

1) posiadanym obywatelstwie,

2) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

3) korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

5) niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

ww. oświadczenia powinny zawierać  klauzulę  wynikającą z art. 233 k.k.

  1. podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (informacja w załączeniu).

8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.Uprawnienie,
o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 

9. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 13 września 2019 r.  (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, sekretariat w godz. pracy urzędu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Plac Niepodległości 1

62-035  Kórnik

z dopiskiem: Konkurs

 

VIII. Dodatkowe informacje:

- pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

- pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik  do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym,

- zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

 

Uwaga:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik . Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik  pod adresem e-mail: abi@umig.kornik.pl.
  2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treść informacji do pobrania ze strony internetowej: https://bip2.wokiss.pl/kornik (w zakładkach Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
  3. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  4. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
  5. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne ? podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  6. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
  7. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  8. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
    1. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/praca-konkursy-nabory.html.  

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 618972 604.

Pobierz:

- Oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  - pobierz PDF
- Oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - pobierz PDF
- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz PDF

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

Specjalisty do Biura Obsługi Mieszkańca

w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy   Kórnik 

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią 

Agatę Frąckowiak 

zamieszkałą w Kórniku

 

Na konkurs wpłynęło   18 ofert,  11 nie spełniało  wymogów formalnych.

Rozmowy  przeprowadzono  z  7  osobami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Agata Frąckowiak  posiada  wymagane  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  w pracy  w administracji  publicznej,  które  pozwala  na  prawidłowe  i  rzetelne  wykonywanie  powierzonych  obowiązków na przedmiotowym stanowisku. Kandydatka zaprezentowała się   jako osoba  konkretna i kompetentna.

 

                                                                                             Burmistrz  Miasta i Gminy

                                                                                                 Przemysław  Pacholski

Kórnik, dnia   18 czerwca    2019 r.

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pedagoga na czas zastępstwa w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni"

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią/Pana

Monikę Dembską

zamieszkałą/ego w Śródce

 

Na konkurs wpłynęły 3 oferty, wszystkie spełniały wymogi formalne. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 3 kandydatkami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Doświadczenie p. Moniki Dembskiej zdobyte na poprzednich stanowiskach pracy oraz znajomość charakteru pracy z osobami z zaburzeniami zachowania oraz różnorakimi niepełnosprawnościami miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o naborze na stanowisko pedagoga.

 

Zastępca Dyrektora ŚDS "Gościnni"

Karolina Kapczyńska

   

Kórnik, dnia 17 czerwca 2019 r. 

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds.  Kadr i Płac.

 

  1. Warunki zatrudnienia: 

a)                forma zatrudnienia - umowa o pracę ; 

b)                wymiar zatrudnienia - 0,5 etatu (w godzinach od 8:00 do 12.00). 

 2.         Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)                  niezbędne: 

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
  • posiadanie wykształcenia minimum średniego,
  • posiadane doświadczenie na podobnym stanowisku
  • posiadanie znajomości  zagadnień w zakresie prawa pracy, ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, znajomość przepisów prawa samorządowego, przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
  • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel,
  • wysoka kultura osobista.

 b)            dodatkowe:   

  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność i rzetelność,
  • sumienność,
  • umiejętności planowania,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • znajomość programów linii progman (kadry ,płace, zlecone, płatnik)

 3.          Zakres zadań:

  • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy).
  • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy.
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców.
  • sporządzanie list płac.
  • rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie.
  • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych.
  • ewidencja zwolnień lekarskich.
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
  • udzielanie pracownikom informacji z zakresu Prawa Pracy.
  • współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska, współuczestnictwo w procesie rekrutacji.
  • Wprowadzanie informacji do SIO pracowników pedagogicznych.
  • rozliczanie deklaracji ZUS i współpraca z ZUS.

4.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV, list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  • kopie świadectw pracy;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
  • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac,
  • rozliczanie deklaracji ZUS i współpraca z ZUS.

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola,

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

   e-mail: iod@szczodrzykowo.com

  dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 3 lipca 2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy specjalista ds. Kadr i Płac w sekretariacie

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

Zarządzenie nr 69/2019 
Burmistrza Miasta  i Gminy Kórnik 
z dnia 11 czerwca 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. "Misia Uszatka" w Kórniku - pobierz PDF

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

 Panią

Sylwię Matuszkiewicz

zamieszkałą w  Kórniku

 

Na konkurs wpłynęło 7 ofert. Wszystkie spełniały wymogi formalne. 

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 7 kandydatami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sylwia Matuszkiewicz podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka spełniła warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązania się z powierzonych zadań i obowiązków.

  

                                                                                                    Burmistrz  Miasta i Gminy

 

                                                                                                      Przemysław Pacholski 

 

Kórnik, dnia  31 maja   2019 r.

 

KONKURS NA STANOWISKO KUCHARZA W PRZEDSZKOLU KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza konkurs na stanowisko kucharza w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

 

1.     Warunki zatrudnienia:

a)    forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b)    wymiar zatrudnienia - cały etat.

 2.      Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)                  niezbędne:

-         obywatelstwo polskie;

-          wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe;

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kucharza;

 b)         dodatkowe:

-          umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków wg jadłospisu: standardowego,   

           bezmlecznego, bezglutenowego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia;

-         umiejętność pieczenia ciast

-          umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD;

-          umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;

-          wykształcenie zawodowe o kierunku gastronomicznym;

-          pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie;   umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

c)  staż pracy: min 1 rok na stanowisku kucharza.

 3.      Zakres zadań:

-          przygotowanie higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi , dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

-          stosowanie w pracy wymogów HCCP, GHP(dobrej praktyki higienicznej) i GMP(dobrej praktyki produkcyjnej);

- uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

-          przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, ppoż, higieniczno - sanitarnych;

-          utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i pomocniczych, urządzeń oraz naczyń kuchennych z obowiązującą instrukcją;

-     dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie bieżącej czystości urządzeń gastronomicznych i całego bloku żywieniowego;

-          utrzymanie w należytym stanie  powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;

- przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instrukcji sanitarnej;

-          wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem kuchni przedszkolnej;

-          wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych.

 4.         Wymagane dokumenty:

 1)      list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5)      w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie "Wymagane dokumenty" w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

 [ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

  ......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz.15.00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta pracy KUCHARZ w  Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, 

ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

 CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

 

 Informacja o przetwrzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

 

NABÓR NA STANOWISKO POMOCY NAUCZYCIELA/WOŹNEJ W PRZEDSZKOLU KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

 Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko pomocy nauczyciela/woźna

w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

 

1.    Warunki zatrudnienia:

a)    forma zatrudnienia: umowa o pracę;

b)    wymiar zatrudnienia: 1/1 etat.

2.    Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)    niezbędne:

 -     wykształcenie co najmniej średnie;

 -     stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy nauczyciela;

  b)    dodatkowe:

-    wysoka kultura osobista;

-       umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;

-       doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

-       pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie;

-       umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

 3.    Zakres zadań:

-       czuwanie nad bezpieczeństwem, higieną i estetycznym wyglądem dzieci;

-       wspieranie dzieci w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety, myciu rąk);

-       pomoc w opiece nad dziećmi, w szczególności podczas spacerów i wycieczek;

-       odbiór dzieci od rodziców przed zajęciami i przekazywanie ich rodzicom po zajęciach;

-       opieka nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica;

-       dbałość o czystość i estetykę przydzielonych pomieszczeń przedszkolnych;

-       wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem placówki;

-       wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych od nauki;

-       prace porządkowe wyznaczone przez dyrektora.

 4.    Wymagane dokumenty:

1)     CV,  list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz

4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5)      w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie "Wymagane dokumenty" w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 28 czerwca  2019 r. do godz.15.00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta pracy: pomoc nauczyciela/woźna? w  Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przeszkolą po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kórnik (http://bip.kornik.pl)

   CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - stanowisko: Rzecznik ds. Seniorów

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik
stanowisko: Rzecznik ds. Seniorów - wymiar etatu: 1 etat

zobacz ogłoszenie 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko specjalista ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - pobierz PDF

Nabór na stanowisko robotnika do prac lekkich w Szkole Podstawowej w Radzewie

NABÓR NA STANOWISKO ROBOTNIKA DO PRAC LEKKICH

w Szkole Podstawowej w Radzewie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie

ogłasza konkurs na stanowisko robotnika do prac lekkich

w Szkole Podstawowej w Radzewie

 

  1. 1.      Warunki zatrudnienia:

a)      forma zatrudnienia  umowa o pracę;

b)      wymiar zatrudnienia minimum 1/1 etatu.

 

  1. 2.      Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)      niezbędne:

-         obywatelstwo polskie;

-         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-         minimum wykształcenie zawodowe;

-         stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich.

b)      dodatkowe:

-         umiejętność obsługi podstawowego sprzętu służącego do wykonywania bieżących napraw i konserwacji sprzętu szkolnego;

-         umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości wskazanego odcinka pracy;

-         pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna;

c)      staż pracy na podobnym stanowisku mile widziany.

 

  1. 3.      Zakres zadań: 

-         Wykonywanie drobnych, bieżących napraw i konserwacja sprzętu szkolnego, dbałość o należyty stan sprzętu szkolnego, mebli oraz usuwanie na bieżąco usterek;

-         Bieżący nadzór nad pracą kotłów gazowych;

-         Kontrola stanu technicznego boiska szkolnego i jego urządzeń;

-         Bieżąca kontrola szczelności instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej;

-         utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu i ubrań ochronnych;

-         dbanie o czystości pomieszczeń kotłowni;

-         wykonywanie innych zleconych prac na terenie szkoły.

 

  1. 4.      Wymagane dokumenty:

1)        list motywacyjny oraz CV obejmujące informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2)        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;

3)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich;

4)        oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

5)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są dane wykraczające poza zakres określony w treści art. 221 § 1  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.);

6)        w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3 z dopiskiem "Oferta pracy ROBOTNIK".

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"

 

Zastępca Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"

ogłasza  nabór na  stanowisko 

 

Pedagoga w wymiarze pełnego etatu na umowę na zastępstwo

 

Niezbędne wymagania

  1. obywatelstwo polskie
  2. pełna zdolność do czynności prawnych
  3. korzystanie w pełni z praw publicznych
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  5. niekaralność za przestępstwa umyślne
  6. nieposzlakowana opinia
  7. wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku pedagogika
  8. co najmniej trzymiesięczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi
  9. wysoka kultura osobista

 

 

 II. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,

4. umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi;

 

Wymagane dokumenty

  1. Życiorys;
  2. List motywacyjny;
  3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
  4. Kopie świadectw pracy;
  5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
  6. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
  7. Referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji;
  8. Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni", ul. 20 Października 69,  62 - 035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni", ul. 20 Października 69,  62 - 035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni"."

 

......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni", ul. 20 Października 69, 62 -? 035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zastępca Dyrektora ŚDS "Gościnni".

-      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem,e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-      Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni" na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni". Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni".

Zakres obowiązków

  1. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w ramach powierzonego stanowiska;
  2. Znajomość i przestrzeganie wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności regulaminów, instrukcji, zarządzeń;
  3. Prowadzenie obserwacji uczestników;
  4. Proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych uczestników;
  5. Podejmowanie działań rozwijających umiejętności życia codziennego;
  6. Współdziałanie z Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy "Gościnni" oraz innymi pracownikami przy ustalaniu indywidualnych programów rehabilitacji;
  7. Prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym planem postępowania wspierająco - aktywizującego;
  8. Prowadzenie dziennika pracy terapeuty;
  9. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników;
  10. Dbanie o higienę osobistą uczestników;
  11. Karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności;
  12. Pomoc uczestnikom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia uczestnika tego wymaga;
  13. Opieka nad uczestnikami w trakcie dowozów;

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy- w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni"  w Kórniku, przy ul. 20 Października 69, lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualnej rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do  24 czerwca 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - specjalista w Wydziale Inwestycji

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs  na  stanowisko   specjalisty  w  Wydziale Inwestycji

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada  doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

6) posiada  wykształcenie  minimum  średnie - kierunek:

7) posiada znajomość ustaw:

   - o samorządzie gminnym,

   - prawo budowlane, warunki techniczne

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1)      Komunikatywność,

2)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922)"

V. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-      Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 maja  2019 r., w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:

"Konkurs na stanowisko specjalisty  w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik."

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 10 czerwca  2019 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy

Przemysław Pacholski

 

 

Kórnik,  21 maja  2019 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty  w Wydziale Eksploatacji Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

                                                                        

1. Warunki zatrudnienia:

  1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
  2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

  1. niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie minimum średnie (preferowane wykształcenie:  administracja publiczna, drogownictwo)

-     umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

  1. dodatkowe:

-     doświadczenie w pracy w administracji publicznej

-  znajomość ustaw: Ustawa o drogach publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego.

-      prawo jazdy kat. B.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

-      komunikatywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-       dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 

3. Zakres zadań:

Przygotowywanie  projektów decyzji administracyjnych:  

-          na zajęcie pasa drogowego i na wbudowywanie urządzeń w pasach drogowych,

-          uzgadnianie  lokalizacji infrastruktury technicznej w pasach drogowych,

-          uzgadnianie lokalizacji zjazdów na posesję.

Odbiór zajętych  pasów drogowych. 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. 

5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

  

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-      Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 29 maja 2019 roku do godz. 15.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista w Wydziale Eksploatacji Infrastruktury Technicznej" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Eksploatacji Infrastruktury Technicznej  pod nr 61 817 04 11 wew. 603.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl). 

KONKURS NA STANOWISKO KUCHARZA W PRZEDSZKOLU KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza konkurs na stanowisko kucharza w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

 

1.     Warunki zatrudnienia:

a)    forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b)    wymiar zatrudnienia - cały etat.

 2.      Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)                  niezbędne:

-         obywatelstwo polskie;

-          wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe;

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kucharza;

 b)         dodatkowe:

-          umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków wg jadłospisu: standardowego,   

           bezmlecznego, bezglutenowego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia;

-         umiejętność pieczenia ciast

-          umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD;

-          umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;

-          wykształcenie zawodowe o kierunku gastronomicznym;

-          pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie;   umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

c)  staż pracy: min 1 rok na stanowisku kucharza.

 3.      Zakres zadań:

-          przygotowanie higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi , dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

-          stosowanie w pracy wymogów HCCP, GHP(dobrej praktyki higienicznej) i GMP(dobrej praktyki produkcyjnej);

- uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

-          przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, ppoż, higieniczno ? sanitarnych;

-          utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i pomocniczych, urządzeń oraz naczyń kuchennych z obowiązującą instrukcją;

-     dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie bieżącej czystości urządzeń gastronomicznych i całego bloku żywieniowego;

-          utrzymanie w należytym stanie  powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;

- przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowychzgodnie z zaleceniami instrukcji sanitarnej;

-          wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem kuchni przedszkolnej;

-          wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych.

 4.         Wymagane dokumenty:

 1)      list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5)      w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie "Wymagane dokumenty" w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

 [ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

  ......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 29 maja 2019 r. do godz.15.00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta pracy KUCHARZ w  Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, 

ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

 CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

 

 Informacja o przetwrzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

 

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI - SPRZĄTACZKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki.

 

  1. Warunki zatrudnienia: 

a)                forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo; 

b)                wymiar zatrudnienia - 1/1 etatu (druga zmiana - godziny popołudniowe).

 2.         Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)                  niezbędne: 

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki;
  • posiadanie wykształcenia minimum zawodowego,
  • wysoka kultura osobista.

 b)            dodatkowe:   

  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność i rzetelność,
  • sumienność,
  • umiejętność pracy w zespole,

 3.          Zakres zadań: sprzątanie wyznaczonego terenu szkoły.

 4.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV, list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  • kopie świadectw pracy;
  • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
  • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac,

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

    Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                           .......................................................

                                                                                  Podpis kandydata do pracy

 

    Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli [Przedszkola/Szkoły]

                                                                                 .......................................................

                                                                                         Podpis kandydata do pracy

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły,

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik

       e-mail: iod@sp1kornik.pl 

 

    dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu / Szkole

                                                                                                                                                                                            .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 maja  2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy "Pracownik obsługi - sprzątaczka" w sekretariacie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Biurze Obsługi Mieszkańca
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

1. Warunki zatrudnienia:

  1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
  2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

  1. niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie średnie,

-      minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

-      praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej,

-     umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

-      komunikatywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pracy pod presją czasu oraz z trudnym klientem,

-      dyspozycyjność, kreatywność , zaangażowanie, lojalność.

 

  1. Zakres zadań:

-       Obsługa interesantów w zakresie: wydawania i  przygotowywania druków, wniosków do załatwienia spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków i przesyłek awizowanych,

-       Udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw i strukturze organizacyjnej Urzędu,

-       Udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, stowarzyszeniach, firmach działających na terenie gminy oraz wskazywanie kompetentnych osób i miejsca do załatwienia sprawy,

-       Wykonywanie czynności kancelaryjnych, a w szczególności odbiór przesyłek listowych i innych, adresowanych i dostarczanych do Urzędu,

-       Rejestracja przesyłek w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,

-       Dekretacja i rozdzielanie korespondencji w uzgodnionym zakresie,

-       Ewidencja i wysyłka korespondencji wychodzącej z Urzędu,

-       Udostępnianie materiałów instruktażowych i promocyjnych Gminy,

-       Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie danej sprawy,

-       Aktualizacja oferty Urzędu,

-       Obsługa skrzynki podawczej e-PUAP,

-       Obsługa skrzynek mailowych,

-       Współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

-       Przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,

-       Zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza,

-       Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,

-       Inne prace zlecone przez kierownika biura,

-       Wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,

-       Przestrzeganie dyscypliny pracy,

-       Przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 27 maja 2019 roku do godz. 15.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista w Biurze Obsługi Mieszkańca" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańca  pod nr 61 817 04 11.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl). 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. kadr i płac

Informujemy o zakończeniu naboru na stanowisko specjalista ds. kadr i płac. W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią Angelikę Trawińską

Uzasadnienie:

Pani Angelika Trawińska posiada wymagane wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie z zakresu tematyki kadrowej. Ukończone kursy oraz studia podyplomowe zapewnią prawidłowe wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku. Dodatkowo kandydatka wykazała się dobrą znajomością z zakresu prawa pracy, zaprezentowała się jako osoba kompetentna do zajmowania przedmiotowego stanowiska.

Nabór na stanowisko robotnika do prac lekkich w Szkole Podstawowej w Radzewie

 

NABÓR NA STANOWISKO ROBOTNIKA DO PRAC LEKKICH

w Szkole Podstawowej w Radzewie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie

ogłasza konkurs na stanowisko robotnika do prac lekkich

w Szkole Podstawowej w Radzewie

 

  1. 1.      Warunki zatrudnienia:

a)      forma zatrudnienia  umowa o pracę;

b)     wymiar zatrudnienia minimum 1/1 etatu.

 

  1. 2.      Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)      niezbędne:

-         obywatelstwo polskie;

-         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-         minimum wykształcenie zawodowe;

-         stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich.

b)     dodatkowe:

-         umiejętność obsługi podstawowego sprzętu służącego do wykonywania bieżących napraw i konserwacji sprzętu szkolnego;

-         umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości wskazanego odcinka pracy;

-         pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna;

c)      staż pracy na podobnym stanowisku mile widziany.

 

  1. 3.      Zakres zadań: 

-         Wykonywanie drobnych, bieżących napraw i konserwacja sprzętu szkolnego, dbałość o należyty stan sprzętu szkolnego, mebli oraz usuwanie na bieżąco usterek;

-         Bieżący nadzór nad pracą kotłów gazowych;

-         Kontrola stanu technicznego boiska szkolnego i jego urządzeń;

-         Bieżąca kontrola szczelności instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej;

-         utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu i ubrań ochronnych;

-         dbanie o czystości pomieszczeń kotłowni;

-         wykonywanie innych zleconych prac na terenie szkoły.

 

  1. 4.      Wymagane dokumenty:

1)        list motywacyjny oraz CV obejmujące informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2)        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;

3)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich;

4)        oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

5)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach ? jeśli w zakresie tych danych zawarte są dane wykraczające poza zakres określony w treści art. 221 § 1  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.);

6)        w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 15 maja 2019 r. do godz.15:00.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3 z dopiskiem "Oferta pracy ROBOTNIK".

 

  1. 5.      Inne informacje - oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych - prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższych oświadczeń:

1)      dotyczących rekrutacji bieżącej :

Oświadczam, iż :

-        zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, umieszczoną w ogłoszeniu Szkoły o rekrutacji na wolne stanowisko pracy wskazane w treści ogłoszenia o pracę i akceptuję jej treść;

-        zostałem poinformowany o tym, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niewskazanym w przepisach ustawowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość ich przetwarzania przez jest Szkołę Podstawową w Radzewie.

 

...........................................................................................................

                                                                     data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

Ponadto oświadczam, iż 1:

-        wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, moich danych osobowych wykraczających poza zakres określony w treści art. 221 § 1  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.), zawartych w treści mojego CV oraz w innych dokumentach i oświadczeniach dołączonych do mojego zgłoszenia aplikacyjnego, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia o pracę.

 

????????..???.........................................................

                                                                     data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

 

2)      W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, przez okres najbliższych 12 miesięcy :

Oświadczam, iż 2:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych postepowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 ? 035 Radzewo, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

...........................................................................................................

                                                                     data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

 

 

 1 - jeżeli kandydat do pracy w dokumentach aplikacyjnych umieszcza dane niewskazane w art. 221 kodeksu pracy, do których należy w szczególności adres e-mail lub numer telefonu, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie, ponieważ dane te nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi m.in. skontaktowanie się kandydatem;

2 - zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2); zwnego dalej w skrócie ?RODO?, informujemy, iż :

  1. I.       Administrator danych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 ? 035 Radzewo, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły.

  1. II.    Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)   pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmpsc.pl

2)   pod numerem telefonu: 882 155 218

3)   pisemnie na adres:  ,,TMP?? s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem ?Inspektor ochrony danych?.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

  1. 1.        Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją celów związanych z przeprowadzeniem postepowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia o pracę.
  2. 2.        Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest :

1)   art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2)   art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj.: wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ mogą wystąpić sytuacje, w których zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (m.in. danych do kontaktu);

3)   art. 6 ust. 1 lit b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne do wykonania umowy, której będziecie Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :

  1. 1.      podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.
  2. 2.      podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę prawną, informatyczną, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
  3. V.    Okres przechowywania danych osobowych.
  4. 1.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  5. 2.      Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

1).    dostępu do treści swoich danych osobowych,

2).    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3).    usunięcia swoich danych osobowych,

4).    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5).    przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często ? sposobów ich gromadzenia. 

  1. VII.          Prawo do cofnięcia zgody.

1).    W stosunku do danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2).    Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

  1. VIII.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1).    Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych, w tym art. 221 § 1 Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym.

2).    Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

  1. X.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 15 maja 2019 r. do godz.15:00.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3 z dopiskiem "Oferta pracy ROBOTNIK".

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

specjalisty ds. księgowości budżetowej

w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik

 

 Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 

Martę  Skubiszewską-Wiktorek

 

zamieszkałą w  Kórniku

 

   Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Marta Skubiszewska-Wiktorek  posiada  wymagane  wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Wykazała  się biegłą znajomością  ustawy o rachunkowości i finansach publicznych  oraz  wiedzą  na  temat  zagadnień  finansowo - księgowych.

 

                                                                                      Burmistrz Miasta i  Gminy

 

                                                                                         Przemysław Pacholski

 

Kórnik, dnia    7  maja    2019 r.

 

 

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej

im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

Szkoła Podstawowa w Radzewie ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

  1. Warunki zatrudnienia:

a)      Forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b)      Wymiar zatrudnienia - 1 etat

  1. Wymagania związane ze stanowiskiem

a)      Niezbędne:

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • wykształcenie podstawowe;
  • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczki;

b)  dodatkowe:

  • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 1 m..
  • umiejętność doboru odpowiednich środków do rodzaju sprzątanych powierzchni;
  • pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna;
  1. Zakres zadań:
  • Utrzymanie bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania;
  • Wykonywanie innych zleconych prac na terenie szkoły.
  1. 1.      Wymagane dokumenty:

1)        list motywacyjny oraz CV obejmujące informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2)        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;

3)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich;

4)        oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

5)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są dane wykraczające poza zakres określony w treści art. 221 § 1  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.);

  1. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie przez okres najbliższych 12 miesięcy 

 

  1. 1.      Inne informacje - oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych - prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższych oświadczeń:

1)      dotyczących rekrutacji bieżącej :

Oświadczam, iż :

-        zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, umieszczoną w ogłoszeniu Szkoły o rekrutacji na wolne stanowisko pracy wskazane w treści ogłoszenia o pracę i akceptuję jej treść;

-        zostałem poinformowany o tym, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niewskazanym w przepisach ustawowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość ich przetwarzania przez jest Szkołę Podstawową w Radzewie.

 

...........................................................................................................

                                                                     data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

Ponadto oświadczam, iż 1:

-        wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, moich danych osobowych wykraczających poza zakres określony w treści art. 221 § 1  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.), zawartych w treści mojego CV oraz w innych dokumentach i oświadczeniach dołączonych do mojego zgłoszenia aplikacyjnego, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia o pracę.

 

........................................................

                                                                     data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

 

2)      W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, przez okres najbliższych 12 miesięcy :

Oświadczam, iż 2:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych postepowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 ? 035 Radzewo, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

...........................................................................................................

                                                                     data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

 

 

 1 - jeżeli kandydat do pracy w dokumentach aplikacyjnych umieszcza dane niewskazane w art. 221 kodeksu pracy, do których należy w szczególności adres e-mail lub numer telefonu, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie, ponieważ dane te nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi m.in. skontaktowanie się kandydatem;

2 - zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2); zwnego dalej w skrócie "RODO", informujemy, iż :

  1. I.       Administrator danych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 ? 035 Radzewo, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły.

  1. II.    Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)   pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmpsc.pl

2)   pod numerem telefonu: 882 155 218

3)   pisemnie na adres:  ,,TMP" s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem "Inspektor ochrony danych".

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

  1. 1.        Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją celów związanych z przeprowadzeniem postepowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia o pracę.
  2. 2.        Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest :

1)   art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2)   art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj.: wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ mogą wystąpić sytuacje, w których zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (m.in. danych do kontaktu);

3)   art. 6 ust. 1 lit b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne do wykonania umowy, której będziecie Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :

  1. 1.      podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.
  2. 2.      podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę prawną, informatyczną, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
  3. V.    Okres przechowywania danych osobowych.
  4. 1.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  5. 2.      Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

1).    dostępu do treści swoich danych osobowych,

2).    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3).    usunięcia swoich danych osobowych,

4).    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5).    przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobów ich gromadzenia. 

  1. VII.          Prawo do cofnięcia zgody.

1).    W stosunku do danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2).    Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

  1. VIII.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1).    Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych, w tym art. 221 § 1 Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym.

2).    Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

  1. X.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 15 maja 2019 r. do godz.15:00.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3 z dopiskiem "Oferta pracy SPRZĄTACZKA".

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABÓR NA STANOWISKO POMOCY NAUCZYCIELA/WOŹNEJ W PRZEDSZKOLU KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

 

Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko pomocy nauczyciela/woźna

w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

 

1.    Warunki zatrudnienia:

a)    forma zatrudnienia ? umowa o pracę;

b)    wymiar zatrudnienia ? 1/1 etat.

2.    Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)    niezbędne:

 -     wykształcenie co najmniej średnie;

 -     stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy nauczyciela;

  b)    dodatkowe:

-    wysoka kultura osobista;

-       umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;

-       doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

-       pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie;

-       umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

 3.    Zakres zadań:

-       czuwanie nad bezpieczeństwem, higieną i estetycznym wyglądem dzieci;

-       wspieranie dzieci w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety, myciu rąk);

-       pomoc w opiece nad dziećmi, w szczególności podczas spacerów i wycieczek;

-       odbiór dzieci od rodziców przed zajęciami i przekazywanie ich rodzicom po zajęciach;

-       opieka nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica;

-       dbałość o czystość i estetykę przydzielonych pomieszczeń przedszkolnych;

-       wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem placówki;

-       wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych od nauki;

-       prace porządkowe wyznaczone przez dyrektora.

 4.    Wymagane dokumenty:

1)     CV,  list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz

4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach ? jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5)      w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie ?Wymagane dokumenty? w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 14 maja 2019 r. do godz.15.00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy ? pomoc nauczyciela/woźna? w  Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przeszkolą po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kórnik (http://bip.kornik.pl)

   CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

 

 Informacja o przetwrzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

 

NABÓR NA STANOWISKO POMOCY KUCHENNEJ W PRZEDSZKOLU KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

 

Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko pomocy kuchennej

 

1.     Warunki zatrudnienia:

a)    forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b)    wymiar zatrudnienia - 1/1 etat.

 2.      Wymagania związane ze stanowiskiem:

 a)         niezbędne:

-          wykształcenie podstawowe;

-          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy kuchennej;

 b)         dodatkowe:

-          umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków;

-          umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD;

-          umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;

-          wykształcenie zawodowe o kierunku gastronomicznym;

-          doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

-          pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie;   umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

 3.      Zakres zadań:

-          wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem posiłków;

-          staranne i rzetelne wykonywanie czynności powierzonych przez kucharza;

-          przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków;

-          utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i pomocniczych, urządzeń oraz naczyń kuchennych;

-          usuwanie z pomieszczeń kuchennych odpadków, utrzymywanie w porządku i czystości pomieszczenia na odpadki;

-          utrzymanie w należytym stanie  powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;

-          stosowanie w pracy  wymogów HCCP,  GHP (dobrej praktyki higienicznej) i GMP (dobrej praktyki produkcyjnej);

-          przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;

-          wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem kuchni przedszkolnej;

-          wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych.

 4.         Wymagane dokumenty:

 1)      list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach ? jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5)      w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie ?Wymagane dokumenty? w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

 [ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

  ......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 14 maja 2019 r. do godz.15.00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy ? pomoc kuchenna? w  Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, 

ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

 CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

 

 Informacja o przetwrzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

  

NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DO PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DO PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

 

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE  ogłasza nabór na stanowisko NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  1. Warunki zatrudnienia: 

a)  forma zatrudnienia  umowa o pracę ; 

b)  wymiar zatrudnienia  cały etat

         2. Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)  niezbędne: 

1) ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;

2) w stosunku do kandydata na stanowisko, nie  toczy  się  postępowanie  karne  w sprawie   o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

3) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 pkt 3 Ustawy Karta Nauczyciela, w okresie    3 lat przed  nawiązaniem  stosunku  pracy,  albo  karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 Ustawy Karta Nauczyciela;

5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;

 b) dodatkowe:   

  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność i rzetelność,
  • sumienność,
  • umiejętności planowania,
  • zdolności plastyczne i muzyczne
  • umiejętność pracy w zespole,
  • kwalifikacje do nauki języka angielskiego.

3.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

6) Oświadczenie, o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

7) Oświadczenie, że nie  toczy  się  przeciwko  kandydatowi do pracy  postępowanie  karne  w sprawie   o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 Oświadczenia, o których mowa w punkcie ?Wymagane dokumenty? w pozycji od 4) do 7) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

[ ] Oświadczam*, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych

[ ] Oświadczam*, że nie  toczy  się  przeciwko  mnie  postępowanie  karne  w sprawie   o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru        .......................................................

                                                                                       Podpis kandydata do pracy

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 14 maja  2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w  sekretariacie Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul .Dworcowa 11,

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

 CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

 

 Informacja o przetawrzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@szczodrzykowo.com

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko w Wydziale Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

   Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko   w Wydziale  Eksploatacji

i  Infrastruktury  Technicznej

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik 

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 

Ewelinę Pszeniczną

 

zamieszkałą w  Kromolicach

 

Na  konkurs  wpłynęło 7 ofert. Wszystkie  spełniały  wymogi  formalne.   Rozmowę  kwalifikacyjną   przeprowadzono  z  7  kandydatami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani  Ewelina Pszeniczna  posiada wykształcenie  wyższe i doświadczenie w pracy  administracji publicznej. Wykazała się dobrą znajomością  przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zna obsługę  programów informatycznych. Zaprezentowała  się  jako  osoba konkretna  i  kompetentna.  Kandydatka  spełnia  warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku.

 

 

Kórnik, dnia   23 kwietnia    2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

1. Warunki zatrudnienia:

  1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
  2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

  1. niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie średnie,

-     umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

  1. dodatkowe:

-      minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej (preferowane: ochrona środowiska i rolnictwa),

-      praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa

-      prawo jazdy kat. B,

-      znajomość ustaw: o funduszu sołeckim, o ochronie zwierząt, prawo ochrony środowiska,

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

-      komunikatywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-      dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 

3. Zakres zadań:

-        prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim,

-        sporządzanie sprawozdań

-        prowadzenie teczek sołectw,

-        weryfikacja faktur,

-        wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi,

-        wydawanie decyzji na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną,

-        prowadzenie ewidencji psów,

-        zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,

-        przygotowanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

-        koordynacja działań związanych z deratyzacją,

-       zapewnienie opieki zwierzętom leśnym poszkodowanym w przypadku zdarzeń drogowych,

-        propagowanie edukacji ekologicznej poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, szkołami i innymi jednostkami,

 

-        prowadzenie spraw związanych z funduszami celowymi w zakresie pożyczek i dotacji na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,

-        udział w komisji rozpatrującej wnioski na wycinkę drzew i krzewów,

-        przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,

-        zastępstwo nieobecnych pracowników wydziału, zgodnie z poleceniem kierownika,

-        zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza,

-        wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym, zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,

-        przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej,

-        wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,

-        przestrzeganie dyscypliny pracy,

-        inne prace zlecone przez kierownika Wydziału.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-     Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-     Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-     Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-     Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 2 maja 2019 roku do godz. 15.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr 61 817 04 11 wew. 616.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 

Specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

w celu   zastępstwa urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

w  Wydziale  Planowania Przestrzennego

w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 

Kamilę Barczak

 

Zamieszkałą  w  Szczytnikach

 

 

Na  konkurs wpłynęły  2 ofert.   Rozmowy  przeprowadzono  z  2  kandydatami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Kamila Barczak spełnia  wszystkie  wymagania   formalne  zawarte  w  ogłoszeniu  o naborze jak również wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą z zakresu  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  a  także  z  Kodeksu Postępowania  Administracyjnego  oraz  ustawy  o Samorządzie  Gminnym  i pozostałych wymaganych  ustaw.

Zaprezentowała  się  jako  osoba  konkretna  i  kompetentna.

 

                                                                                             Burmistrz  Miasta i  Gminy

                                                                                                Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia   4 kwietnia  2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

1. Warunki zatrudnienia:
a. forma zatrudnienia - umowa o pracę
b. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem
a. niezbędne:

  •  obywatelstwo polskie,
  •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
  •  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  •  wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie: administracja),
  •  umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

b. dodatkowe:

  •  minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej (preferowane: gospodarka nieruchomościami),
  •  praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu gospodarki nieruchomościami
  •  prawo jazdy kat. B.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

  •  komunikatywność,
  •  odpowiedzialność i rzetelność,
  •  zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
  •  umiejętność organizacji pracy,
  •  umiejętność pracy w zespole,
  •  umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,
  •  dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

3. Zakres zadań:

  •  przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie nabywania nieruchomości,
  •  prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości,
  •  przygotowanie dokumentacji dla planowanych zadań inwestycyjnych gminy,
  •  ewidencjonowanie wydatków związanych z pracą wydziału,
  •  prowadzenie komputerowej ewidencji zadań zlecanych,
  •  weryfikacja faktur,
  •  przygotowanie projektów decyzji i innych aktów administracyjnych,
  •  przygotowanie korespondencji wydziału do wysłania,
  •  regulacja w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych,
  •  przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,
  •  zastępstwo nieobecnych pracowników wydziału, zgodnie z poleceniem kierownika,
  •  zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza,
  •  wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym, zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,
  •  przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej,
  •  wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,
  •  przestrzeganie dyscypliny pracy,
  •  inne prace zlecone przez kierownika Wydziału.


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  •  CV, list motywacyjny,
  •  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  •  kopie świadectw pracy,
  •  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
  •  podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

5. Inne informacje:
Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

.......................................................
Podpis kandydata do pracy 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.
- Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
- Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.


Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista ds. gospodarki nieruchomościami" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.
Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod nr 61 817 04 11 wew. 618.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl). 

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR  I PŁAC SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds.  Kadr i Płac.

 

  1. Warunki zatrudnienia: 

a)                forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo; 

b)                wymiar zatrudnienia - 1/1 etatu (w godzinach od 7:30 do 15:30). 

 2.         Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)                  niezbędne: 

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
  • posiadanie wykształcenia minimum średniego,
  • posiadanie doświadczenie na podobnym stanowisku
  • posiadanie znajomości  zagadnień w zakresie prawa pracy, ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, znajomość przepisów prawa samorządowego, przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
  • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel,
  • wysoka kultura osobista.

 b)            dodatkowe:   

  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność i rzetelność,
  • sumienność,
  • umiejętności planowania,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • znajomość programów linii progman (kadry ,płace, zlecone, płatnik)

 3.          Zakres zadań:

  • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy).
  • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy.
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców.
  • sporządzanie list płac.
  • rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie.
  • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych.
  • ewidencja zwolnień lekarskich.
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
  • udzielanie pracownikom informacji z zakresu Prawa Pracy.
  • współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska, współuczestnictwo w procesie rekrutacji.

 4.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV, list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  • kopie świadectw pracy;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
  • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac,
  • rozliczanie deklaracji ZUS i współpraca z ZUS.

5. Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli [Przedszkola/Szkoły]

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły,

    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik

     e-mail: iod@sp1kornik.pl 

 

    dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu / Szkole

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

 

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30 kwietnia  2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy specjalista ds. Kadr i Płac w sekretariacie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)  

Nabór na stanowisko robotnika do prac lekkich w Szkole Podstawowej w Radzewie

NABÓR NA STANOWISKO ROBOTNIKA DO PRAC LEKKICH
w Szkole Podstawowej w Radzewie
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie
ogłasza konkurs na stanowisko robotnika do prac lekkich
w Szkole Podstawowej w Radzewie

1. Warunki zatrudnienia:
a) forma zatrudnienia umowa o pracę;
b) wymiar zatrudnienia minimum 1/1 etatu.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:

  •  obywatelstwo polskie;
  •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  •  minimum wykształcenie zawodowe;
  •  stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich.

b) dodatkowe:

  •  umiejętność obsługi podstawowego sprzętu służącego do wykonywania bieżących napraw i konserwacji sprzętu szkolnego;
  •  umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości wskazanego odcinka pracy;
  •  pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna;

c) staż pracy na podobnym stanowisku mile widziany.

3. Zakres zadań:

  • Wykonywanie drobnych, bieżących napraw i konserwacja sprzętu szkolnego, dbałość o należyty stan sprzętu szkolnego, mebli oraz usuwanie na bieżąco usterek;
  • Bieżący nadzór nad pracą kotłów gazowych;
  • Kontrola stanu technicznego boiska szkolnego i jego urządzeń;
  • Bieżąca kontrola szczelności instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej;
  • utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu i ubrań ochronnych;
  • dbanie o czystości pomieszczeń kotłowni;
  • wykonywanie innych zleconych prac na terenie szkoły.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV obejmujące informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;
3) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich;
4) oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są dane wykraczające poza zakres określony w treści art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.);
6) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

5. Inne informacje - oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych - prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższych oświadczeń:
1) dotyczących rekrutacji bieżącej :
Oświadczam, iż :

  • zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, umieszczoną w ogłoszeniu Szkoły o rekrutacji na wolne stanowisko pracy wskazane w treści ogłoszenia o pracę i akceptuję jej treść;
  • zostałem poinformowany o tym, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niewskazanym w przepisach ustawowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość ich przetwarzania przez jest Szkołę Podstawową w Radzewie.

..................................................................................
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy


Ponadto oświadczam, iż 1:

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, moich danych osobowych wykraczających poza zakres określony w treści art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.), zawartych w treści mojego CV oraz w innych dokumentach i oświadczeniach dołączonych do mojego zgłoszenia aplikacyjnego, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia o pracę.

................................................................................
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

 

2) W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, przez okres najbliższych 12 miesięcy :

Oświadczam, iż 2:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych postepowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 - 035 Radzewo, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

..................................................................................
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy


1 - jeżeli kandydat do pracy w dokumentach aplikacyjnych umieszcza dane niewskazane w art. 221 kodeksu pracy, do których należy w szczególności adres e-mail lub numer telefonu, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie, ponieważ dane te nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi m.in. skontaktowanie się kandydatem;
2 - zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2); zwnego dalej w skrócie "RODO", informujemy, iż :
I. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62 ? 035 Radzewo, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmpsc.pl
2) pod numerem telefonu: 882 155 218
3) pisemnie na adres: ,,TMP" s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem "Inspektor ochrony danych".
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją celów związanych z przeprowadzeniem postepowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia o pracę.
2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest :
1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
2) art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj.: wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ mogą wystąpić sytuacje, w których zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (m.in. danych do kontaktu);
3) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne do wykonania umowy, której będziecie Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.
2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę prawną, informatyczną, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:
1). dostępu do treści swoich danych osobowych,
2). sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3). usunięcia swoich danych osobowych,
4). ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5). przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często ? sposobów ich gromadzenia.
VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
1). W stosunku do danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
2). Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1). Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych, w tym art. 221 § 1 Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym.
2). Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.
X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 28 marca 2019 r. do godz.15:00.
Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3 z dopiskiem "Oferta pracy ROBOTNIK".
Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu - pobierz PDF

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu - pobierz PDF

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - pobierz PDF

Konkurs na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy specjalisty d/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i  Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na zastępstwo  urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy specjalisty d/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

w  Wydziale  Planowania Przestrzennego

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe planowanie przestrzenne, urbanistyka lub architektura

6) posiada doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

7) posiada znajomość  zagadnień w zakresie ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawy Prawo Budowlane w zakresie niezbędnym do pracy na ww. stanowisku

8) wysoka kultura osobista.

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:  

1)      komunikatywność

2)      referencje z poprzednich zakładów pracy

3)      odpowiedzialność,

4)      sumienność,

5)      umiejętność pracy w zespole.

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 - przede wszystkim prowadzenie procedur miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

  IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 992)?  

 

     Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

   1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl.Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

                                                                                                                   .......................................................

                                                                                                                      Podpis kandydata do pracy

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl.Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

                                                                                                                     .......................................................

                                                                                                                        Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz MiG,

  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl.Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, e-mail: abi@umig.kornik.pl

  dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urządzi Miasta i Gminy Kórnik.

                                                                                                                 .......................................................

                                                                                                                     Podpis kandydata do pracy

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  15 marca  2019 r. w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  ?Konkurs na stanowisko specjalisty  d/s miejscowych planów zagospodarowania w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik.? Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 22 marca 2019 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

Unieważnienie naboru na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Unieważnienie naboru na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu

Pobierz - PDF

Unieważnienie naboru na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy specjalisty ds. warunków zabudowy

Unieważnienie naboru na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy specjalisty ds. warunków zabudowy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu

pobierz - PDF

Konkurs na stanowisko podinspektora ds. promocji internetowej i obsługi BIP w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. promocji internetowej i obsługi BIP
 w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

1. Warunki zatrudnienia:

     a.  forma zatrudnienia - umowa o pracę

     b.  wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

     a.  niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie wyższe lub średnie,

-     umiejętność biegłego posługiwania się biurowymi narzędziami informatycznymi (środowisko Microsoft Windows),

-     znajomość technologii webowych,

      b.  dodatkowe:

-      znajomość zagadnień informatycznych z zakresu zarządzania systemami informatycznymi oraz technologii sprzętowej, wiedza praktyczna w zakresie znajomości sprzętu i oprogramowania informatycznego,

-      znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,

-      znajomość podstawowej obróbki graficznej: rastrowej i wektorowej

-      doświadczenie zarówno z zakresu prowadzenia stron internetowych, BIP,

-      znajomość ePUAP,

-      znajomość ustaw: o Samorządzie Gminnym, o dostępie do Informacji Publicznej, KPA, Instrukcja kancelaryjna,  RODO

-      zagadnień związanych z licencjami elektronicznymi

-      prawo jazdy kat. B.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższej cech, umiejętności:

-      komunikatywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-      dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 3. Zakres zadań:

-   Wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w tym:

  •  prowadzenie rejestru dokumentów i materiałów dotyczących informacji publicznej oraz ich publikacja w BIP;
  •  prowadzenie rejestru dokumentów i materiałów dotyczących petycji oraz ich publikacja w BIP;
  •  przygotowanie do publikacji dokumentów i materiałów dotyczących informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz ich publikacja w BIP;
  •  analizowanie otrzymywanych do publikacji w BIP dokumentów w zakresie anonimizacji danych prawnie chronionych;
  •  publikowanie informacji w BIP w tym statutów, regulaminów, oświadczeń majątkowych.

-     Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby sprawozdań Burmistrza,

-     Opracowywanie graficzne materiałów marketingowych na potrzeby urzędu,

-     Anonimizowanie danych otrzymywanych od komórek organizacyjnych urzędu,

-     Współpraca z Biurem Rady Miasta i Gminy przy publikacji uchwał Rady Miasta i Gminy,

-     Prowadzenie we współpracy z Wydziałem Promocji Gminy strony internetowej www.kornik.pl,

-     Współpraca z sołectwami Gminy Kórnik w zakresie obsługi strony internetowej www.sołectwa.kornik.pl,

-     Współpraca z informatykiem przy administrowaniu stanowisk komputerowych i sieci wewnętrznej urzędu.

Dodatkowo

-        Współpraca z informatykiem przy działaniach doraźnych.

 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 .......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-      Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także
w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 8 marca 2019 roku do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy - podinspektor ds. promocji internetowej i obsługi BIP? w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych pod nr 61 817 04 11 wew. 694.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu znajomości wiedzy informatycznej, obsługi programów Office i graficznych, znajomości technologii webowych.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

1. Warunki zatrudnienia:

  1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
  2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

  1. niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie:  administracja, zarządzanie),

-     umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

  1. dodatkowe:

-      minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej (preferowane: gospodarka nieruchomościami),

-      praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu gospodarki nieruchomościami

-      prawo jazdy kat. B.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

-      komunikatywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-       dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 

3. Zakres zadań:

-        przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie podziałów geodezyjnych,

-        ewidencja decyzji podziałowych,

-        prowadzenie komputerowej ewidencji zadań zlecanych,

-        weryfikacja faktur,

-        przygotowanie projektów decyzji i innych aktów administracyjnych,

-        przygotowanie korespondencji wydziału do wysłania,

-        regulacja w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych,

-        przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,

-        zastępstwo nieobecnych pracowników wydziału, zgodnie z poleceniem kierownika,

-        zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza,

-        wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym, zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,

-        przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej,

-        wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,

-        przestrzeganie dyscypliny pracy,

-        inne prace zlecone przez kierownika Wydziału.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-      Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku do godz. 15.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista ds. gospodarki nieruchomościami" w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod nr 61 817 04 11 wew. 618.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl). 

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko intendenta w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko została wybrana:

Pani Arleta Mieloch

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

Posiada kwalifikacje do w/w stanowiska.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kucharza w SP nr 2 w Kórniku

Ogłoszenie wyniku o naborze na stanowisko kucharza w SP nr 2 w Kórniku

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Sławomir Perenc

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydata zdecydowało:

1)      Spełnienie wszystkich wymogów formalnych

2)      rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

 

Ogłoszenie o wyniku o naborze na stanowisko robotnika do spraw lekkich w SP nr 2 w Kórniku

Ogłoszenie wyniku o naborze na stanowisko robotnika do spraw lekkich w SP nr 2 w Kórniku

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Piotr Chmiel

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydata zdecydowało:

1)      Spełnienie wszystkich wymogów formalnych

2)      rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

podinspektora ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

Pana

Jakuba Szymaniaka

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jakub Szymaniak posiada wymagane wykształcenie wyższe oraz doświadczenie z zakresu pozyskiwania i realizacji projektów ze środków zewnętrznych. Wykazał się dobrą znajomością aktualnych procedur aplikacyjnych. Zna obsługę programów informatycznych oraz generatorów wniosków. Zaprezentował się jako osoba konkretna i kompetentna. Kandydat spełnia warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku.

  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski

 

Kórnik, dnia 4 lutego 2019 roku

 

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.3.2019

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.3.2019

na stanowisko:

urzędnicze obsługa administracyjna oraz kasowa

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Katarzyna Zięta

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.1.2019

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.1.2019

na stanowisko:

inspektor ds. świadczeń

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Katarzyna Michałowska

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.2.2019

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.2.2019

na stanowisko:

inspektor ds. świadczeń

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Aleksandra Olkowska

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

Konkurs na stanowisko podinspektora ds. promocji internetowej i obsługi BIP w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. promocji internetowej i obsługi BIP
 w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

1. Warunki zatrudnienia:

  1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
  2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

a. niezbędne:

-    obywatelstwo polskie,

-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-    wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane wykształcenie: informatyczne, pokrewne),

-    umiejętność biegłego posługiwania się biurowymi narzędziami informatycznymi (środowisko Microsoft Windows, programy graficzne),

-    znajomość technologii webowych,

b. dodatkowe:

-    1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania systemami i sieciami informatycznymi,

-    znajomość  zagadnień informatycznych z zakresu zarządzania systemami informatycznymi oraz technologii sprzętowej, wiedza praktyczna w zakresie znajomości sprzętu i oprogramowania informatycznego,

-    znajomość  zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,

-    znajomość obróbki graficznej: rastrowej i wektorowej

-    doświadczenie zarówno z zakresu prowadzenia stron internetowych, BIP,

-    znajomość ePUAP,

-    znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem,

-    znajomość ustaw: o Samorządzie Gminnym, o dostępie do Informacji Publicznej, KPA, Instrukcja kancelaryjna,  RODO

-    zagadnień związanych z licencjami elektronicznymi

-    prawo jazdy kat. B.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższej cech, umiejętności:

-    komunikatywność,

-    odpowiedzialność i rzetelność,

-    zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-    umiejętność organizacji pracy,

-    umiejętność pracy w zespole,

-    umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-    dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 3. Zakres zadań:

-    Wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w tym:

  •  prowadzenie rejestru dokumentów i materiałów dotyczących informacji publicznej oraz ich publikacja w BIP;
  •  prowadzenie rejestru dokumentów i materiałów dotyczących petycji oraz ich publikacja w BIP;
  •  przygotowanie do publikacji dokumentów i materiałów dotyczących informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz ich publikacja w BIP;
  •  analizowanie otrzymywanych do publikacji w BIP dokumentów w zakresie anonimizacji danych prawnie chronionych;
  •  publikowanie informacji w BIP w tym statutów, regulaminów, oświadczeń majątkowych.

-    Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby sprawozdań Burmistrza,

-    Opracowywanie graficzne materiałów marketingowych na potrzeby urzędu,

-    Anonimizowanie danych otrzymywanych od komórek organizacyjnych urzędu,

-    Organizowanie szkoleń i prowadzenie działalności doradczej dla komórek organizacyjnych urzędu w zakresie BIP,

-    Współpraca z Biurem Rady Miasta i Gminy przy publikacji uchwał Rady Miasta i Gminy,

-    Prowadzenie we współpracy z Wydziałem Promocji Gminy strony internetowej www.kornik.pl,

-    Współpraca z sołectwami Gminy Kórnik w zakresie obsługi strony internetowej www.sołectwa.kornik.pl,

-    Współpraca z informatykiem przy administrowaniu stanowisk komputerowych i sieci wewnętrznej urzędu.

Dodatkowo:

-    Współpraca z informatykiem przy działaniach doraźnych.

 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-   CV, list motywacyjny,

-   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-   kopie świadectw pracy,

-   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-   podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-   podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 .......................................................

Podpis kandydata do pracy

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 .......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-   Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-   Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także
w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-   Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-   Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 1 lutego 2019 roku do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - podinspektor ds. promocji internetowej i obsługi BIP"  w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych pod nr 61 817 04 11 wew. 694.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu znajomości wiedzy informatycznej, obsługi programów Office i graficznych, znajomości technologii webowych.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

 

Nabór na stanowisko robotnika do prac lekkich w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku

NABÓR NA STANOWISKO ROBOTNIKA DO PRAC LEKKICH

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku ogłasza konkurs na stanowisko robotnika do prac lekkich

w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia  umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia minimum 1/2 etatu.

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • minimum wykształcenie zawodowe;
  • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich.

b)        dodatkowe:

  • umiejętność obsługi podstawowego sprzętu służącego do wykonywania bieżących napraw i konserwacji sprzętu szkolnego;
  • umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości wskazanego odcinka pracy;
  • pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna;

c)       staż pracy: min. 1 rok na podobnym stanowisku 

3.             Zakres zadań: 

  • Wykonywanie drobnych, bieżących napraw i konserwacja sprzętu szkolnego, dbałość o należyty stan sprzętu szkolnego, mebli oraz usuwanie na bieżąco usterek;
  • Bieżący nadzór nad pracą kotłów gazowych;
  • Kontrola stanu technicznego boiska szkolnego i jego urządzeń;
  • Bieżąca kontrola szczelności instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej;
  • utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu i ubrań ochronnych;
  • dbanie o czystości pomieszczeń kotłowni;
  • wykonywanie innych zleconych prac na terenie szkoły.

4.         Wymagane dokumenty:

  • CV, list motywacyjny;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku robotnika do prac lekkich;
  • oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego

 

5. Inne informacje:

 

    Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 

   1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

                                                                                                              .......................................................

 

                                                                                                                      Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracownika Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku".

 

                                                                                                              .......................................................

 

                                                                                                                        Podpis kandydata do pracy

 

 

    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 

    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor szkoły,

 

  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, e-mail: iodo@sp2kornik.home.pl,

 

  dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 

    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.03.2019 r.,

 

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

 

    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

 

    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkolę Podstawowej nr 2 w Kórniku.

  

 

                                                                                                                             .......................................................

                                                                                                                                  Podpis kandydata do pracy

 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 1 lutego 2019 r. do godz.12:00 

Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11 z dopiskiem

"Oferta pracy ROBOTNIK"

            Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.


Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)  

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. wymiaru podatków

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko specjalista ds. wymiaru podatków

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 Panią

 Beatę Szałamachę

 zamieszkałą w  Czmoniu

 

Na  konkurs  wpłynęło  10  ofert. Jedna nie  spełniała  wymogów  formalnych, jedna osoba zrezygnowała. Rozmowę  kwalifikacyjną  przeprowadzono  z  8  kandydatami, którzy  poddali  się  również  testowi sprawdzającemu  wiedzę  na temat  podatków  i opłat  lokalnych.  W kolejnym etapie przeprowadzono dodatkową  rozmowę  z  3 osobami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Pani  Beata Szałamacha zdała test sprawdzającą wiedzę na temat podatków i opłat lokalnych zdobywając  wysoką  ilość punktów. Posiada wykształcenie  wyższe. Wykazała się dobrą znajomością  przepisów prawa podatkowego. Zna obsługę  programów informatycznych. Zaprezentowała  się  jako  osoba konkretna  i  kompetentna.  Kandydatka  spełnia  warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku.

  Kórnik, dnia   8 stycznia    2019 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

 

1. Warunki zatrudnienia:

  1. forma zatrudnienia - umowa o pracę
  2. wymiar zatrudnienia - pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

a. niezbędne:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-     wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie: ekonomiczne, z zakresu prawa i administracji),

-     umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

b. dodatkowe:

-      minimum roczne doświadczenie zawodowe z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów ze środków zewnętrznych,

-      praktyczna i teoretyczna aktualna wiedza z obszaru przygotowania i realizacji projektów współfinasowanych ze środków zewnętrznych (krajowych, unijnych, innych),

-      ukończone studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej,

-      doświadczenie zarówno z zakresu projektów infrastrukturalnych, jak i społecznych,

-      prawo jazdy kat. B.

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższej cech, umiejętności:

-      komunikaywność,

-      odpowiedzialność i rzetelność,

-      zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

-      umiejętność organizacji pracy,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu,

-       dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 3. Zakres zadań:

-     wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy,

-     współopracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą zgodnie z wytycznymi programowymi,

-     prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów,

-     przygotowywanie dokumentów związanych z rozliczaniem realizowanych projektów i wniosków o płatność,

-     współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania ? współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych,

-     bieżąca obsługa  administracyjna i archiwizacja dokumentacji projektowej,

-     realizowanie działań promocyjnych wymaganych zapisami programów pomocowych,

-     prowadzenie działań informacyjnych w zakresie warunków i możliwości pozyskania dofinansowania przez jednostki podległe gminie, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne grupy zawodowe i społeczne.

 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      CV, list motywacyjny,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-      kopie świadectw pracy,

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

-      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 5. Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

  2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

-      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

-      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.

-      Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

-      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

-      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 17 stycznia 2019 roku do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych? w sekretariacie Burmistrza w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych pod nr 61 817 04 11 wew. 694.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu funduszy europejskich.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

 

 

Konkurs na stanowisko urzędnicze inspektora ds. administracyjnych oraz kasowych

Ogłoszenie o naborze OPS.110.3.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze inspektora ds. administracyjnych oraz kasowych.

w wymiarze pełnego etatu, umowa o pracę od dnia 01/02/2019.
Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a.

I. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne (formalne):

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. posiadanie co najmniej średniego wykształcenia lub średniego branżowego
  4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia,

 II. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe

1.znajomość KPA,

2.znajomość przepisów o gospodarce kasowej jednostki,

3.znajomość obsługi systemów elektronicznych Poczta Polska, bankowość elektroniczna,

4.znajomość obsługi kancelaryjnej w systemie bezdziennikowym,

5.umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),

6.umiejętność redagowania decyzji i pism,

7.skrupulatność,

8.dokładność, precyzja,

9.systematyczność,

10.umiejętność pracy  pod presją czasu,

11.umiejętność dobrej organizacji pracy,

12.umiejętność  pracy w zespole,

13.wysoka kultura osobista,

14.dyskrecja

15.umiejętność rozmowy z trudnym klientem.

III. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

Preferowane wykształcenie średnie ekonomiczne.

IV. Informacja o tym czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej  6% :

W miesiącu grudniu 2018 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy  niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku

Warunki pracy  na proponowanym stanowisku obejmują między innymi :

1) wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem,

2) pracę w siedzibie OPS przy ul. Poznańskiej 34a Kórnik (II piętro),

3) wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych,

4) kontakt  telefoniczny i osobisty z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

5) szkolenia również poza siedzibą jednostki.

 VI. Miejsce i otoczenie organizacyjno -techniczne:

1) narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,

2) bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

3) praca w pokoju wieloosobowym,

4) budynek dwupiętrowy zaopatrzony w windę oraz podjazd przystosowany do osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich

VII. Zakres zadań na stanowisku:

1) obsługa kasowa i bankowa,

2) obsługa kancelaryjna systemu bezdziennikowego,  

3) obsługa systemu elektronicznego Poczty Polskiej,

4) obsługa systemu bankowości elektronicznej,

5) obsługa administracyjna ZFŚS,

6) obsługa administracyjna ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych,

7) sprawozdawczość,

8) przygotowanie dokumentów do księgowości  w szczególności list, raportów,

9) redagowanie pism urzędowych,

10) obsługa programów POMOST, Progman Wyposażenie

11) inne- zgodnie z wymogami na danym stanowisku

VIII. Osoby spełniające wymagania niezbędne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

IX. Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 24-01-2019 do godz. 12.00. Decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.

Wymagane dokumenty:

- CV z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rekrutacją ( wraz z numerem telefonu i wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny do kandydata)

- List motywacyjny,

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego zdobyte wykształcenie,

- Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

X. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30-01-2019 do godz. 15.30

Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby na stanowisko urzędnicze-obsługa administracyjna oraz kasowa umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

 Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                                                  .......................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników urzędu.

 

.......................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: abi@umig.kornik.pl;
  • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 roku.
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.

 

 

 

Konkurs na stanowisko inspektor ds. świadczeń

Ogłoszenie o naborze OPS.110.2.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Ogłasza konkurs na stanowisko inspektor ds. świadczeń

w wymiarze 0,5 etatu, umowa o pracę od dnia 01/02/2019.
Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a.

I.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne (formalne):

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. posiada co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe
  4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia,

 II.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe 

  1. znajomość KPA,
  2. umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),
  3. umiejętność redagowania decyzji i pism,
  4. znajomość przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz prawo energetyczne,
  5. skrupulatność,
  6. dokładność, precyzja,
  7. systematyczność,
  8. umiejętność pracy  pod presją czasu,
  9. umiejętność dobrej organizacji pracy,
  10. umiejętność  pracy w zespole,
  11. wysoka kultura osobista,
  12. dyskrecja
  13. umiejętność rozmowy z trudnym klientem.

III. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

Preferowane wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne.

IV. Informacja o tym czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej  6% :

W miesiącu grudniu 2018 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy  niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku

Warunki pracy  na proponowanym stanowisku obejmują między innymi :

1) wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem,

2) pracę w siedzibie OPS przy ul. Poznańskiej 34a Kórnik (II piętro),

3) wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych,

4) kontakt  telefoniczny i osobisty z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

5) szkolenia również poza siedzibą jednostki.

VI. Miejsce i otoczenie organizacyjno -techniczne:

1) narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,

2) bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

3) praca w pokoju wieloosobowym,

4) budynek dwupiętrowy zaopatrzony w windę oraz podjazd przystosowany do osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich

VII. Zakres zadań na stanowisku:

1) sprawozdawczość,

2) przygotowywanie projektów decyzji,

3) przygotowanie dokumentów do księgowości  w szczególności list, raportów,

4) redagowanie pism urzędowych,

5) obsługa programów POMOST,

VIII. Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 24-01-2019 do godz. 12.00

Wymagane dokumenty:

- CV z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rekrutacją ( wraz z numerem telefonu i wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny do kandydata)

- List motywacyjny,

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego zdobyte wykształcenie,

- Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

IX. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30-01-2019 do godz. 15.30

Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby na stanowisko pomocnicze umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                                                  .......................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników urzędu.

 

.......................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: abi@umig.kornik.pl;
  • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 roku.
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.

 

 

Konkurs na stanowisko inspektor ds. świadczeń

Ogłoszenie o naborze OPS.110.1.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Ogłasza konkurs na stanowisko inspektor ds. świadczeń

w wymiarze pełnego etatu, umowa na zastępstwo od dnia 01/02/2019.
Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a.

I.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne (formalne):

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. posiadanie co najmniej średniego wykształcenia lub średniego branżowego,
  4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia,

II. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe 

  1. znajomość KPA,
  2. umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),
  3. umiejętność redagowania decyzji i pism,
  4. znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  5. znajomość przepisów ustawy o świadczeniu wychowawczym,
  6. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,   
  7. skrupulatność,
  8. dokładność, precyzja,
  9. systematyczność,
  10. umiejętność pracy  pod presją czasu,
  11. umiejętność dobrej organizacji pracy,
  12. umiejętność  pracy w zespole,
  13. wysoka kultura osobista,
  14. dyskrecja
  15. umiejętność rozmowy z trudnym klientem.

III. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

- preferowane wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne,

- posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy w administracji samorządowej

IV. Informacja o tym czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej  6% :

W miesiącu grudniu 2018 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy  niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku

Warunki pracy  na proponowanym stanowisku obejmują między innymi :

1)  wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem,

2)  pracę w siedzibie OPS przy ul. Poznańskiej 34a Kórnik (II piętro),

3)  wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych,

4)  kontakt  telefoniczny i osobisty z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

5)  szkolenia również poza siedzibą jednostki.

VI. Miejsce i otoczenie organizacyjno -techniczne:

1)    narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,

2)    bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

3)    praca w pokoju wieloosobowym,

4)    budynek dwupiętrowy zaopatrzony w windę oraz podjazd przystosowany do osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich

VII. Zakres zadań na stanowisku:

1)  sprawozdawczość,

2)  przygotowanie projektów decyzji,

3)  przygotowanie dokumentów do księgowości  w szczególności list, raportów,

4)  redagowanie pism urzędowych,

5)  obsługa programów POMOST, TOP_TEAM

6)  inne- zgodnie z wymogami na danym stanowisku

 VIII. Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 24-01-2019 do godz. 12.00 Decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.

 IX. Osoby spełniające wymaganie niezbędne, które złożyły komplet wymaganych dokumentów zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomione telefonicznie.

 Wymagane dokumenty:

- CV z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rekrutacją ( wraz z numerem telefonu i wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny do kandydata)

- List motywacyjny,

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego zdobyte wykształcenie,

- Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 X. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30-01-2019 do godz. 15.30

Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby na stanowisko inspektor ds. świadczeń umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                                .......................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników urzędu.

 

.......................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Podpis kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: abi@umig.kornik.pl;
  • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 roku.
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.